Verzoek de jacht te openen op een van de grootste Brabantse vervuilers: Gebr. van Aarle BV
Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode. Sla dit houtimpregneerbedrijf deze keer niet over.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 12 februari 2004.

Afgegeven met ontvangstbevestiging

Voorzitter van de Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

OPEN BRIEF
SPOEDBEHANDELING


Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380.

Ons kenmerk: SBL/12024/VV

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.

Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 28 januari 2004 verzonden besluit van 26 januari 2004, kenmerk: 2004/3033, van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake Nuon Power Buggenum B.V.


Geacht voorzitter,

Namens opgemelde stichting en personen, hierna te noemen: appellanten, verzoeken wij u om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 28 januari 2004 verzonden besluit van 26 januari 2004, kenmerk: 2004/3033, van Gedeputeerde Staten van Limburg. Van het in geding zijnde besluit vindt u een kopie bijgevoegd (zie bijlage 1 achter het bijbehorende beroepschrift).

  Motivering verzoekschrift.

Voor de motivering van dit verzoekschrift verwijzen wij u naar de inhoud van bijbehorend beroepschrift d.d. 12 februari 2004, kenmerk: SBL/12024/B, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarvan u een kopie vindt bijgevoegd (zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Het spoedeisende belang is hem gelegen in de volgende feiten:

Feit 1.

Met de inhoud in bijbehorend beroepschrift is feitelijk komen vast te staan dat Gedeputeerde Staten van Limburg al jarenlang hun bevoegdheden hebben gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid aan hen is verleend (art. 3:3 Awb). Dit heeft ertoe geleid dat Nuon Power Buggenum B.V. (voorheen: Demkolec B.V.) tot op heden maar liefst 3,5 jaar lang (vanaf 18 oktober 2000 tot heden) afval als RWZI-slib, hout uit bouw- en sloopafval, kippenmest e.d. in de kolengestookte Willem Alexander Centrale hebben kunnen meevergassen zonder een daarvoor vereiste Wm-revisievergunning ingevolge artikel 8:4, lid 1 van de Wet milieubeheer. Dit met de wetenschap dat overeenkomstig hun eigen gedoognota, vastgesteld op 14 januari 1997 door GS van Limburg zelf, er maximaal zes maanden mag worden gedoogd. Dit maximale termijn van zes maanden hebben GS van Limburg heden maar liefst met zo'n 3,5 jaar overtreden.

Feit 2.

Op 27 januari 2004 heeft voorzitter mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder zaaknr. 200308312/2/M1, het door appellanten aangespannen verzoek om het treffen om voorlopige voorziening resp. schorsing tegen de bij besluit van 11 november 2003, kenmerk 2002/13207, verleende Wm-revisievergunning van GS van Limburg ter zitting behandeld. Tijdens deze zitting kwam voorzitter mr. J.M. Boll tot de conclusie dat de zaak zo complex was dat hij, voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling ervan, wilde beschikken over een deskundigenrapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak en daarmee de verdere behandeling van ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening opschort tot een nader aan te geven tijdstip. Daarmee is de op 11 november 2003 door GS van Limburg aan Nuon Power Buggenum B.V. verleende Wm-revisievergunning voor onbepaalde tijd geschorst. Dit heeft voorzitter mr. J.M. Boll tijdens de zitting op 27 januari 2004 expliciet kenbaar gemaakt aan mr. J.J. Balendonck in het bijzijn van mr. J.J. Beek die namens GS van Limburg het woord hebben gevoerd en aan ir. J.T.W. Pastoors van Nuon.

Een dag later op 28 januari 2004 ligt bij ondergetekende een nieuwe, op 26 januari 2004 door GS van Limburg afgegeven, gedoogbeschikking op de fax waarin GS van Limburg hebben beslist dat Nuon Power Buggenum B.V. voor onbepaalde tijd mag doorgaan met het meevergassen van afval als RWZI-slib hout uit bouw - en sloopafval, kippenmest e.d. Deze gedoogbeschikking d.d. 26 januari 2004 is opgesteld door ambtenaar mr. J.J. Beek namens GS van Limburg naar aanleiding van een verzoek van 7 januari 2004 van ir. J.T.W. Pastoors van Nuon Power Buggenum B.V.

