Verzoek om informatie d.d. 16-8-2002 in uitspraaknr. 200105925/1/M1 van 31 juli 2002


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Per fax 070 - 3651380.

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 29 augustus 2002.

De Secretaris van de Raad van State,
Afd. bestuursrechtspraak,
t.a.v. Drs. Van der Brug,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 29 augustus 2002.

   OPEN BRIEF

Uw nummer: 200105925/1/M1.

Ons kenmerk: RB/provL/02121/B.

Betreft:

  R.M. Brockhus (appellant)/
 • Mijn verzoek om feitelijke informatie d.d. 16 augustus 2002 in uitspraak nummer: 200105925/1/M1 van 31 juli 2002.
 • Uw reactie d.d. 28 augustus 2002, nummer: B 02-02217, daarop.


Geachte heer van der Brug,

Bij brief van 28 augustus 2002 geeft u een ontwijkend antwoord op mijn brief van 16 augustus 2002. In verband met het doen van een aangifte bij politie/justitie verzoek ik u mij ondergenoemde vragen concreet en feitelijk te beantwoorden.


  Vraag 1.

Bent u bereid om mij een afschrift van de uitspraak nummer 200105925/1 te laten toekomen waarop de handtekeningen van mr. J.P.H. Donner (voorzitter) en mr. A.J. Kuipers (ambtenaar van Staat) zijn ingetekend Ja/Nee.

Zo nee, op grond van welke wetsartikelen kunt u dat weigeren.


  Vraag 2.

U schrijft de uitspraak is ondertekend en vastgesteld op 19 juli 2002. De uitspraak is evenwel openbaar gemaakt op woensdag 31 juli 2002.

Ik verzoek u mij concreet uit de Algemene wet bestuursrecht en/of uit de Wet op de Raad van State te noemen, waarin staat geschreven:

 • dat de Afdeling een uitspraak 12 dagen eerder mag ondertekenen en vaststellen dan dat die in het openbaar wordt uitgesproken.
 • dat de Afdeling na de ondertekening en vaststelling van de uitspraak, en voor het in het openbaar uitspreken ervan, geen wijzigingen mag aanbrengen in die uitspraak. Bent u bereid mij betreffende wetsartikelen concreet te noemen ja/nee.

Zo nee, op grond van welk(e) wetsartikelen bent u gerechtigd mij dat te onthouden.

In afwachting van uw wettelijk onderbouwd antwoord binnen acht dagen na heden ga ik ervan uit dat u mij daarmee schriftelijk heeft bevestigd dat u op mijn bovengenoemd tweetal concrete vragen geen antwoord wenst te geven. Ik acht het van groot belang om dat hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op het doen van een aangifte. In die aangifte zal ook deze brief worden overlegd.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.
 • Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl
 • 2Vandaag
 • Katholiek Nieuwsblad