Inspraakreactie op het Gebr. Smetsers ingediende schetsplan voor de bouw van een opslagruimte/werkplaats


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Sint Oedenrode, 5 november 2002

  Burgemeester en wethouders
  Van Sint Oedenrode,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.


   OPEN BRIEF


  Ons kenmerk: Smet/bouw/05112/is.

  Betreft:

   A.M.L. van Rooij/
   Inspraakreactie naar aanleiding van het vanaf 10 oktober 2002 t/m 6 november 2002 ter inzage gelegde, door de Gebr. Smetsers ingediende schetsplan voor de bouw van een opslagruimte/werkplaats, aan het adres Ollandseweg 134-136.


  Geacht College,

  Namens de heer A.M.L. van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon) wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: clint, laat ondergetekende op het door de Gebr. Smetsers ingediende schetsplan voor de bouw van een opslagruimte/werkplaats aan het adres 134-136 de volgende inspraakreacties toekomen.

  Inspraakreactie 1.

  Een dergelijk schetsplan opslagruimte/werkplaats met bijbehorende tekening heeft de Gebr. Smetsers al op 1 april 1998 bij u ingediend en is bij u ingeboekt onder nummer B980168. Betreffend schetsplan had u toentertijd in behandeling moeten nemen en moeten toetsen aan het toen geldende bestemmingsplan buitengebied dat door de raad op 4 juni 1974 is vastgesteld en bij Koninklijk Besluit op 17 oktober 1980 onherroepelijk is geworden. Dit omdat het nieuwe bestemmingsplan buitengebied 1997 op 24 september 1998 (bijna 6 maanden na de indiening van 1 april 1998) door de gemeenteraad is vastgesteld. De raad der gemeente Sint Oedenrode heeft verzuimd om dit op 1 april 1998 door de Gebr. Smetsers ingediende schetsplan opslagruimte/werkplaats mee te nemen in het op 24 september 1998 vastgestelde bestemmingsplan buitengebied 1997. Ook heeft de raad der gemeente Sint Oedenrode dit schetsplan voor Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opzettelijk achtergehouden. Hiermee hebben burgemeester en wethouders en de raadsleden toentertijd een strafbaar feit gepleegd.

  Inspraakreactie 2.

  De in geding zijnde opslagruimte/werkplaats is veel te massaal voor in het buitengebied van Sint Oedenrode. Het door de Gebr. Smetsers ingediende schetsplan is in strijd met het huidige bestemmingsplan buitengebied 1997. Wanneer u ondanks deze wetenschap aan de bouw ervan toch medewerking verleend, dan helpt u daarmee de Gebr. Smetsers met het plegen van een economisch delict. Daarmee hebben burgemeester en wethouders opnieuw een strafbaar feit gepleegd.

  Inspraakreactie 3.

  De Gebr. Smetsers hebben van u in 1988 een droogloods met een oppervlakte van 640 m3 mogen bouwen in strijd met het toentertijd van kracht zijnde bestemmingsplan buitengebied. De strijdigheid van betreffende droogloods met het toentertijd van kracht zijnde bestemmingsplan buitengebied heeft u tot 2 oktober 2002 passief gedoogd. Daarmee heeft u de Gebr. Smetsers B.V. 14 jaar lang geholpen met het plegen van een economisch delict. Daarmee hebben burgemeester en wethouders 14 jaar lang strafbare feiten gepleegd. U bent voornemens medewerking te verlenen voor de realisering van de in geding zijnde opslagruimte/werkplaats in strijd met het bestemmingsplan buitengebied 1997. Daarmee geeft u te kennen dat u voornemens bent om de Gebr. Smetsers ook in de toekomst te willen helpen met het plegen van economische delicten. Daarmee geeft u te kennen dat u ook in de toekomst wilt doorgaan met het plegen van strafbare feiten.

  Inspraakreactie 4.

  Het bedrijf Gebr. Smetsers V.O.F. heeft van u vanaf 1994 tot 2 oktober 2002 in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied geïmpregneerde kinderspeeltoestellen/tuinhuisjes e.d. mogen uitstallen en enorme grote stapels geïmpregneerd hout mogen opslaan die steeds werden ververst. Langsstromend regenwater heeft de bodem ter plaatse, als gevolg van zo'n acht jaar lange uitloging, daardoor gegarandeerd sterk verontreinigd met de (kankerverwekkende) stoffen chroom VI, koper, etc.

  Alvorens met de bouw van de in geding zijnde opslagruimte/werkplaats kan worden begonnen zal eerst deze verontreinigde grond gesaneerd moeten zijn, voorafgegaan door de vanuit de Wet bodembescherming voorgeschreven grondonderzoeken. In geval u beslist dat de gebr. Smetsers dit van u niet behoeft te doen, dan helpt u hen ook daarmee met het plegen van een economisch delict. Ook daarmee heeft u dan een strafbaar feit gepleegd.

  Inspraakreactie 5.

  Het bedrijf Gebr. Smetsers V.O.F. is voornemens de in geding zijnde opslagruimte/werkplaats bedrijfsmatig te gaan gebruiken. Daarvoor is een milieuvergunning (revisievergunning) vereist, waarover de Gebr. Smetsers nog niet beschikt. Alvorens bouwvergunning kan worden verleend zal daarvoor eerst een milieuvergunning (revisievergunning) moeten worden verleend. Mocht u ondanks deze wetenschap toch medewerking verlenen voor de realisering van de in geding zijnde opslagruimte/werkplaats, dan helpt u de Gebr. Smetsers met het in werking brengen van een bedrijf zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning. Daarmee helpt u de Gebr. Smetsers met het gaan plegen van een misdrijf. Daarmee bent u medeplichtig aan dat misdrijf. Ook daarmee heeft u dan een strafbaar feit gepleegd.

