Eis tot opheffing strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren, overheid en bewindslieden


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 3 maart 2001 1999.

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Tevens persbericht.

De Tweede kamer der Staten Generaal,
t.a.v. Voorzitter mw. J. v. Nieuwenhoven,
Postbus 20018,
2500 EA 's-Gravenhage.

De Eerste kamer der Staten Generaal,
t.a.v. Voorzitter mr. F. Korthals Altes,
Postbus 20017,
2500 EA 's-Gravenhage.


Ons kenmerk: TEK/03031/V2

Betreft:

  Verzoek om op grond van artikel 2, vierde streepje, artikel 11, tweede streepje en artikel 29, tweede streepje, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (voor tekst zie punt 7) te besluiten tot:

  • het onmiddellijk opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden.
  • onmiddellijke intrekking van alle door ministers 'gesloten' convenanten met branche-organisaties, lagere overheden en overige belanghebbende partijen.
  • het onmiddellijk instellen van een strafrechtelijk onderzoek in nauwe samenwerking met justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten.


Geachte voorzitter, Mevrouw van Nieuwenhoven,
Geachte voorzitter, Mijnheer Korthals Altes,

Het gaat hier om een ernstige overtreding van artikel 2, vierde streepje, en artikel 11, tweede streepje, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Alle volksvertegenwoordigers van Tweede en Eerste kamer zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk. Daarom richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek hen allen persoonlijk een afschrift van dit verzoek, inclusief bijlagen, te laten toekomen.

Bijgevoegd vindt u het artikel 'Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling' uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001 (bijlage) (2 pagina's, A3).

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. De inhoud is gebaseerd op de volgende feiten:

 1. de Hoge Raad heeft bij Pikmeerarresten I en II(1996 en 98) de ambtenaren van de centrale overheid en de bewindslieden strafrechtelijk immuun verklaard. Strafrechtelijke immuniteit is een uitnodiging tot criminaliteit, hetgeen door sommige ministers tot het ongelooflijke toe wordt uitgebuit.

 2. Op 12 november 1999 heeft het ministerie van Justitie een persbericht laten uitgaan waarin het kabinet op advies van de Raad van State de centrale overheid definitief immuun verklaarde.

 3. Een in het verleden door de minister van VROM afgesloten convenant met de houtimpregneerbranche (VHN) heeft ertoe geleid dat de metaalindustrie (SHELL/Billiton/Hickson) jaarlijks honderdduizenden kilogrammen arseenzuur, chroomtrioxide e.d. (zwarte lijststoffen) via geïmpregneerd hout, als tijdelijke drager, in de compartimenten water, bodem en lucht heeft kunnen dumpen en dat nog steeds doet.

  Zulks in strijd met o.a. de vanuit de Europese Commissie rechtstreeks aan de lidstaten opgelegde verordeningen (EG)nrs. 142/97 en 143/97 van 27 januari 1997 en EG-richtlijnen 91/689/EEG, 76/464/EEG en 96/61/EG.

Op deze manier heeft de minister van VROM misbruik gemaakt van de Pikmeer-jurisprudentie om o.a. SHELL/Billiton/Hickson behulpzaam te zijn bij het dumpen van uiterst gevaarlijk afval op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht zonder dat zij daarvoor strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Om deze massale dumping van hoog problematisch afval van o.a. SHELL/Billiton/Hickson te stimuleren heeft de minister van VROM onder de dekmantel van het 'KOMO-keur' zelfs vele miljoenen guldens aan (milieu) subsidie uitgegeven.

Zo ook heeft de houtimpregneerbranche (VHN) van het ministerie van VROM grote bedragen aan milieusubsidie ontvangen voor het jaarlijks in het milieu dumpen van zo'n miljoen kilo arseen (arseenzuur) en chroom (chroom VI zuur).

 1. Vorig jaar werd door minister Jorritsma (EZ) en minister Pronk (VROM) een convenant gesloten met de Nederlandse elektriciteits-productie-maatschappijen en de Federatie Energie Ned over de kolengestookte elektriciteitscentrales in Nederland. Die mogen op grond van dat convenant jaarlijks miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseen, chroom VI, kwik, cadmium, Pak's, dioxines e.d. in strijd met nagenoeg alle Europese richtlijnen en verordeningen en zonder de daarvoor vereiste vergunningen in water, bodem en lucht en in secundaire producten zoals cement, beton, asfalt e.d. dumpen.

