Verzoek om oplegging dwangsom van € 50.000 per dag tot een maximum van € 5.000.000

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging

Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 6 januari 2002.


Burgemeester en Wethouders der gemeente Sint Oedenrode
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.

  TEVENS PERSBERICHT

Sint Oedenrode, 6 januari 2002.

Ons kenmerk: Aar/06012/vz

Betreft:

  A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliŽnt))/
 • Verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van 50.000 euro per dag tot een maximum van 5.000.000 euro het houtverwerkende bedrijf Gebr. van Aarle B.V. te dwingen tot onmiddellijke stillegging van alle door dit bedrijf uitgevoerde houtimpregneeractiviteiten. Dit omdat daarbij de genotoxische carcinogene zwarte lijststoffen arseen en chroom VI naar de lucht worden geŽmitteerd zonder dat de Gebr. van Aarle B.V. beschikt over een daarvoor vereiste milieuvergunning.
 • Tevens schadeaansprakelijkstelling voor alle schade aan roerende en onroerende goederen van cliŽnt, als wel de schade aan de gezondheid van cliŽnt en haar gezinsleden tot 30 jaar na heden en de bedrijfsmatig geleden schade en nog te lijden schade. Dit omdat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning van u 10 jaar lang de genotoxische carcinogene stoffen arseenzuur en chroomtrioxide naar de lucht heeft mogen uitstoten. Deze stoffen staan bekend als sluipmoordenaars. De stoffen krijg je nu via de ademlucht in de longen en 10 tot 30 jaar later kun je daar kanker van krijgen.


Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, gevestigd aan 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliŽnt, verzoeken wij u om onder de oplegging van een last onder dwangsom van 50.000 euro per dag tot een maximum van 5.000.000 euro het houtverwerkende bedrijf Gebr. van Aarle B.V., gevestigd aan de Ollandseweg 159, te dwingen tot onmiddellijke stillegging van alle door dit bedrijf uitgevoerde houtimpregneeractiviteiten. Dit omdat daarbij de genotoxische carcinogene zwarte lijststoffen arseen (arseenzuur) en chroom VI (chroomtrioxide) worden uitgestoten zonder dat de Gebr. van Aarle B.V. beschikt over een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Motivering verzoek

Bijgevoegd vindt u blz. 4 uit de op 11 december 1990 door de Gebr. van Aarle B.V. ingediende aanvraag milieuvergunning. (zie bijlage 1) Daarin staat letterlijk het volgende:

Luchtverontreiniging:

  Van het impregneerproces is expiratie van impregneermiddel zowel van impregneervloeistof als gereed product of componenten hiervan mede door de procesvoering naar het compartiment lucht uitgesloten.

Op deze aanvraag van 11 december 1990 heeft u bij besluit van 19 november 1991 aan het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. milieuvergunning verleend. Dit betekent dat op grond van de aan Gebr. van Aarle verleende milieuvergunning als gevolg van het impregneerproces geen gevaarlijke stoffen en zeker geen genotoxische carcinogene zwarte lijststoffen naar de lucht mogen worden geŽmitteerd. De Gebr. van Aarle B.V. impregneert het hout met hetzelfde bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen op een gelijke wijze als Hickson Garantor B.V. dat zelf doet (deed) binnen haar eigen bedrijf in Nijmegen.

Bijgevoegd vindt u het voorblad en bijlage 8 uit het eindrapport "Verkenning van preventietechnieken voor specifieke luchtemissies inzake Weurt" van BECO Milieumanagement & Advies B.V. d.d. juni 1997 (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen en aan u gericht.

In betreffend rapport staan bij het houtimpregneerbedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen de bronnen en oorzaken van "arseen" en "chroom" emissies naar de lucht aangegeven. Dit zijn:

 1. Vacuümpomp. Indien navacuümeren plaatsvindt, worden dampen met Cr/As geŽmitteerd.
 2. HIFIX-ketel en opslag product. Tijdens de stoombehandeling wordt geŽmitteerd. Na de behandeling wordt stoom (tevens chroom en arseen) geŽmitteerd bij de opening van de ketel, tijdens het uitrijden van het hout naar de buitenopslag en op de opslagplaats, totdat het hout voldoende is afgekoeld.

