Verzoek om een dwangsom van 5.000 tot max. 500.000 tegen de Gebr. Smetsers


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Sint Oedenrode, 10 juli 2003.

Burgemeester en wethouders
Van Sint Oedenrode,
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.


Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: SDN/10073/VZ.

Betreft:

  Stichting Sociale Databank Nederland (clint)/
  Verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van 5.000,- per dag tot een maximum van 500.000,- de Gebr. Smetsers, gevestigd aan de Ollandseweg 134-136, te dwingen tot onmiddellijke stillegging van de sinds 7 juli 2003 gestarte bouwwerkzaamheden ten behoeve van een nieuwe opslagruimte/werkplaats, met een bruto-vloeroppervlak van 1484 m2 en een bruto-inhoud van 9126,6 m3, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.


  Geacht college,

  Namens de stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JK te Arnhem, hierna te noemen: clint, verzoeken wij u om onder oplegging van een last onder dwangsom van 5.000,- per dag tot een maximum van 500.000,- de Gebr. Smetsers, gevestigd aan de Ollandseweg 134-136, te dwingen tot onmiddellijke stillegging van de sinds 7 juli 2003 gestarte bouwwerkzaamheden, omdat die niet beschikt over een daarvoor vereiste milieuvergunning (Wm-revisievergunning).

  Motivering dwangsomverzoek.

  Sinds 7 juli 2003 is de Gebr. Smetsers, gevestigd aan de Ollandseweg134-136, begonnen met de bouw van een grote nieuwe opslagruimte/werkplaats met een bruto-vloeroppervlak van 1484 m2 en een bruto-inhoud van 9126,6 m3.

  Met deze nieuwe opslagruimte/werkplaats worden de houtbewerkende activiteiten bij de Gebr. Smetsers drastisch uitgebreid.

  • In deze nieuwe werkplaats vinden houtbewerkende activiteiten met houtbewerkende machines plaats.
  • In deze nieuwe opslagruimte, alswel van buiten naar binnen en van binnen naar buiten, vindt continue transport van hout en houten producten plaats, waarmee de op- en afrijdende auto's en vrachtauto's, laad en losbewegingen drastisch zullen stijgen.
  • Dit kolossale gebouw zal ook visuele hinder veroorzaken in dit kritische buitengebied van Sint Oedenrode.
  • Ook ligt deze nieuwe op te richten opslagruimte/werkplaats dichter bij woningen van derden.

  Voor het uitbreiden van het bedrijf met een dergelijk kolossaal gebouw, waarin milieuvergunningplichtige activiteiten gaan plaatsvinden, is ingevolge de Wet milieubeheer een Wm-(revisie)vergunning vereist, dat vergezeld dient te gaan met een akoestisch onderzoekrapport. Dit betekent dat u ten tijde van de bouwaanvraag gehouden was aan de koppeling tussen de milieubeheer- en bouwvergunningsprocedure zoals dat wettelijk is vastgelegd in de artikelen 8 en 52 van de Woningwet, artikel 20.8 Wet milieubeheer, en artikel 5:3 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit.

  De Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State oordeelde dat bouwen tevens oprichten is in de zin van de Wet milieubeheer, als er nauwe samenhang bestaat tussen de bouwactiviteiten en hetgeen de inrichting milieuvergunningplichtig maakt (13 juni 1991, Milieu en Recht 1993/1, nr.7/ABRvS 29 oktober 1993 nr. G05.92.0369.MR1994,19).

  Ingevolge artikel 20:8 Wet milieubeheer, de artikelen 8 en 52 Woningwet en artikel 5:3 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer hadden de Gebr. Smetsers hun bouwaanvraag voor de in geding zijnde opslagruimte/werkplaats op die locatie vergezeld moeten laten gaan van een aanvraag om milieuvergunning. Omdat de aanvraag om bouwvergunning niet vergezeld ging met een aanvraag voor een milieuvergunning betekent dat de door u verleende bouwvergunning in strijd met de artikelen 8 en 52 van de Woningwet tot stand is gekomen.

  Een in strijd met artikel 20:8 Wet milieubeheer, de artikelen 8 en 52 van de Woningwet en artikel 5:3 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer tot stand gekomen bouwvergunning kan nooit in stand blijven. Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om onder een oplegging van een dwangsom van 5.000,- per dag tot een maximum van 500.000,- de Gebr. Smetsers te dwingen tot onmiddellijke stillegging van de sinds 7 juli 2003 gestarte bouwwerkzaamheden op het perceel Ollandseweg 134-136, 5491 XC te Sint Oedenrode.

  Tevens verzoeken wij u ons binnen 96 uur na heden schriftelijk te bevestigen dat u op grond van bovengenoemde feiten ons dwangsomverzoek hebt ingewilligd.

  Tenslotte maken wij u kenbaar dat u ingevolge artikel 18:16 van de Wet milieubeheer wettelijk verplicht bent om uiterlijk binnen vier weken, na de datum waarop u dit verzoek hebt ontvangen, hierop een besluit te hebben genomen.

  De volmacht van clint vindt u bijgevoegd (zie bijlage).

   Hoogachtend,
   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
   voor deze,

   Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  C.c.
  • Dhr. W. van Hoof, politie Sint Oedenrode
  • Mw. M. van Boxtel, Socialistische Partij Sint Oedenrode
  • Dhr. R. van der Lee, Brabants Dagblad
  • Mw. D. Hobbelen, LOSS TV
  • Dhr H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
  • Dhr T. v.d. Ham, 2 Vandaag
  • Mw. Pamela Hemelrijk, Freelance journalist
  • Dhr R. Brockhus, Sociale Databank Nederland ( www.sdnl.nl )

  Bijlage: De volmacht van de stichting Sociale Databank Nederland (1 pagina)