Zienswijze over het ontwerp van de nota hergebruik van stortplaatsen van GS Noord-Brabant


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 073-6141115.


  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
  Postbus 90151,
  5200 MC 's-Hertogenbosch.

  Sint Oedenrode, 21 april 2003.

  Ons kenmerk: SDN/21043/zw.

  Betreft:

  • Zienswijze over het vanaf 24 maart 2003 tot en met 22 april 2003 ter inzage gelegde ontwerp van de nota hergebruik van stortplaatsen.
  • Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


  Geacht college,

  Namens opgemelde stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Arnhem, hierna te noemen: cliŽnt, laten wij u hieronder onze zienswijze toekomen over het ontwerp van de nota hergebruik van stortplaatsen.

  Zienswijzen.

  In de ontwerp-nota " Hergebruik van stortplaatsen" schrijft u letterlijk het volgende:

  1. " Ook kunnen stortplaatsen bijdragen in de grondstoffen - en energievoorziening. Stortplaatsen zijn in potentie te zien als afvalmijnen waarin hoeveelheden energie en secundaire grondstoffen liggen opgeslagen" (blz. 5, 5e alinea, regel 2 t/m 4).
  2. " Daarnaast zijn in het kader van het streekplan Noord-Brabant 2002 ook 2 verbeteringsprojecten in het buitengebied gestart. Deze verbeterprojecten beogen het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied in combinatie met het terugwinnen van grondstoffen" (blz. 6, 2e alinea, regel 2 t/m 4).
  3. "De inhoud van voormalige stortplaatsen bestaat voornamelijk uit huishoudelijk en bedrijfsafval. In 30% van de stortplaatsen is bouw- en sloopafval het hoofdbestanddeel. Een stortplaats is zo ook te zien als een exploitabele afvalmijn waarin grote hoeveelheden energie en grondstoffen liggen opgeslagen. Door stortplaatsen af te graven, het organisch materiaal te verbranden en het bouw- en sloopafval voor hergebruik geschikt te maken kan er worden bespaard op primaire brandstoffen en grondstoffen". (blz. 10, 1e alinea, regel 1 t/m 6).

  Hiermee noemt u het op die voormalige stortplaatsen gestorte afval en gevaarlijke afval "secundaire grondstof" waaruit deels energie kan worden gewonnen en deels kan worden hergebruikt.

  Het op een dergelijke manier omtoveren van afval en gevaarlijk afval naar grondstof en brandstof heet "eco-terrorisme". Hoever dit eco-terrorisme Nederland in haar greep heeft kunt u lezen in bijgevoegd artikel " eco-terrorisme door de overheid" uit Kleintje Muurkrant van 21 februari 2003 (zie productie 1). Een meer uitgebreid artikel over "eco-terrorisme" kunt u lezen bij de Sociale Databank Nederland op internet www.sdnl.nl/column30.htm met actieve doorkliks naar feitelijke bewijsstukken. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat huidig commissaris van de Koningin F.J.M. Houben een van grondleggers is van dit eco-terrorisme. Het verbaast ons dan ook niet dat de provincie Noord-Brabant met deze ontwerp-nota wederom vooruitloopt op uitbreiding van dit eco-terrorisme met het verspreiden van miljoenen kilogrammen levensgevaarlijk kankerverwekkend gif vanuit die oude stortplaatsen via o.a. kolengestookte elektriciteitscentrales als "dekmantel" naar de lucht en via de vliegas in de cement, beton, stenen, asfalt e.d. Deze uitbreiding van het eco-terrorisme zal juridisch geen enkele kans van slagen hebben omdat dit in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Als feitelijke onderbouw daarvoor vindt u bijgevoegd de nadere motivering van ons bezwaarschrift van 20 april 2003, kenmerk: Aar/07043/BZ, aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (zie productie 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  In de ontwerp-nota "hergebruik van stortplaatsen" schrijft u verder letterlijk het volgende:

  1. "Voor het financieel haalbaar kunnen worden van 'afvalwinning" is aanvullend flankerend rijksbeleid nodig. Flankerend rijksbeleid is nodig voor het vrijstellen van de Wbm-heffing over het storten van de niet-herbruikbare fractie en het stimuleren van de afzet van secundaire grondstoffen" (blz. 10, 1e alinea, regel 14 t/m 16)

  Hiermee wilt u bewerkstelligt krijgen dat het hierboven beschreven " eco-terrorisme" ook nog zwaar moet worden gesubsidieerd door onze landelijke overheid. Dit betekent dat u het door de Nederlanders te betalen belastinggeld wilt gaan gebruiken om henzelf daarmee te vergiftigen tot de (kanker)dood erop volgt. Dit alles om enkelen daarmee onrechtmatig te verrijken. Dit is het toppunt van eco-terrorisme. Met de hierboven aangeleverde feitelijke informatie (zie productie 1 en 2) zal de slagingskans daarvan nihil zijn.

  Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Om te voorkomen dat deze ontwerp-nota het begin wordt van de uitbreiding van het hierboven beschreven eco-terrorisme, moet dit plan in de kiem worden gesmoord. Wij verzoeken u ons daarom een afschrift van de Europese wet- en regelgeving te laten toekomen waarop u heeft gebaseerd dat het op die oude stortplaatsen gestorte afval en gevaarlijk afval 'secundaire grondstof' en/of 'secundaire brandstof' is geworden.

  Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om ondergetekende de hierboven verzochte informatie binnen 4 weken na heden te verstrekken. Met nadruk verzoeken wij u dit maximaal wettelijke termijn van 4 weken niet te overtreden.

  Niet onafhankelijk.

  Tenslotte willen wij u kenbaar maken dat de ontwerp-nota "hergebruik van stortplaatsen" is gebaseerd op onderzoekrapporten van Royal Haskoning, ECN en INTRON die niet onafhankelijk zijn, waardoor de inhoud van deze ontwerp-nota meer is gebaseerd op wensdromen dan op deskundigheid.

  • Zo wordt gesteld dat het op de hierboven beschreven wijze verspreiden van miljoenen kilogrammen kankerverwekkend gif uit oude stortplaatsen goed is voor de economie. Het tegenovergestelde is waar. Het zal miljoenen mensen ziek maken. De economische schade als gevolg daarvan zal de Nederlandse belastingbetaler nooit meer kunnen opbrengen.
  • Zo wordt gesteld dat het gestorte afval en gevaarlijk afval zonder risico's kan worden gewonnen, kan worden verbrand en kan worden hergebruikt, zonder dat men weet welke chemische verbindingen er allemaal zijn gestort en tot welke chemische reacties dit alles kan leiden. Let wel er zijn meer dan 500.000 verschillende chemische verbindingen. Daarnaast kan er ook nog radioactief afval vanuit ziekenhuizen zijn gestort; ook daarover wordt gezwegen.
  • Zo wordt geen woord gerept over de Arbeidsomstandighedenwet die van toepassing is voor de werknemers die het onbekende gif uit deze oude stortplaatsen zullen moeten opgraven en verwerken. Vanuit mijn deskundigheid als gecertificeerd hogere veiligheidskundige kan ik u vertellen dat al deze werknemers de Arbowet zullen overtreden en dit werk hen ziek zal maken.

  CONCLUSIE.

  Op grond van bovengenoemde feiten kan de in geding zijnde ontwerp-nota hergebruik van stortplaatsen nooit in stand blijven. Wij verzoeken u dan ook het hierop te vernietigen en ons dat schriftelijk te bevestigen.

  Open communicatie.

  In uw ontwerp-nota schrijft u over "maatschappelijk draagvlak" letterlijk het volgende:

  Het succesvol hergebruiken van een stortplaats hangt niet alleen af van de technische en financiŽle haalbaarheid. Veel hangt af van toekomstige gebruikers. Dit is zeker het geval bij het hergebruiken van stortplaatsen voor woningbouw, bedrijventerrein en voor sport en recreatie. Zijn toekomstige gebruikers bereid om op een stortplaats te wonen, te werken en of te recreŽren. Uit een enquÍte, die verricht is onder 1200 woningzoekenden, blijkt dat met name het imago van een stortplaats doorslaggevend is of mensen bereid zijn zich nabij of op een voormalige stortplaats te vestigen. "Hoewel de milieu- en gezondheidsrisico's gering zijn", is aandacht voor de psychosociale kant van wonen, werken en recreŽren nadrukkelijk vereist. In dit verband is het belangrijk dat over risico's en de daarvoor genomen maatregelen met alle betrokkenen open communicatie plaats heeft.(blz. 13, hoofdstuk 2.7, regel 1 t/m 9)

  Vanuit mijn deskundigheid als milieu- en veiligheidskundige kan ik nu al zeggen dat het wonen, werken en recreŽren op voormalige stortplaatsen levensgevaarlijk is en het veel mensen ziek zal maken. Uit het feit dat u zonder ook maar enige onderbouw schrijft "Hoewel de milieu- en gezondheidsrisico's gering zijn" maakt duidelijk dat u niet onafhankelijk bent. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek te stoppen met het vertellen van onwaarheden en onjuiste voorlichting omwille van onrechtmatige verrijking van enkelen en deze zienswijze met bijbehorende bijlagen voor iedereen in de bibliotheek van uw provincie ter inzage te leggen en ons dat schriftelijk te bevestigen.

  De machtiging van cliŽnt vindt u bijgevoegd (zie productie 3).

  In afwachting van uw besluit, tekenen wij;


   Hoogachtend,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  C.c.: R. Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)

  Bijlage:

   Productie 1: Het artikel " Eco-terrorisme door de overheid" uit Kleintje Muurkrant van 21 februari 2003 (1 pagina, A3)
   Productie 2: Onze nadere motivering van het bezwaarschrift van 20 april 2003, kenmerk Aar/07043/BZ, aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (76 pagina's)
   Productie 3: De machtiging van cliŽnt (1 pagina)