Verantwoording van minister Donner geëist voor de onwettige truc
bij zijn uispraak inzake Brockhus versus de Provincie Z-Limburg


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Per fax 070 - 3651380.

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 16 augustus 2002.

De Secretaris van de Raad van State,
Afd. bestuursrechtspraak,
t.a.v. Mevr. C. van der Horst,
Afdeling Unit 1/M1,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 16 augustus 2002.

   OPEN BRIEF

Uw nummer: 200105925/1/M1.

Ons kenmerk: RB/provL/02121/B.

Betreft:

  R.M. Brockhus (appellant)/
  Verzoek om feitelijke informatie in uitspraak nummer:
  200105925/1/M1 van 31 juli 2002.


Geachte mevrouw van der Horst,

Met opgemelde uitspraak nummer: 200105925/1 heeft voorzitter mr. P.J.H. Donner een met de wet strijdige truc uitgehaald om onder een inhoudelijke beslissing uit te komen. Dit om de gesubsidieerde wetovertredende overheden rondom 'geïmpregneerd hout', 'groene stroom', 'giftige cement', en 'green bricks' daarmee behulpzaam te zijn. Voor de feitelijke onderbouw van een dergelijk handelen verwijs ik u naar de 39 powerpoint-sheets op webpagina: www.sdnl.nl/nvvk.htm bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Juist deze uitspraak, nummer: 200105925/1, zal op termijn bij miljoenen mensen de sluipmoordende kankerdood en onvruchtbaarheid tot gevolg hebben, omwille van de winst van enkelen. Dit alles in strijd met nagenoeg alle Europese richtlijnen, verordeningen en arresten. Juist deze voorzitter mr. P.J.H. Donner is op 22 juli 2002 tot minister van Justitie benoemd.

Op de laatste pagina van uitspraaknummer 200105925/1 staat letterlijk het volgende:


  Aldus vastgesteld door mr. J.P.H. Donner, Voorzitter, en
  mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd en mr. J.R. Schaafsma, Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Kuipers, ambtenaar van Staat.
  
  w.g. Donner					  w.g. Kuipers
  Voorzitter						ambtenaar van Staat
  
  Uitgesproken in het openbaar op 31 juli 2002
  
  271-355.
  
  Verzonden: 31 juli 2002
  
  						Voor eensluidend afschrift,
  						De Secretaris van de Raad van State,
  						Voor deze,
  


Op de eerste pagina van diezelfde uitspraak nummer: 200105925/1 staat letterlijk het volgende:

==============================================================

Datum uitspraak: 19 juli 2002

==============================================================


Gedurende 14 jaar lang procederen heb ik vele honderden uitspraken ontvangen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op al die uitspraken was de "datum uitgesproken in het openbaar"op de laatste pagina gelijk aan de "datum uitspraak" op de eerste pagina.

Op 31 juli 2002 was Voorzitter mr. J.P.H. Donner minister van Justitie. Dit betekent dat hij toen geen staatsraad (rechter) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State meer kon zijn. Op grond hiervan is uitspraak nummer: 200105925/1 niet rechtsgeldig. Juist de 'niet rechtsgeldigheid' van deze uitspraak zal op termijn miljoenen mensenlevens redden en de organisatiecriminaliteit rondom 'geïmpregneerd hout', 'groene stroom', 'giftige cement' en 'green bricks' ,omwille van de winst voor enkelen, de kop indrukken. Appellant en miljoenen andere mensen hebben er dan ook groot belang bij dat u mij hierover niet van het kastje naar de muur stuurt, maar feitelijk inhoudelijk antwoord geeft op mijn verzoeken hieromtrent.

Bij brief van 6 augustus 2002 verzoek ik u mij een kopie van uitspraak nr: 200105925/1 te laten toekomen met daarop de vereiste handtekeningen van Voorzitter en ambtenaar van Staat.

