Gevolgen volksgezondheid inzet secundaire brandstoffen in Willem-Alexander Centrale

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


"Extra ruimte meevergassen grondstoffen"

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  Socialistische Partij
  Statenfractie Provincie Limburg
  Oude Kerkstraat 9
  6412 XD HEERLEN
  t.a.v. E. Bus

  Buggenum: 11 januari 2000

  Betreft : Debat in PS eind januari over provinciale falen rondom vergunningen en handhaving in kader Wet milieubeheer en Wet bodembescherming

  Ons kenmerk : POL/01/U/665509-239821


   Geachte heer Bus,

  Eind januari 2001 wordt er in Provinciale Staten gedebatteerd over het vergunnings- en handhavingsbeleid van de provincie Limburg. In het bijzonder gaat het dan om vergunningen in het kader van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer en het functioneren in dit kader van gedeputeerde C. de Waal.

  Graag willen wij u, voor zover noodzakelijk, nog van wat munitie voorzien die ertoe zou moeten leiden dat de heer de Waal, peetvader van de Limburgse afvalmaffia, en wellicht ook zijn collega's - men heeft immers binnen het College van Gedeputeerde Staten de mond vol van collegiaal bestuur - hun huidige positie op moeten geven en plaats maken voor een provinciebestuur dat op zodanige wijze met schone handen de haar wettelijk toebedeelde taken in het kader van genoemde wetten uitvoert dat de Limburgse burger er op kan vertrouwen dat zijn/haar bestuurders evenwichtig de belangen van die burger en vergunninghouders - de industrie dus - behartigt.

  Gezien de doelstellingen van onze stichting hebben wij ons de afgelopen jaren zeer indringend bezig moeten houden met de geplande ontwikkelingen op het voormalige terrein van de Maascentrale te Buggenum, vastgelegd in het Bestemmingsplan Omleiding-Maascentrale en met de toekomst van Demkolec, "het speeltje" van de heer de Waal.

  Enkele conclusies die wij inmiddels getrokken hebben rondom "het geklooi" met vergunningen in het kader van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer:

  1. Vergunningverlening en vergunninghandhaving liggen bij een en dezelfde instantie. Dit is principieel fout, echter wettelijk zo geregeld. Dit kan ook niet op provinciaal niveau anders worden geregeld, maar moet landelijk worden aangepakt. Voel u derhalve vrij uw partijgenoten in ons parlement hierop aan te spreken. Rampen als "Volendam" en "Enschede" zijn het rechtstreekse gevolg van deze bundeling van vergunning verlenende en toezichthoudende taak.

  2. Er is een volstrekt gebrek aan deskundigheid bij de vergunningverlenende instanties hetgeen tot gevolg heeft dat met name vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer in samenspraak met vergunningaanvrager of belangenorganisaties hiervan gemaakt worden. Ook dit kan slechts op landelijk niveau worden aangepakt. Ook hier geldt "Enschede" als schrijnend voorbeeld van volstrekte ondeskundigheid van de vergunningverlener.

  3. Het gaat echt fout du moment vergunningverlener belangen heeft in het bedrijf of de bedrijvigheid van vergunningaanvrager. Er wordt met de pet gegooid bij het opstellen van vergunningsvoorschriften, het handhavingsbeleid is ver onder de maat. Het is met name dit derde punt waar de Provincie Limburg, onder aanvoering van de heer de Waal, de fout ingaat.

  Indien hij hierop wordt aangevallen en zodanig in het nauw zit, dat hij geen kant meer op kan, weet hij niets anders meer uit te brengen dan kreten als:

  • "Zij kletsen maar uit hun nek", een uitspraak die hij in december 2000 op L1 TV richting SP deed naar aanleiding van uw kritiek op de provincie inzake de bodemsanering van het voormalige terrein van de staatsmijn Emma.
  • "Zij zeggen 'neen' vanwege het 'neen'. Die club zou zich eens wat meer met de inhoud moeten bezighouden", een uitspraak die hij in november 2000 in onze richting deed, terwijl hij zich nog nooit de moeite heeft genomen zich te verdiepen in onze standpunten. Ons inziens zijn wij meer met inhoud bezig dan de provinciale ambtenaren die in opdracht van de heer de Waal de meest kromme antwoorden aan het papier moeten toevertrouwen als er een inhoudelijke vraag gesteld wordt.

