Brief uit 1990 aan het bestuur van Milieudefensie nog steeds actueel
Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Consumenteninformatie via de Milieudefensie wordt door consumenten als waardevol gezien

Ing. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


  Sint Oedenrode, 5 september 1990.

  Betreft: Houtverduurzaming

  Aan:

   De Voorzitter van
   de Vereniging Milieudefensie.
   Damrak 26.
   1012 LJ Amsterdam
   t.a.v. Mw. Drs. A. Stykel.


  Geachte Voorzitter.

  Uw brief van 22 augustus 1990 heb ik in goede orde mogen ontvangen. Mijne dank daarvoor. Ik stel het erg op prijs dat U gebruik wilt maken van mijn deskundige medewerking hieromtrent, hetgeen van groot belang is voor consument, werknemer en milieu. Hieronder vindt U dan ook mijn visie met de diverse daarmee samenhangende bronnen aan informatie.


   Visie.

  De Milieudefensie heeft in Nederland een goede naam. Consumenteninformatie via de Milieudefensie wordt door de consument als zodanig, ook gebruikt. Dit betekent dat U er veel belang bij heeft dat Uw informatie van zodanige hoge kwaliteit is dat de consument er daadwerkelijk op kan vertrouwen. Elke zinsnede uit die informatie is dan ook van essentieel belang voor consument, werknemer en milieu. De zinsnede "Wolmanzouten hechten zeer sterk aan de houtvezels, tijdens gebruik kunnen ze dus geen kwaad voor water en bodem" behoort dan ook als zodanig beoordeeld te worden. Dit betekent, dat U die zinsnede moet beoordelen op:

  1. Informatie
  2. Oorzaken
  3. Gevolgen.

  Ter verduidelijking zal ik dan ook eik punt hieronder nader uitwerken.


   Informatie

  Eerdergenoemde zinsnede aan consumenteninformatie van de Milieudefensie heeft tot gevolg dat de mensen betreffend gewolmaniseerde hout op Grote schaal gaan gebruiken voor alle toepassingen zoals:

  • tuinschuttingen
  • zandbakken
  • zwembaden
  • speeltuinen
  • woningbouw
  • tuinhuisjes
  • bloembakken
  • vijvers
  • boonstaken
  • etc.

  Dit betekent dat de Milieudefensie er zeker van moet zijn dat betreffende informatie niet kan leiden tot gevaar en schade van de consument. Naar mijn mening heeft U daar in Uw consumenteninformatie van juli 1990 niet in voldoende mate bij stil gestaan. Zie hiervoor de bronnen:

  • Rapport "Onderzoek naar uitloging in oppervlaktewater van PAK en koper, chroom, arseen uit geïmpregneerd hout" DBW/RIZA notanr. 89,049 van Rijkswaterstaat.
  • Blz. 614 en 615 uit het boek "De Kleine Dokter" van A. Vogel. De wereldbekende Zwitserse dokter. Dr. H.C. Alfred Vogel beschrijft daarin het sluipende gevaar van zware metaalzouten met name dat van arseen.

  Ondanks het feit ik hieromtrent nog over veel meer informatie beschik, ben ik ervan overtuigd dat dit voor U voldoende is om Uw consumenteninformatie van juli 1990 m.b.t. houtverduuzaming acuut in te trekken en te vernietigen. Verder is het van essentieel belang dat de door U gebruikte bronnen betrouwbaar en/of rijkserkend zijn. Verder moet het een vereiste zijn dat de bronnen voor iedere consument toegankelijk zijn. De door U gebruikte bronnen vertonen hierin mijns inziens veel gebreken, nl. "TNO-rapport HI 89.1039600767770-200, 5-4-1989" is niet meer als een steekproef, uitgevoerd in opdracht van een bedrijf die er grote commerciële belangen mee heeft. Betreffend rapport is als zodanig niet voor de consument toegankelijk en niet rijkserkend.

  • "Uitloging van creosoot en CCA uit geïmpregneerd hout" rapport nr. RIZA: g6-34 rapportnr. TNO: Hl 86.1002/dong1/1m is een oud rapport en als zodanig achterhaald door rapport DBW/RIZA notanr. 89.049.
  • "Voorlichtingsbrochures van Centrum hout". Voor degene die deze brochures hebben samengesteld spelen in grote mate economische en financiële belangen mee.
  • "Bouwen zonder tropisch hardhout". Betreffende werkgroep heeft als hoofddoel de tropische regenwouden redden en is daardoor mogelijk blind voor de oorzaken en gevolgen die daarmee samenhangen.
  • "Houtverduurzaming wordt aan strengere regels gebonden, uit het Agrarisch Dagblad". Is niet meer dan een krantenartikel, welke literair geen enkele waarde heeft. Een aardige bijkomstigheid is dat betreffend artikel het gevolg is van mijn informatie welke ik aan Joost ten Horn heb gegeven.
  • "Verduurzamingstechnieken voor niet tropisch hout uit land en water nr. 7/8.1989", betreft informatie uit een blad en als zodanig van weinig literaire waarde.


