Zienswijzen n.a.v. aanvraag bouwvergunning voor een paardenstal met opslagruimte en stalling van J. Jansen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

  Burgemeester en Wethouders en de Raad der gemeente Sint Oedenrode,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

  Sint Oedenrode, 2 september 2002.

   OPEN BRIEF

  Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060.

  Ons kenmerk: Jan/31082/zw.

  Betreft:

   A.M.L. van Rooij/
   Zienswijzen n.a.v. de door u bij "rectificatie"in de Midden Brabant van 21 augustus 2002 gepubliceerde aanvraag bouwvergunning, voor de bouw van een paardenstal met opslagruimte en bedrijfsvoertuigenstalling van J. Jansen, Bobbenagelseweg 3a, aan de Ollandseweg 129.


  Geachte College, Raadscollege,

  Namens de heer A.M.L. van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon), wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende u hierbij de volgende zienswijzen toekomen tegen de door u bij "rectificatie"in de Midden Brabant van 21 augustus 2002 gepubliceerde aanvraag bouwvergunning van J. Jansen aan de Ollandseweg 129.

  ZIENSWIJZEN.

  Voor de inhoud van onze zienswijzen verwijzen wij u naar de inhoud van ons bezwaarschrift van 16 april 2002, kenmerk: Bes/16042/BZ/Ra, tegen uw vanaf 7 maart 2002 ter inzage gelegde voorbereidingsbesluiten voor:

  1. een aantal agrarische bouwvlakken
  2. het buitengebied.

  Van dit bezwaarschrift d.d. 16 april 2002 vindt u een kopie bijgevoegd (zie bijlage A). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud, inclusief bijbehorende bijlagen, hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud kan maar een conclusie worden getrokken en die luidt als volgt:

  1. Voormalig milieuwethouder en loco-burgemeester J. Jansen van de CDA, misbruikte in 1998 zijn positie om zichzelf op onrechtmatige wijze te verrijken met zo'n fl. 270.000,- aan verhandelbare mest- en ammoniakrechten. (zie bijlage A)
  2. Dezelfde J. Jansen, huidig voorzitter van de CDA-fractie Sint Oedenrode, misbruikte in de eerste helft van 2002 zijn positie om zichzelf op onrechtmatige wijze te verrijken met zo'n Ä 50.000,- aan sloopsubsidie vanuit de rijkssubsidieregeling "ruimte voor stallen" (zie bijlage B). Om dit gerealiseerd te krijgen spande hij samen met zijn CDA partijgenoot C. van Rossum, die daarvoor zijn positie als wethouder Ruimtelijke Ordening en loco-burgemeester misbruikte. Ondergetekende tekende hiertegen op rechtmatige wijze bezwaar aan. Dat kwam deze corrupte CDA voorzitter J. Jansen en corrupte CDA wethouder C. van Rossum slecht uit. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij moesten dus via het Eindhovens Dagblad kapot gemaakt worden.

   Freelance journalist J. Egmond leende zich daarvoor en schreef hierover op 25 mei 2002 het artikel "Vertrouwelijke gegevens Rooi in de openbaarheid" in het Eindhovens Dagblad, zonder daarbij hoor- en wederhoor te hebben toegepast en zonder zijn naam te vermelden (zie bijlage C).

   De leugenachtige en degenererende kreten in betreffend artikel als:

   • vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid. Het gaat immers over financiŽle en ook vaak emotionele zaken van privé personen.
   • Bij een ingezonden brief van het Ecologisch Kennis Centrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooij, uit Sint Oedenrode, zat die lijst met vertrouwelijke gegevens als bijlage maken duidelijk dat ook hier sprake geweest moet zijn van samenspannende corruptie. Temeer daar wethouder C. van Rossum, heden (3 maanden later) zich hiervoor tegenover Van Rooij nog steeds niet heeft verontschuldigd en het Eindhovens Dagblad, hetgeen zij geschreven hebben over het Ecologisch Kennis Centrum en Van Rooij, weigeren te rectificeren.

  3. Dezelfde Jansen vraagt nu op dezelfde locatie Ollandseweg 129 bouwvergunning aan voor de bouw van een paardenstal met opslagruimte en bedrijfsvoertuigenstalling van zo'n 33 meter lengte en 12 meter breedte. Dit met de wetenschap:
   • dat ter plaatse op grond van de onherroepelijke uitspraak E03.98.1069/p90 en F03.98.0645 van 13 januari 1999 op het adres Ollandseweg 129 een woonbestemming moet rusten.
   • dat bij raadsbesluit van 28 februari 2002 is beslist dat zo'n Ä 50.000,- aan onrechtmatige sloopsubsidie vanuit de rijkssubsidieregeling "ruimte voor stallen" aan CDA-voorzitter J. Jansen is toegekend. Voor meer informatie hierover, zie onder punt 2.

  Het creŽren van "ruimte voor stallen" kan nooit betekenen dat op die vrijkomende ruimte weer een nieuwe paardenstal van zo'n 33 meter lengte en 12 meter breedte gebouwd mag gaan worden, waarvoor J. Jansen nu bouwvergunning heeft aangevraagd. Dit is het toppunt van corruptie. Om deze CDA-corruptie verwezenlijkt te krijgen wordt in de publicatie van de Midden Brabant d.d. 14 augustus 2002 opzettelijk het adres "Ollandseweg 129" weggelaten (zie bijlage D), zodat iedereen in Sint Oedenrode denkt dat deze aanvraag voor bouwvergunning betrekking heeft op het adres Bobbenagelseweg 3a. Dit omdat J. Jansen daar woont en daar zijn agrarische bedrijf uitoefent.

   CONCLUSIE.

  Met bovengenoemd 3-tal zienswijzen hebben wij de al 5 jaar lang voortdurende samenspannende ambtelijke CDA-corruptie in Sint Oedenrode toch echt bewezen. Het moge u duidelijk zijn dat deze zware samenspannende CDA-corruptie, waarvoor honderdduizenden euro's aan gemeenschapsgeld worden misbruikt om daarmee CDA-voorzitter J. Jansen op onrechtmatige wijze persoonlijk te verrijken, afgelopen moet zijn en dat op de aangevraagde bouwvergunning nooit positief mag worden beschikt.

  Wij verzoeken u dan ook dit per kerend schrijven schriftelijk te bevestigen.

   Hoogachtend,
   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
   voor deze,

   Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  C.c.

  • Socialistische Partij Sint Oedenrode.
  • Rooise partij Sint Oedenrode, VVD-Sint Oedenrode,.
  • Ouderenpartij Sint Oedenrode.,
  • DGS- Sint Oedenrode.,
  • Pv/dA Sint oedenrode.
  • Midden Brabant
  • Eindhovens Dagblad
  • Loss TV
  • Sociale Databank Nederland
  • Katholiek Nieuwsblad
  • 2Vandaag
  • Tweede Kamerfractie LPF

  Bijlage:

  • Ons bezwaarschrift d.d. 16 april 2002, kenmerk: Bes/16042/BZ/Ra, aan de Raad der gemeente Sint Oedenrode (18 pagina's).
  • Het artikel "Fors meer subsidie op sloop stal" uit Eindhovens Dagblad van 27 juli 2002 (1 pagina).
  • Het artikel "Vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid" uit Eindhovens Dagblad van 25 mei 2002 (1 pagina).
  • De publicatie "Aanvraag bouwvergunning J. Jansen" in de Midden Brabant van 14 augustus 2002 (1 pagina).