H.C. klomp / Pigmans Ras, notarissen Janssen: Reactie op uw brief van 1 november 2000


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 4 november 2000
Aantekenen en per fax 0499 - 574235

OPEN BRIEF

Pigmans Ras, notarissen Janssen,
t.a.v. H.G.J.M. Ras,
Postbus 148,
5600 AC Eindhoven.

Kenmerk: Kl/04110/Ras.

Betreft:
    H.C. Klomp (client)/ Reactie op uw brief van 1 november 2000, kenmerk: 20097852/TG, aan de gebruikers en huurders van het pand Mecklenburgstraat 2/Willem de Zwijgerstraat 17 te Eindhoven.


    Geachte heer Ras,

Namens de heer H.C. Klomp, , hierna te noemen: cliënt, berichten wij u als volgt:

Bij brief van 1 november 2000 heeft u de gebruikers en huurders van opgemeld pand van cliënt aangeschreven met de mededeling:

Geachte heer, mevrouw,

Aan mij is de opdracht gegeven om over te gaan tot de openbare verkoop van het door u gebruikte/gehuurde pand. Het pand is in beslag genomen in verband met een vordering die de beslaglegger heeft op de eigenaar van het pand.

De veiling is gepland voor 12 december aanstaande om 19.30 uur in Motel Eindhoven. Het pand zal in gehuurde staat worden geveild in opdracht van beslaglegger.

Ed Willems Makelaardij te Eindhoven zal in deze zaak als veilingmakelaar optreden. De heer R. Middel van het makelaarskantoor zal daartoe met u contact opnemen teneinde met u de huidige toestand van het object te bespreken. Hij ontvangt met name graag informatie omtrent eventuele huur- of gebruiksovereenkomsten. Aan belangstellenden in deze zaak zullen slechts mededelingen omtrent het gebruik van het pand worden gedaan voor zover deze bekend zijn.

U heeft deze brief laten uitgaan zonder cliënt, voorafgaande daaraan, in kennis te hebben gesteld. Cliënt heeft de gebruikers en huurders van zijn pand aan de Mecklenburg-straat 2/Willem de Zwijgerstraat 17 te Eindhoven, waarmee hij goede contacten onderhoudt, voorafgaande aan uw schrijven hierover dan ook niet kunnen informeren.

Mede vanwege het feit dat u, zonder concreet de juridische titel te hebben gegeven, toch overgaat tot de veilingprocedure, achten wij hiermee crimineel handelen jegens cliënt bewezen, zolang u geen antwoord geeft op onze volgende vragen:

    Vraag 1:

Op welke zinsnede uit artikel 3:277 BW jo artikel 524 en 511 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hetgeen moet worden gelezen in samenhang met het Arrest van het Hof 's-Hertogenbosch de dato 16 maart 1999, heeft u uw juridische titel tot beslaglegging gebaseerd?

    Vraag 2:

Waarom heeft u de gebruikers en huurders van het pand van cliënt aangeschreven over uw voorgenomen beslaglegging zonder cliënt, voorafgaande daaraan, daarover te hebben geïnformeerd?.

Om te voorkomen dat dit leidt tot crimineel handelen jegens cliënt hebben wij deze brief laten registreren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres www.sdnl.nl/ekc-kl03.htm

Voor uw antwoord op bovengenoemd 2-tal vragen is bij deze stichting ruimte gereserveerd op adres www.sdnl.nl/ekc-kl04.htm

Behoudens concrete beantwoording van bovengenoemd 2-tal vragen, binnen 48 uur na heden, gaan wij ervan uit dat u daarmee schriftelijk heeft bevestigd dat u over geen juridische titel beschikt om tot beslaglegging van opgemeld pand van cliënt over te gaan.

Wij achten het van groot belang om dit hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op een te starten gerechtelijke procedure. In die procedure zal deze brief worden overlegd. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd. (bijlage).

In afwachting van uw concreet antwoord op bovengenoemd 2-tal vragen, binnen 48 uur na heden, tekenen wij,


Hoogachtend, ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


C.c. Bewoners en huurders van het pand aan de Mecklenburgstraat 2/ Willem de Zwijgerstraat 17 te Eindhoven.


NOTE:

Meer informatie over het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kunt u vinden op internet bij:

1 pagina volgt.