Verzoekschrift aan vice-president van de Raad van Staten mr. H.D. Tjeenk Willink om
handhaving van ambtelijke genegeerde wetgeving en het Pikmeerarrest te laten aanpassen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

College van Burgemeester en Wethouders p/a Directie Grondgebied
Afdeling Milieu, Bureau Industrie
T.a.v. Heer M. Hustinx
Postbus 9105. 6500 HG Nijmegen

Your reference: Hickson Garantor
Our reference: c:\Hickson.le1
Referring to : Verzoek tot (1) handhaving van vigerende vergunning en (2) actualisatie van deze vergunning

Nijmegen, 5 februari 2001

Geachte heer Hustinx,

Refererend aan ons overleg op 2 februari 2001 het volgende:

 1. De vigerende vergunning van dit bedrijf dateert van 1984. De aanvraag zowel als de vergunning beslaan ieder 2 pagina's met nauwelijks inhoudelijke informatie. Deze vergunning bevat geen enkele emissiebeperking naar de lucht en dekt allang de huidige activiteiten niet meer. Wat dat betreft valt er dus ook niets te handhaven. Daarnaast hebben wij in Uw archief een flink aantal meldingen en uitbreidingen aangetroffen. Wij hebben stellig de indruk dat daarbij een aantal uitbreidingen als melding zijn geaccepteerd door de Gemeente.

  In ons gesprek van vorige week werd door een van Uw medewerkers gesteld dat de inspraaktermijn op deze meldingen/uitbreidingen is verlopen hetgeen natuurlijk juist is. Echter, deze praktijk is in strijd met het principe van de melding die alleen door het bevoegd gezag mag en kan worden geaccepteerd als de kwaliteit van het milieu erop vooruit gaat cq er niet op achteruit gaat. Zie de Wet milieubeheer en de jurisprudentie op dit gebied. De mogelijkheid dat U uitbreidingen als meldingen hebt geaccepteerd betekent niet dat ze dan rechtskracht hebben omdat een dergelijke besluit is genomen in strijd met de Wet milieubeheer en derhalve niet rechtsgeldig is.

 2. Van 1999 dateert een (concept?) aanvraag voor een revisievergunning. De wettelijke termijn van deze revisie vergunningaanvraag is met betrekking tot het nemen van een besluit door de Gemeente al verlopen. Bovendien is deze aanvraag niet ontvankelijk op grond van toetsing aan het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

 3. Het bedrijf verwerkt al sinds 1984 grote hoeveelheden bijzonder giftige en kankerverwekkende stoffen zonder dat er emissiebeperkende maatregelen nar de lucht zijn opgelegd. Dit is voor ons niet te begrijpen ook gezien de kankerproblematiek in Weurt.

 4. Volgens het zogenaamde BECO rapport van 1997 blijkt dat er kankerverwekkende stoffen in de buitenlucht vrijkomen uit het proces. Uit bijlage 1 bij deze brief blijkt dat het hier gaat om tenminste chroom en arseen emissies naar de lucht.

 5. De minimalisatieverplichting voor carcinogene stoffen is niet toegepast in de vergunning, hetgeen toentertijd gebruikelijk was bij vergunningen. Echter sinds tenminste 1992 is dit wel verplicht volgens de NeR.

 6. De Gemeente treedt onvoldoende handhavend op.

Het College van B&W is bevoegd gezag van dit bedrijf en komt haar verplichtingen in deze onvoldoende na. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het zorgvuldigheidsbeginsel en de rechtszekerheid van omwonenden zijn hier in het geding. Vooral ook omdat het bedrijf kankerverwekkende stoffen naar de lucht emitteert, en in combinatie met de verhoogde kankerincidentie in Weurt.

Voor ons is de boven geschetste situatie niet acceptabel. Wij verzoeken U hierbij om met toepassing van Artikel 8.23 van de Wet milieubeheer in het belang van het milieu over te gaan tot wijziging cq actualisatie van de vergunning van Hickson Garantor omdat:

 • De vigerende vergunning de huidige activiteiten allang niet meer adequaat beschrijft.
 • Tenminste een aantal meldingen niet rechtsgeldig lijken te zijn.
 • De vigerende vergunning niet handhaafbaar is met betrekking o.a. emissies naar de lucht.
 • Het bedrijf in werking is in strijd met artikel 8.1 en artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer.

Tevens verzoeken wij U hierbij om de vigerende vergunning strikt te handhaven met betrekking tot:

 • De vergunde productie capaciteit van de oorspronkelijke vergunning.
 • De huidige inrichting (versus vergunde) van het terrein en de soort van activiteiten (vergund versus werkelijk).
 • Het gebruik van hoeveelheden en soorten van chemische stoffen.

  Graag ontvangen wij per omgaande de schriftelijke bevestiging dat:
 • Het College tot wijziging cq actualisatie van de milieuvergunning van het bedrijf overgaat.
 • De vigerende vergunning zo stipt mogelijk wordt gehandhaafd.

Tevens verzoeken wij U om ons te berichten:

 • Welke in het verleden gedane meldingen in feite uitbreidingen betroffen en als zodanig niet rechtsgeldig zijn.
 • Waarom U tot nu toe geen adequate actie hebt ondernomen om de emissie van kankerverwekkende stoffen door het bedrijf te beperken op basis van het in 1997 geproduceerde BECO rapport , vooral ook in het licht van de kankerproblematiek in Weurt?


Hoogachtend,

Drs. Ing. J.G. Vollenbroek

Kopie:

 • Milieugroepen in Nijmegen
 • Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad van Nijmegen
 • Inspectie Milieuhygiëne-Oost
 • Politie Nijmegen

Disclaimer