Op 27 januari 2004 waren zowel mr. J.J. Beek (namens GS van Limburg) alswel ir. J.I.W. Pastoors (namens Nuon) bij de Raad van State ter zitting aanwezig waarvoor zij bij brief van 16 januari 2004 door de secretaris van de Raad van State waren uitgenodigd. Dit betekent dat zowel mr. J.J. Beek als ir. J.T.W. Pastoors op 27 januari 2004 op de hoogte waren van het feit dat Nuon Power Buggenum B.V. op 26 januari 2004 over een nieuwe gedoogbeschikking beschikte voor het onbepaalde tijd meevergassen van afval als RWZI-slib, hout uit bouw- en sloopafval, kippenmest e.d. in de Willem Alexander Centrale te Haelen. Dit hebben zowel mr. J.J. Beek (namens GS van Limburg) als ir. J.T.W. Pastoors (namens Nuon) tijdens de behandeling van ons schorsingsverzoek ter zitting op 27 januari 2004 tegenover voorzitter mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak opzettelijk verzwegen. Een dergelijk opzettelijk handelen onderstrepen de samenspannende kwade bedoelingen van GS van Limburg en Nuon Power Buggenum B.V.

Met vorenstaande feiten hebben wij het hoge spoedeisende belang van appellanten onmiskenbaar aangetoond. Bewust essentiële informatie achterhouden voor voorzitter mr. J.M. Boll voor de behandeling ter zitting op 27 januari 2004 in zaaknummer 200308312/2/M1, om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat Nuon Power Buggenum B.V. na zo'n 3,5 jaar gedogen nog eens onbepaalde tijd kan doorgaan met het meevergassen van afval in de Willem Alexander Centrale zonder een daarvoor vereiste Wm-revisievergunning kan niet meer anders worden uitgelegd als misdadig van ongekende hoogte.

Wij richten aan u als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan ook het nadrukkelijke verzoek om dit verzoek in een spoedeisende procedure te behandelen en hierop:

 • Het in geding zijnde besluit van 26 januari 2004, kenmerk: 2004/3033, te schorsen.
 • Ons bezwaarschrift van 19 augustus 2003, nader gemotiveerd bij brief van 28 september 2003 en gecorrigeerd bij brief van 30 september 2003, alsnog gegrond te verklaren.
 • Het onderliggende besluit van 15 juli 2003, kenmerk: 2003/30063, te schorsen.
 • Ons handhavingsverzoek d.d. 30 mei 2003, kenmerk: SBL/30053/vz, alsnog gegrond te verklaren.
 • Gedeputeerde Staten van Limburg met de oplegging van een dwangsom per dag te dwingen om Nuon Power Buggenum B.V. onder oplegging van een last onder dwangsom van € 1.000.000,- per dag tot een maximum van € 100.000.000,- met onmiddellijke ingang te verbieden nog langer afval (secundaire brandstoffen) te laten meevergassen in hun kolengestookte elektriciteitscentrale omdat dit bedrijf niet beschikt over de daarvoor vereiste Wm-revisievergunning.
 • Te beslissen dat Gedeputeerde Staten van Limburg volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de duizenden mensen (omwonenden, bouwvakkers, wegwerkers e.d.) die als gevolg van hun ruim 3,5 jaar lang voortdurende gedoogbeleid op termijn (tot 40 jaar na de eerste blootstelling) ernstig ziek kunnen worden, totdat de kankerdood erop volgt.
 • Te beslissen dat Gedeputeerde Staten van Limburg de door appellanten gemaakte kosten aan juridische bijstand, die zij in deze zaak hebben moeten maken, volledig moeten vergoeden. Het kan namelijk nooit zo zijn dat de verzekeringsmaatschappijen waarbij appellanten zijn verzekerd, de gemaakte kosten als gevolg van genoemd ruim 3,5 jaar lang gedogen van Gedeputeerde Staten van Limburg niet krijgen vergoed.

Tevens verzoeken wij u ondergetekende de hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag in afstemming met mijn drukke agenda. Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffierechten ten laste van de rekening courant nummer 705 - 151R gebracht moeten worden. De volmacht van appellanten vindt u bijgevoegd (zie bijlage 19 achter het bijbehorende beroepschrift).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 41067701, van de stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving (zie bijlage 20 achter het bijbehorende beroepschrift).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis centrum B.V. (zie bijlage 21 achter het bijbehorende beroepschrift).
 • Uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage 22 achter het bijbehorende beroepschrift).

Hoogachtend,
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
voor deze,

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

Bijlage:

  Ons bijbehorend beroepschrift van 12 februari 2004, kenmerk: SBL/12024/B, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State (205 pagina).