   Oorzaken

  Uw landelijk verspreide consumenteninformatie heeft tot gevolg dat er zeer veel gewolmaniseerd hout wordt verkocht aan de consument. Dit veroorzaakt het op grote schaal verwerken van de sterk kankerverwekkende zwarte en grijze lijststoffen arseen, chroom en koper. Doordat op grote schaal arseen wordt verwerkt betekent dit dat onder het mom van "uitbreiding houtverwerkend bedrijf" er op vele duizenden locaties in de kritische buitengebieden van Nederland bedrijven mogen starten die in geval van een calamiteit een ramp kunnen veroorzaken van dezelfde omvang als in SEVESO. Dit terwijl er in geheel Nederland bijna geen enkel industrieterrein aanwezig is die zo'n zware chemische industrie toelaat, omdat die categoriaal zijn ingedeeld en niet tussen de mazen van de wet kan worden doorgewerkt. Deze rampzalige ontwikkelingen voor Nederland heb ik al 3 jaar lang aan de live ondervonden. Zie hiervoor de bronnen:

  • Seveso richtlijn, 82/501/EEG: publicatieblad 1982 nr. L 230 en publicatieblad 1982 nr. L 289.
  • Seveso richtlijn, 87/216/EEG; publicatieblad 1987 nr. L 65
  • Seveso richtlijn, 9a/610/EEG; publicatieblad 1988 nr. L 336
  • Besluit Risico's Zware Ongevallen, Staatsblad 1988, nr. 432
  • Besluit verplichtstelling veiligheidsrapport, Staatsblad 1981, nr. 556.


   Gevolgen

  Uw landelijk verspreide consumenten informatie heeft tot gevolg dat er op duizenden houtverwerkende bedrijven in Nederland. Zoals:

  • houtzagerijen
  • houthandelaren
  • bouwmarkten
  • aannemers (bouwvakkers)
  • timmerwerkplaatsen
  • Doe het zelfzaken
  • etc.

  Het gewolmaniseerde hout, waarin zoveel arseen zit dat het feitelijk 50 tot 80 maal chemisch afval ie wordt gezaagd, geschaafd en geschuurd zonder dat voldaan is aan de wettelijk vereiste bescherming van de werknemers. Betreffende werknemers lopen hierbij evenveel levensgevaar als een werknemer die asbest zaagt, schaaft of schuurt. Zie hiervoor de bronnen:

  • Richtlijn bescherming werknemers 80/1107/EEG; publicatieblad 1980 nr. L 327.
  • Richtlijn bescherming werknemers 88/642/EEG; publicatieblad 1988 nr. L 356.

  Uw landelijk verspreide consumenten informatie heeft verder tot gevolg dat door bovengenoemde duizenden houtverwerkende bedrijven betreffend zeer zwaar chemisch afval, zoals: " afvalstukken hout

  • zaagsel
  • schaafsel wordt gestort op gewone stortplaatsen of elders willekeurig in het milieu. Dit terwijl bovengenoemd afval feitelijk zo'n 50 tot 80x chemisch afval ia en afgevoerd behoort te worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet Chemische Afvalstoffen. Zie hiervoor de bron:
  • Wet chemische afvalstoffen en bijbehorend commentaar.

  De WCA maakt duidelijk dat bovengenoemde duizenden bedrijven allemaal economische delicten plegen. Omdat volgens het meldingenbesluit chemische afvalstoffen arseenhoudend stof wordt gekenmerkt als een extreem giftige atol betekent dit dat bovengenoemde bedrijven ook niet voldoen aan betreffend meldingen besluit, hetgeen zij wettelijk verplicht zijn. Zie hiervoor de bron:

  • Meldingenbesluit chemische afvalstoffen 1988. besch. 12-10-1988 stcrt. 200.