  De uitspraak werd hem door L1 TV ontlokt naar aanleiding van onze aangifte bij de Milieuofficier van Justitie van het zonder vergunning inzetten van secundaire brandstoffen (= afval) in de Willem-Alexander Centrale te Buggenum. Deze mijnheer de Waal heeft de mond vol van "communicatie" terwijl hij volstrekt niet op de hoogte is wat "communiceren" inhoudt. Hij bedoelt met "communiceren" voortdurend "hersenspoelen". Mensen die zijn belangen niet kunnen volgen worden rücksichtslos terzijde geschoven !

  Welke belangen spelen er nu bij "De Maascentrale" en "Demkolec", die de heer de Waal en zijn ambtenarenapparaat ertoe brengen een loopje te nemen met de milieuvergunningen?

   Er is sprake van een gecombineerd economisch en beleidsmatig belang.

  Het economische belang is dat de Provincie Limburg mede-aandeelhouder is in Essent, die weer aandeelhouder is in EPZ; EPZ is weer aandeelhouder in Demkolec. De heer de Waal zorgt er voor dat al deze bedrijven op het gebied van handhaving van vergunningen niets te vrezen hebben. Zou er namelijk opgetreden worden, hetgeen bij bedrijven waarin men geen belang heeft wel gebeurt, dan snijdt men zich in het eigen vlees ! En dat doet pijn, zoals we allen weten.

  Het beleidsmatige belang zit in de verwevenheid van het provinciale afvalbeleid met de hierboven reeds genoemde bedrijven. De heer de Waal lijkt er zijn persoonlijke lot aan verbonden te hebben om Limburg tot de provincie te maken die het minste afval stort. Op zich wellicht nog een loffelijk streven, voor zover aan die doelstelling invulling gegeven wordt door het terugdringen van de hoeveelheid afval, maar desastreus als dat leidt tot industriële verwerking van afvalstoffen, waarvoor gewoonweg nog geen betere oplossing als gecontroleerd storten, bestaat, zie ook bijlage 1.

  Wat betreft het economische belang en het in gevolge van dat belang niet handhaven van vergunningen is een mooi voorbeeld de bodemsanering van het terrein van de voormalige Maascentrale te Buggenum. Wellicht weet u dat eind 80-er jaren een plaatsje gezocht werd voor een Afval Verbrandings Installatie in Limburg. Een mogelijke optie was Buggenum. Voor deze optie werd niet gekozen omdat het terrein van de Maascentrale door EPZ zodanig vervuild was dat men 10-tallen miljoenen guldens moest uitgeven vooraleer er met de bouw begonnen kon worden. Maar werd EPZ na die bevinding gesommeerd de bodemverontreiniging direct te verwijderen ? Neen uiteraard, want via de bovengeschetste constructie was en is de Provincie Limburg aandeelhouder in EPZ.

  Toen de Maascentrale enkele jaren geleden gesloten werd nam de provincie het voortouw om het terrein te herontwikkelen tot het grootste afvalverwerkingscentrum van Zuid-Nederland. De eigen belangen werden veiliggesteld en de meest vieze spelletjes zijn gespeeld om het daartoe strekkende bestemmingsplan goedgekeurd te krijgen. Hierop kunnen wij, indien u daar behoefte aan heeft, een keer apart terugkomen. Zeker is dat in Buggenum toekomstig geen hond meer naar de stembus zal gaan; wij hebben hier de buik vol van de politiek, meer specifiek van de provinciale en gemeentelijke politiek !

   Terug naar het zwaar vervuilde terrein van de Maascentrale.

  Men heeft net zo lang gewacht met EPZ te verplichten de rotzooi op te ruimen totdat er een zogenaamde IBC variant kan worden uitgevoerd; scheelt EPZ, en dus indirect de provincie 10-tallen miljoenen guldens ! Onder 1 hoedje met EPZ en de Provincie Limburg heeft het bureau CSO een bodemonderzoeks- en saneringsplan opgeleverd dat precies voldoet aan wat EPZ wil betalen voor het opruimen van de zelf veroorzaakte rotzooi.

