"Het convenant tussen Pronk, Jorritsma en de elektriciteitsmaatschappijen legt Nederland onder een fall-out van zware metalen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Het convenant tussen Pronk (VROM), Jorritsma (EZ) en de elektriciteitsmaatschappijen

     Milieufraude in Nederland,
     het overdenken waard?

Gisteren, 12 november 2000

Het Klimaat en de Conferentie

Ja, die Klimaatconferentie over het weer en zo. Ik zal er morgen zijn om onderstaand bericht met enkele 'bewusten' uit te delen en aan de deelnemers en vooral aan de pers. Vooral aan de pers, omdat die de sleutel tot de hersenschors in handen heeft. De pers bepaalt waarover het volk als 'volk' mag nadenken. Zoals iedereen weet hebben we een regering en een parlement die alle heil verwachten van Werk, werk en nog eens werk. Ja en dan ga je in de auto naar de baas op 30 of 50 km afstand, want bazen vragen niet waar je vandaan komt maar uitsluitend of je op tijd op de werkplek zit.

Werken is kennelijk niet zo goed voor het milieu en het broeikaseffect. Maar ja, de dino's waren 65 miljoen jaar geleden nauwelijks slimmer dan de politici van vandaag. Want geld is toch het aller, allerbelangsrijkste. En nog belangrijker: rendement, winst en concurrentie. Wie zijn daar medeverantwoordelijk voor ??? Ja jullie, de media die andere meningen nauwelijks een kans gaven en 'dwarsliggers' nauwelijks aan het woord lieten. Kritiek uiten op de (machts)structuren in dit land mag nog steeds niet door de gewone burger die wel ziet, maar de kans niet krijgt om voor de gevaren te waarschuwen.

Wat dachten jullie van een basisinkomen waardoor de druk om te moeten werken - met de milieuvervuiling die daarvan het gevolg is - wat vermindert? Mag de globalisering stoppen, zodat niet alle producten over de hele planeet moeten worden versleept naar de eindgebruiker? Mag ik een forensenbelasting voorstellen in plaats van die idiote tolpoortjes? Mag ik voorstellen om de privatisering van de infrastructuur weer drastisch terug te draaien? Mag ik ook voorstellen om de oude ziektewet weer terug te halen om de verspillende (reclame)kosten als gevolg van de privatisering te vermijden? Mag het openbaar vervoer weer in collectieve handen terugkeren en drastisch uitgebreid worden met 'n forse verlaging van de tarieven, maar wel gefinancierd met hogere belastingen op met name vermogen? Mag ik jullie vragen om dat soort zaken eindelijk eens aan de orde te laten stellen..?? En niet een keer maar regelmatig, omdat het leven van mijn kinderen daarvan afhangt, en ook die van jullie zelf?

Stel de OESO maar 'ns voor het voortouw te nemen - maar Europa kan het zelf ook - om zolang de opwarming doorgaat - nog 100 jaar - met de rotzooi die nu al in de lucht hangt, in plaats van een "Starwars" project een "Space-Parasol" programma te lanceren om met zacht roterende foliespiegels een deel van de zonnehitte waarvan we steeds meer last hebben terug te kaatsen in de lege ruimte? Dat kan gemakkelijk gefinancierd worden en levert zinnige werkgelegenheid op. Bovendien zullen de verzekeringsmaatschappijen het een prima idee vinden en het bedrijfsleven kan het sponsoren en we kunnen oudere burgers vragen om een legaat aan het klimaat toe te kennen wanneer ze de pijp aan Maarten geven. Doe je na je dood nog iets echt goeds.

Een ding staat vast. Er moet minder gewerkt worden onder het motto: Red de planeet, en stop met onze Aarde kapot te werken. Vandaag !!. En dat heeft niks met luiheid te maken, alleen maar proberen in evenwicht te gaan leven met de natuur zonder de technologie te vergeten. Maar iedereen die alsnog voorstelt om - à la Melkert en Duisenberg (forensenwerker) - iedereen aan het werk te schoppen, begint met de klimaatverandering die daar het gevolg van is zo'n beetje tot een milieumisdadiger tegen de planeet te worden.

Misschien zeg ik de dingen wat hard, maar pers en politiek hebben bewezen horende doof en ziende blind te zijn, waarschijnlijk vanwege de angst om in ongenade te vallen en de financiële consequenties daarvan te moeten dragen

Rob Brockhus (Webmaster St. Sociale Databank Nederland)

De bijlage bij het onderstaand bericht die uitgedeeld is aan ca. 1500 deelnemers van de conferentie en aan meer dan 4000 dijkbouwers tijdens de manifestatie op 18 november 2000 van o.a. Milieudefensie, kunt u vinden op column-8.htm maar ook column-9.htm
  Suject: Environmental fraud


To the participants of the Climate Conference in The Hague


Environmental fraud in Holland !!

