De Belgische kogel is door de kerk, nu eerst de chloortreinen in kort geding op 21-1-03

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Is ecologisch terrorisme acceptabel in Nederland ??

Stem tegen de toenemende kankergevallen door groene stroom en geïmpregneerd hout, veroorzaakt en gedoogd door twintig jaar CDA politiek in Sint Oedenrode. Het resultaat van 20 jaar vergiftigen ziet u om u heen. Wilt u nog meer van hetzelfde? Kies dan CDA, VVD, PvdA of D66. Wilt u dat absoluut niet? Stem dan op uzelf door Rob Brockhus, nr. 21 van lijst 16 in de Tweede Kamer te kiezen. Hij wil dat de burger zelf het woord kan voeren in het parlement en op TV met KAMERZETEL 151. Lees de uitleg daarvan op www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm.

Ik doe mijn best om de algehele vergiftiging door zware metalen (die absoluut niet in het milieu mogen komen) te stoppen. Voor uitleg: www.sdnl.nl/ekc.htm Bovengenoemde partijen CDA, VVD. PvdA en D66 hebben aan de vergiftiging actief meegewerkt en de resultaten daarvan ondervinden wij dagelijks met 'n toenemende aantal kankergevallen.

CDA-caravaan in St.-Oedenrode. Het videoverslag van de presentatie van deze pagina aan alle aanwezigen van en bij de CDA-caravaan in Sint-Oedenrode op 18 januari 2003. Staatssecretaris van Geel van VROM bleek de boodschap van Ad van Rooij te hebben begrepen en zal hem ongetwijfeld uitnodigen voor een gesprek op het ministerie. De 15 jaar lange strijd van Ing. A.M.L. van Rooij komt daardoor en dankzij de besluitvorming in België en vanwege de Europese Commissie eindelijk op het punt dat de diffuse vergiftiging met arseenzuur en chroom-VI met subsidie van VROM wordt beëindigd. Dat het zo lang heeft moeten duren is een grof schandaal en een echte misdaad tegen de menselijkheid.

De Belgische kogel is door de kerk----- Original Message -----
From: Johan Malcorps (Johan.Malcorps@vlaamsparlement.be )
To: Ad van Rooij
Sent: Friday, January 17, 2003 11:57 AM
Subject: Fw: verbod gebruik arseen voor verduurzaming hout van speeltuigen, tuinmeubels, e.a.

Beste Ad, In BelgiŽ gaan we in opvolging van de nieuwe Europese richtlijn het gebruik van CCA-zouten voor alle huiselijke toepassingen en in speeltuinen verbieden. Rest nog de ontzag lijke uitdaging om het verduurzaamd hout dat al in omloop is te achterhalen en oordeelkundig te verwerken.

Johan Malcorps


Spoed (voor verkiezingen)

Beste Emile,

Lees hierboven en hieronder de E-mails die ik recent heb ontvangen van Johan Malcorps (Agalev) over hoe men in BelgiŽ uitvoering wil gaan geven aan de nieuwe Europese richtlijn die heeft geleid tot het verbod van het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten voor buitentoepassingen. Ook binnen nagenoeg alle Nederlandse bedrijven is dit met arseen geïmpregneerde hout gebruikt voor buitentoepassingen. Door uitloging van het daarin aanwezige goed in water oplosbare arseenzuur en chroomtrioxide moet rekening gehouden worden met een niet geringe bodem- en grondwaterverontreiniging ter plaatse op de betreffende bedrijfsterreinen.

Omdat arseenzuur en chroomtrioxide genotoxische carcinogenen zijn, waarvan de Arbo-wet voorschrijft dat elke blootstelling aan die stoffen hoe gering ook moet worden voorkomen, betekent dit dat degenen die het betreffende CCA-hout moeten verwijderen daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen. Met name omdat arseenzuur en chroomtrioxide gemakkelijk via de huid het lichaam kunnen binnendringen.

