Klacht over het optreden van de ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en
mr. J. Teders namens u als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen

Sint Oedenrode, 29 oktober 2001.

OPEN BRIEF.


Drs. J.M. de Vries,
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Postbus 20901,
2500 EX 's-Gravenhage.


VERZOEK OM SPOEDBEHANDELING

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3516815/070-3516500.


Ons kenmerk: SBL/Rijksw/29101/kl.

Uw kenmerk: DLB/2001/23545.


Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.


 • Klacht over het optreden van uw ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders namens u als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
 • Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
 • Verzoek om uitstel van de op 7 november 2001 geplande hoorzitting.


  Geachte Staatssecretaris,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen; appellanten beklaag ik mij over het optreden van uw ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders namens u. Alvorens mijn klacht te onderbouwen laat ik u hierbij enige voorafgaande informatie toekomen waaruit u kunt opmaken dat achter het onrechtmatig handelen van uw ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders zware georganiseerde overheidscriminaliteit schuilgaat en zij uw goede naam daarvoor hebben misbruikt.

 1. Informatie vooraf.

  Een tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet heeft ons sloophout ernstig vergiftigd met o.a. de zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide. Vanwege uitloging is ook het RWZI-slib hiermee en met andere restanten van (landbouw- en niet-landbouw) bestrijdingsmiddelen ernstig vergiftigd.
  Omdat de bestrijdingsmiddelenwet geen rekening hield met de afvalfase is onze overheid (minister van VROM) verantwoordelijk en aansprakelijk voor een niet meer te betalen milieuschade.a)b)c)d)e)f) De kolengestookte elektriciteitscentrales, waaronder Demkolec B.V. te Haelen, konden dit probleem voor de overheid oplossen. Men redeneerde zo.
  Wij noemen betreffend (gevaarlijk) afval "biomassa" en we zeggen dat hieruit "groene stroom" komt g). De overheid sluit een convenant met deze elektriciteitssector waarin dit wordt beklonken h). De overheid is van genoemde gigantische schade af.
  De elektriciteitscentrales krijgen de REB-belasting terug (voor wat hoort wat). Bijkomstig voordeel voor de overheid is ook dat ze i.v.m. de privatisering deze kolengestookte centrales hierdoor duur hebben kunnen verkopen en van de Europese commissie onder het mom van "CO2-reductie" subsidie (hebben) kunnen krijgen i)j).
  Deze vorm van organisatiecriminaliteit wordt "collusie" genoemd k)l). Deze collusie "poisoning for profit" heeft in Nederland de diverse overheden, de verantwoordelijke minister van VROM, de Nationale Ombudsman, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en de Hoge Raad volledig in haar greep m).

 2. Klacht over het optreden van uw ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders namens u als staatssecretaris.

  Bij brief van 25 oktober 2001, kenmerk DLB 2001/23545, wordt ondergetekende door mr. F.M.A. van der Loo namens de Hoofdingenieur-Directeur mr. J. Teders namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat uitgenodigd voor de hoorzitting op 7 november 2001 om 10.30 uur n). In die brief staat letterlijk het volgende:

   Tot 10 dagen voor het horen kunt u desgewenst nadere stukken indienen.

  Deze brief heb ik zonder enige vooraankondiging op 26 oktober 2001 ontvangen. Ik was toen elders aan het werk en om 19.30 uur thuis om daarna tezamen met zijn gezin van het weekend te genieten. De eerste mogelijkheid om nadere stukken toe te zenden is op maandag 29 oktober 2001 en derhalve 9 dagen voor de hoorzitting. Ingevolge artikel 7:4 Awb kan ik tot 10 dagen voor het horen nadere stukken indienen. Deze mogelijkheid heeft u mij ontnomen. Uw ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders hebben namens u daarvoor gezorgd.

  Uw ambtenaren hebben er tevens voor gezorgd dat ik hierdoor mijn werk voor een andere derde, tijdens een overleg, heb moeten onderbreken. Ik heb hierover namelijk diverse malen contact gezocht met uw afdeling in Maastricht en werd daarbij van het kastje naar de muur gestuurd. De contactpersoon mr. J.E. Geuskens-Hodselmans was niet te bereiken vanwege vakantie. Na langdurig aandringen kreeg ik te horen dat mr. F.M.A. van der Loo die namens mr. J. Teders namens u heeft ondertekend ook niet aanwezig was maar thuis werkte voor uw ministerie. Ik kreeg zijn telefoonnummer (0475-464365) van thuis door. Ik heb hem omstreeks 11.45 uur hierover thuis gebeld. Het enige wat ik te horen kreeg was het volgende:

   Ik heb nu geen tijd bel over 20 minuten maar terug.
   Ik vertelde toen; dan kan ik niet; ik zit in overleg; niet ik maar u hebt dit veroorzaakt.