  Tenslotte is het zo dat degene die het onderzoek betaalt, bepaalt wat er in zo'n rapport komt te staan. In de procedures, die rondom deze problematiek lopen weigert de Provincie halsstarrig rekening te houden met nieuwe inzichten, met name weigert men het historisch onderzoek opnieuw uit te voeren. Wij kunnen meerdere getuigen ten tonele voeren, eertijds EPZ medewerkers, die nu niets meer te vrezen hebben van hun voormalige werkgever, die precies kunnen aangeven welke zwaar giftige materialen ze waar in de grond hebben moeten stoppen.

  Maar neen hoor: De provincie wil niet luisteren, en laat CSO nu net niet de bodem op die plaatsen onderzocht hebben waar de grootste rotzooi ligt. "Niets wijst er op dat onder het gebouw van de Maascentrale de bodem vervuild is", is zo'n letterlijke zin uit het CSO rapport, op basis waarvan dan ook maar besloten is dat verder niet te onderzoeken. Daarnaast heeft in opdracht van de gemeente Haelen TNO een contra-expertise uitgevoerd die tot heel andere conclusies leidt.

   Wat doet de provincie met dat rapport: Juist, in de onderste la.

  Het ergste van dit alles is dat vele provincieambenaren hun kostbare tijd aan het verdoen zijn om allerlei procedures die in deze zaak lopen te trachten tot een voor de provincie en EPZ goed einde te brengen hoewel die ambenaren weten hoe fout ze bezig zijn (geweest). Het ware beter als al die tijd besteed zou zijn aan het samenstellen van perfecte vergunningen en het handhaven daarvan.

  Hoe fout de provincie zit blijkt wel als de milieuvergunning die eertijds aan EPZ is afgegeven voor het bedrijven van de Maascentrale. Juist volgens die vergunning zou EPZ verplicht moeten worden tot multifunctionele sanering, maar dan wil men even niet weten, dat die milieuvergunning van kracht is. Eigenlijk had die milieuvergunning zelfs al ingetrokken moeten zijn omdat de Maascentrale meer dan 3 jaar geleden gestopt is. Dat wordt dan vervolgens weer ontkend om zo Essent in de gelegenheid te stellen, gedekt door aan EPZ verstrekte vergunningen voor het opwekken van electriciteit, afval te gaan verwerken zonder dat eerst een behoorlijke milieuvergunning voor die activiteiten is afgegeven. Terecht vreest men dan onder andere onze weer de bemoeienis van onze stichting, die met name oog heeft voor volksgezondheid en milieu.

  Wat betreft de gang van zaken mbt tot Demkolec kunnen wij u het beste verwijzen naar bijlage 2. Als bijlage 3 hebben we de lijst toegevoegd welke instanties men allemaal voor de collusionaire kar wil spannen om Demkolec koste wat kost open te houden als afvalvergasser terwijl men totaal geen zicht heeft op de gevolgen voor milieu en volksgezondheid.

  Opvallend dat men vooral het Ministerie van VWS overal buiten wil houden, die zouden immers roet in het eten kunnen gooien; zie derhalve bijlage 4 en hopelijk wilt u dit ook op landelijk niveau aan de orde stellen.

  Wij hopen dat hetgeen wij u aangereikt hebben mede zal bijdragen aan het blootleggen van de spelletjes die op provinciaal niveau gespeeld worden ten koste van milieu en volksgezondheid en dat dit zal leiden tot het enige waartoe het mag leiden: Het aftreden van de heer de Waal en met hem het collegiaal bestuurde, en dus medeplichtige, college van GS. Uiteraard zijn wij te allen tijden bereid, indien nodig, nog meer tekst en uitleg te geven.

  Wij wensen u succes in het debat eind januari, met vriendelijke groet,

  Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

      i.o: P.P.M. van Daal (Penningmeester)
  

  E.A.J. Derkx-Passage J.H.C. Swart Voorzitter Secretaris

  Bijlagen:

  1. Artikel "Biomassa en afval: niet verbranden maar opslaan" van Prof.dr.ir. Gerard Hirs uit De Ingenieur nr.1 - 5 januari 2001
  2. Artikel "Het misleidende spel met Demkolec" van A. Derkx-Passage en P. van Daal uit Dagblad De Limburger 14.11.2001/opiniepagina
  3. Lijst van belanghebbenden om te beinvloeden met betrekking tot de toekomst van Demkolec
  4. Brief van onze stichting d.d. 28 december 2001 met kenmerk DEMK/00/U/291310-492243 aan de Minster van VWS, mevrouw dr. Els Borst-Eilers