Pleitnotitie m.b.t. de bijstook van biomassa in de Willem-Alexander Centrale in Buggenum


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Aantekenen.

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 7 januari 2001.

OPEN PLEITNOTITIE

Stichting tot behoud leefmilieu
Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving e.a.
appellant:

Tegen:

Gedeputeerde Staten van Limburg.
verweerder:


Ons kenmerk: SBL/ProvL/08100/BZ/VV.

Uw nummer: 200004788/1/M2.

Tijdstip hoorzitting: 8 januari 2001 om 11.30 uur.


Geachte voorzitter,

Ontvangen stukken.

Met betrekking tot deze zaak heeft u van ons de volgende stukken ontvangen:

 1. Ons verzoek om voorlopige voorziening van 8 oktober 2000, kenmerk: SBL/provL/08100/BZ/VV, bestaande uit 20 pagina's.
 2. Onze bij brief van 18 oktober 2000, kenmerk: SBL/provL/08100/BZ/VV, toegezonden nadere motivering van ons (pro forma) verzoek om voorlopige voorziening d.d. 8 oktober 2000, bestaande uit 144 pagina's.
 3. Onze bij brief van 2 januari 2001 nader toegezonden stukken, bestaande uit 36 pagina's.
 4. Onze bij brief van 5 januari 2001 nader toegezonden stukken, bestaande uit 29 pagina's.
 5. Onze bij brief van 6 januari 2001 nader toegezonden stukken, bestaande uit 20 pagina's.
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud volledig maar dan ook echt volledig te betrekken in uw beslissing.

Wat is er daadwerkelijk aan de hand!

Uit de inhoud van bovengenoemde stukken kan niet anders worden geoordeeld dan dat er rondom de Demkolec-elektriciteitscentrale (Willem-Alexander Centrale) en bijbehorend EPZ-terrein zich het volgende afspeelt:

Begin 90-er jaren is in Buggenum de Willem-Alexander Centrale gebouwd, een demonstratieproject onder de vlag van de Samenwerkende Electriciteits Productiebedrijven (SEP) om aan te tonen dat middels het principe van kolenvergassing op een milieuvriendelijker wijze elektriciteit kan worden opgewekt dan middels conventioneel kolengestookte contrales. De centrale is eigendom van Demkolec B.V., waarvan de vier Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven, te weten UNA, EZH, EPON en EPZ, aandeelhouder zijn.

De liberalisering van de West-Europese elektriciteitsmarkt heeft tot gevolg gehad dat de SEP geliquideerd moet worden. Op advies van de commissie Herkstroeter moet de Willem-Alexander Centrale verkocht worden; deze centrale is één van de beruchte SEP bakstenen. Omdat het onmogelijk is met de centrale elektriciteit op te wekken tegen een concurrerende prijs is geen enkele marktpartij er in geïnteresseerd de centrale te kopen.

Om toch verkoopbaar te kunnen worden heeft men het afgelopen jaar het plan opgevat om een gedeelte van de kolen te vervangen door zogenaamde secundaire brandstoffen. In wezen komt het erop neer dat men het plan heeft opgevat om in de centrale allerlei afvalstromen te gaan vergassen variërend van schone (gekweekt hout) tot niet schone afvalstromen (kippenmest), deels zelfs gevaarlijke afvalstromen (RWZI-slib en geïmpregneerd hout dat als sloopafval vrijkomt).

Andere afvalstromen die men van plan is in de centrale te vergassen zijn petroleumcokes, pyrolyse cokes, houtskool, ovenkorrel GFT, gepellitiseerde Plastic Papier Fractie, kalksteen, kalkkorrels, papierslib en bentoniet. Om dit alles voor elkaar te krijgen heeft men een niets ontziende lobby op poten gezet die ertoe moet leiden dat deze plannen kunnen worden doorgezet. Deze groot opgezette lobby kwam onze landelijke en locale politiek goed uit en wel op basis van de volgende feiten:

Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, e.d. Dit is al ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen belang.

Een dergelijke corrupte samenspanning wordt 'collusie' genoemd. Deze collusie heeft de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de hieronder beschreven groene stroom maffia.

U zult zich het volgende afvragen: Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia?

Dit is als volgt gegaan.

Enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer ernstige tekortkoming bevat te weten:

 • Bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid en de politiek, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die nooit meer opgebracht kunnen worden.

 • Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo'n 30 tot 50% van het in de bouw en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentratie's aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK's, e.d. In sommige gevallen zijn de concentraties aan deze stoffen zo hoog dat de concentratie waarbij al sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet een van de hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties (RWZI-slib) sterk is verontreinigd met zware metalen, PAK's, e.d. De concentratie aan deze stoffen is in het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel en wettelijk verplicht om het genoemde geïmpregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo'n 500 tot 1000 gulden per ton zal gaan kosten.

 • Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht. Wij noemen bovengenoemd uiterst gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en wij stellen dat bijstoken van deze zogeheten 'biomassa' in de EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa 'Groene stroom'. Dit alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden ervan kost zelfs energie.

 • De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.

  Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met betrekking tot de elektriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op die lijst: Landelijke politiek:
  Mw. Jorritsma (minister van EZ), Hulst.N.van (Dir-Gen voor Energie), Scholten P.A. (Directeur-plv. Dir.Generaal energie, strategie en verbruik), Hanssen B.J.M. (directeur duurzame energie), Koenen H (Hoofd duurzame energie), Dijk G (duurzame energie), Weehuizen J. (Directeur electriciteit), Hermans (Hoofd electriciteit), Pont H.A.P.M. (Dir. Gen. VROM), Lenstra J. (VROM), Engelenburg B. van (VROM), Brinkhorst, L.J. (minister LNV), Kalden C.J. (Dir.Generaal LNV), Wit W. de (directeur LNV), Westenbrink G. (LNV), Walsem J. van (2e kamer, lid D66), Klein Molenkamp J.H. (2e kamer, lid VVD).  Lokale politiek:
  Waal C. de (Ged. milieu prov Limburg), Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), Driessen G.H.M. (Ged. Landbouw, prov Limburg), Heijmans (burgemeester Haelen).

  Milieubeweging:
  Biggelaar A. van de (stichting Natuur en Milieu), Schöne S. (Wereldnatuurfonds), Vijverberg H. (stichting Milieufederatie Limburg).

  Aandeelhouders:
  Meegen H. van (Vz, directie EPZ), Droog H. van (directeur EPZ), Verwer J.J. (Alg directeur EZH), Halderen, L.M.J. van (Vz directie EPON), Koppen de Neve P (directeur UNA).

  Instanties/bedrijven:
  Postmus E.J. (Gasunie), Dijkstra K (Gasunie), Derks P. (Gasunie), Geijzers H. (Senter), Verhoef J. (Senter), Luyt P.A.M. van (NOVEM), Kwant K (NOVEM), Stollwerk P. (NOVEM), Leenders C. van (NOVEM), Mathijssen (VNO-CNW), Knegt, L.drs. (VNO-CNW), Korten M.P.H. ir. (VNO-CNW), Jong de (directeur, SHELL), Terning J.A. (SHELL), Mennes S. (SHELL), Zuiderveld P.L. (SHELL), Janssen, Noud (AGRO), Hendriks J (AGRO), Koolen J. ir. (LLTB), De Sampaio Nunes P. (directeur financiele ondersteuning Europese Commissie), Cleutinx C. (Europese Commissie), Millich E, (hoofd financiele ondersteuning Europese Commissie), Jones C. (Europese Commissie), Zegers P. (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).

  Katalysatoren:
  Blok P (InterEnergie), Böttcher C.J.F. (Böttcher), Saris F.W. (voorz. directie ECN), Kiel J.H.A. (ECN), Brogtrop A.C.G.M. (Directeur proj.bureau duurzame energie), Bultink A (Adviseur proj.bureau duurzame energie), Kalf R. (adviseur proj.bureau duurzame energie).

  Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze praktijken van de groene stroom maffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet ons openbaar ministerie, en met name de minister van justitie, toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van onderzoekteams, infiltranten e.d. krijgen zij van mij via deze pleitnotitie alle namen zomaar gratis op een dienblaadje aangereikt.

  Of de beschreven creatieve oplossing metterdaad doorgezet wordt of verijdeld wordt door verzet van het gezonde verstand, hangt mede af van uw beslissing op dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing. Een onafhankelijke beslissing, en derhalve een niet onder beïnvloeding van bovengenoemde criminele politieke collusie tot stand gekomen uitspraak, is daarbij een vereiste.


