Stichting Groen Wonen Bakel zendt nadere stukken inzake Helmondsestraat 60, Gemert-Bakel


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN
Hoogste spoed

Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 15 april 2001.

OPEN BRIEF

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 15 april 2001.


Ons kenmerk: SGW/WAT/10050/B.

Uw nummer: 200002336/1/M2.

Betreft:

  Stichting Groen Wonen Bakel (appellant)/ Toezending nadere stukken in opgemelde zaak, inzake Helmondsestraat 60 Gemert-Bakel.


  Geacht college,

In opgemelde zaak laten wij u de volgende nadere stukken toekomen:

 • Ons persbericht van 14 april 2001 naar aanleiding van de brief van 12 april 2001, nummer: Kabinet 01/0117/pst/K0250, van de Vice-President van de Raad van State (2 pagina's).
 • Onze brief van 13 april 2001, kenmerk TEK/13041/VZ, aan de Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal (8 pagina's).
 • Het artikel "Burgemeester schakelt vertrouwensarts in" uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992.
 • Het besprekingsverslag, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket te 's-Hertogenbosch (2 pagina's).
 • De brief van 1 september 1992, kenmerk: U LMO 92-399.016, van ir. A.O. Nigten van het Landelijk Milieu Overleg aan burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode (2 pagina's).
 • De brief van 3 september 1992, nummer: Dir/MvB/sw/u92-4662, van M.A.J.M. van Bakel, arts directeur GGD Stadsgewest Breda (1 pagina).
 • De brief van 3 april 2001, kenmerk: 0101291, van het dagelijks bestuur van het waterschap De Aa aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat Hickson Garantor B.V. het bedrijf van mijn buurman de gebr. van Aarle B.V. al jarenlang gebruikt als dekmantel om jaarlijks vele duizenden kilogrammen levensgevaarlijk arseenzuur te dumpen zonder een daarvoor verplichte Europese risicobeoordeling.

Om dat bewerkstelligt te krijgen heeft Hickson Garantor B.V. te Nijmegen opzettelijk onjuiste classificatie en etikettering op zijn product superwolmanzout-Co aangebracht.

Ondanks deze wetenschap hebben de Gebr. van Aarle B.V. van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, met Ir. A.J.A.M. Segers als watergraaf, vanaf augustus 1992 tot op heden, zonder een daarvoor vereiste WVO-vergunning, met arseenzuur verontreinigd regenwater en met arseenzuur verontreinigde stoom mogen lozen in het oppervlaktewater. Omdat ik daartegen bleef procederen en dit het waterschap De Dommel onder leiding van Ir. A.J.A.M. Segers niet goed uitkwam, is er op 18 augustus 1992 in opdracht van de officier van justitie mr. G. Bos op het parket te 's-Hertogenbosch een samenspannende bijeenkomst tegen mij georganiseerd. Daarbij waren aanwezig:

 • de heer G. Bos, officier van justitie (voorzitter).
 • de heer G. Broeren, parketsecretaris.
 • de heer H. de Vries, milieuinspectie Noord-Brabant.
 • de heer H. Artz, provincie Noord Brabant, juridisch medewerker.
 • de heer V. Ditters, Waterschap De Dommel; hoofd algemene zaken.
 • de heer P. Schriek, burgemeester van de gemeente Sint Oedenrode.
 • Mevr. H. van Dijk-Eerhart, wethouder van de gemeente Sint Oedenrode.
 • de heer C. Kerstholt, hoofd afdeling bouwen en milieu van de gemeente Sint Oedenrode.
 • de heer G. van Aarle, milieu-technisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.
 • Mevr. I. Valk, wachtmeester bij de Rijkspolitie Sint Oedenrode.
 • de heer M. Saris, wachtmeester bij de Rijkspolitie Sint Oedenrode.

Deze samenspannende bijeenkomst is georganiseerd zonder mij daarvan op de hoogte te hebben gesteld en zonder dat ik mij daartegen heb kunnen verweren. Toevalligerwijze ben ik jaren later, via iemand anders, aan dit verslag gekomen, anders had ik dit nooit geweten. Zonder ook maar over enig feitelijk bewijsmateriaal te beschikken word ik door bovengenoemde personen beticht van verbale agressie.

