Dreigend berufsverbot voor Ing. van Rooij op onjuiste gronden

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Lees eerst deze PDF-documenten: Aanmaningsbrief van VROM en Justitieel incassobevel en Onbedoelde kopie van VROM

Beste Jan Parmentier,

Je hebt mijn 5-tal vragen in mijn e-mail van 29 juli 2009 aan u nog steeds niet beantwoord.

Het ligt toch niet aan de feitelijke inhoud van mijn e-mail d.d. 10 augustus 2009 aan mr. ir. N.K. Tilstra, directeur-inspecteur van VROM voor Noord Nederland (lees hieronder)?

Met vriendelijke groeten?

Ad van Rooij   


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]
Verzonden: woensdag 29 juli 2009 17:27
Aan: 'wiek099@planet.nl'
CC: 'whwolbrinksr@hetnet.nl'; 'info@jikkejager.nl'; 'a.fleere@upcmail.nl'; 'videl049@planet.nl'; Rob Brockhus (sdn@wxs.nl); 'henk@hetechtenieuws.org'; 'bas.heijmen@groepzuid.nl'; 'bertmaathuis@gmail.com'
Onderwerp: FW: Hirch Ballin in paniek, Partijgenoot Donner volgt?

Beste Jan Parmentier,

Lees hieronder mijn e-mail over jouw persoon aan Jikke, Wim, Silvia en Andre.

Pal daarna werd ik vandaag door mensen van het RMB geconfronteerd met een onaangekondigde binnenval met politie in de aanslag.

De politie heeft daarbij op mijn eigen erf flink lichamelijk geweld toegepast (met zwellingen en blauwe plekken) op mijn eigen lichaam, zonder dat ik iets deed en heb daarvoor een paar uur in de isoleercel opgesloten gezeten. Het moet niet gekker worden. 

Ook hebben ze (toen ik in de isoleercel zat) foto’s gemaakt van mijn slaapkamer en slaapkamers van onze gasten en van mijn totale archief van al mijn cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum BV. Alle persoonlijke gegevens van mijzelf en van mijn cliënten ligt hierbij op straat.

Het moge nu toch echt duidelijk zijn dat ik mijn vragen hieronder van jou per direct beantwoord wens te hebben, met het nadrukkelijke verzoek het ook aan de kopiehouders toe te sturen, zo niet dan ben ik verplicht om al mijn cliënten daarover in te lichten (hun privacy ligt op straat) middels doorzending van deze e-mail.

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij

Mede namens het Ecologisch Kennis Centrum BV


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]
Verzonden: woensdag 29 juli 2009 1:18
Aan: 'whwolbrinksr@hetnet.nl'; 'info@jikkejager.nl'; 'a.fleere@upcmail.nl'; 'videl049@planet.nl'
Onderwerp: Hirch Ballin in paniek, Partijgenoot Donner volgt?

Beste Jikke, Wim, Silvia en Andre, ter info

Hirsch Ballin is in paniek

Als aanvulling daarop lees de inhoud van mijn beklag bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Aangifte bij het Gerechtshof Den bosch wegens poging tot doodslag 21 juli 2009, blad 1
Aangifte bij het Gerechtshof Den bosch wegens poging tot doodslag 21 juli 2009, blad 2
Aangifte bij het Gerechtshof Den bosch wegens poging tot doodslag 21 juli 2009, blad 3
Bevestiging van de aangifte bij het Gerechtshof in Den Bosch

Deze genocide op miljoenen Nederlanders is begonnen onder politieke leiding en verantwoordelijkheid van voormalig minister Hirsch Ballin van Justitie

Lees ook: onrecht-staat.htm

  hoever hij als huidig minister van justitie gaat om dat af te dekken en in de doofpot te houden. Voor meer onderbouw, lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en ine-veen.htm en ad-van-rooij-telegraaf.htm

 Is P.H. Donner voorheen ook niet minister van justitie van de CDA geweest waar Jan Parmentier al jarenlang persoonlijk zeer goede kontakten mee heeft?

