Illegale baggerwerkzaamheden in De Oude Gracht te Eindhoven Illegale baggerwerkzaamheden in De Oude Gracht te Eindhoven

Illegale baggerwerkzaamheden in De Oude Gracht te Eindhoven


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Van: sdn [sdn@wxs.nl]
Verzonden: vrijdag 21 december 2001 13:14
Aan: ANP; GPD; NPS
Onderwerp: Wakker? De Pikmeerarresten van de Hoge Raad maken landelijke milieucriminaliteit straffeloos.

Waar leiden de Pikmeer-arresten zoal toe?

Tot een landelijke milieucriminaliteit.

 

Voorbeeld: neem de baggerwerkzaamheden in De Oude Gracht te Eindhoven. Het uitgebaggerde verontreinigde slib wordt teruggezet op de wal en het, met zware metalen, vergiftigd water wordt geloosd in De Dommel. Het bedrijf Mourik uit Groot-Ammers voert de werkzaamheden uit zonder de daarvoor vereiste milieuvergunning van Gedeputeerde-Staten van Noord-Brabant en zonder een lozingsvergunning van het waterschap De Dommel. Aan dit bedrijf is derhalve geen enkel voorschrift opgelegd. Zodoende kan er ook geen enkel voorschrift overtreden worden en kan dit bedrijf niet strafrechtelijk worden vervolgd.

 

De reden hiervoor is heel speciaal. De gemeente Eindhoven, eigenaar van De Oude Gracht, heeft een milieuvergunning afgegeven aan zichzelf en een lozingsvergunning aangevraagd (en gekregen) bij het waterschap De Dommel. Dit betekent dat de baggerwerkzaamheden wel voorzien zijn van vergunningen, maar verleend door het verkeerde bevoegd gezag en aan de verkeerde rechtspersoon, zijnde de gemeente Eindhoven i.p.v. het uitvoerende bedrijf Mourik. De gemeente Eindhoven hoeft zich echter niet aan voorschriften te houden op basis van de Pikmeer-jurisprudentie. Overheden zijn namelijk strafrechtelijk immuun. Een aangifte van gepleegde strafbare feiten wordt daarom nooit in behandeling genomen.

 

Deze werkwijze blijkt in geheel Nederland gebruikelijk te zijn, hetgeen is veroorzaakt door de Pikmeer-jurisprudentie. De Pikmeer-arresten zijn de oorzaak van een landelijke milieucriminaliteit van bevoegde gezagen in samenspanning met uitvoerende bedrijven. In de criminologische literatuur wordt dit verschijnsel collusie genoemd.

 

Deze collusie kan pas aangepakt worden als de Pikmeer-arresten omver gaan.

 

Voor nog wat andere politieke, ambtelijke en gerechtelijke rotzooi http://www.sdnl.nl/schandpaal.htm

 

 

Met vriendelijke groet,
 
Robert M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227 - 1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141   Fax: 035-5244142
 
Deze mail is gepubliceerd bij de SDN op www.sdnl.nl/wakker.htm en ook verzonden naar:
Wereld Natuur Fonds; Vara; TROS; tribune-sp; Dagblad Metro; Teleac/NOT; Nederlandse Staatscourant; Weerwerk RVU; RTL4; GPD, Persdienst; Volkskrant; redactie-trouw.nl; Dagblad Spits; Natuur en Milieu; Reformatorisch Dagblad; redactie-parool.nl; Nederlands Dagblad; Milieudefensie; Katholiek Nieuwsblad; Humanist; redactie-ams.greenpeace.org; Adformatie; Magazine Elsevier; Financieele Dagblad; Radionieuws NOS; publiciteit-cnv.nl; Panorama; NRC Handelsblad; nieuwsdienst-telegraaf.nl; ANP; NCRV Netwerk; magazine-groenlinks.nl; magazine-fnv.nl; KRO nieuwsredactie; VPRO; 6 SBS; 5 NET; IKON Omroep; Groene Amsterdammer; Omroep Evangelische; Omroep BNN; AD; RTL5


Postbus 20019 _ _
2500 EA 's-Gravenhage _ _
Telefoon (070) 4 26 44 26 _ _
Telefax (070) 3 65 13 80 _ _
Doorkiesnr. (070) 4 26 4 . . . . _ _
     Stichting Sociale Databank Nederland
     p/a

AANTEKENEN _ _ _ _ _ _ _ _ _

   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
   t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij
   't Achterom 9a
   5491 XD SINT OEDENRODE
   
    Datum       Inlichtingen toestel         Uw kenmerk
   20 december 2001    746               SDN/18121 /VV
   
    Onderwerp                        Ons nummer
   Eindhoven/locatie "Oude Gracht"             200106224/1
   e.o./gs. van Noord-Brabant
   
   
   
   Bij telefaxbericht van 18 december 2001, ingekomen bij de Raad van State op
   18 december 2001, heeft u namens de Stichting Sociale Databank Nederland,
   gevestigd te Velp, aan de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te
   treffen ten aanzien van het - naar wordt gesteld - door gedeputeerde staten
   van Noord?Brabant niet tijdig nemen van een beslissing op een door u bij brief
   van 14 november 2001 gedaan verzoek om een dwangsom op te leggen.

   Bij het verzoek heeft u onder meer een machtiging, namens verzoekster,
   overgelegd die getekend is door de bestuurder R.M. Brockhus. Uit het
   uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal
   Gelderland blijkt dat R.M. Brockhus, voornoemd, slechts beperkt bevoegd is.
   Dit betekent dat deze machtiging ontoereikend is en stel u daarom in de
   gelegenheid om binnen veertien na dagtekening van deze brief, derhalve vóór
   4 januari 2002, deze aan te vullen met sen noodzakelijke tweede
   handtekening van een andere bestuurder alsmede een exemplaar van de
   statuten van de Stichting te overleggen.

   Het niet of niet tijdig inzenden van de desbetreffende stukken kan tot gevolg
   hebben verzoekschrift niet?ontvankelijk wordt verklaard.Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen.

Per fax 070-3651380

  Voorzitter van de Raad van State,
  Afdeling bestuursrechtspraak,
  Postbus 20019,
  2500 EA 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 21 december 2001.

  Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 21 december 2001 omstreeks 15.15 uur.


  Ons kenmerk: SDN/18121/VV.

  Uw nummer: 200106224/1

  Betreft:

   Stichting Sociale Databank Nederland/
  • Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 14 november 2001, kenmerk: SDN/14111/vz, door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.
  • Tevens verzoek in dit verzoekschrift inhoudelijk op de zaak te beslissen; dit omdat hier sprake is van opzettelijke wetsovertredingen door het aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers in samenspanning met de gemeente Eindhoven.
  • Tevens een dringend verzoek om op 21 december 2001 voor 17.00 uur hierop een beslissing te hebben genomen.


  Geacht College,

  Naar aanleiding van uw brief van 20 december 2001 vindt u bijgevoegd de verzochte machtiging die door de secretaris en door de voorzitter van de stichting Sociale Databank Nederland van een handtekening is voorzien. Tevens vindt u bijgevoegd de verzochte statuten van de stichting. Op het verzoek om voorlopige voorziening kunt u dus heden, 21 december 2001, voor 17.00 uur een beslissing nemen.

  In geval u dat niet doet, dan zijn wij nadrukkelijk van mening, gezien onze jarenlange ervaring met de Raad van State, dat u dit opzettelijk achterwege laat om de wetovertredende overheid, in dit geval de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven, daarmee behulpzaam te zijn.


   Hoogachtend

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  8 pagina's volgen