CO2 expulsion contributes to global warming up, but you know that methane does this a hundredfold. However, the President of your conference, mr. Jan Pronk (responsible Minister for the Environment), accepts in his domestic policy that huge amounts of most dangerous and cancer invoking poisonous waste, like arsenic and chromium, are dumped into products and spread all over Europe through exports. Moreover, Pronk's administration frustrates and prohibits the final solution of recycling. The recycling company 'Edelchemie BV' holds 96 patents to convert all (read: ALL) toxic waste to non-toxic and useful materials like silver. The question is: Why does the Dutch administration act this way ??!!!

If you want to contribute to the preservation of life, human, animal and plant, you should and must enquire about this technology called ZERO-OPTION technology. Visit the internet website of the SDN, and convince yourself: edelchemie.htm

With friendly regards,

Robert M. Brockhus (webmaster SDN)

Email adres: sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl
Westkade 227
1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (+31) 035-5244141 .... (eerst waarschuwen)
  Collusie dicteert de Raad van State

De Tweede Kamer slaapwandelt

Door Ad van Rooij

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Collusie is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hiervoor de deur wagenwijd open door ambtelijke misdrijven niet strafbaar te verklaren. Hierdoor is Nederland 'collusieland' bij uitstek geworden.

Let wel; deze collusie bepaalt de uitwerking van onze wetgeving. Europese Richtlijnen, Verordeningen en Verdragen worden daarbij op grote schaal overtreden en geschonden. De consequentie hiervan is een algehele vergiftiging van Nederland. Als hieraan niet abrupt een einde komt dan is er over 10 20 jaar in Nederland geen schone bodem, water of lucht meer en is onze voeding en drinkwater vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals arseen, chroom VI, PAK's, dioxine's e.d. Ook de bouwmaterialen en daarmee het binnenklimaat in huizen en bedrijfsgebouwen, waarin mensen wonen en werken, is dan vergiftigd met kankerverwekkende stoffen, vluchtige organische stoffen en het zeer toxische radioactieve Radon.

Bij brief van 10 april 1996 berichtte prof. dr. J.S.M. Boleij, secretaris van het College voor de Toelating van bestrijdingsmiddelen, mij dat de bestrijdingsmiddelenwet een ernstige tekortkoming kent, namelijk dat met de toelating van houtverduurzamingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen) geen rekening gehouden mag worden met de afvalfase van het verduurzaamd hout. Bij brief van 2 september 2000 liet Erica Terpstra, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij weten dat hetgeen prof. Dr. J.S.M. Boleij schrijft juist is en dat de minister van VROM primair verantwoordelijk is voor de milieu-aspecten van verduurzaamd hout dat in de afvalfase geraakt.

Bij brief van 17 juli 1996 laat een houtimpregneerbedrijf uit Noord Brabant de vaste kamercommissie milieubeheer van de Tweede Kamer weten dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) via het door hen geproduceerde product "geïmpregneerd hout" op ongecontroleerde wijze in het milieu brengt en dat dit wettelijk verboden is omdat arseen een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht en chroom VI een zwarte lijststof is voor lucht. Het in het milieu brengen ervan moet vanwege hun milieuschadelijke eigenschappen met de best bestaande techniek, via een maximaal brongerichte aanpak, vermeden worden. Dit staat als zodanig geschreven in het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal no. 19204, nrs. 1-2.

Ondanks deze wetenschap weigerde dr. H.A.M.A. de Vries, de regionaal Inspecteur voor de hygiëne van het milieu voor Noord Brabant, betreffend houtimpregneerbedrijf een verbod op te leggen om op vorenstaande wijze jaarlijks 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) in de compartimenten water, bodem en lucht te brengen.

Om die reden heeft het betreffende houtimpregneerbedrijf aan alle leden van de vaste kamercommissie milieubeheer van de Tweede Kamer verzocht om een onderzoek in te stellen naar de reden waarom dr. H.A.M.A. de Vries zijn bedrijf niet het verbod heeft opgelegd om nog langer jaarlijks 35.000 kg. zwarte lijststoffen op ongecontroleerde wijze in het milieu te brengen. U kunt het geloven of niet maar alle leden van deze vaste kamercommissie milieubeheer van de Tweede Kamer hebben bij brief van 9 september 1996 laten weten dat zij genoemde brief van 17 juli 1996 van betreffend houtimpregneerbedrijf voor kennisgeving hebben aangenomen en hiernaar geen onderzoek zullen instellen of enige andere actie zullen ondernemen.

Dat waren: Lansink (CDA), Van Erp (VVD), Te Veldhuis (VVD), Van den Berg (SGP), Verspaget (PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Esselink (CDA), Versnel-Schmitz (D66), Van der Brug (PvdA), Van Gijzel (PvdA), Verbugt (VVD), Aiking-van Wageningen (Groep Nijpels), Poppe (SP), Gabor (CDA), Augusteijn-Esser (D66), Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), Stellingwerf (RPF), Crone (PvdA), Vos (Groen Links), Dijksma (PvdA), Klein Molenkamp (VVD), Hofstra (VVD), Assen (CDA) en Jeekel (D66).