Is P.H. Donner (als minister van justitie) niet degene geweest die het procesrecht voor eenieder (actio popularis) heeft afgeschaft?

Is P.H. Donner (als minister van justitie) niet degene die als voormalig staatsraad uitspraken van de Raad van State langs zich neerlegt om onze kinderen massaal te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ ? Wat onderneemt Jan Parmentier richting Donner daartegen, helemaal niets?

Is Jan Parmetier niet degene geweest die de stemlijst voor lijst 14 in Zwolle te laat heeft ingeleverd dat funest is geworden voor lijst 14?

Is Jan Parmetier niet degene die vind dat ik overspannen ben, lees: http://www.sdnl.nl/pdf/brief-dd-13-april-2009-van-w-dortu-met-vooraankondiging-tot-doodslag-op-ad-van-rooij.pdf hetgeen dicht tegen geestesziek aan zit?  

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij

=========================================================================

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]
Verzonden: maandag 10 augustus 2009 14:28
Aan: Nico.Tilstra@minvrom.nl
Onderwerp: Directeur-Inspecteur mr. ir. N.K. Tilstra van VROM perst A.M.L. van Rooij voor maar liefst 12500 euro af.

Open e-mail

Aan mr. ir N.K. Tilstra Directeur-inspecteur Regio Noord
Van het Ministerie van VROM
Cascadeplein 10, 9726 AD Groningen                                  

Geachte heer Tilstra,

Namens minister J.M. Cramer van VROM (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/) onder aansturing van en minister President J.P. Balkenende (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/) krijgt Camping en Pensionstal “Dommeldal” (lees: www.dommeldal.eu) van u een aanmaningsbrief d.d. 27 juli 2009 waarin u eigenaar A.M.L. van Rooij sommeert om binnen uiterlijk twee weken (dus voor 12 augustus 2009) maar liefst 10000 euro op uw rekening over te maken anders gaat u betreffend bedrag bij dwangbevel invorderen (zie bijlage). Ook hebt u aan een anonieme officier van justitie opdracht gegeven om via het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij brief d.d. 19 juli 2009 maar liefst 2500 euro te vorderen bij Camping en pensionstal ’Dommeldal’ die voor 21 augustus 2009 betaald moet zijn anders word ik als eigenaar van Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ daarvoor strafrechtelijk vervolgt.

De feiten zijn als volgt:

Bijgevoegd vindt u mijn Wob-verzoek d.d. 21 april 2001 aan eerst heer dr. J. Blenkers, voormalig plv. Regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid, ter afhandeling voor het nemen van een besluit doorgestuurd aan mw. ir. J.G. Robberse, huidig Regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid (lees: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-sr01.htm en ekc-wob-verzoek.htm). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Heden na maar ruim acht jaar hebben uw collega directeur-inspecteurs van VROM nog steeds geen besluit genomen op mijn Wob-verzoek van 21 april 2001. Daarmee hebben uw collega directeur-inspecteurs van VROM het maximaal wettelijke termijn van vier weken met maar liefst ruim acht jaar overschreden. Als gevolg daarvan hebben alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven (waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle) door toedoen van uw collega directeur-inspecteurs van VROM met behulp van valse etikettering, om daarmee de Europese Verordening nr. 142/97 (pbEG L25) te ontduiken, geheel Nederland met ten minste 13 miljoen kilogram goed in water oplosbaar arseenzuur en 30 miljoen kilogram goed in water oplosbaar chroomtrioxide (chroom VI) vergiftigd, hetgeen de meest  kwalijke kankerverwekkende verbindingen (genotoxisch carcinogeen) zijn die er bestaan (lees: http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/).