Daarnaast zal de Arbo-wet contaminatie van de omgeving van het te verwijderen CCA-hout voorschrijven. Dit omdat arseenzuur en chroomtrioxide in contact met de lucht kristalvorming veroorzaken. Deze gekristalliseerde arseen- en choomVI-zouten zullen bij sloop via de lucht verspreid worden naar de omgeving, hetgeen met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Het te verwijderen CCA-hout is gevaarlijk afval dat overeen-komstig de Eural als gevaarlijk afval zal moeten worden verwijderd en verwerkt. De verwijdering zal in een zodanig te ontwerpen verpakking moeten plaatsvinden, dat verspreiding van arseen en chroom-VI gedurende het transport en bij de eindverwerking wordt voorkomen.

Al met al zal dit een gigantische schadepost voor de Nederlandse bedrijven tot gevolg hebben. Het is dus zaak om nu al te gaan achterhalen waar de bedrijven dit CCA-hout hebben gebruikt en dat in kaart te brengen. Wellicht zal u bekend zijn dat ik m.b.t. dit CCA-hout over veel kennis beschik. Dit betekent dat ik de benodigde kennis heb die nodig is om dit enorme probleem voor alle Nederlandse bedrijven op te lossen. Ook daarin zal ik door dezelfde Nederlandse overheid weer jarenlang worden tegengewerkt !! Voor uitleg: www.sdnl.nl/ekc-cda.htm

Met vriendelijke groeten

Ecologisch Kennis Cenrtum
Ad van Rooij (Milieu- en Veiligheidskundige) E-mail: a.vanrooij1@chello.nl en informatie op website: www.sdnl.nl/ekc.htm


Beste Ad,

In BelgiŽ gaan we in opvolging van de nieuwe Europese richtlijn het gebruik van CCA-zouten voor alle huiselijke toepassingen en in speeltuinen verbieden.

Rest nog de ontzagelijek uitdaging om het verduuurzaamd hout dat al in omloop is te achterhalen en oordeelkundig te verwerken.

Johan Malcorps

Betreft : verbod op gebruik van houtverduurzamingsmiddelen op basis van arseen voor speeltuigen en huishoudelijke toepassingen

Gisteren vroeg ik minister Tavernier wat zijn reactie is op het recent Europees verbod op het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen die arseen bevatten voor een hele reeks van toepassingen (zoals toestellen op speeltuinen - tuinmeubels, hekken, carports, enz.).

De minister drukte zijn tevredenheid uit over de Europese beslissing. Deze beslissing wordt zo snel mogelijk ook in BelgiŽ van kracht. Want pogingen van minister Aelvoet de voorbije jaren om met de sector een vrijwillige overeenkomst te bereiken, mislukten. Deze beslissing wordt zo snel mogelijk ook in BelgiŽ van kracht. Het gezondheidsrisico van speeltuigen bewerkt met CCA-zouten (k(c)oper - chroom en arseen) is door Europees onderzoek nu voldoende aangetoond. Kinderen die regelmatig met dergelijke speeltuigen in aanraking komen, lopen een te hoog risico. Ook voor toepassingen bij mensen thuis worden arseenhoudende houtverduurzamingsproducten voortaan niet meer toegestaan. Persoonlijk kan ik deze ontwikkeling alleen maar toejuichen. Ik pleit al sinds 1998 voor een dergelijk verbod op arseenhoudende verduurzamingsmiddelen voor o.m. speeltuinen.

Mijn vraag en het antwoord van de minister vindt U in bijlage.

De resolutie die ik hierover indiende samen met Vera Dua in het Vlaams parlement op 12/11/1998 vindt U op
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1998-1999/g1229-1.pdf
En de nieuwe Europese Richtlijn vindt U op
https://europa.eu/european-union/index_nl/comm/enterprise/chemicals/markrestr/ongowk/arsenic/arsenic.pdf

Met vriendelijke groet,

Johan Malcorps