Onder de dekmantel van CO2-reductie, groene stroom, duurzame energie, secundaire brandstof e.d. worden door de ministers van EZ en VROM hiervoor zelfs miljoenen guldens aan (milieu)subsidie uitgegeven. Zie hiervoor: de website van de Sociale Databank Nederland op www.sdnl.nl/convenant.htm

In de zaak nummer 200001376/2 van 23 januari 2001, in een geschil tussen de vrijwillige milieurechercheur drs. A.W.G. van Bergen en Gedeputeerde Staten van Gelderland, heeft staatsraad mr. J.P.H. Donner van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelfs beslist dat de kolengestookte EPON-electriciteitscentrale te Nijmegen zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning, en zonder een vereiste lozingsvergunning, via de lucht jaarlijks bovenop de rest nog eens enorm veel fluor en kwik mag lozen in het oppervlaktewater. Staatsraad mr. Donner heeft hiermee beslist in strijd met richtlijn 76/464/EEG en verwijst het hierop betrekking hebbende arrest van het Europese Hof van Justitie in zaak C-231/97 van 29 september 1999 naar de prullenbak.

In de zaak 200005436/1 van 18 december 2000, in een geschil tussen o.a. de stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving en Gedeputeerde Staten van Limburg, heeft staatsraad mr. W. Konijnenbelt van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelfs beslist dat de kolengestookte Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum zonder ook maar enige vergunning levensgevaarlijk afval bij wijze van proef mag bijstoken en onbekende hoeveelheden zwarte lijststoffen mag emitteren naar water, bodem en lucht zonder ook maar enige vergunning.

 1. Het kabinet heeft op advies van de Raad van State de bewindslieden en ambtenaren van de centrale overheid strafrechtelijk immuun verklaard. Lagere overheden die uitvoering geven aan convenanten, die zijn afgesloten door strafrechtelijk immune ministers, zijn daarmee eveneens strafrechtelijk immuun geworden.

Omdat deze strafrechtelijke immuniteit op advies van de Raad van State tot stand is gekomen, betekent het dat deze lagere overheden daarmee ook administratiefrechtelijk immuun zijn geworden. De Raad van State is namelijk tevens ons hoogst administratief rechtscollege en kan immers nooit beslissen in strijd met haar eerdere positieve advies aangaande strafrechtelijke immuniteit van ministers.

 1. Onze hoogste rechtscolleges hebben aldus de georganiseerde criminaliteit vrij baan gegeven: de Hoge Raad met de Pikmeerarresten I en II en de Raad van State met bovengenoemd advies. De door ministers gecreëerde georganiseerde misdaad is van wereldomvang en is in strijd met artikel 2, vierde streepje, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

 2. Verdrag van de Europese Unie:

7.1 Artikel 2, vierde streepje, stelt:
De Europese unie stelt ten doel: voorkoming en bestrijding van criminaliteit.

Als gevolg van bovengenoemde door ministers gecreëerde vergiftiging van heel Nederland (en van heel Europa vanuit Nederland) met enorme hoeveelheden uiterst kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) staat ons allen een chemische ramp te wachten die ons op kousenvoeten besluipt, zonder grote explosies of rookwolken, maar die op termijn de veiligheid en gezondheid van miljoenen mensen bedreigt.

7.2 Artikel 11, tweede streepje, stelt:
De Europese Unie bepaalt en voert een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid dat alle terreinen van het buitenlands en veiligheidsbeleid bestrijkt en dat de volgende doelstelling heeft: versterking van de veiligheid van de unie in alle opzichten.

De hierboven genoemde door ministers opgeroepen organisatiecriminaliteit is van wereldomvang en gaat ver over de grenzen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap heen.

Ingevolge artikel 29, tweede streepje, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bent u verplicht hiernaar een strafrechtelijk onderzoek in te laten stellen in nauwe samenwerking met justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

7.3 Artikel 29, tweede streepje, stelt:
Onverminderd de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap is het doel van de Unie de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen door de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het voorkomen en bestrijden van al dan niet georganiseerde criminaliteit door middel van: nauwere samenwerking tussen justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de artikelen 31, onder a) tot en met a) en 32.

Op grond van vorenstaande feitelijke informatie richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken na heden, te beslissen:

 • tot het onmiddellijk opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden.

 • tot onmiddellijke intrekking van alle convenanten door ministers gesloten met branche-organisaties, lagere overheden en overige belanghebbende partijen.

 • tot het onmiddellijk instellen van een strafrechtelijk onderzoek in nauwe samenwerking met justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage:

Artikel 'Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling' uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001 (2 pagina's, A3)
Zie ook: https://www.kn.nl/.html/ Registratie:

Deze brief staat geregistreerd bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet: www.sdnl.nl/ekc-tk01.htm