Product- en risico-aansprakelijkheid van de door houtimpregneerbedrijf
Gebr. van Aarle B.V. geproduceerde gebrekkige producten 'gewolmaniseerd hout'

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 2 september 2000

De minister van VROM, drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

  TEVENS PERSBERICHT.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3391293 op 3 september 2000.

Ons kenmerk: VROM/02090/br.

Betreft:

  Product- en risico-aansprakelijkheid van de door houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. geproduceerde gebrekkige producten 'gewolmaniseerd hout'.


Excellentie,

Hierbij laten wij u het volgende feitenrelaas toekomen:

 1. Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen haalt hoog problematisch gevaarlijk afval op bij de metaalindustrie en ertssmelterijen met daarin zeer hoge concentratie aan arseenzuur en chroomtrioxide, zijnde zwarte lijststoffen.

 2. Hickson Garantor Nederland B.V. laat dit extreem gevaarlijk afval een bewerking ondergaan. Daarna dienen zij bij het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen een aanvraag in om het toe te laten als bestrijdingsmiddel 'superwolmanzout-Co'.

 3. Het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen verleent aan Hickson Garantor Nederland B.V. vergunning, onder toelatingsnummer 8228N, waarmee Hickson Garantor betreffend extreem gevaarlijk afval heeft weten om te zetten tot product 'superwolmanzout-Co'.

 4. Hickson Garantor Nederland B.V. verkoopt dit product 'superwolmanzout-Co' aan de gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode.

 5. De Gebr. van Aarle B.V. perst maagdelijk hout tot aan de kern toe vol met superwolmanzout-Co. Hieruit ontstaat het nieuwe product 'gewolmaniseerd hout'. Dit nieuwe product bevat zo'n 3000 mg/kg arseen (arseenzuur) en 6000 mg/kg chroom VI (chroomtrioxide).

 6. De Gebr. van Aarle B.V. verkoopt dit nieuwe product 'gewolmaniseerd hout' in de vorm van schuttingen, tuinhuisjes, pergola's, vlonders, kinderspeeltoestellen, picknicktafels, e.d. aan particulieren en bedrijven in Sint Oedenrode en haar buurgemeenten.
 7. Betreffend gewolmaniseerd hout heeft o.a. de volgende gebreken:

  • in contact met regenwater loogt het uit en vergiftigt het de tegen die schuttingen en pergola's groeiende bramen, druiven, aardbeien e.d. met arseenzuur en chroomtrioxide. Deze vergiftigde bramen, druiven, aardbeien e.d. worden door derden opgegeten.
  • in contact met regenwater loogt het arseenzuur en chroomtrioxide uit de schutting, pergola's, tuinhuisjes, vlonders e.d. en verontreinigt het de bodem (grond en grondwater) van derden.
  • kinderen spelen op gewolmaniseerde kinderspeeltoestellen. In contact met de huid, mond e.d. dringt het arseenzuur en chroomtrioxide bij die kinderen het lichaam binnen.
  • afvalstukken van gewolmaniseerd hout worden door derden in houtkachels en open haarden opgestookt. Het vrijkomende as bevat een zodanig hoge concentratie aan arseen en chroom VI dat het de grens van gevaarlijk afval duizend maal te boven gaat. Derden scheppen dit extreem gevaarlijk as zonder enige adembescherming op en krijgen op die manier grote hoeveelheden arseen en chroom VI in hun longen. In de buitengebieden wordt dit uiterst giftige as vaak gebruikt als humus voor in de groentetuin (volkstuintje). De bodem (grond en grondwater) en daarop groeiende groenten worden hierdoor vergiftigd met arseenzuur en chroomtrioxide.
  • gewolmaniseerd hout dat in de afvalfase geraakt bevat nog zo'n hoge concentraties aan arseen (arseenzuur) en chroom VI (chroomtrioxide) dat het de grens van gevaarlijk afval 50 maal te boven gaat. Het afvoeren van dit levensgevaarlijk afval kost derden veel geld.

  Al deze gebreken heeft de Gebr. van Aarle B.V. tegenover zijn consumenten (derden) verzwegen.

 8. Arseenzuur is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht, zeer vergiftig, kankerverwekkend voor de mens, verdacht reprotoxisch voor de mens, milieugevaarlijk en kan via de lucht, huid en voedsel het lichaam binnendringen. Chroomtrioxide is een zwarte lijststof voor lucht, vergiftig, kankerverwekkend voor de mens, genotoxisch voor de mens, verdacht reprotoxisch voor de mens, milieugevaarlijk en kan via de lucht, huid en voedsel het lichaam binnendringen. Deze informatie heeft de gebr. van Aarle B.V. tegenover zijn consumenten (derden) verzwegen.

 9. Het door de Gebr. van Aarle B.V. geproduceerde en verkochte product 'gewolmaniseerd hout' veroorzaakt (op termijn) bij derden grote schade in de vorm van:

  • gezondheidsschade
  • bodemverontreiniging
  • afvoer van gevaarlijk afval

Deze gebreken heeft de Gebr. van Aarle B.V. voor hen verzwegen.

Bij brief van 19 augustus 1996, kenmerk: IBP 96040460, heeft uw voorganger Margaretha de Boer aan een ander houtimpregneerbedrijf kenbaar gemaakt dat ingevolge de artikelen 175, 176 en 185 t/m 193 van boek 6 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek betreffend houtimpregneerbedrijf aansprakelijk is voor alle hierbovengenoemde schade aan derden. Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode beweren tegenover iedereen dat, hetgeen u in uw brief van 19 augustus 1996 aan een ander houtimpregneerbedrijf heeft geschreven, niet voor het houtimpregneerbedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. van toepassing is.

Om die reden verzoeken wij u de volgende vraag te beantwoorden:

  Vraag.

Moet de Gebr. van Aarle B.V. de onder punt 1 t/m 9 genoemde (gezondheids)schade aan derden vergoeden omdat betreffend bedrijf deze gebreken van gewolmaniseerd hout voor hen heeft verzwegen, Ja of Nee?

Omdat de gebr. van Aarle B.V. na 10 jaar nagenoeg geheel Sint Oedenrode en haar omgeving heeft vergiftigd met de zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide, en als gevolg daarvan een kankerexplosie niet zal uitblijven, verzoeken wij u bovengenoemde vraag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen het wettelijke termijn van 6 weken, te beantwoorden.

Deze brief hebben wij laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-vr18.htm

Uw antwoord op bovengenoemde vraag zal eveneens bij deze stichting op internet worden geplaatst.