Open brief aan AKD Prinsen Van Wijmen, Advocaten- Notarissen, t.a.v. R. Stiekema wegens smaad
Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brief aan AKD Prinsen Van Wijmen, Advocaten- Notarissen

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 27 oktober 2002.

Per fax 040 - 2970774/2461375.

AKD Prinsen Van Wijmen, Advocaten- Notarissen, t.a.v. R. Stiekema,
Postbus 6019
5600 HA Eindhoven.

Sint Oedenrode, 9 juni 2002.

   OPEN BRIEF

Uw opdracht: 12708/R/18.
Ons kenmerk: vdL/27102/br.

Betreft:

  A.P. van der Linden (cliënt)/
 • Dossier: 129997/RS/LJ Bastion/linden.
 • Reactie op uw brief van 25 oktober 2002.


Geachte heer Stiekema,

Namens de heer A.P. van der Linden, wonende aan de Johanna van Brabantlaan 35, 5491 CA te Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, berichten wij u als volgt:

Bij brief van 25 oktober j.l. heeft u gereageerd op onze brief van 24 oktober 2002 met de volgende woorden:


Geachte heer Van Rooij,

Ik nam kennis van uw brief van 24 oktober j.l. Hetgeen in deze brief is gesteld, is voor mij geen aanleiding om de invordering van de proceskosten, waartoe uw cliënt is veroordeeld, te staken.

Overigens betwist cliënte dat zij een criminele organisatie zou zijn. Waar u deze stelling op baseert is onduidelijk. Deze uitlating is, nu deze geschiedt in een open brief, als smaad aan te merken, hetgeen, zoals u ongetwijfeld zult weten, een strafbaar feit is.

Overigens treed ik in dezen op namens de rechtspersoon Het Bastion B.V. en niet -zoals u stelt- voor de heer Merks.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Naar aanleiding daarvan wil ik u berichten dat Het Bastion B.V. en de heer M.J.A. Merks onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Een lege B.V. zonder bestuurder(s) bestaat namelijk niet.

Tevens willen wij u hierbij kenbaar maken dat onze 'open brief' het gevolg is van het feit dat de behandelend officier van Justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer de aangifte, mutatienummer pl2110/97-109057, van 31 maart 1999 van de door M.J.A. Merks gepleegde strafbare feiten na 3 jaar opzettelijk nog steeds niet in behandeling hebben genomen.

Het moge u duidelijk zijn dat in geval u bij cliënt toch overgaat tot invordering van de proceskosten u dit doet in opdracht van een criminele organisatie waar de heer M.J.A. Merks, die onlosmakelijk verbonden zit aan Het bastion B.V., een hoofdrol heeft gespeeld. In dat geval bent u mijns inziens zeer nadrukkelijk medeplichtig aan betreffend crimineel handelen. Hiervan zal dan ook prompt aanvullende aangifte worden gedaan bij de Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth-de Weerdesteyn. Daarbij zal ook een afschrift van deze brief worden overlegd.

In afwachting van uw antwoord, binnen twee dagen na heden, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.