Raad van State werkt mee aan oplichting van de Staat der Nederlanden

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Cassatieverzoek. Herziening Pikmeer-arresten, mede n.a.v. de rampen in Enschede en Volendam
Verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen, vanwege de Pikmeer-jurisprudentie


    Raad van State werkt mee aan de oplichting van de Staat der Nederlanden

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode


De Pikmeer-arresten I en II hebben het mogelijk gemaakt dat ambtenaren van de centrale overheid en bewindslieden die de wet overtreden strafrechtelijk niet aangepakt (kunnen) worden, ja geheel immuun zijn voor strafvervolging. De Vice-President van de Raad van State, Mr. H.D. Tjeenk Willink, vindt de strafrechtelijke immuniteit van de centrale overheid nog niet ver genoeg gaan. In zijn advies van 28 april 1999, nader aangevuld met rapport van 15 oktober 1999, heeft Mr. H.D. Tjeenk Willink het kabinet kenbaar gemaakt dat de Raad van State van mening is dat het gewenst is om te komen tot wetgeving waarin de immuniteit uitdrukkelijk wordt geregeld voor het gehele overheidsoptreden.


Door Ad van Rooij.

    De Raad van State helpt Essent met oplichting en flessentrekkerij.
    Hoe heeft het zover kunnen komen??

Een in het verleden door de minister van VROM afgesloten convenant met de houtimpregneerbranche (VHN) heeft ertoe geleid dat de metaalindustrie (SHELL/Billiton/Hickson) jaarlijks honderdduizenden kilogrammen arseenzuur, chroomtrioxide e.d. (zwarte lijststoffen) via geïmpregneerd hout, als tijdelijke drager, in de compartimenten water, bodem en lucht heeft kunnen dumpen en dat nog steeds doet. Dat is in strijd met o.a. de vanuit de Europese Commissie rechtstreeks aan de lidstaten opgelegde verordeningen (EG)nrs. 142/97 en 143/97 van 27 januari 1997 en EG-richtlijnen 91/689/EEG, 76/464/EEG en 96/61/EG.

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval Zo heeft de minister van VROM misbruik gemaakt van de Pikmeer-jurisprudentie om SHELL/Billiton/Hickson behulpzaam te zijn bij het dumpen van uiterst gevaarlijk afval op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht zonder dat zij daarvoor strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Om deze massale dumping van uiterst gevaarlijk afval van SHELL/Billiton/ Hickson te stimuleren heeft de minister van VROM onder de dekmantel van het "KOMO-keur" zelfs vele miljoenen guldens aan (milieu-) subsidie weggegeven. Zo ook heeft de houtimpregneerbranche (VHN) van het ministerie van VROM grote bedragen aan milieusubsidie ontvangen voor het jaarlijks in het milieu dumpen (zo ook in uw tuin) van zo'n miljoen kilo arseen (arseenzuur) en chroom (chroom VI zuur).

Vorig jaar werd door minister Jorritsma (EZ) en minister Pronk (VROM) een convenant gesloten met de Nederlandse elektriciteits-productie-maatschappijen en de Federatie Energie Ned over de kolengestookte elektriciteitscentrales in Nederland. Die mogen op grond van dat convenant jaarlijks miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseen, chroom VI, kwik, cadmium, Pak's, dioxines e.d. in strijd met nagenoeg alle Europese richtlijnen en verordeningen en zonder de daarvoor vereiste vergunningen in water, bodem en lucht en in secundaire producten zoals cement, beton, asfalt e.d. dumpen. Onder de dekmantel van CO2-reductie, groene stroom, duurzame energie, secundaire brandstof e.d. worden door de ministers van EZ en VROM hiervoor zelfs miljoenen guldens aan (milieu)subsidie uitgegeven. Zie hiervoor: de website van de Sociale Databank Nederland op www.sdnl.nl/convenant.htm

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

In de zaak nummer 200001376/2 van 23 januari 2001, in een geschil tussen de vrijwillige milieurechercheur drs. A.W.G. van Bergen en Gedeputeerde Staten van Gelderland, heeft staatsraad mr. J.P.H. Donner van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelfs beslist dat de kolengestookte EPON-electriciteitscentrale te Nijmegen via de lucht jaarlijks bovenop de rest nog eens enorm veel fluor en kwik mag lozen in het oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste milieu- en lozingsvergunning. Staatsraad mr. Donner heeft hiermee beslist in strijd met richtlijn 76/464/EEG en verwijst het hierop betrekking hebbende arrest van het Europese Hof van Justitie in zaak C-231/97 van 29 september 1999 naar de prullenbak.