Bepaald verbijsterend is dat deze Tweede Kamerleden er verantwoordelijk voor zijn dat op soortgelijke wijze zo'n 32 houtimpregneerbedrijven, jaar in jaar uit, jaarlijks gezamenlijk zo'n 300.000 kg. arseen en 600.000 kg. chroom VI, in water, bodem en lucht hebben kunnen brengen. Ondanks dat weigert de Tweede Kamer bovengenoemde tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet te repareren en een einde te maken aan deze waanzinnige grootschalige vergiftiging van geheel Nederland. Let wel. Voor wat betreft arsenicum gaat het om 10 maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar.

Nog krankzinniger is dat in het rapport "Actieprogramma Diffuse Bronnen" dat tot stand is gekomen onder auspiciën van :

 • de Unie van Waterschappen,
 • het interprovinciaal Overleg,
 • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
 • het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
 • het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
 • en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de grootste emissie van zware metalen van jaarlijks 300.000 kg. arseenzuur en 600.000 kg. chroomtrioxide niet werd vermeld. Dit met het 'argument' dat het meten van arseen geld kost. Deze emissie overtreft zeven maal de totale vracht van alle andere gemeten giftige stoffen en zware metalen.

Deze lakse handelwijze van de Tweede Kamer is er de oorzaak van dat de milieumaffia het in Nederland intussen voor het zeggen heeft gekregen. Minister Pronk van VROM en minister Jorritsma van Economische Zaken doen bij een onlangs afgesloten convenant met de elektriciteitsmaatschappijen precies wat milieucriminelen willen. Mijn artikel "collusie dicteert de landelijke overheid" in Kleintje Muurkrant d.d. 20 oktober 2000 onderstreept dat. Duidelijk is dat privatisering van de energievoorziening onherroepelijk zal leiden tot nieuwe milieurampen zoals Lekkerkerk, en Vogelmeerpolder. Nederland zal met zekerheid onder een fijne nevel van kankerverwekkende zware metalen komen te liggen als dit convenant niet wordt ingetrokken.

De lakse politieke handelwijze is er tevens de oorzaak van dat in steeds meer wetten gaten moeten worden gecreëerd (zoals de afvalfase voor geïmpregneerd hout) om giftige stoffen te kunnen blijven dumpen. Dit dan ook nog volkomen in strijd met Europese Richtlijnen, Verordeningen en Verdragen. Een recent voorbeeld daarvan is het in de Staatscourant van 26 september 2000, nummer 186, gepubliceerde Ontwerpbesluit locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering. Met de invoering van een dergelijke Algemene Maatregel van Bestuur behoeft de vervuiler de bodem, die hij heeft verontreinigd niet meer te saneren, maar kan hij deze sterk verontreinigde grond zelfs verkopen aan een projectontwikkelaar om er huizen op te bouwen. De vervuiler gaat dan vrijuit en de nieuwe bewoners zitten met verontreinigde grond en de daaruit voortvloeiende financiële- en gezondheidsschade.

Als de Tweede Kamer dit Ontwerpbesluit goedkeurt, en deze koers inslaat, betekent dit in feite dat men capituleert voor deze corrupte samenspanning tussen bedrijfsleven en overheid. In de meeste gevallen zal de politiek deze verontreiniging van de bodem uit financiële overwegingen voor lief nemen in plaats van deze vorm van ernstige criminaliteit strenger aan te pakken.

Een dergelijke Algemene Maatregel van Bestuur is in strijd met:

 • Artikel 37 van het Ontwerp handvest van de grondrechten van de Europese Unie. " Milieubescherming. Een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten in het beleid van de Unie worden geïntegreerd en overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling worden gewaarborgd".
 • artikel 21 van de grondwet. "De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu".
 • artikel 1.1a van de Wet milieubeheer "Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht ---een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten".

Mijn dringend verzoek aan alle leden van de Tweede Kamer is dan ook:
Kamerleden, wijs dit Ontwerp-besluit af, de wet verbiedt het !!!

Noot:
Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over collusie binnen de landelijke overheid heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken.
Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de Stichting Sociale Databank Nederland, websiteadres: www.sdnl.nl/ekc.htm

  St. N&M
  SDN-rubrieken
  Ecologisch Kennis Centrum
  Overzicht van publicaties van Edelchemie
  Brief aan Ria Oomen-Ruijten, europarlementariër m.b.t. Hanja Maij-Weggen's belofte
  Open brief aan de Stichting Natuur en Milieu n.a.v. hun persbericht over arrest Europees Hof