  Doordat betreffende afvalstukken worden gestort betekent dit een directe bedreiging van ons grondwater. Dit omdat betreffend arseenzout zeer sterk uitloogt door langsstromend grondwater, Pagina 41 van eerder genoemd BIZA-rapport laat zien dat na 365 dagen al zo'n 13% arseen is uitgeloogd. Figuur 12 van datzelfde rapport laat zien dat de uitloging van arseen na 365 dagen gewoon door blijft gaan tot allee eruit is. Dit betekent dat betreffend arseenzout zich heel gemakkelijk door het grondwater laat oplossen om het vervolgens snel over een groter gebied te kunnen verspreiden. Zie hiervoor de bron: Rapport DBW/RIZA notanr. 89.049 van Rijkswaterstaat.

  Doordat betreffend houtmot (zaagsel, schaafsel) vaak wordt gebruikt voor paling en vleesrokerijen betekent dit dat dit gebeurt met giftige rook, hetgeen op den duur levensgevaar betekent voor veel mensen. Doordat bovengenoemde duizenden houtverwerkende bedrijven betreffend gewolmaniseerd hout zagen. schaven, schuren en vervolgens verkopen betekent dit dat op betreffende locaties grote hoeveelheden gewolmaniseerd hout wordt opgeslagen in de open lucht steeds wordt ververst. Langsstromend regenwater veroorzaakt hierbij dus een cumulatieve verontreiniging met arseen op de betreffende locatie (bermgraseffect). Hierdoor ontstaan op dit moment in een zeer snel tempo duizenden nieuw te saneren locaties in Nederland. Zie hiervoor de bron:

   * Rapport DBW/RIZA notanr. 89.049 van Rijkswaterstaat.

  Uw landelijk verspreide consumenten informatie heeft verder tot gevolg dat de consument betreffend uitlogend gewolmaniseerd hout gebruikt voor:

  • tuinschuttingen
  • zandbakken
  • zwembaden
  • speeltuinen
  • woningbouw
  • tuinhuisjes
  • bloembakken
  • vijvers
  • boonstaken
  • etc.

  Hierdoor komt betreffende consument of rechtstreeks of via voedsel in aanraking met arseen met alle gevolgen van dien. omdat 1 m3 gewolmaniseerd hout zo'n 1.5 tot 2 kg. arseenzouten bevat betekent dit dat het een milieubelasting veroorzaakt van zo'n 30 tot 40 m3 grond tot chemisch afval. Dit betekent dat de consument zo goed als zeker een groot deel van zijn tuin over zo'n 10 a 20 jaar af moet graven vanwege de daardoor ontstane verontreiniging met arseen. Zie hiervoor de bronnen:

  • Rapport DBW/RIZA notanr. 89.049 van Rijkswaterstaat
  • Stoffen en processenbesluit Wet Chemische Afvalstoffen d.d. 26 mei 1977.


   Europa 1992

  Vanwege het feit er in 1992 binnen Europa een eenduidig milieubeleid moet zijn, is het aan te raden om Uw consumenteninformatie af te stemmen met het Milieu Bureau van de EEG voordat het wordt gepubliceerd.

  Juridische verantwoordelijkheid.

  Uw inhoudelijk niet juiste consumenteninformatie kan gevaar en schade veroorzaken voor de consument. Doordat U er geen referentielist bijvoegt, betekent dit dat U als Milieudefensie juridisch verantwoordelijk bent voor alle financiële schade daardoor bij die consument indien hij dat claimt.


   Conclusie.

  Bovengenoemd schrijven maakt toch dat de volgende zaken acuut geregeld behoren te worden:

  • Uw consumenten informatie van juli 1990 acuut intrekken.
  • De consument zeer snel voorlichten omtrent het werkelijke gevaar.
  • Arseen in impregneermiddelen acuut verbieden.
  • Het zegen, schaven en schuren van gewolmaniseerd hout acuut verbieden.
  • De opslag van gewolmaniseerd hout bij de diverse houtverwerkende bedrijven in de open lucht acuut verbieden.
  • Gewolmaniseerd hout voor toepassingen ten behoeve van de consument acuut verbieden.


   SLOTCONCLUSIE.

  Ik ben ervan overtuigd dat bovengenoemd schrijven aan U een directe actie van U tot gevolg heeft en als zodanig een zeer hoge prioriteit krijgt binnen Uw beperkte financiële en personele middelen.

  Gaarne verneem ik dan ook van U op korte termijn, welke acties U gaat ondernemen en wanneer. U kunt daarbij rekenen op mijn medewerking, indien U dat wenst. Om eventuele misverstanden te voorkomen verzoek ik U schriftelijk te reageren.


   Hoogachtend

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.