Ook in de zaak 200005436/1 van 18 december 2000, in een geschil tussen o.a. de stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving en Gedeputeerde Staten van Limburg, heeft staatsraad mr. W. Konijnenbelt van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelfs beslist dat de kolengestookte Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum levensgevaarlijk afval bij wijze van proef (!!) mag bijstoken en onbekende hoeveelheden zwarte lijststoffen mag emitteren naar water, bodem en lucht zonder ook maar enige vergunning. De stroom die hieruit komt wordt door energiebedrijf Essent als 'groene stroom' verkocht.

Recent heeft Essent Energie Noord in een brief haar klanten aangekondigd dat ze voortaan automatisch voor 100% 'groene stroom' kunnen ontvangen. Het gaat om de klanten die tot nu toe op hun verzoek naast 75% reguliere stroom, al 25% 'groene stroom' ontvangen. Dat betekent dat Essent voortaan voor deze klanten minder energiebelasting (de zogenaamde Regulerende Energieheffing) aan het Rijk gaat afdragen. Ook voor klanten die niet reageren op de bovenvermelde brief wordt voortaan geen belasting meer afgedragen. Tevens wordt in de brief vermeld, dat de overgang naar 'Groen Stroom' met terugwerkende kracht geschiedt. Dat betekent dus, dat ook over reeds geleverde (deels gewone) stroom ten onrechte geen energiebelasting aan het Rijk wordt afgedragen.

De Vrijwillige Milieurecherche heeft in verband met de brief van Essent bij de Hoofdofficier van Justitie te Zwolle, Mr. A.B. Vast, aangifte gedaan wegens oplichting en flessentrekkerij jegens de Staat der Nederlanden. Zie hiervoor de website van de Vrijwillige Milieurecherche op www.sdnl.nl/vmr-home.htm

De stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving heeft in verband met de brief van Essent bij de Hoofdofficier van Justitie te Roermond aangifte gedaan wegens oplichting en flessentrekkerij. Naast deze aangifte heeft deze milieustichting bij brief van 27 maart 2001 de Nederlandse Consumentenbond verzocht om Energiebedrijf Essent ter verantwoording te roepen. Ook heeft deze milieustichting een klacht ingediend tegen Essent bij de Reclame Code Commissie wegens misleiding van de consument, omdat men in alle reclame-uitingen over 'Groene Stroom' de suggestie wekt, dat het gaat over zonne- en windenergie, terwijl eigenlijk stroom wordt geleverd afkomstig uit afvalverbranding en afvalvergassing.

Met genoemde feiten heb ik bewezen dat de Raad van State gedoogt dat Essent zonder de vereiste vergunningen uit levensgevaarlijk afval 'Groene Stroom' opwekt om daarmee de Staat der Nederlanden voor miljoenen guldens op te lichten. Met deze oplichtingspraktijken van Essent, met hulp van de Raad van State, handelt Nederland als EU-lidstaat in strijd met o.a. de artikelen 2, 11 en 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Om die reden heb ik bij brief van 3 maart 2001 de Tweede en Eerste Kamer verzocht om, uiterlijk voor 14 april 2001, te besluiten:

  • tot het onmiddellijk opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden.
  • tot onmiddellijke intrekking van alle convenanten door ministers gesloten met branche-organisaties, lagere overheden en overige belanghebbende partijen.
  • tot het onmiddellijk instellen van een strafrechtelijk onderzoek in nauwe samenwerking met justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Ik ga er alsnog vanuit dat onze Staten-Generaal het licht zullen zien.

Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft beschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/ekc.htm