In deze samenspannende bijeenkomst is op verzoek dr. H.A.M.A. de Vries, regionale inspecteur van VROM, besloten om vertrouwensarts de heer H. Jans van de GGD Breda op mij af te sturen. Dit met de bedoeling mij uit te schakelen in de vele gestarte procedures tegen de Gebr. van Aarle B.V., om daarmee de jaarlijkse dumping van vele duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide, via het door de Gebr. van Aarle B.V. geproduceerde gewolmaniseerde hout, veilig te kunnen stellen. Dankzij Ir. A.O. Nigten van het Landelijk Milieu Overleg is deze samenspannende poging, onder leiding van de officier van justitie mr. G. Bos bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch, mislukt. Ook de vele nieuwe pogingen daarna zijn allemaal mislukt.

Achter de in geding zijnde zaak zit dezelfde georganiseerde misdaad. Het gaat om een sterke arseenzuur verontreiniging die door opgemelde organisatiecriminaliteit is veroorzaakt. In dit geval gaat het om het waterschap De Aa, met als watergraaf ir. A.J.A.M. Segers. Het betreft dezelfde ir. A.J.A.M. Segers die ook watergraaf is bij het waterschap De Dommel. Benevens dat is hij ook nog voorzitter van de Unie van Waterschappen, waarmee hij op landelijk niveau deze organisatiecriminaliteit al jarenlang heeft afgedekt.

Onder zijn voorzitterschap heeft het dagelijks bestuur het waterschap De Aa met het verstrekken van een gedoogbeschikking toegestaan dat de Gebr. van de Waardenburg B.V. een gedeelte van deze sterke arseenzuur verontreiniging zonder een daarvoor vereiste WVO-vergunning via een werk heeft kunnen lozen in het oppervlaktewater. Om bewerkstelligt te krijgen dat tegen deze afgegeven gedoogbeschikking geen bezwaar kon worden aangetekend heeft het dagelijks bestuur van het waterschap De Aa betreffende gedoogbeschikking opzettelijk niet laten publiceren in de huis-aan-huis-bladen en opzettelijk niet verstuurd aan omwonenden en belanghebbenden.

Deze organisatiecriminaliteit binnen het waterschap De Aa en het waterschap De Dommel, waar ir. A.J.A.M. Segers watergraaf is, heeft zelfs zo'n ernstige vormen aangenomen dat zij u bij brief van 3 april 2001, kenmerk 0101291, hebben laten weten dat zij op 27 april 2001 hiervoor niet op de openbare hoorzitting zullen verschijnen. Als reden geven zij daarvoor aan:

  Wij achten het niet gewenst onnodig beslag te leggen op de beperkte capaciteit van het rechtelijk apparaat. Wij hebben dan ook besloten geen gebruik te maken van uw uitnodiging om ter zitting te verschijnen.

Hiermee geeft het dagelijks bestuur van het waterschap De Aa u te kennen dat zij niet onnodig beslag willen leggen op uw capaciteit en dat zij daarom niet ter zitting zullen verschijnen. Hiermee geven zij dus impliciet aan dat appellant degene is die in opgemelde zaak onnodig beslag heeft gelegd op uw capaciteit. Dit terwijl dit geschil rechtstreeks het gevolg is van het feit dat zij opzettelijk de wet hebben overtreden om daarmee de gebr. van de Waardenburg B.V. behulpzaam te zijn met de lozing van arseenzuur in het oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste WVO-vergunning en zonder een daarvoor verplichte Europese risicobeoordeling.

Dit is toch echt niet meer te geloven. Tegen deze vorm van criminaliteit moet strafrechtelijk worden opgetreden schrijft uw Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink in zijn brief van 12 april 2001 aan mij. Ik zal zijn advies opvolgen en nadat deze zaak, en nog enkele andere zaken administratief rechtelijk zijn uitgeprocedeerd, hiervan aangifte doen rechtstreeks bij de minister van justitie. Dit omdat ik met vorenstaand feitelijk bewijsmateriaal heb bewezen dat mr. G. Bos, officier van justitie bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch, zelf aan het hoofd staat van deze organisatiecriminaliteit rondom de grootschalige dumping van arseenzuur zonder een daarvoor vereiste WVO-vergunning en zonder vereiste Europese risicobeoordeling. In die aangifte bij de minister van justitie zal ook deze brief worden overlegd.

Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om de inhoud van deze nadere stukken volledig te betrekken in uw beslissing in opgemelde zaak.

Een afschrift van deze nadere stukken hebben wij heden tevens per fax 0411 - 613101 verstuurd aan het dagelijks bestuur van het waterschap De Aa.

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs63.htmAttentie: Bovengenoemde organisatiecriminaliteit binnen het waterschap De Aa en het waterschap De Dommel staan niet op zichzelf, zie hiervoor op internet websiteadressen www.rooi.org en www.sdnl.nl

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen A t/m G bestaande uit 17 pagina's.