Deze tientallen miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) zitten nu grotendeels in opgeloste vorm in ons grondwater en oppervlaktewater waaruit door de bij VEWIN aangesloten waterbedrijven, als Brabant Water, hun drinkwater leveren aan bedrijven en particulieren. Brabant Water voorziet de 2,3 miljoen inwoners van Noord Brabant van drinkwater. Als gevolg daarvan is ons oppervlaktewater, waaruit Brabant Water drinkwater wint, zodanig ernstig vergiftigd met arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) dat volgens Johan Coppoolse van het ministerie van Verkeer en waterstaat al vanaf 1998 niet meer wordt gemeten op arseen en chroom VI verontreinigingen in ons oppervlaktewater (lees: pronk-3.htm).

Omdat uw collega directeur-inspecteurs dr. J. Blenkers en ir. J.G. Robberse na maar liefst acht jaar nog geen besluit hebben genomen op mijn Wob-verzoek d.d. 21 april 2001 maken zij zich persoonlijk schuldig aan genocide op miljoenen Nederlanders, waaronder 2,3 miljoen inwoners van Noord Brabant. Tegen uw collega directeur-inspecteurs dr. J. Blenkers en ir. J.G. Robberse zal van deze door hen gepleegde genocide op miljoenen Nederlanders dan ook strafaangifte worden gedaan bij de officier van justitie van het functioneel parket. In die strafaangifte zal een kopie van deze e-mail aan u worden overlegd.

Het is mevrouw ir. J.G. Robberse, directeur-inspecteur van VROM voor Noord Brabant die een geheime overeenkomst heeft afgesloten met statutair directeur, drs. G.J. van Nuland van Brabant Water waarin is besloten om het door Brabant Water te leveren drinkwater aan 2,3 miljoen inwoners van Noord Brabant niet meer te meten op de aanwezigheid van het genotoxische carginogene arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) voorafgaande aan de levering aan haar afnemers, waaronder Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’. Daarnaast maakt Brabant Water gebruik van een veelal verouderd waterleidingnet waardoor gifstoffen kunnen infiltreren en waarbij de ruwe wanden een broeihaard vormen voor de ziekmakende legionella bacterie. Om die reden heeft mevrouw ir. J.G. Robberse, directeur-inspecteur van VROM voor Noord Brabant in een geheime overeenkomst met statutair directeur, drs. G.J. van Nuland van Brabant Water besloten om het door Brabant Water te leveren drinkwater aan 2,3 miljoen inwoners van Noord Brabant ook niet te meten op de aanwezigheid van legionellabacterie voorafgaande aan de levering aan haar afnemers, waaronder Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’.

Deze genocide veroorzakende houtimpregneerbedrijven (waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V.) die met ontduiking van betaling van zuiveringsheffing de Staat der Nederlanden voor 2,4 miljard euro hebben opgelicht (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/) krijgen van u (zijnde inspecteur mr. ir N.K. Tilstra Regio Noord) geen dwangsom opgelegd. Ook doet u daarvan geen strafaangifte bij de officier van justitie van het functioneel parket.

Ook krijgt het bedrijf Brabant Water B.V. dat het met arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en legionella bacterie vergiftigde drinkwater leveren aan haar afnemers waaronder Camping en Pensionstal Dommeldal, waardoor miljoenen inwoners van Noord Brabant kanker zullen krijgen of ernstig ziek zullen worden (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/) van u (zijnde inspecteur mr. ir N.K. Tilstra Regio Noord) geen dwangsom opgelegd. Ook doet u daarvan geen strafaangifte bij de officier van justitie van het functioneel parket.

Zonder ook maar over enige juridische titel te beschikken (deze zaak zit namelijk nog in de bezwarenprocedure bij mevrouw ir. J.G. Robberse, directeur-inspecteur van VROM voor Noord Brabant) stuurt u aan A.M.L. van Rooij eigenaar van camping en pensionstal ‘Dommeldal’ die met eigen geld al maar liefst 23 jaar lang strijdt tegen deze algehele vergiftiging van Nederland met tientallen miljoenen kilogrammen uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) een sommatiebrief toe om € 10.000,- te betalen voor 12 augustus 2009 en hebt u een anonieme officier van justitie ingeschakeld om mij voor 21 augustus  2009 te verplichten tot betaling van € 2.500,- euro aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau anders word ik strafrechtelijk vervolgd (zie bijlagen).

