Eerste brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 30 januari 2001.
Tevens verstuurd per fax 040 - 2460902 op 30 januari 2001.

De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur
Milieuhygiëne Zuid
Postbus 6195,
5600 HD Eindhoven.

OPEN BRIEF.

Ons kenmerk: VROM/30011/hv.

Betreft: Verzoek om direct handhavend op te treden tegen het gebruik van het al vanaf 1 juni 2000 verboden bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co door houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode.

Geachte heer Blenkers,

Bij ontwerp-besluit van 28 december 2000, nummer 2000/3201a, berichten burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (hierna: B en W) ons dat zij tegen het gebruik van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, toelatingsnummer 8228N, niet handhavend kunnen optreden. In betreffend ontwerp-besluit schrijven B en W dat in het kader van de bestrijdingsmiddelenwet de Inspectie Milieuhygiëne het bevoegde gezag is om daartegen handhavend op te treden.

Bijgevoegd vindt u de brief van 25 januari 2001 van de stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas & Waal aan drs. J. Pronk, minister van VROM, en dr. E. Borst-Eilers, minister van VWS (bijlage 1)(3 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat de toelating voor superwolmanzout-Co, toelatingsnummer 8228N, al per 1 juni 2000 is vervallen.

Dit betekent dat het verboden is om het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co in het bezit te hebben. Immers het opmaaktermijn kan nimmer langer belopen hebben dan een periode van ten hoogste 6 maanden na 1 juni 2000, gelet op de maximaal toelaatbare hoeveelheid superwolmanzout-Co (700 kg) die de gebr. van Aarle B.V. op grond van zijn milieuvergunning in voorraad c.q. in opslag mag hebben. Op rekenkundige basis zult u het met ons eens moeten zijn dat de gebr. van Aarle B.V. tussen de periode van 1 juni 2000 en 1 december 2000 de maximale voorraad van 700 kg. superwolmanzout-Co op 1 december 2000 al lang opgebruikt moet hebben.

Constaterende, visueel zichtbaar voor eenieder vanaf de openbare weg, dat heden op 30 januari 2001 bij de Gebr. van Aarle B.V. nog immer wordt geïmpregneerd, blijkt hieruit tevens:

 • dat hier op illegale wijze een verboden bestrijdingsmiddel is en wordt geleverd door Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en behalve de Gebr. van Aarle B.V. ook Hickson Garantor B.V. en betrokken transporteurs economisch delicten hebben gepleegd en nog steeds plegen.

Ook zult u het met ons eens moeten zijn dat alle houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder de gebr. van Aarle B.V., die met het verboden bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co hout impregneren geen rechtsgeldige milieuvergunning hebben of kunnen hebben.

Vanuit de milieuvergunning ontbreekt derhalve enig voorschrift waarop in het kader van de Wet milieubeheer het bevoegd gezag handhavend kan optreden. Het is toch werkelijk ondenkbaar dat ondanks het belang van de veiligheid en de gezondheid van de inwoners van Nederland geen uitvoering gegeven behoeft te worden aan verbodsbepalingen. Integendeel gemeente, politie, justitie en de landelijke inspecteurs hebben hun handen gezamenlijk ineen geslagen. Zo gaat alles door al vecht ik daar al 13 jaar tegen.

Hebben al deze handhavers nog niet genoeg geleerd van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam? Dit zijn echter nog maar bagatels vergeleken met de chemische ramp die het gevolg zal zijn van een brand binnen een houtimpregneerbedrijf dat met het verboden bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co werkt.

Al op 16 maart 1995 heeft het landelijk milieu overleg (LMO) een persbericht laten uitgaan dat bij de bedrijven Gebr. van Aarle B.V. in Sint Oedenrode, Foreco in Dalfsen, Hickson Garantor B.V. in Nijmegen en Hickson Garantor B.V. in Amsterdam zoveel 'arseenzuur' in de vorm van superwolmanzout-Co ligt opgeslagen dat deze bedrijven in geval van een brand een chemische ramp kunnen veroorzaken van een omvang als die in Seveso (Italië). Betreffend persbericht van het LMO vindt u bijgevoegd (bijlage 2)(2 pagina's).

