Onjuiste informatieverstrekking Tweede Kamer met verstrekkende gevolgen volksgezondheid


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  PERSBERICHT

26 December 2002

Enorme milieucriminaliteit rondom geïmpregneerd hout na dertien jaar feitelijk bewezen

Voormalig minister J.G.M. Alders van VROM (Pv/dA) heeft dit alles veroorzaakt en daarover in 1993 de Tweede Kamer onjuist voorgelicht (gelogen).

De feiten zijn als volgt:

 1. De metaalindustrie en ertssmelterijen (Shell/Billiton) produceren jaarlijks duizenden tonnen hoogproblematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties arseenzuur en chroomtrioxide (Chroom VI).1)2) Arseen en chroom VI zijn zwarte lijststoffen. Zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk voor mens, dier en milieu, dat in het milieu brengen ervan in internationaal verband vermeden moet worden.3) Dit betekent dat o.a. Shell/Billiton wettelijk verplicht waren om dit hoogproblematische gevaarlijke afval tegen hoge kosten eeuwig te laten opslaan.

 2. De reikwijdte van de Bestrijdingsmiddelenwet kent een (bewuste) ernstige tekortkoming. Bij de besluitvorming inzake de toelating van bestrijdingsmiddelen (houtverduurzamingsmiddelen) mag het College voor de Toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) geen rekening houden met het vrijkomende arseenzuur en chroomtrioxide in de afvalfase van het verduurzaamde hout.4) Dit was bij voormalig minister J.G.M. Alders bekend.

 3. In de "Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven" van mei 1992 worden geen uitspraken gedaan over milieuaspecten van verduurzaamd hout in de gebruiks- of afvalfase. Dit met wet strijdige beleid heeft minister Alders vanaf mei 1992 bij zo'n 35 houtimpregneerbedrijven in Nederland en bij betrokken besturen van de gemeenten opgelegd.5) Overeenkomstig dit beleid zijn bij betreffende houtimpregneerbedrijven de milieuvergunningen afgegeven.


  CONCLUSIE

Zowel de Bestrijdingsmiddelenwet als wel de aan zo'n 35 houtimpregneerbedrijven verleende milieuvergunningen leggen geen voorschriften op voor het door deze bedrijven geproduceerde product "geïmpregneerd hout" als dat in de afvalfase is beland.4)5)

Dit met de wet strijdige beleid heeft minister J.G.M. Alders van VROM bij circulaire vanaf mei 1992 aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken besturen van gemeenten voorgeschreven. Met dit voorgeschreven beleid heeft voormalig milieuminister Alders het volgende weten te bewerkstelligen:

De metaalindustrie en ertssmelterijen (Shell/Billiton) laten hun grote hoeveelheden vrijkomend hoogproblematisch gevaarlijk afval door o.a. Hickson Garantor B.V. omzetten tot o.a. het product "superwolmanzout-Co", waarna het aan houtimpregneerbedrijven wordt verkocht. Zo'n 35-tal houtimpregneerbedrijven persen jaarlijks zo'n 900.000 m3 hout tot aan de kern toe vol met dit hoogproblematische gevaarlijke afval en maken daarvan het nieuwe product "geïmpregneerd hout". Dit geïmpregneerde hout bevat nog zo'n hoge concentratie aan arseen en/of chroom VI dat het veelal de concentratie van gevaarlijk afval 50 tot 100 maal te boven gaat. Van dit "geïmpregneerde hout" worden "geïmpregneerde houten producten" gemaakt, waarna deze worden verkocht aan de onjuist voorgelichte consument.

Op deze wijze heeft, door toedoen van voormalig minister Alders van VROM, o.a. Shell/Billiton haar hoogproblematisch gevaarlijk afval, vol met het uiterst kankerverwekkende arseenzuur en chroomtrioxide, al ruim tien jaar lang kunnen dumpen bij de Nederlandse mensen in tuinen, in de huizenbouw e.d. Betreffende multinationals en hun aandeelhouders hebben hieraan goud verdiend. De Nederlandse consument daar en tegen wordt opgezadeld met een toekomstige milieu- en gezondheidsschade die economisch nooit meer op te brengen is. Op de iets langere termijn (15-40 jaar na de eerste blootstelling) zullen hiervan mogelijk miljoenen mensen ernstig ziek worden tot de (kanker)dood erop volgt. Voor meer informatie hierover lees de columns bij de Sociale Databank Nederland op www.sdnl.nl/column.htm

Dit alles heeft voormalig milieuminister Alders van VROM op zijn geweten, omdat hij over de afvalfase van het geïmpregneerde hout de Tweede Kamer, tijdens de interpellatie Willems (Groenlinks) m.b.t. arseenhoudende wolmanzouten, op 26 mei 1993 onjuist heeft voorgelicht.

Minister Alders heeft op 26 mei 1993 tegenover alle Tweede Kamerleden bovengenoemde door hem ingebrachte tekortkoming in de "Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven" verzwegen. Ook heeft hij niet verteld dat hij als milieuminister primair verantwoordelijk is voor de milieuaspecten van het verduurzaamde hout in de afvalfase.4)6) Hij is dus verantwoordelijk voor een algehele vergifting van Nederland met de zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide. Maar ook voor de daaruit voortvloeiende organisatiecriminaliteit van wereldomvang onder de dekmantels van biomassa, secundaire brandstof, CO2-reductie, groene stroom , hergebruik, bouwstof, duurzaam bouwen, green bricks e.d. is huidig Commissaris van de Koningin van de Provincie Groningen J.G.M. Alders verantwoordelijk.

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Ing. A.M.L. van Rooij, ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

Milieu- en veiligheidskundige.
(tel. 0413 - 490387)
Email: a.vanrooij1@chello.nlGebruikte feitelijke bewijsstukken.

 1. Blz. 3 uit het rapport "Duurzaam hout Goed fout" van oktober 1990 van voormalig 2e Kamerlid R. Poppe van de S.P.
 2. Brief van 10 augustus 1998 van voorma;lig 2e Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan milieuminister J. Pronk van VROM.
 3. Blz. 3, 52 t/m 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, 19204, nrs. 1-2 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 4. Brief d.d. 10 april 1996, nummer: 96/1807 HPK/HPK, van Prof. Dr. J.S.M. Boleij, secretaris van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.
 5. Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven van mei 1992 van J.G.M. Alders, minister van VROM, met bijbehorende voorbrief van 20 mei 1992 van ing. C.M. Moons.
 6. Brief d.d. 2 september 1996, kenmerk: GZB/C&O/963400, van Erica Terpstra, staatssecretaris van VWS.