   De feiten.

  In deze zaak zijn de volgende feiten van belang, hetgeen met de volgende vragen duidelijk wordt gemaakt:

  Vraag 1.

  Feiten

 • Bij brief van 8 oktober 2000 hebben wij bij Gedeputeerde Staten van Limburg een 'pro forma' bezwaarschrift ingediend tegen hun besluit van 29 augustus 2000.
 • Bij brief van 10 oktober 2000 berichten Gedeputeerde Staten van Limburg ons dat ondergetekende tot en met 19 november 2000 in de gelegenheid wordt gesteld om zijn 'pro forma' bezwaarschrift van 8 oktober 2000 te motiveren.
 • Bij brief van 16 november 2000 heeft ondergetekende zijn 'pro forma' bezwaarschrift van 8 oktober 2000 nader gemotiveerd en derhalve binnen het door Gedeputeerde Staten van Limburg vergunde termijn van tot en met 19 november 2000.

  De volgende vraag werpt zich nu op:

  Kunnen Gedeputeerde Staten van Limburg met hun besluit van 13 november 2000 op ons bezwaarschrift van 20 juli 2000, tegen hun weigering om te beschikken op onze aanvraag van 18 december 1999, daarmee tevens ons op 16 november 2000 inhoudelijk gemotiveerd bezwaarschrift van 8 oktober 2000 inhoudelijk afdoen ja/nee?

  Wij zeggen van 'nee' en wel op grond van de volgende motivering: Het besluit van 13 november 2000 van Gedeputeerde Staten is van een eerdere datum als onze tijdig ingestuurde inhoudelijke motivering van 16 november 2000.

  Het is absoluut onmogelijk dat Gedeputeerde Staten 3 dagen eerder een inhoudelijk besluit hebben kunnen nemen op een inhoudelijke motivering die zij voor het eerst 3 dagen later ter beschikking hebben gekregen. Hiermee is vast komen te staan dat op ons bij brief van 16 november 2000 inhoudelijk gemotiveerd 'pro forma' bezwaarschrift nooit maar dan ook nooit bij besluit van 13 november 2000 inhoudelijk kan zijn beschikt.


  Vraag 2.

  Feiten.

 • Bij brief van 11 december 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg ons uitgenodigd voor de hoorzitting van kamer 1a van de Awb-commissie, op 11 januari 2001 om 11.15 uur voor de behandeling van ons op 16 november 2000 inhoudelijk gemotiveerd 'pro forma' bezwaarschrift van 8 oktober 2000.

  De volgende vraag werpt zich nu op: Kunnen Gedeputeerde Staten van Limburg op ons op 16 november 2000 inhoudelijk gemotiveerd bezwaarschrift van 8 oktober 2000 al een besluit hebben genomen?

  Wij zeggen 'nee' en wel op grond van de volgende motivering.

  Ons bijbehorend bezwaarschrift van 8 oktober 2000, inhoudelijk gemotiveerd bij brief van 16 november 2000, wordt op 11 januari 2001 voor het eerst voor de aangewezen Awb-commissie ter zitting behandeld.

  Deze hoorzitting is op 8 januari 2001 en derhalve 3 dagen eerder, dan de hoorzitting op bijbehorend bezwaarschrift. Op het bijbehorende bezwaarschrift kan door Gedeputeerde Staten derhalve nog geen besluit genomen zijn.


  Vraag 3.

  Feiten.

 • Uit de inhoud van onze bij brieven van 2, 5 en 6 januari 2001 nader toegezonden stukken en hetgeen daarover hierboven staat geschreven over wat er daadwerkelijk aan de hand is, kunt u opmaken dat er voor de Demkolec-elektriciteitscentrale geen toekomstmogelijkheden meer zijn.

  De volgende vraag werpt zich nu op: In geval er voor de Demkolec-elektriciteitscentrale geen toekomst-mogelijkheden meer zijn en bekend is dat EPZ, als gevolg van het jarenlang overtreden van haar milieuvergunningvoorschriften desbetreffende grond voor ten minste 75 miljoen gulden sterk heeft verontreinigd, dient de vervuiler (EPZ) deze grond dan multifunctioneel te saneren ja/nee?

