Anonieme ambtenaren bij de Raad van State produceren
voedingsbodem voor nieuwe onherroepelijke jurisprudentie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen.

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 9 maart 2003.

Sint Oedenrode, 9 maart 2003.

Secretaris van de Raad van State,
t.a.v. Mw. C. van der Horst,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF

Ons kenmerk: SBL/Zuiv/31013/bz

Uw nummer: 200206927/2/M1.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • Reactie naar aanleiding van uw brief van 5 maart 2003, nummer: 200206927/2/M1.

Geacht mevrouw Van der Horst,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: appellanten, bericht ik u als volgt:

De feiten zijn als volgt:

Bij brief van 25 juni 2001, kenmerk SBL/Zuiv/25061, hebben appellanten inzake de elektriciteitscentrale Demkolec B.V. (thans Nuon Power Buggenum B.V.) te Haelen een dwangsomverzoek tot het nemen van een besluit laten uitgaan naar het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg.

Bij brief van 23 december 2002, kenmerk: V&H/Jan/2002.21127, heeft het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg een besluit genomen op mijn bovengenoemd dwangsomverzoek van 25 juni 2001. Onder dat besluit schrijft het dagelijks bestuur letterlijk het volgende:


  Wilt u bezwaar maken tegen deze beschikking?

  Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt (artikel 7:1 Awb) door het indienen van een bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH te Roermond.

  Overeenkomstig het onder 'punt 2' genoemde besluit heb ik namens appellanten bij brief van 31 januari 2003, kenmerk: SBL/Zuiv/31013/bz, een bezwaarschrift ingediend bij het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg.Bij brief van 10 februari 2003, kenmerk: V&H/Jan/2003.02632, bericht het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg mij dat zij het onder 'punt 3' genoemde bezwaarschrift hebben doorgezonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Stateom het door hen als beroepschrift te laten behandelen. Met deze brief heeft het dagelijks bestuur gehandeld in strijd met hun eigen besluit van 23 december 2002, zoals dat staat beschreven onder 'punt 2'.

Bij brief van 5 maart 2003 bericht de Raad van Statehierover letterlijk het volgende (zie bijlage).


  Betreft: St. tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving e.a.

  Ecologisch Kennis centrum B.V.
  Ing. A.M.L. van Rooij,
  't Achterom 9A,
  5491 XD Sint Oedenrode.


  Datum     Inlichtingen  toestel Uw kenmerk
  5 maart 2003     623 SBL/Zuiv/31013/bz
  

  Onderwerp Ons nummer

  Haelen Roermondseweg 55 200206927/2/M1

  Naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmorgen deel ik u hierbij mede dat het door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg doorgezonden bezwaarschrift van 31 januari 2003 door ons behandeld zal worden als een beroepschrift gericht tegen het besluit van het Zuiveringschap, voornoemd, van 23 december 2002.

  Te zijner tijd ontvangt u nader bericht.


  De Secretaris van de Raad van State ,

  Voor deze,

  Mw. C. van der Horst.Naar aanleiding van uw onder 'punt 5' genoemde brief verzoek ik u mij de volgende vragen te beantwoorden:

Vraag 1.
Aan betreffend beroepschrift heeft u het zaaknummer 200206927/2/M1 gegeven. Dit nummer is in 2002 toegekend aan een andere zaak. Het betreft hier een nieuw beroepschrift dat u in februari 2003 voor het eerst heeft ontvangen. Hieraan dient een nieuw nummer dat begint met 2003. te worden toegekend. Ik verzoek u daarom mij de wettelijke onderbouwing, met bijbehorende jurisprudentie, te laten toekomen waarmee feitelijk is komen vast te staan dat aan nieuwe beroepschriften eenzelfde zaaknummer mag worden toegekend als aan een andere beroepszaak waarvan in 2002 een beroepschrift is ingediend.

Vraag 2.
Voor het in behandeling nemen van het onder 'punt 5' genoemd zaaknummer 200206927/2/M1 heb ik in 2002 al griffierecht betaald. Ingevolge vaste jurisprudentie mag een beroepschrift niet in behandeling worden genomen als voorafgaande daaraan geen griffierecht is betaald. Omdat voor zaaknummer 200206927/2/M1 al in 2002 griffierecht is betaald, betekent dit dat u onder datzelfde nummer niet nogmaals griffierecht kunt heffen om mijn bezwaarschrift van 31 januari 2003 als beroepschrift in behandeling te nemen. Ik verzoek u daarom mij de wettelijke onderbouwing, met bijbehorende jurisprudentie, te laten toekomen waarmee feitelijk is komen vast te staan dat onder één hetzelfde zaaknummer tweemaal griffierecht mag worden geheven.

Vraag 3.
Betreffende brief is ondertekend door:


  De secretaris van de Raad van State

  voor deze


  mw. C. van der Horst.


Dit betekent dat u, mw. C. van der Horst, verantwoordelijk bent voor de inhoud van deze brief die u namens de secretaris van de Raad van Statehebt ondertekend. Ik verzoek u daarom mij de wettelijke onderbouwing, met bijbehorende jurisprudentie, te laten toekomen waarmee feitelijk is komen vast te staan dat u als behandelend ambtenaar gerechtigd bent om betreffende brief van 5 maart 2003 met een dergelijke inhoud namens de secretaris van de Raad van Statete ondertekenen.

Conclusie.

Op grond van bovengenoemd 5-tal feiten met bijbehorend 3-tal vragen kan mijns inziens maar een conclusie worden getrokken en die luidt als volgt: Er zijn door u als behandelend ambtenaar veel fouten gemaakt.

Iedereen maakt wel eens fouten. Zolang die fouten nog kunnen worden gecorrigeerd is dat niet erg. U zou de hierboven beschreven fouten nog kunnen corrigeren door toe te geven dat mijn bezwaarschrift van 31 januari 2003, kenmerk: SBL/Zuiv/31013/bz, toch als bezwaarschrift moet worden behandeld door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg en niet als beroepschrift door de Raad van State, omdat het hier gaat om een bezwaarschrift op het eerste oorspronkelijk besluit op mijn dwangsom-verzoek van 25 juni 2001 van het dagelijks bestuur.

Mijn vraag aan u is dan ook, bent u bereid om de hierboven beschreven gemaakte fouten toe te geven en mijn bezwaarschrift van 31 januari 2003 terug te sturen naar het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg om het door hen te laten behandelen als bezwaarschrift. Ja of Nee?

In afwachting van uw spoedig antwoord, teken ik:

  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.

C.c.

 • Dhr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland.
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.
 • Dhr. T. v/d Ham, 2 Vandaag.