Ing. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum eist rectificatie van Stichting Natuur en Milieu


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

PERSBERICHT

Sint Oedenrode, 22 mei 2001.

  Stichting Natuur en Milieu kiest voor milieucriminaliteit en
  offert het toekomstig leven van onze kinderen hieraan op.

Op 2 juli 1996 heeft Stichting Natuur en Milieu mede namens de Vereniging Milieudefensie, NIVON, De Kleine Aarde, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Alternatieve konsumentenbond, Stichting Gezondheid en Milieu en de Bouw- en Houtbond FNV een persbericht laten uitgaan waarin zij kenbaar maakten dat het niet verantwoord is om kinderen bloot te stellen aan de gezondheidsrisico's van het spelen op met CCA- of CC-zouten (wolmanzouten) verduurzaamde houten speeltoestellen en adviseert deze speeltoestellen te verwijderen. (Klik op het beeld voor de video)

  Heden 8 mei 2001 is Stichting Natuur en Milieu hierop teruggekomen, zonder enige onderbouwing, en adviseert deze kinderspeeltoestellen niet te verwijderen omdat kinderen die daarop spelen geen enkel risico lopen op vergiftigingen.

Wolmanzouten zijn samengesteld uit levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen, waarin hoge concentraties uiterst giftig en kankerverwekkend chroomtrioxide en arseenzuur voorkomen. Dit betekent dat Stichting Natuur en Milieu nadrukkelijk heeft gekozen voor het diffuus laten vergiftigen van de natuur en het milieu ter bevoordeling van de afval dumpende industrie. Milieucriminelen spinnen er garen bij. Stichting Natuur en Milieu is nu bereid om de gezondheid en het leven van onze kinderen op het spel te zetten! Welke belangenverstrengeling ligt hier aan ten grondslag.

Met deze ommezwaai scheidt Stichting Natuur en Milieu zich definitief af van de andere milieuorganisaties en van instellingen zoals het Ecologisch Kennis Centrum die al jaren vechten voor het behoud van natuur en milieu en voor het leven van de toekomstige generatie. Stichting Natuur en Milieu adviseert zelfs dat men zich niet gek moet laten maken door dergelijke instellingen.

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  milieu- en veiligheidskundige.
  tel: 0413 - 490387
  Fax. 0413 - 490386
  E-mail: a.vanrooij1@chello.nl

Bijlage:
Brief van 20 mei 2001 aan A.J.M. van den Biggelaar, Algemeen directeur Stichting Natuur en Milieu,
websiteadressen:Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Per fax 030 - 2331311

Stichting Natuur en Milieu,
t.a.v. A.J.M. van den Biggelaar,
Algemeen directeur,
Donkerstraat 17,
3511 KB Utrecht.


Sint Oedenrode, 20 mei 2001.

  OPEN BRIEF


Geachte heer van den Biggelaar,

Een bezorgde ouder van de Sint Petrus school te Olland (gemeente Sint Oedenrode) stelde uw brief van 8 mei 2001 over gewolmaniseerde houten speeltoestellen in mijn handen. (zie bijlage 1)(2 pagina's). Betreffende brief heeft uw medewerker Marc Koene namens Stichting Natuur en Milieu recent uit laten gaan naar de ouderraden en medezeggenschapsraden van basisscholen in Sint Oedenrode.

Daarin worden door uw stichting o.a. letterlijk de volgende adviezen uitgebracht:

 1. Kinderen lopen geen risico op vergiftigingen door op geïmpregneerde speeltoestellen te spelen. Om die reden hoeven ze niet verwijderd te worden.
 2. Laat u niet gek maken door het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Deze brief heeft uw stichting uit laten gaan zonder mij daarin gekend te hebben, zonder mijn toestemming en zonder mij daarvan middels verzending van een afschrift op de hoogte te hebben gebracht. Juist ondergetekende is degene geweest die op basis van kennis en vakbekwaamheid uw stichting als wel de Vereniging Milieudefensie, NIVON, De Kleine Aarde, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Alternatieve konsumentenbond, Stichting Gezondheid en Milieu en de bouwbond FNV al in 1996 heeft overtuigd:

 1. dat kinderen grote gezondheidsrisico's op vergiftigingen lopen door op geïmpregneerde speeltoestellen te spelen.
 2. dat de behandeling van houten speeltoestellen met wolmanzouten uit den boze is.
 3. dat voor bestaande gewolmaniseerde speeltoestellen snel maatregelen moeten worden genomen. Temeer daar er voldoende alternatieven van zowel hout als wel andere materialen voorhanden zijn.

Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd uw brief van 2 juli 1996, ref: SvG/KdV/9607.002, aan de Staatssecretaris van VWS met bijbehorend persbericht van 2 juli 1996 (zie bijlage 2 en 3). Ondanks deze wetenschap laat uw stichting buiten mij om bij brief van 8 mei 2001 een brief uitgaan maar de ouderraden en medezeggenschapsraden van de basisscholen in Sint Oedenrode, en derhalve in de plaats waar ik woon, waarin wordt geadviseerd:

 • dat kinderen die op geïmpregneerde speeltoestellen spelen geen risico op vergiftigingen lopen en deze toestellen om die reden niet hoeven te worden verwijderd.
 • dat men zich niet gek moet laten maken door het Ecologisch Kennis Centrum.

Met verzending van deze brief van 8 mei 2001 aan de ouderraden en medezeggenschapsraden van de basisscholen in Sint Oedenrode maakt uw stichting zich nadrukkelijk schuldig aan:

 • de mogelijke dood op termijn van vele kinderen in de gemeente Sint Oedenrode. Dat advies gaat vanuit Sint Oedenrode naar alle gemeenten in Nederland en treft derhalve alle kinderen in Nederland.
 • het toebrengen van schade aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en aan ondergetekende als persoon.

Dit alles met boze opzet. Bij uw stichting is bekend dat de wolmanzouten zijn samengesteld uit levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen en dat milieucriminelen met het dumpen van dat gevaarlijk afval (arseenzuur en chroomtrioxide, etc.) via geïmpregneerde kinderspeeltoestellen veel geld verdienen. (Klik op het beeld voor de video)

Hiermee heb ik bewezen dat uw stichting de in geding zijnde brief van 8 mei 2001 met boze opzet heeft laten uitgaan naar de ouderraden en medezeggenschapsraden van de basisscholen in Sint Oedenrode. Zowel ondergetekende als wel het Ecologisch Kennis Centrum vechten al jarenlang voor het behoud van natuur en milieu en voor het leven van onze toekomstige generatie. Kennelijk komt uw stichting dit plotseling niet goed uit en adviseert u van de weeromstuit dat men zich niet gek moet laten maken door het Ecologisch Kennis Centrum.

Ik kan niet toestaan dat u ter bevoordeling van de milieumaffia een advies hebt laten uitgaan die het leven van onze toekomstige generaties in gevaar brengt en daarbij ook nog ondergetekende grote naamschade toebrengt. Ik richt aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om binnen 14 dagen na heden in tenminste 3 landelijke kranten en 1 televisie-uitzending kenbaar te maken dat u fout bent geweest en dat ondergetekende op basis van kennis van zaken u en anderen hierover juist hebben voorgelicht.

Tevens eis ik van u dat u aan alle basisscholen van de gemeente Sint Oedenrode een brief laat uitgaan waarin u hen kenbaar maakt dat uw advies van 8 mei 2001, opgesteld door Marc Koene, niet juist is, en uw eerdere advies van 2 juli 1996 aan de minister van VWS wel juist is en mij dat binnen 14 dagen na heden schriftelijk bevestigt.

Mocht u aan dit verzoek niet voldoen, dan zal ik bij justitie in Utrecht hiervan aangifte doen tegen uw organisatie, wegens samenspannende hulp bij het vergiftigen van de natuur en het milieu voor deze en toekomstige generaties en verder wegens smaad gepleegd jegens het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en haar directeur A.M.L. van Rooij. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • Bas Vos, voorzitter Vereniging Milieudefensie te Amsterdam.
 • Harrie kerkhof, te Heerenveen.
 • Barry Vroomen, te Sint Oedenrode.
 • Anton Nigten, (voorheen NIVON) te Wageningen.
 • Jan Juffermans, De Kleine Aarde te Boxtel.
 • Rob Brockhus, webmaster stichting Sociale Databank Nederland te Huizen.
 • Micha Kuiper, te Utrecht.
 • Henk Klomp, te Nuenen.
 • A. v.d. Waarenburg, directeur basschool "Sint Petrus" te Olland.
 • Dhr. B. Reterink, Twee Vandaag.
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.


Websiteadressen:


Bijlagen:

 1. Brief van Stichting Natuur en Milieu van 8 mei 2001 aan de ouderraden en medezeggenschapsraden van de basisscholen in Sint Oedenrode (2 pagina's).
 2. Brief van 2 juli `1996, ref: SvL\KdV\9607.002, van Stichting Natuur en Milieu aan de Staatssecretaris van VWS (2 pagina's).
 3. Bijbehorend persbericht van 2 juli 1996 van Stichting Natuur en Milieu (1 pagina).