  Daarna gooide uw ambtenaar mr. F.M.A. van der Loo de hoorn op de haak.

  Ik heb direct daarna nog teruggebeld. De heer van der Loo nam niet meer op. Daarna heb ik wederom contact opgenomen met uw ministerie in Maastricht. Ik kreeg daar mevrouw M. Schoffeleers aan de lijn. Ik vroeg haar de naam van de Hoofdingenieur-Directeur die ook namens u had ondertekend. Zij vertelde: dat is de heer mr. J. Teders. Ik vroeg toen mag ik hem spreken; ik heb een klacht over de heer F.M.A. van der Loo, die namens hem heeft getekend. Zij zei toen: de heer Teders zit in een vergadering over een half uur is hij daaruit, nadien is hij voor u beschikbaar. Omstreeks 13.00 uur belde ik mevrouw M. Schoffeleers hierover terug.

  Volgens afspraak vroeg ik naar de heer mr. J. Teders. Zij zei toen; hij is vandaag niet meer te spreken. Misschien heeft hij maandag a.s. tijd voor u. Daarna verwees zij mij naar de heer van den Haak. Ik vroeg aan de heer van den Haak of hij ook over een mandaat beschikte om namens u te mogen beslissen. Hierop werd hij boos en weigerde mij dat te vertellen. Hij vroeg toen waar gaat het over. Ik zei toen over de zaak, inzake Demkolec B.V., uw kenmerk: DLB 2001/23545. Hij zei daar ben ik niet van op de hoogte. Daar moet ik mij eerst in verdiepen. Bel a.s. maandag maar terug voor het maken van een afspraak. Dit was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen vandaar deze klacht.

   U zult zich afvragen waarom handelen uw ambtenaren als zodanig?

  Het antwoord hierop is voor mij helder; zij doen dit om daarmee de zware georganiseerde politieke misdaad (zoals staat beschreven onder punt 1) behulpzaam te zijn. Hoe ernstig die misdaad is kunt u lezen in bijgevoegde pleitnotitie, in zaaknummer 200104739/1/M2, die ik aan betrokken ambtenaar van uw ministerie tijdens de hoorzitting op 16 oktober 2001 bij de Raad van State heb overlegd o)p). Uit de inhoud van die pleitnotitie kan maar een conclusie worden getrokken en die luidt als volgt:

   Demkolec B.V. mag van u onbeperkt zwarte lijststoffen lozen zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning; in strijd met richtlijn 76/464/EEG en bijbehorend arrest C-231/97 van het Europese Hof van Justitie. Demkolec B.V. mag van u voor wat betreft de lozing van "arseenzuur" de Europese verordening (EG/nr.142/97) overtreden en daarmee een rechtstreeks vanuit de Europese commissie opgelegde Europese risicobeoordeling ontduiken.

  Dat het lozen van giftige stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, door mr. J. Teders namens u al vele jaren wordt gedoogd kunt u lezen in uw eigen besluit van 2 december 1999, kenmerk DLB 1999/28712, als beslissing op het bezwaarschrift van stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving q). Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om naar de hierboven beschreven gedragingen van uw ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders, een onderzoek in te stellen en mij van de voortgang van dat onderzoek op de hoogte te houden.

 3. Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Omdat zowel mr. F.M.A. van der Loo alswel mr. J. Teders de brief van 25 oktober 2001, kenmerk DLB 2001/23545, namens u hebben ondertekend, betekent dat u hen bij mandaatbesluit daartoe moet hebben gemachtigd n). Ik verzoek u daarom mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur binnen 14 dagen na dagtekening een kopie van deze mandaatbesluiten te laten toekomen.

 4. Verzoek om uitstel van de op 7 november 2001 geplande hoorzitting.

  De bij dit bezwaarschrift behorende schorsingsverzoek nr: 200104739/1/M2 heeft voorzitter J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 16 oktober 2001 behandeld. Intussen is bekend dat onze Raad van State een politieke rechtbank is. Deze Raad van State misbruikt al ruim 10 jaar lang haar macht om de onder "punt 1" beschreven vergiftigingspolitiek, via houtimpregneerbedrijven en kolengestookte elektriciteitscentrales als dekmantel, behulpzaam te zijn.