Bij een impregneercapaciteit van maximaal 14.000 m3 hout per jaar bedraagt de hoeveelheid emissie chroom VI (chroomtrioxide) 350 mg/uur (500 uur per jaar). Voor arseen is de emissie onbekend omdat die niet is gemeten. De vergunde impregneercapaciteit bij de Gebr. van Aarle B.V. is maximaal 5.000 m3 hout per jaar. De hoeveelheid emissie chroom VI (chroomtrioxide) bedraagt dus zo'n 125 mg/uur (500 uur per jaar). De hoeveelheid emissie arseen (arseenzuur) is onbekend omdat daarop niet is gemeten.

Chroomtrioxide is een genotoxische carcinogene stof, hetgeen betekent dat als je eenmaal in je leven daarvan één molecuul via de ademhaling in je lichaam krijgt dat op termijn (na 5 tot 30 jaar) al kanker kan veroorzaken. Deze stof is echt een sluipmoordenaar.

 • Juist om die reden heeft de Gebr. van Aarle B.V. op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat elke blootstelling hieraan, hoe gering ook, aan henzelf aan hun werknemers en aan alle bezoekers, vanwege hun verkopen aan derden op het bedrijventerrein, wordt voorkomen.
 • Juist om die reden staan "chroomtrioxide" maar ook "arseenzuur" boven op de lijst van beroepskankers.

Aan uw op 19 november 1991 verleende milieuvergunning zijn voorschriften verbonden. Met deze door u opgelegde voorschriften verplicht u de Gebr. van Aarle B.V. zijn bedrijf zodanig te voeren dat hun werknemers en derden, die op grond van de door u verleende milieuvergunning op betreffend bedrijventerrein producten mogen kopen, de genotoxische carcinogene stof "chroomtrioxide" en "arseenzuur" moeten inademen. Daarmee verplicht u de Gebr. van Aarle B.V. tot handelen in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet. Daarmee creŽert u zo goed als zeker op termijn (tussen 10 en 30 jaar na de eerste blootstelling) bij de Gebr. van Aarle B.V. zelf, hun werknemers en degenen die daar regelmatig producten hebben gekocht en gaan kopen meerdere beroepskankers. Voor deze schade bent u aansprakelijk omdat u de Gebr. van Aarle B.V. met het opleggen van deze Wm-voorschriften tot dit handelen hebt verplicht.

U als bevoegd gezag bent wettelijk verplicht om bovengenoemde met onderzoek vastgestelde emissies van de zwarte lijststoffen chroom VI (chroomtrioxide) en arseen (arseenzuur) naar de lucht bij de Gebr. van Aarle B.V. onmiddellijk te laten beŽindigen. Dit omdat de Gebr. van Aarle B.V. niet over een daarvoor vereiste milieuvergunning beschikt.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van 50.000 euro per dag tot een maximum van 5.000.000 euro het bedrijf de Gebr. van Aarle B.V. te dwingen tot onmiddellijke stillegging van alle houtimpregneeractiviteiten ter plaatse.


  Schadeaansprakelijkstelling.

Op de grenzen van het bedrijventerrein van het bedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. staan geen muren die reiken tot aan de hemel. Dit betekent dat deze emissies van zwarte lijststoffen al 10 jaar lang over de terreingrenzen van het bedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. zijn heengegaan. Dit betekent dat cliŽnt en haar kinderen, maar ook de andere buurtbewoners en de in de wei lopende dieren, deze genotoxische carcinogene stoffen chroom VI (chroomtrioxide) en arseen (arseenzuur) al zo'n 10 jaar lang hebben ingeademd.

Dit betekent ook dat de rondom het bedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. geteelde groente en fruit gedurende hun groeiperiode hierdoor 10 jaar lang cumulatief zijn besmet met de kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide. Dit is en wordt door mensen opgegeten.

Dit betekent ook dat de omliggende roerende en onroerende goederen, waaronder die van cliŽnt hierdoor 10 jaar lang cumulatief zijn besmet met deze kankerverwekkende stoffen chroomtrioxide en arseenzuur. Omdat deze stoffen gemakkelijk door de huid het lichaam kunnen binnendringen is er ook sprake van aanrakingsgevaar.

