Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van het tot 11 sept. 2001 ter
inzage gelegde besluit van 31 juli 2001, van Gedeputeerde Staten van Limburg,
inzake de geaccepteerde verandering vd inrichting van Demkolec BV te Haelen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Per fax 070-3651380

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
van de Raad van State, mr. P. van Dijk,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 10 september 2001.

OPEN BRIEF

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 10 september 2001.

Ons kenmerk: SBL/provL/10091/VV

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.

Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het tot en met 10 september 2001 ter inzage gelegde besluit van 31 juli 2001, kenmerk: CC 4877, van Gedeputeerde Staten van Limburg, inzake de geaccepteerde verandering van de inrichting van Demkolec B.V. te Haelen.


  Geacht college,

Namens opgemelde stichtingen en personen hierna te noemen: appellanten, verzoekt ondergetekende u om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing tegen opgemeld besluit van 31 juli 2001 van Gedeputeerde Staten van Limburg (hierna: GS). Een kopie van dat besluit vindt u bijgevoegd (zie bijlage I)(29 pagina's).

Motivering verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing.

De gronden van dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing zijn gelijk aan bijbehorend bezwaarschrift van 10 september 2001, kenmerk SBL/provL/10091/bz. Bijbehorend bezwaarschrift vindt u bijgevoegd (zie bijlage II)(26 pagina's). De inhoud daarvan dient u hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Op grond van deze inhoud uit bijbehorend bezwaarschrift kan het in geding zijnde besluit nooit in stand blijven. Wij richten aan u daarom het verzoek om op grond van vorenstaande feitelijke informatie:

 • Het in geding zijnde besluit lopende de bezwaarprocedure te schorsen.
 • Gedeputeerde Staten te veroordelen in de proceskosten.

Bijgevoegd vindt u onze brief van 9 september 2001 aan voorzitter mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage III) (4 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit die inhoud kunt u opmaken dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 26 juni 2001 weigert tijdig in behandeling te nemen. Dit omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State belangenverstrengeld is met de politiek die via dekmantelbedrijven, als de Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum, letterlijk alles aan het vergiftigen en verkankeren zijn omwille van de winst voor enkelen. Dit alles met misbruik van macht, misbruik van miljarden guldens van gemeenschapsgeld en met misbruik van EU-subsidiegelden. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om dit nu niet weer te doen en dit verzoek op zeer korte termijn in behandeling te nemen. Ons is tevens gebleken dat u vaak zonder ook maar een hoorzitting te hebben gehouden ten gunste van deze lozings- en dump-politiek onaangekondigde beslissingen neemt in het openbaar en betreffende uitspraak onaangekondigd aan ondergetekende toestuurt. Ook hieraan moet een einde komen. Doet u dat in deze zaak ook dan wraak ik u bij deze.

  Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffiekosten ten laste van
  de rekening courant nummer 705-151R gebracht moeten worden.

Tenslotte verzoeken wij u ondergetekende te horen op een dinsdag of donderdag. Dit vanwege het feit dat ondergetekende op die andere dagen verplichtingen elders heeft. Ook op donderdag 27 september 2001 is ondergetekende verhinderd. De volmachten van appellanten vindt u bijgevoegd (bijlage E achter bijbehorend bezwaarschrift)(12 pagina's).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 41067701, van de Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving (bijlage IV)(2 pagina's).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (bijlage V)(2 pagina's).
 • Uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (bijlage VI)(2 pagina's).


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

Zie ook websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs68.htm


Bijlage: Dit beroepschrift bevat de bijlagen I t/m V bestaande uit 65 pagina's.