Deze algehele vergiftigingspolitiek, omwille van de winst voor enkelen, vindt onze Raad van State tot op heden kennelijk belangrijker dan het naleven van wetgeving, Europese richtlijnen en verordeningen. Dat is mijns inziens ook de reden waarom voorzitter mr. J.M. Boll nog niet heeft beslist op ons schorsingsverzoek nummer 200104739/1/M2, dat op 16 oktober 2001 ter zitting is behandeld. Gezien vele eerdere uitspraken van zijn hand en zijn uitlatingen tijdens de zitting, ben ik dan ook van mening dat voorzitter mr. J.M. Boll in afstemming met betrokken ambtenaren van uw ministerie het volgende heeft bedacht. U nodigt ondergetekende snel uit voor een hoorzitting zodat geen nadere stukken kunnen worden ingediend. Kort daarna spreekt voorzitter mr. J.M. Boll uit op bijbehorend schorsingsverzoek nummer: 200104739/1/M2, in strijd met de wet en in strijd met Europese richtlijnen en verordeningen. Dit is dan jurisprudentie van de Raad van State die u kunt gebruiken om daarmee het bezwaarschrift van mij onderuit te halen.

Het inhoudelijk bekritiseren van die jurisprudentie middels het toezenden van nadere stukken tot 10 dagen voor de hoorzitting is hiermee onmogelijk geworden. Zo werkt de polderdictatuur binnen Nederland r). Ik verzoek u aan deze polderdictatuur niet mee te werken en het tijdstip van de hoorzitting uit te stellen tot ten minste 3 weken nadat ik de schriftelijke uitspraak op bijbehorend schorsingsverzoek nummer: 200104739/1/M2, van voorzitter mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heb mogen ontvangen. Ik verzoek u mij dat tevens schriftelijk te bevestigen.

Deze brief heb ik laten plaatsen bij de stichting sociale Databank Nederland op internet adres: www.sdnl.nl/ekc-vw02htm Uw antwoord hierop zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

In afwachting van uw besluitvorming teken ik,

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vw02.htm

 • Brief van 10 april 1996, nummer 96/1807 HPK/HPK, van de CTB (5 pagina's).
 • Brief van 2 september 1996, kenmerk: GZB/C&O/963400, van de Staatssecretaris van VWS (2 pagina's).
 • Brief van 17 juli 1996 van houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer van de Tweede Kamer (2 pagina's).
 • Brief van 9 september 1996, kenmerk: VROM-96-629, van de Tweede Kamer aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. (1 pagina).
 • Brief van 3 juli 1996 van houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. aan de minister van VROM, M. de Boer (6 pagina's)
 • Brief van 19 augustus 1996, kenmerk: IBP 96040460, van Margaretha de Boer aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. (1 pagina).
 • brief van 9 maart 2000, kenmerk: MBL2000029015, van H.A.P.M. Pont directeur-generaal milieubeheer van VROM aan mr. R. Feith van het SEP (2 pagina's).
 • Voorpagina en pagina's 1, 3 en 7 uit de door de ministers Jorritsma en Pronk met de elektriciteitsproductiesector ondergetekende beleidsafspraak van 3 augustus 2000, kenmerk PRO 00-101 Jber/JDK (4 pagina's).
 • Brief van 17 maart 2000, kenmerk: DR 2000-112, van mr. R. Feith, directeur SEP, aan minister Brinkhorst van het ministerie van LNV (2 pagina's).
 • Het artikel "Groene stroom verhult subsidiemisbruik" uit het Katholiek Nieuwsblad van 3 augustus 2001 (1 pagina).
 • Brief van 21 juni 1993, kenmerk: A-22-89 FB/am, van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan de hoofdofficier van justitie mr. Ficq bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch (2 pagina's).
 • Het artikel "De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles" uit InterDisciplinair, nummer 2, april 2000, van de Faculteit der Bestuurskunde universiteit Twente (4 pagina's).
 • De zienswijze van 3 september 2001, kenmerk: SBL/Ro/20040/B, van het Ecologisch Kennis centrum B.V. aan de Raad van State in zaaknummer: 200001519/1/R3 (13 pagina's).
 • de brief van 25 oktober 2001, kenmerk DLB 2001/23545, van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat directie Limburg (2 pagina).
 • De pleitnotitie, incl. bijlagen, van 16 oktober 2001 van het EKC in zaaknummer 200104739/1/M2 (28 pagina's)
 • Het artikel "Buggenum wil hulp BelgiŽ en Duitsland bij verzet tegen proef" uit Dagblad De Limburger van 18 oktober 2001 (1 pagina).
 • Het bij brief van 2 december 1999 toegezonden besluit, kenmerk: DLB 1999/28712, van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan stichting tot Behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving (27 pagina's).
 • Het artikel "wij leven in een polderdictatuur" uit het Katholiek Nieuwsblad van 19 oktober 2001. (1 pagina)