Dringend verzoek om opschorting van verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot
intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN
Hoogste spoed

Raad van State, Mr. Willem van Konijnenbelt,
voorzitter van de kamer, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 20 maart 2001

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 20 maart 2001

OPEN BRIEF


Ons kenmerk: SBL/Ro/31011/VV.

Uw nummer: 200001519/10/R3.


Betreft:

  Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving e.a. (appellant)/
 • Toezending nadere stukken in opgemelde zaak.
 • dringend verzoek om opschorting van de behandeling van dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot het moment u uitvoering hebt gegeven aan mijn eis tot volledig herstel van de door u gemaakte fouten, zoals dat staat verwoord in mijn brief van 9 februari 2001.
 • dringend verzoek om opschorting van de behandeling van dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot het moment de Raad van State haar positief advies, om de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden te handhaven, heeft ingetrokken.


  Geachte heer Konijnenbelt,

Als vervolg op mijn bij brief van 17 maart 2001 nader toegezonden stukken laat ik u in opgemelde zaak de volgende nadere stukken toekomen:

 • Het persbericht "Energiebedrijf Essent ontduikt belasting en misleidt haar Groene Stroom klanten", met bijbehorende aangifte bij het arrondissementsparket te Zwolle (dhr. A.B. Vast, Hoofdofficier van Justitie) van drs. A.W.G. van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche (9 pagina's).
 • Het artikel "Essent ontduikt belasting" uit het dagblad de Gelderlander van 19 maart 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Energiebedrijf Essent ontduikt belasting" uit het dagblad Metro van 19 maart 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Essent beticht van ontduiken belasting" uit het dagblad Spits van 19 maart 2001. (1 pagina).

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kan enkel en alleen worden geconcludeerd dat Essent met betrekking tot het opwekken van 'Groene stroom' in o.a. de Demkolec-electriciteitscentrale zich schuldig maakt aan belastingontduiking en flessentrekkerij. Bijgevoegd vindt u verder het volgende nadere stuk:

    E.  Mijn bij brief van 17 maart 2001 ingediende nadere stukken, excl. bijlagen (4 pagina's).

Ik verzoek u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kan enkel en alleen worden geconcludeerd dat u (de Raad van State) in opgemelde zaak niet onafhankelijk bent.

In de hiermee samenhangende zaak 200005436/1 van 18 december 2000 heeft u beslist dat de kolengestookte Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum zonder ook maar enige vergunning levensgevaarlijk afval bij wijze van proef mag bijstoken en daarbij onbekende hoeveelheden zwarte lijststoffen mag emitteren naar water, bodem en lucht. Hiermee heeft u bevestigd niet onafhankelijk te zijn. Intussen is mij duidelijk geworden dat u niet anders kan. Uit de inhoud van bovengenoemd stuk kunt u namelijk tevens opmaken dat de minister van Justitie op advies van de Raad van State de centrale overheid (ministers) strafrechtelijk immuun heeft verklaard.

Met vorenstaand feitelijk bewijsmateriaal heb ik bewezen dat de Raad van State met haar positief advies om de centrale overheid (ministers) strafrechtelijk immuun te verklaren, - en te gedogen dat Essent in de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum zonder de wettelijke vereiste vergunningen 'groene stroom' uit levensgevaarlijk afval opwekt -, zeer nadrukkelijk medeplichtig is aan genoemde belastingontduiking en flessentrekkerij van Essent. Sterker nog; de Raad van State heeft bij uitspraak 200005436/1 van 18 december 2000 beslist dat Essent bovengenoemde belastingontduiking en flessentrekkerij mag uitoefenen en voortzetten zonder een daarvoor vereiste Milieuvergunning in strijd met alle Europese richtlijnen, verordeningen en verdragen.

Hiermee heb ik toch echt bewezen dat ons hoogst verantwoordelijk (zogenaamd) onafhankelijk rechtscollege 'de Raad van State' uitspraken doet ten gunste van bedrijven die belasting ontduiken, de zaak beflessen en daarbij alle wetten overtreden. De Raad van State kan niet meer anders, omdat in de in geding zijnde zaak minister Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken (EZ) en minister J. Pronk van VROM op 3 augustus 2000 met de heren van Halderen, van Meegen, Verwer en de Boer van de Nederlandse Elektriciteits-productiemaatschappijen en de heer Linhorst van de Federatie Energie Ned een convenant hebben gesloten. Met het afsluiten van dit convenant hebben minister Jorritsma-Lebbing (EZ) en minister J. Pronk van VROM deze gehele energiesector strafrechtelijk immuun gemaakt. Gedeputeerde Staten van Limburg, die uitvoering geeft aan dit convenant, is daarmee eveneens strafrechtelijk immuun geworden.

Omdat deze strafrechtelijke immuniteit van Gedeputeerde Staten van Limburg op advies van de Raad van State tot stand is gekomen, betekent dat appellant deze zaak altijd moet verliezen. De Raad van State kan namelijk haar eigen positief advies met betrekking tot de strafrechtelijke immuniteit van betrokken ministers Jorritsma-Lebbing (EZ) en Pronk (VROM) nooit afvallen.

Ik richt aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om de behandeling van dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing op te schorten tot het moment de Raad van State haar positief advies, om de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden te handhaven, heeft ingetrokken. Tevens verzoek ik u mij dat per omgaande schriftelijk te bevestigen.

Mocht schriftelijke bevestiging achterwege blijven dan heeft u daarmee tevens bevestigd dat uw Afdeling in deze zaak ook hiermee opzettelijk feiten of omstandigheden heeft gecreëerd waardoor de rechtelijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. In dat geval rest mij enkel en alleen nog de mogelijkheid om de behandelende staatsraad hierop vóór de zitting op 23 maart 2001 om 11.30 uur te wraken, hetgeen ik ook zal doen.

Ik richt aan u het nadrukkelijke verzoek om ruim voor de hoorzitting op 23 maart a.s. aan alle betrokken partijen een afschrift van deze nader toegezonden stukken te laten toekomen en mij dat per omgaande schriftelijk te bevestigen. Tevens verzoek ik u deze nadere stukken volledig te betrekken in uw beslissing op opgemelde zaak.

In afwachting van de hierboven verzochte schriftelijke bevestiging, per kerend schrijven, teken ik,

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs62.htm

C.c.

 • Katholiek Nieuwsblad
 • Kleintje Muurkrant
 • Twee Vandaag
 • Sociale Databank Nederland website: www.sdnl.nl
 • Roois internetnieuws, website: www.rooi.org.

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen A t/m E, bestaande uit 16 pagina's.