Brief aan min. Pronk met verslag chemisch onderzoek Keuringsdienst van Waren Groningen
over het bestrijdingsmiddel 'superwolmanzout-Co' van Hickson Garantor BV te Nijmegen

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 21 januari 2001.
Tevens verstuurd per fax 070 - 3391293 op 21 januari 2001.

De minister van VROM,
drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

OPEN BRIEF.

Ons kenmerk: VROM/21011/vi.

Betreft: Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


  Excellentie,

Bijgevoegd vindt u het verslag chemisch onderzoek van de Keuringsdienst van Waren te Groningen van het bestrijdingsmiddel 'superwolmanzout-Co' van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen (bijlage 1)(2 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co 374 gram/liter arseenzuur bevat.

Bijgevoegd vindt u verder uw publicatie 'EEG/793/93: Parallelle lijst vastgesteld' in het RIVM/Informatiebulletin Milieugevaarlijke Stoffen van maart 1997, jaargang 4, nummer 1 (bijlage 2)(1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

In betreffende publicatie staat letterlijk het volgende:

  Op 27 januari 1997 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Verordening (EG) nr.142/97 (pbEG L25) vastgesteld. De fabrikant(en) en importeur(s) van 'arseenzuur' moeten de Commissie binnen 4 maanden na inwerkingtreding van deze verordening alle relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan deze stoffen.

De verstrekte informatie dient als basis voor een Europese risicobeoordeling van arseenzuur. Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie in het kader van de te starten herzieningsprocedure krachtens de artikelen 69, 84 en 112 van het Toetredingsverdrag voor de bepalingen die in de nieuwe lidstaten nog niet van toepassing zijn.

Een vaststaand feit is dat al het arseenzuur dat Hickson Garantor B.V. als product 'superwolmanzout-Co' verkoopt aan de houtimpregneerbedrijven, via het geïmpregneerde hout, vroeg of laat volledig op een ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht, en als zodanig in onze voedselketen en drinkwater terecht zal komen.

Op grond van bovengenoemde Verordening moest Hickson Garantor B.V. al in 1997 de Commissie van de Europese Gemeenschappen alle benodigde informatie verstrekken die dient als basis voor een Europese risicobeoordeling. Zowel die informatie als wel bijbehorende Europese risicobeoordeling moet al ruim 3 jaar in uw bezit zijn.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen:

 • De door Hickson Garantor B.V. verstrekte informatie aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
 • De Europese risicobeoordeling die tot stand is gekomen als gevolg van de door Hickson Garantor B.V. verstrekte informatie.

Ingevolge artikel 6 van de Wet Openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om binnen 14 dagen na heden aan ondergetekende de hierboven verzochte informatie te laten toekomen. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om dit maximaal wettelijke termijn niet te overtreden.

Wij verzoeken u dit zo nadrukkelijk omdat u steeds weigert te reageren op brieven van mijn hand over dit onderwerp. Het meest recente voorbeeld is onze bijgevoegde brief van 6 augustus 2000, kenmerk: VROM/06080/br, aan u persoonlijk (bijlage 3)(3 pagina's).

Heden na 5 maanden hebben wij van u daarop nog geen enkele reactie mogen ontvangen, zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Aangezien uw rechterhand, ambtenaar F. Vollenbroek, in hetzelfde dorp woont als ondergetekende, en wij deze brief persoonlijk ook in zijn brievenbus hebben gedaan, bevreemdt ons dat des te meer.

In afwachting van een afschrift van de hierboven verzochte informatie en een inhoudelijk antwoord op onze brief van 6 augustus 2000 aan u, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

  E-mail: A.vanrooij@chello.nl

6 pagina's volgen.