Procedure tegen minister Zalm wegens machtsmisbruik rond de privacy


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 19 november 2003.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 19 november 2003.

Aan: de Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

    OPEN BRIEF

Ons kenmerk: NBJ/27053/HB.

Uw nummer: 200303449/1/H3.

Betreft: Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA/
Toezending nadere stukken in opgemelde zaak, die op 1 december 2003 om 10.00 uur dient, inzake het geschil tegen de minister van FinanciŽn.


Geacht college,

Namens drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, wonende aan de Van Polanenpark 58 te 2241 RS Wassenaar; hierna te noemen appellant, laat ik u hierbij de volgende nadere stukken toekomen:

  1. Brief van 17 augustus 2000 van de werkgroep "Omgangs(on)recht" aan mr. L.R. van der Weij, President van het Gerechtshof te Arnhem (3 pagina's). Deze brief kunt u ook vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland (hierna: SDN) op internet adres: www.sdnl.nl/van-goor.htm

  2. Brief van 10 februari 2001 van R.M. Brockhus aan mr. L.R. van der Weij, President van het Gerechtshof te Arnhem (7 pagina's). Deze brief met de daarin vermelde doorkliks kunt u ook vinden bij de SDN op internet, adres: www.sdnl.nl/vd-weij.htm

  3. Brief van 18 juli 2002 van drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA aan de Minister-president W. Kok (7 pagina's). Deze brief met de daarin vermelde doorkliks kunt u ook vinden bij de SDN op internet, adres: burhoven/bur-kok8.htm

  4. Het artikel "Mijn ex speelt enkel thuiswedstrijden" uit het Katholiek Nieuwsblad van 23 augustus 2002 (5 pagina's). Dit artikel met de daarin vermelde doorkliks kunt u ook vinden bij de SDN op internet, adres: www.sdnl.nl/kath-nb26.htm

  5. Brief van 9 augustus 2002 van drs. N.C. Burhoven Jaspers aan de Minister-president prof. mr. dr. J.P. Balkenende (2 pagina's). Deze brief met de daarin vermelde doorkliks kunt u ook vinden bij de SDN op internet, adres: burhoven/bur-balkenende1.htm

  6. Brief van 17 juli 2003 van drs. N.C. Burhoven Jaspers aan de Minister- president prof. mr. dr. J.P. Balkenende (4 pagina's). Deze brief met de daarin vermelde doorkliks kunt u ook vinden bij de SDN op internet, adres: burhoven/bur-balkenende2.htm

  7. Brief van 3 oktober 2003, kenmerk: 58842/458862, van Minister- president mr. dr. J.P. Balkenende aan drs. N.C. Burhoven Jaspers (1 pagina). Deze brief kunt u ook vinden bij de SDN op internet, adres: burhoven/bur-balkenende3.htm

  8. Commentaar van drs. N.C. Burhoven Jaspers op bovengenoemde brief van 3 oktober 2003 van Minister-president mr. dr. J.P. Balkenende (4 pagina's). Deze brief met de daarin vermelde doorkliks kunt u ook vinden bij de SDN op internet, adres: burhoven/bur-balkenende4.htm

Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om de inhoud van bovengenoemd 8-tal brieven, en alle daarin vermelde doorkliks, volledig te betrekken in uw beslissing in opgemelde zaak.

Appellant heeft in deze zaak de volledige openbaarheid gezocht. Om die reden heeft hij besloten om deze nader toegezonden stukken, alswel onze pleitnotitie op de hoorzitting van 1 december 2003 en uw uitspraak daarop eveneens bij de SDN op internet te laten plaatsen.

Een afschrift van deze nadere stukken hebben wij verstuurd aan R.M. Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)

Hoogachtend,

ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


Bijlagen: Dit schrijven bevat een 8-tal bijlagen bestaande uit 33 pagina's