  Inspraakreactie 6.

  In het bedrijfsomgevingsplan, referentie Mwij99B0009, van 14 september 2000 van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant kunt u lezen dat met het ingediende schetsplan de kinderen van de Gebr. Smetsers (zoon van momenteel 18 jaar) gratis aan bouwgrond voor een nieuwe woning worden geholpen. Dit in tegenstelling met andere kinderen van ouders in de gemeente Sint Oedenrode. In betreffend bedrijfsomgevingsplan kunt u lezen dat u de Gebr. Smetsers helpt met de omzetting van zo'n 1150 m2 agrarische grond 4,- per m2 naar zo'n 1150 m2 bedrijfsgrond 140,- per m2. Hiermee maakt u de Gebr. Smetsers met een pennenstreek zo'n 156.000,- rijker. Dit in tegenstelling met andere bedrijven in de gemeente Sint Oedenrode.

  In betreffend bedrijfsomgevingsplan is berekend dat u met uw goedkeuring voorkomt dat het bedrijf Gebr. Smetsers een lening van f. 3.520.000 (1.597.306,-) moet afsluiten op de kapitaalmarkt. Ook andere bedrijven in Sint Oedenrode stellen het erg op prijs dat u hen zodanig helpt met hun uitbreiding, waarmee wordt voorkomen dat zij een lening van 1.597.306,- moeten afsluiten op de kapitaalmarkt. Ik ben er stellig van overtuigd dat nagenoeg elk bedrijf die u op deze wijze wilt helpen bereid is om aan de burgemeester, de wethouders en de raadsleden elk 25.000,- onder de tafel terug te betalen als dank voor hun hulp daaraan. Ook daarmee heeft u dan een strafbaar feit gepleegd.

  Inspraakreactie 7.

  In het bedrijfsomgevingsplan, referentie Mwij99B0009, van 14 september 2000 van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant kunt u lezen dat betreffende uitbreiding met name bedoeld is om de productie en verkoop van geïmpregneerde kinderspeeltoestellen met KEMA-certificaat daarmee te kunnen uitbreiden. Betreffende geïmpregneerde kinderspeeltoestellen bevatten o.a. grote hoeveelheden chroom VI-verbindingen (chroomtrioxide).

  Wat zijn de gevaren van chroom VI-verbindingen?

  • Chroomtrioxide (Chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht.

   Het in het milieu brengen van deze zwarte lijststoffen dient gezien hun stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio) accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek te worden voorkomen.

   Chroom VI verbindingen zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4-klassen aan kankerverwekkende stoffen. Chroom VI verbindingen vallen in de zwaarste klasse; de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.

   Chroom VI verbindingen zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten op de reproductie functie van vrouwen en/of mannen (o.a. impotentie, fertiliteitproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het nageslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) als gevolg kunnen hebben.

   Chroom VI verbindingen zijn ook nog genotoxisch, hetgeen inhoudt dat wanneer je slechts één molecuul van die stof binnenkrijgt betreffend molecuul op termijn al tot kanker kan leiden. Ook kan deze stof genetische schade veroorzaken.

  Deze Chroom VI-verbindingen lossen goed op in water en kunnen gemakkelijk via de huid het lichaam binnendringen. Juist om die reden moet elk huidcontact van deze chroom VI-verbindingen, hoe gering ook, worden vermeden. Wij konden dan ook niet begrijpen dat KEMA voor deze geïmpregneerde kinderspeeltoestellen een KEMA-certificaat heeft afgegeven als zijnde veilig voor kinderen. Om die reden hebben wij hierover met de KEMA contact gezocht. Wat schetst onze verbazing. De KEMA vertelde ons dat betreffend certificaat niet controleert op chemische veiligheid maar enkel op constructieveiligheid van die kinderspeeltoestellen. Hiermee is vast komen te staan dat de folder "Smetsers speeltoestellen programma 1999-2000", die de Gebr. Smetsers hierover heeft laten uitgaan, hierop de consument onjuist heeft voorgelicht. Mogelijk duizenden kinderen, die veel op deze geïmpregneerde kinderspeeltoestellen van Smetsers hebben gespeeld, zullen als gevolg daarvan een toekomstige kankerdood tegemoet zien of aan een andere ernstige ziekte eerder sterven. Voor een dergelijk handelen staat op grond van artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht een gevangenisstraf van 12-15 jaar. Ook voor degenen die hun positie hebben misbruikt en daarvoor de condities hebben geschapen, en dus voor burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Sint Oedenrode, staat voor het plegen van een dergelijk misdrijf een gevangenisstraf van 12-15 jaar. Daarmee heeft u een zwaar misdrijf gepleegd.

  CONCLUSIE.

  Op grond van bovengenoemd 7-tal inspraakreacties verzoeken wij u geen medewerking te verlenen aan het door de Gebr. Smetsers ingediend schetsplan voor de bouw van de in geding zijnde opslagruimte/werkplaats en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

  Een afschrift van deze inspraakreactie hebben wij bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen: www.sdnl.nl/ekc-bw57.htm Uw besluit op deze inspraakreactie zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

   Hoogachtend,
   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
   voor deze,

   Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  C.c.

  • KEMA te Arnhem
  • Socialistische Partij, afdeling Sint Oedenrode
  • Vereniging Milieudefensie, afdeling Sint Oedenrode
  • Ton v/d Ham, Twee Vandaag
  • Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.

  Website: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw35.htm