Anonieme ambtenaren bij de Raad van State produceren
voedingsbodem voor nieuwe onherroepelijke jurisprudentie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen.

Sint Oedenrode, 11 maart 2003.

Raad van State,
Drs. R. van der Brug,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF

Ons kenmerk: Brug/11033/br

Betreft:

  (anonieme) ambtenaren bij de Raad van State produceren
  voedingsbodem voor nieuwe onherroepelijke jurisprudentie


Geachte heer van der Brug,

Steeds vaker bereiken mij brieven van de Raad van State met de ondertekening.

  Secretaris van de Raad van State voor deze,

  (handtekening)

In sommige gevallen staat een naam van een ambtenaar onder die handtekening en soms niet.
Naar aanleiding daarvan richt ik aan u als enige echte secretaris van de Raad van State de volgende vragen:

Vraag 1.
Hebt u aan anonieme ambtenaren binnen de Raad van State uw bevoegdheden om namens u te mogen ondertekenen overgedragen;
Ja of Nee?
Zo ja, mag ik van u een kopie ontvangen van de regeling binnen de Raad van State waarin dat is vastgelegd?

Vraag 2.
Hebt u aan niet anonieme ambtenaren binnen de Raad van State uw bevoegdheden om namens u te mogen ondertekenen overgedragen;
Ja of Nee?
Zo ja, mag ik van u een kopie ontvangen van de regeling binnen de Raad van State waarin dat is vastgelegd ?

Vraag 3.
Een van uw ambtenaren vertelde mij dat uw brieven die "voor deze" namens u door uw (anonieme) ambtenaren worden ondertekend, worden opgesteld door chefjuristen van de Raad van State. Op mijn vraag aan betreffende ambtenaar of hij/zij aan mij de naam van desbetreffende chefjuristen mag doorgeven kreeg ik het antwoord: dat mag ik niet.
Dit betekent dat onder uw naam, en dus onder uw verantwoordelijkheid, anonieme chefjuristen brieven opstellen en laten uitgaan via al dan niet anonieme ambtenaren. Bent u daarvan op de hoogte?
Zo ja, bent u het daarmee eens?
Zo nee, welke stappen gaat u daartegen ondernemen?

Vraag 4.
Recent heb ik van de Raad van State een aangetekende brief d.d. 28 februari 2003 ontvangen, getekend namens u door een anonieme ambtenaar met een door een anonieme chefjurist opgestelde tekst, waarmee feitelijk onherroepelijke jurisprudentie is ontstaan dat het wraken van rechters (staatsraden) voor alle Nederlanders onmogelijk is geworden.
Bent u daartoe bevoegd?
Zo ja, in welke wet en welk wetsartikel kan ik dat vinden?
Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om deze door u gecreŽerde onherroepelijke jurisprudentie, waarmee het wraken van rechters niet meer mogelijk is, ongedaan te maken.

Vraag 5.
Recent heb ik van de Raad van State een brief d.d. 5 maart 2003 ontvangen, getekend namens u door een niet anonieme ambtenaar met een door u of door een anonieme chefjurist opgestelde tekst, waarmee feitelijk onherroepelijke jurisprudentie is ontstaan dat het maken van bezwaren tegen oorspronkelijke eerste besluiten van bevoegde gezagen niet meer mogelijk is. Met deze door u gecreŽerde onherroepelijke jurisprudentie heeft u weten te bewerkstelligen dat de bezwarenprocedure voor alle Nederlanders bij bevoegde gezagen, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, ministers is afgeschaft. Bent u daartoe bevoegd?
Zo ja, in welke wet en welk wetsartikel kan ik dat vinden?
Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om deze door u gecreŽerde onherroepelijke jurisprudentie, waarmee u de bezwaren mogelijkheid bij de Nederlandse gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries hebt overgenomen, weer terugbrengt naar waar ze thuishoren?


CONCLUSIE.

Al hetgeen ik hierboven over u heb geschreven kan ik onderbouwen met feitelijke bewijsmateriaal van uzelf. Daarmee hebt u via uw (anonieme) ambtenaren en anonieme chefjuristen weten te realiseren dat u over een totale dictatoriale macht beschikt. Deze al jarenlange voortdurende dictatoriale macht heeft van Nederland een 'collusiestaat' gemaakt waar de criminaliteit het voor het zeggen heeft.

Waartoe dit zoal heeft geleid kunt u lezen in mijn bijgevoegd artikel "eco-terrorisme door de overheid" in Kleintje Muurkrant van 21 februari 2003 (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Betreffend artikel kunt u ook lezen bij Kleintje Muurkrant op internet: www.stelling.nl/kleintje/376/Vanrooij.htm Een meer uitgebreid artikel met diverse doorkliks aan feitelijke onderbouw kunt u lezen bij de Sociale Databank Nederland op internet: www.sdnl.nl/column30.htm Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Op grond van vorenstaande feiten is het onmogelijk geworden om deze door u gecreŽerde dictatoriale macht, zonder openlijke publiciteit daarover, nog ongedaan te maken. Het is dan ook mijn Grondwettelijke plicht om die maatregelen te treffen die nodig zijn om de democratie weer terug te brengen in Nederland. Daarom heb ik deze brief aan u laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet www.sdnl.nl/ekc-rs111.htm

De SDN heeft voor uw antwoorden op bovengenoemd 5-tal vragen ruimte gereserveerd zodat alle Nederlanders ook daarvan kennis kunnen nemen.

In afwachting van uw feitelijk en wettelijk onderbouwd antwoord op mijn bovengenoemd 5-tal vragen, teken ik,

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.
 • Dhr. R. Brockhus, stichting Sociale Databank Nederland.
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.
 • Dhr. T. v/d Ham, 2Vandaag
 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.

Bijlage: Het artikel "eco-terrorisme door de overheid" in Kleintje Muurkrant van 21 februari 2003.