Open brief van Henk Klomp aan Minister President W. Kok over openheid en zuiverheid

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Herhaald verzoek aan de minister-president om antwoord

H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 17 oktober 2000.

.

Faxbericht aan: Minister President W. Kok
via faxnummer : 020-6156784
Faxbericht van: H.C. Klomp
via faxnummer : 040-2982329


Excellentie,

Reeds bijna 10 jaren word ik door de Nederlandse Overheid op een zeer mensonwaardige manier behandeld. Voor informatie daarover wil ik U verwijzen naar mijn internet site www.sdnl.nl/klomp.htm

Bij mij rijst de vraag: Tot hoever heeft de corruptie zich in de top genesteld ?

Steeds zie ik op TV en lees ik in de Dagbladen dat de bestuurders zich hoofdbrekens maken waar die maatschappelijke verloedering toch vandaan komt. Een zoektocht naar de bekende weg. Men weet het maar al te goed.

Het zaad van de verloedering is naar mijn stellige overtuiging te vinden in deze corruptie. De burger is zeer ontevreden, wordt onverschillig door het onmenselijk gedrag van de verantwoordelijken, vervolgens doet de verloedering haar intrede.

Verder wil ik U verzoeken tevens kennis te nemen van de informatie op internetadres http://www.sdnl.nl

B.v. de site van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de kwestie Burhoven Jaspers, enz. enz. Te barbaars om waar te zijn.

Persoonlijk ken ik mensen die zich daardoor het leven hebben benomen en vele verkeren in ernstige nood. Diegene die een noodlijdende kan helpen is daartoe verplicht (Een wettelijke verplichting).

Mijnheer Kok ik wil mijn ongerustheid uitspreken. Zo kan het niet verder. De verloedering zal steeds ergere vormen aannemen en rest ons enkel nog een politiestaat en de afgrond.

Mag ik U oprecht vragen;

 1. Weet U dit alles niet ?
 2. Zou U hier iets aan willen doen ?

Alle economische zaken zijn van belang. Ik weet het, maar er zijn nog meer dingen in het leven "menselijk gedrag".

Veel prijs stel ik op Uw serieus en inhoudelijk antwoord.

Met de Meeste Hoogachting,

Hoogachtend,

H.C. Klomp


Uw reactie gelieve te richten aan;

H.C. Klomp
EINDHOVEN
E-mail: hcklomp@yahoo.com
Telefoon: 040-2810110 Faxnummer: 040-2982329

Herhaald verzoek aan de minister-president om antwoord


H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 20 november 2000.

.

Faxbericht aan: Minister President W. Kok
via faxnummer: 020-6156784
Faxbericht van: H.C. Klomp
via faxnummer: 040-2982329Excellentie,

Per brief stelde ik U op 17 oktober 2000 een tweetal prangende vragen.

Tot op heden, een maand later, heb ik geen antwoord van U mogen ontvangen.

Voor de openheid en zuiverheid zal deze en mijn eerdere brief onder op mijn website;

www.sdnl.nl / klomp.htm plaatsen.

Omdat ik de gedachte heb, dat de kiezer is geïnteresseerd in Uw antwoord over de onderhavige kwestie, reserveer ik reeds nu ruimte voor Uw antwoord op de website.

Mag ik van U vernemen,

 

Hoogachtend,Uw reactie gelieve te richten aan;

H.C. Klomp
EINDHOVEN
E-mail: hcklomp@yahoo.com
Telefoon: 040-2810110 Faxnummer: 040-2982329       MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN


       De heer H.C. Klomp
       Postbus 153
       5670 AD NUENEN


  Kenmerk : 00M393931

  's-Gravenhage, 29 november 2000


  Geachte heer Klomp,

  Uw faxbrief van 17 oktober 2000 heb ik in goede orde ontvangen en inmiddels met aandacht gelezen. Tevens heb ik kennisgenomen van de inhoud van uw website, waarin u in uw brief naar verwijst.

  Uit uw brief begrijp ik dat u sinds 1991 veel financiële en persoonlijke moeilijkheden hebt ondervonden, nadat u een groot geldbedrag bent kwijtgeraakt aan een malafide bedrijf. U hebt sindsdien uw verhaal proberen te halen, waarbij u onder meer een reeks van advocaten hebt ingeschakeld. U heeft uw zaak aangekaart bij een grote hoeveelheid rechterlijke en andere instanties.

  Ik kan mij voorstellen dat de situatie waarin u verkeert niet plezierig is. Het spijt mij dan ook u te moeten mededelen dat ook ik u niet van dienst kan zijn in deze zaak. Rechterlijke instanties zijn onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te waarborgen mogen en kunnen de uitspraken van deze instanties niet door mij worden beïnvloed. Evenmin kan ik als ministerpresident iets afdoen aan het oordeel van de andere instanties die uw zaak reeds uitvoerig inhoudelijk hebben beschouwd.

  Hoewel ik begrijp dat dit antwoord u niet tevreden zal stellen, kan ik u geen ander antwoord geven. Rest mij u het allerbeste te wensen.

  Met de meeste hoogachting,