  U zult zich afvragen hoe heeft het zover kunnen komen?

Het antwoord hierop is helder:
U had de grondwettelijke plicht de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten tot het laten uitvoeren van emissieonderzoeken, alvorens milieuvergunning verleend had mogen worden. Ondanks mijn vele verzoeken daarom zo'n 8 tot 10 jaar geleden, heeft u dat consequent geweigerd.

Deze consequente weigering vindt zijn oorsprong in het feit dat burgemeester P. Schriek kennelijk persoonlijk groot voordeel heeft met het houtimpregneer-bedrijf Gebr. van Aarle B.V. Dit omdat op het moment de Gebr. van Aarle B.V. in augustus 1992 begon met deze houtimpregneeractiviteiten, en ondergetekende daartegen procedeerde, hij onaangekondigd en ongevraagd vertrouwensarts H. Jans, een goede bekende van hem, op mij afstuurde. Hoever burgemeester P. Schriek daarmee is gegaan kunt u lezen in ons bijgevoegd Wob-verzoek van 5 januari 2002 aan burgemeester en wethouders (zie bijlage 3). Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die ook in dit verzoek als herhaald en ingelast te beschouwen.

De kans is nu reŽel aanwezig dat bovengenoemde 10 jaar lange cumulatieve blootstmilieuonderzoekmtrioxide en arseenzuur binnen nu en 30 jaar bij cliŽnt, en bij andere personen die wonen rondom het bedrijf Gebr. van Aarle B.V., kanker zal veroorzaken. In Nijmegen is dat proces al in volle gang. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel "Toch milieu-onderzoek na hoge kankercijfers West" uit de Gelderlander van 13 december 2001 (zie bijlage 4). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en aan u gericht.

Voor alle reeds veroorzaakte schade aan roerende en onroerende goederen en alle gezondheidsschade in de toekomst, waar chroomtrioxide en arseenzuur de oorzaak van kunnen zijn, stellen wij u hierbij volledig aansprakelijk. Al die schade zal op u worden verhaald. Bij het verhalen van die schade zal steeds een afschrift van dit dwangsomverzoek worden overlegd.


  PERSBERICHT

Geacht college,

Om te voorkomen dat uw hierboven beschreven al 10 jaar voortdurende vergiftigingspolitiek, met misbruik van Roois gemeenschapsgeld, om financiŽle redenen de doofpot ingaat hebben wij dit dwangsomverzoek als persbericht naar buiten laten gaan. Tevens hebben wij dit schrijven voor de gehele wereld toegankelijk gemaakt door het te laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw49.htm
Uw besluit op dit dwangsomverzoek zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst. De volmacht van cliŽnt vindt u bijgevoegd (zie bijlage 5).

In afwachting van uw kerend besluit, waarbij de in geding zijnde houtimpregneeractiviteiten bij de Gebr. van Aarle B.V. vanwege de illegale chroomtrioxide en arseenzuur emissies naar de lucht met oplegging van een dwangsom van 50.000 euro per dag tot een maximum van 5.000.000 euro onmiddellijk worden stilgelegd, tekenen wij,

  Hoogachtend

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • Stichting Sociale Databank Nederland
 • Vrijwillige milieurecherche.
 • Eindhovens Dagblad.
 • De RVU Educatieve Omroep

Bijlage:

 1. Blz. 4 uit de op 11 december 1990 door de Gebr. van Aarle B.V. aangevraagde milieuvergunning waarop B en W van Sint Oedenrode bij besluit van 19 november 1991 positief hebt beschikt (1 pagina).
 2. Voorblad en bijlage 8 uit het eindrapport "Verkenning van preventietechnieken voor specifieke luchtemissies inzake Weurt" van BECO-Milieumanagement & Advies B.V. d.d. juni 1997 (3 pagina's)
 3. Ons Wob-verzoek van 5 januari 2002, kenmerk Ro/05012/vi, aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (5 pagina's)
 4. Het artikel "Toch milieuonderzoek na hoge kankercijfers West" uit de Gelderlander van donderdag 13 december 20012 (2 pagina's).
 5. De volmacht van cliŽnt (1 pagina).