Ondanks dat heeft het bedrijf de gebr. van Aarle B.V. in het kritische Dommeldal van Sint Oedenrode in 1992, temidden van burgerwoningen (14 stuks tussen 0 en 100 meter van het bedrijf), een dergelijk gevaarlijk bedrijf kunnen opstarten. Het is voor mij onverklaarbaar dat er naar aanleiding van bijgevoegd persbericht van het LMO hierover nooit krantenartikelen zijn verschenen. Ik heb mij laten vertellen dat Hickson Garantor B.V. een dochter is van SHELL en dat SHELL via haar dochter Hickson Garantor B.V. en diverse dekmantelbedrijven, waaronder de gebr. van Aarle B.V., haar levensgevaarlijk chemisch afval met grote winsten bij de onwetend gehouden burgers in de tuin heeft gedumpt. Klopt dat??

Ondanks deze wetenschap impregneert de Gebr. van Aarle B.V. tot op de dag van vandaag zijn hout nog steeds met dit verboden bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en verkopen zij nog steeds grote hoeveelheden met dit verboden bestrijdingsmiddel geïmpregneerde hout aan de groothandelaren en particulieren.

Dit heeft tot gevolg dat de gebr. van Aarle B.V., door hierover te zwijgen, diverse groothandelaren en vele particulieren heeft opgezadeld met levensgevaarlijk geïmpregneerd hout dat is volgeperst met uiterst kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) in zodanige hoge concentraties dat het de grens van gevaarlijk afval honderdvoudig te bovengaat.

Voor wat betreft 'arseenzuur' overtreedt de Gebr. van Aarle B.V. zelfs de bindend voorgeschreven verordening (EG) nr. 142/97 (pbEG L25) van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd onze brief van 21 januari 2001, kenmerk VROM/21011/vi, aan de minister van VROM (bijlage 3)(2 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Het overtreden van een dergelijke verordening wordt aangemerkt als het plegen van een van de zwaarste milieumisdrijven binnen de Europese Gemeenschap.

Met vorenstaande feiten hebben wij bewezen dat de Gebr. van Aarle B.V.:

 • hout impregneert met een niet toegelaten (verboden) bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen.
 • het met dit verboden bestrijdingsmiddel geïmpregneerde hout verkoopt aan groothandelaren en particulieren.
 • via het geïmpregneerde hout, als tijdelijke drager, grote hoeveelheden 'arseenzuur' op een ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht brengt (laat brengen door derden) en als zodanig ook in ons voedsel en drinkwater terecht komt. Dit alles in strijd met de voor alle lidstaten bindend voorgeschreven (EG)verordening nr. 142/97.

Gezien de ernst van deze overtredingen richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om hiertegen direct handhavend op te treden door:

 • onmiddellijke sluiting van het houtimpregneerbedrijf van de gebr. van Aarle B.V.
 • de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten tot het op eigen kosten afvoeren van al het binnen de inrichting aanwezige superwolmanzout-Co in geconcentreerde en verdunde vorm, van al het met superwolmanzout-Co verduurzaamde hout en producten daarvan en van alle met superwolmanzout-Co besmette ketels, bakken en emballage, als gevaarlijk afval en als zodanig te laten verwerken of eeuwig te laten opslaan.
 • De Gebr. van Aarle B.V. te verplichten tot het terugnemen van al het na 1 december 2000 geleverde geïmpregneerde hout aan derden, omdat het gebruikte superwolmanzout-Co vanaf dat moment verboden en opgebruikt was, en op zijn kosten laten verwijderen en verwerken van dat hout als gevaarlijk afval.

Tevens verzoeken wij u ons over de voortgang van uw handhavend optreden, naar aanleiding van bovengenoemd verzoek, tussentijds volledig op de hoogte te houden.

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-vr20.htm

Dit schrijven bevat een 3-tal bijlagen bestaande uit 7 pagina's.