  Wij zeggen van 'ja' en wel op grond van de volgende motivering:

 • in geval u 'nee' beslist dan laat u daarbij jurisprudentie ontstaan die strijdig is met eerdere jurisprudentie en kunnen de fa. Schippers uit Oerle en nog vele anderen bedrijven vele miljoenen aan schadeclaims binnenhalen bij de Staat der Nederlanden.
 • In geval u 'nee' beslist dan laat u daarbij tevens jurisprudentie ontstaan dat voortaan elk bedrijf in Nederland zijn schone ondergrond middels overtreding van zijn milieuvergunningvoorschriften mag verontreinigen zonder dat hij later kan worden gedwongen tot multifunctionele sanering ervan. In dat geval zal de bodem in Nederland in zeer korte tijd geheel vergiftigd zijn.

  Wij vertrouwen erop dat u dit alles niet op uw geweten wenst te hebben.


  Vraag 4.
  Feiten.

 • In het verslag van 2 maart 1999 van de informele raadsbijeenkomst van de gemeente Haelen, betreffende juridische advisering BPOM, staat geschreven dat EPZ de vervuiler is en dat multifunctionele sanering ten minste 75 miljoen gulden zal gaan kosten. Hierover valt dan ook niet te twisten.

  De volgende vraag werpt zich nu op: Dient het in geding zijnde besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg te worden geschorst tot dat is beslist op bijbehorend bezwaarschrift?

  Wij zeggen van 'ja' en wel op grond van de volgende motiveringen:

 • Wij gaan ervan uit dat de hierboven omschreven 'groene stroom maffia' niet wordt geholpen door onze onafhankelijke Raad van State.

  Dit betekent dat er voor de Demkolec-elektriciteitscentrale geen toekomstmogelijkheden meer zijn. Om te voorkomen dat lopende de bezwarenprocedure het desbetreffende EPZ-terrein toch gebruiksklaar wordt gemaakt ten dienste van deze 'groene stroom maffia', en samenhangend daarmee kapitaalvernietiging ontstaat, dient het in geding zijnde besluit lopende de bezwarenprocedure te worden geschorst.

  Wij vertrouwen erop dat u dat ook doet.

  CONCLUSIE.

  Uit vorenstaande feitelijke informatie komen wij helaas tot de volgende sombere conclusie:

  Zowel onze landelijke overheid als wel onze locale overheden zijn, vanwege een tekortkoming in onze bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening houdt met de afvalfase, volledig in de greep gekomen van de afvalmaffia die 'omwille van de winst voor enkelen' letterlijk alles willen vergiftigen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen en verbindingen (zwarte lijststoffen). Minister Jorritsma van EZ en minister Pronk van VROM spelen hierin een hoofdrol.

  Ondergetekende is er zich dan ook ten volle van bewust dat met name deze twee ministers u onder druk zullen zetten om dit schorsingsverzoek af te wijzen. Wij vertrouwen er echter op dat uw karakter sterk genoeg is en dat u de onafhankelijke positie van de Raad van State daaraan niet wenst op te offeren. Om u enigszins te ontlasten van deze druk, die met name minister Jorritsma en minister Pronk gegarandeerd op u zullen gaan uitoefenen, hebben wij deze pleitnotitie bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen en zal deze pleitnotitie over de gehele Europese Gemeenschap een brede verspreiding krijgen.

  Temeer daar bovengenoemd handelen van Gedeputeerde Staten van Limburg in strijd is met nagenoeg alle daarop betrekking hebben de EG-richtlijnen en EG-verordeningen. De daaruit voortvloeiende vergiftiging en verkankering van de lucht, van het water via de lucht, van het voedsel via de lucht en de producten, waaraan het vrijkomende vliegas wordt toegevoegd, waaronder ENCI-cement, asfalt e.d. zijn grensoverschrijdend.

  Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om op grond van vorenstaande feitelijke informatie het in geding zijnde besluit, lopende de bezwaren-procedure, te schorsen. Tevens verzoeken wij u Gedeputeerde Staten van Limburg te veroordelen in de proceskosten. Het ingevulde proceskostenformulier vindt u bijgevoegd.


   Hoogachtend,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc/ekc-rs58.htm
  Het websiteadres van de stichting Sociale Databank Nederland is: www.sdnl.nl