U doet dit alles om Camping en Pensionstal “ Dommeldal” en daarmee tevens het Ecologisch Kennis Centrum B.V. van A.M.L. van Rooij financieel te vermoorden nu de vooraf door burgemeester P.M. Maas van Sint Oedenrode in samenspraak met de politie en Van Aarle beraamde poging tot doodslag door F (Robert) van de Biggelaar op 26 april 2009 is mislukt. Voor de feitelijke onderbouw lees bijgevoegd persbericht met al haar deeplinks aan de redactie van het Eindhovens Dagblad. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur:

Op grond van bovengenoemde feiten bericht ik u dat ik tegen U persoonlijk van uw hierboven gepleegde afpersingspraktijken, waarbij u maar liefst € 12.500,- wilt stelen bij A.M.L. van Rooij ten dienste van het afdekken van de hierboven beschreven genoxide op miljoenen Nederlanders, gepleegd door uw collega directeur-inspecteurs dr. J. Blenkers en ir. J.G. Robberse en de door burgemeester P.M. Maas van Sint Oedenrode in samenspraak met de politie en Van Aarle beraamde poging tot doodslag door F (Robert) van de Biggelaar op 26 april 2009 gepleegd op mijn persoon strafaangifte zal doen bij de officier van justitie van het functioneel parket. Ter onderbouwing van die strafaangifte verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ‘bij besluit’ de volgende informatie te verstrekken.

  1. Een kopie van het gehele dossier waarop u uw sommatiebrief d.d. 27 juli 2009 hebt gebaseerd waarin u mij aanmaant tot betaling van € 10.000,-;
  2. Een kopie van het gehele dossier waarop u de aanschrijving d.d. 19 juli 2009 vanuit het Centraal justitieel Incasso Bureau hebt gebaseerd waarin mij wordt gemaand tot betaling van € 2.500,- om strafrechtelijke vervolging te voorkomen.
  3. Een kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel dat als bewijs moet dienen of het ministerie van VROM als publiekrechtelijke rechtspersoon wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als het Ministerie van VROM niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan hebt u (zijnde mr. ir. N.K. Tilstra) op persoonlijke titel mij voor maar liefst € 12.500,- willen afpersen, laat daarover geen enkel misverstand bestaan.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om aan mij de hierboven verzochte informatie “bij besluit” zo spoedig mogelijk te verstrekken doch uiterlijk binnen vier weken. Met nadruk verzoek ik u dit maximaal wettelijke termijn van vier weken niet te overtreden ten dienste van de hierboven beschreven feitelijk onderbouwde genoxide plegende georganiseerde misdaad die het beramen en het laten uitvoeren van een poging tot doodslag op mijn persoon niet uit de weg gaan.

In afwachting op een zo spoedig mogelijke toezending van de hierboven ‘bij besluit” verzochte informatie (met een kopie aan de kopiehouders omdat het alle 16,5 miljoen Nederlanders treft), teken ik;

 Ing. A.M.L. van Rooij

Eigenaar van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (lees: www.dommeldal.eu en camping-dommeldal-open-brief.htm). (kijk en luister: video/dommeldal-centrum-opening.wmv en video/dommeldal-centrum-vriendschap.wmv en video/dommeldal-camping-wolbrink.wmv)                                                   

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint Oedenrode:
Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl

Voor mijn CV, lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en cv-ad-van-rooij.htm en ine-veen.htm en fortuyn1.htm en https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en http://www.wolmanzouten.nl/ en wolmanzouten.htm en column.htm en tissen-4.htm en epon-3.htm en ekc.htm en klokkenluider.htm en ad-van-rooij-telegraaf.htm en https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en http://www.gifgrondopurk.nl/  en https://hetechtenieuws.site-nl.nl/  en https://hetechtenieuws.site-nl.nl/