Nadere stukken voor de Raad van State inzake bestemmingsplan en sekscentrum Oedenrode


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 14 oktober 2003.

Aan: Voorzitter van de Raad van State, Mr. K. Brink,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 20 mei 2002.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 14 oktober 2003

  OPEN BRIEF

Ons kenmerk: SDN/14093/BZ/VV.

Uw nummer: 200306119/1/M3

Betreft:

  Stichting Sociale Databank Nederland (appellant)/ Toezending nadere stukken op ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 5 augustus 2003 verzonden besluit van 4 augustus 2003, nummer 03/3555, van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode inzake het bedrijf Gebr. Smetsers, gevestigd aan de Ollandseweg 134 te Sint Oedenrode.


Geachte voorzitter Brink,

Namens de Stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JK te Arnhem, hierna te noemen: appellant, laten wij u in opgemelde zaak de volgende nadere stukken toekomen:


  NADERE STUKKEN.

Aan nadere stukken vindt u bijgevoegd:

 • Ons beroepschrift d.d. 17 juni 2003, kenmerk: Bes/smet/17063/B, tegen het vastgestelde bestemmingsplan "Ollandseweg 134-136" te Sint Oedenrode bij de Raad van State in behandeling genomen onder nummer 200303890/1/R2. (35 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit de inhoud van de als "Bijlage B" bijgevoegde bedenkingen d.d. 11 november 2002, kenmerk: Bes/Smet/11112/bd, aan Gedeputeerde Staten kunt u geen andere conclusie trekken dan dat de in geding zijnde uitbreiding van de milieuvergunningplichtige activiteiten:

  • In strijd is met het vigerende gemeente bestemmingsplan Buitengebied 1997" die bij uitspraak nummer 199900791/1 van 2 oktober 2002 onherroepelijke rechtskracht heeft gekregen.
  • Dat deze uitbreiding is bedoeld voor het maken van nog meer met chroom VI en arseen geïmpregneerde kinderspeeltoestellen en als dat wettelijk verboden wordt, hetgeen vanaf 1 januari 2003 het geval is, betreffende locatie bestemmingsplantechnisch gebruikt zal gaan worden voor de oprichting van het grootste sexcentrum van Nederland, met seksbioscoop, sekstheater, seksautomatenhal, live-shows, sekswinkel, sekscafe, etc.etc.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 • Het artikel "Europa verbiedt ge?mpregneerd hout" uit het Katholiek Nieuwsblad van 24 januari 2003. (1 pagina, A3).

 • De brief van 12 september 2003, kenmerk kvl2003086213, van staatssecretaris P.L.B.A. van Geel van VROM (2 pagina's).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u geen andere conclusie trekken dan dat het ministerie van VROM vanaf 1 januari 2004 (over 2 maand) nieuwe wetgeving in werking heeft op grond waarvan de Gebr. Smetsers zal moeten stoppen met het maken van geïmpregneerde kinderspeeltoestellen.

  Ondanks deze wetenschap verlenen burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode toch medewerking aan de in geding zijnde grote uitbreiding ervan. Hierachter zit zware georganiseerde misdaad. Dit des te meer men weet heeft van het feit dat op die geïmpregneerde kinderspeeltoestellen kinderen spelen en deze kinderen daarvan later massaal ziek zullen worden totdat de kankerdood erop volgt. Dit des te meer omdat nadien (na 1 januari 2004) daar bestemmingsplantechnisch het grootste sexcentrum van Nederland kan worden opgericht, waardoor betreffende ondergrond wel 50 miljoen euro aan waarde zal gaan stijgen. Deze vorm van miljoenen corruptie, met de hulp van een criminele machtsmisbruikende gemeente, is de meest grove corruptie die wij tot op heden hebben meegemaakt. Met nadruk verzoeken wij u hieraan niet toe te geven.

  Bijgevoegd vindt u verder:

 • Het artikel 'Een goed milieu begint bij jezelf' van 2 oktober 2003 van Pamela Hemelrijk (9 pagina's). Dit artikel kunt u ook vinden op internet op de volgende adressen:

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat achter deze dumping via houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. als dekmantel en als zodanig ook via de Gebr. Smetsers als dekmantel, die van het geïmpregneerde hout geïmpregneerde kinderspeeltoestellen maakt, zware georganiseerde misdaad schuilgaat. Het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse geschiedenis. De gemeente Sint Oedenrode vormt mede het centrum van deze wereldmaffia. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om u in uw uitspraak in opgemelde zaak niet te laten beïnvloeden door deze wereldmaffia.

Met nadruk verzoeken wij u de inhoud van bovengenoemde stukken volledig te betrekken in uw beslissing en over te gaan tot schorsing van het in geding zijnde besluit.

Een afschrift van deze nadere stukken hebben wij tevens laten toekomen aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.


Hoogachtend

ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen I, II, III en IV, bestaande uit 46 pagina's.