Brief aan de KEMA over verantwoording voor het toevoegen van Poederkoolvliegas aan cement


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Per fax 026-3517362

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 16 augustus 2002.

KEMA
t.a.v. P.J.J.G. Nabuurs,
Algemeen directeur,
Postbus 9035,
6800 ET Arnhem.

Sint Oedenrode, 27 augustus 2002.

   OPEN BRIEF

Kenmerk: Kema/27082/br.

Betreft: Poederkoolvliegas in cement.


Geachte heer Nabuurs,

In het Katholiek Nieuwsblad van 23 augustus 2002 zegt uw medewerker Ing. A.J. Sarabčr MSc, die als specialist werkzaam is op het gebied van poederkoolvliegas, letterlijk het volgende (zie bijlage 1):

 1. In de Nederlandse elektriciteitscentrales wordt geen chemisch (gevaarlijk) afval bijgestookt.

  Uit onderzoek uitgevoerd door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is vast komen te staan, en bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is beslist, dat (overgeschilderd) gewolmaniseerd hout in de afvalfase visueel niet valt te herkennen en dus ook niet valt te scheiden van het overige sloophout. Ook KEMA heeft zich aan deze uitspraak van de Raad van State te houden.

  Het gewolmaniseerde hout dat zich tussen het sloophout bevindt (± 30 procent) moet op grond van de Eural (Europese wetgeving) worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Dit gevaarlijke afval, wordt met het overige sloophout in o.a. de kolengestookte elektriciteitscentrale Nuon Power Buggenum te Haelen mee bijgestookt onder de dekmantel van "biomassa" voor de opwekking van "groene stroom". Een belangrijk gegeven hierbij is dat dit mag op grond van een MER-rapportage van KEMA zelf. Over belangen- verstrengeling gesproken!! Hierover heb ik uw voorganger de heer Van Helden en uw werknemers Duin en Konings al bij brief van 8 oktober 2001 geïnformeerd. Ook heb ik, op uitnodiging van uw voorganger de heer Van Helden, dit alles in een persoonlijk gesprek met hen op 17 oktober 2001 mondeling toegelicht. Ondanks deze wetenschap, die bij u persoonlijk aanwezig moet zijn, staat u toe dat uw werknemer ing. A.J. Sarabčr MSc, via het Katholiek Nieuwsblad van 23 augustus j.l. naar buiten brengt dat in de

  Nederlandse elektriciteitscentrales geen gevaarlijk afval wordt meegestookt. Of is het zo dat die medewerker van u dat moet zeggen ??? Ik richt aan u het nadrukkelijke verzoek om hierover naar zowel ondergetekende alswel de heer H. Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad volledige openheid van zaken te geven.

 2. De MAC-waarde voor cement en poederkoolvliegas bedraagt 10 milligram per kubieke meter lucht. Ook cakemeel en bloem hebben deze waarden. Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat indien relatief hoge percentages afvalstoffen (waaronder sloophout en RWZI-slib) in de elektriciteitscentrale worden meegestookt, de MAC-waarde voor de gegenereerde poederkoolvliegas 10 milligram per kubieke meter is. De relatie tussen het meestoken en te nemen extra beschermingsmaatregelen is dus niet aanwezig.

Juist als gevolg van het meestoken van sloophout (deels gevaarlijk afval) en RWZI-slib (ook deels gevaarlijk afval) wordt de concentratie aan zware metalen in het poederkoolvliegas, waaronder chroom VI, drastisch hoger. Door dit poederkoolvliegas, tot in concentraties van boven de 50%, toe te voegen aan (ENCI)cement, wordt de aanwezigheid van die zware metalen in cement, waaronder chroom VI, drastisch verhoogd. Chroom VI- verbindingen zijn genotoxische carcinogenen die goed oplossen in water en ook gemakkelijk via de huid het lichaam kunnen binnendringen. Door deze stoffen in cement te verwerken worden al onze bouwvakkers via inhalatie, ingestie en via de huid blootgesteld aan onnodig grote hoeveelheden genotoxisch carcinogenen. Ik kan mij niet voorstellen dat een arbeidsdeskundige of arbodienst hierover een positief advies heeft uitgebracht. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers, die haar werknemers (bouwvakkers) met dergelijke stoffen laat werken, voorafgaande daaraan, tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie door een gecertificeerde arbodienst.

Ik richt aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om zowel de heer Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad als wel ondergetekende per kerende post hiervan een risico-inventarisatie en -evaluatie te laten toekomen. Behoudens toezending van dit verzochte rapport voor bouwvakkers, binnen acht dagen na heden, ga ik ervan uit dat een dergelijk rapport niet bestaat. In dat geval zal ik de arbeidsinspectie(s) verzoeken om, met oplegging van een boete bij alle bouwbedrijven in Nederland, het gebruik van vliegascement onmiddellijk te verbieden. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

Bijgevoegd vindt u mijn certificaat, nummer V395, van de SKO van mijn vakbekwaamheid als Hoger Veiligheidskundige (zie bijlage 2).

Met vriendelijke groeten,

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.
 • H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie.
 • De stichting Behoud Leefmilieu, Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.
 • De stichting Sociale Databank Nederland (zie: www.sdnl.nl ).
 • H. Smolders van de Tweede Kamerfractie van de LPF
 • R. Bergmans , wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Son.
 • Oyako Shimura, persbureau Himawari in Osaka Japan.
 • Indira Sayana, universiteit Madras in India.
 • Jacky Choij, universiteit Hongkong in China.
 • Minister Heinsbroek van EZ in Naarden, zie handelsmissie "green bricks" in China ( zie website: www.sdnl.nl )
 • Voorzitter van de Raad van State, Hare Majesteit de Koningin.
 • H. Vermeulen, Journalist voor internationale persbureaus.
 • J. Malcorps, Agalev te Belgie.
 • Charles Destree, Oranje Historicus te Frankrijk
 • Robert Kahlman, slachtoffer illegaal proeflaboratorium, green bricks, Hoogovens.
 • Mr. H Vlasman, Van Diepen van der Kroef advocaten.