Bij brief van 7 augustus 2002 beantwoord u die brief letterlijk als volgt:


  Geachte heer van Rooij,

  In antwoord op uw brief van 6 augustus met het bovengenoemde kenmerk bericht ik u het volgende.

  De door u bedoelde uitspraak met het nummer 200105925/1 is conform het bepaalde in artikel 8:77, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ondertekend door de Voorzitter van de meervoudige kamer en door de griffier. U heeft een afschrift van de uitspraak ontvangen. Dat dit afschrift gelijk is aan het origineel blijkt uit de slotformule "Voor eensluidend afschrift", die namens mij is ondertekend. Met deze handelwijze, die is vastgelegd in artikel 20 van de Procesregeling van de Afdeling bestuursrechtspraak (gepubliceerd in de Staatscourant van 1 oktober 2001, nr. 189), is voldaan aan het bepaalde in artikel 8:79 van de Algemene wet bestuursrecht. Om die reden zie ik geen aanleiding te voldoen aan uw verzoek om toezending van een kopie van het origineel.


  Hoogachtend,

  De Secretaris van de Raad van State.Hiermee heeft u 'anoniem' beslist dat u mij weigert een afschrift van het origineel met daarop de vereiste handtekeningen te verstrekken. Deze weigering bevreemdt mij ten zeerste en maakt mij nog wantrouwiger.

In betreffende brief schrijft u dat bedoelde uitspraak met nummer 200105925/1 conform het bepaalde in artikel 8:77, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht door de Voorzitter van de meervoudige kamer en door de griffier is ondertekend.

In de artikelen 8:77 en 8:78 van de Algemene wet bestuursrecht staat letterlijk het volgende:

Art. 8:77. 1. De schriftelijke uitspraak vermeldt:

 • de namen van partijen en van hun vertegenwoordigers of gemachtigden,
 • de gronden van de beslissing,
 • de beslissing,
 • de naam van de rechter of de namen van de rechters die de zaak heeft onderscheidenlijk hebben behandeld,
 • de dag waarop de beslissing is uitgesproken, en
  1. door wie, binnen welke termijn en bij welke administratieve rechter welk rechtsmiddel kan worden aangewend
  2. Indien de uitspraak strekt tot gegrondverklaring van het beroep, wordt in de uitspraak vermeld welke geschreven of ongeschreven rechtsregel of welk algemeen rechtsbeginsel geschonden wordt geoordeeld.
  3. De uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter van de meervoudige kamer en de griffier. Bij verhindering van de voorzitter of de griffier wordt dit in de uitspraak vermeld.

Art. 8:78. De rechtbank spreekt de beslissing, bedoeld in artikel 8:77, eerste lid, onderdeel c, in het openbaar uit, in tegenwoordigheid van de griffier.

Hiermee heb ik wettelijk bewezen dat er pas sprake kan zijn van een uitspraak als die in het openbaar is uitgesproken. Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent om de "datum van de uitspraak" op de eerste pagina, en bovenaan op de vervolgpagina's, te veranderen van '19 juli 2002' in '31 juli 2002'. Bij brief van 12 augustus 2002 heb ik u daarom dan ook vriendelijk verzocht.

Bij brief van 13 augustus 2002 beantwoord u die brief letterlijk als volgt:


  Geachte heer Van Rooij,

  In antwoord op uw brief van 12 augustus met het bovengenoemde kenmerk bericht ik u het volgende.

  De door u bedoelde uitspraak met het nummer 200105925/1 is vastgesteld en ondertekende op 19 juli 20902 en uitgesproken in het openbaar en verzonden op 31 juli 2002. Deze data zijn dan ook terecht op de uitspraak vermeld. Reeds om die reden is er geen aanleiding te voldoen aan uw verzoek rectificatie.

  Hoogachtend,

  De Secretaris van de Raad van StateHiermee heeft u 'anoniem' beslist dat bedoelde uitspraak met het nummer 200105925/1 op 19 juli 2002 is vastgesteld en ondertekend en op 31 juli 2002 is uitgesproken in het openbaar.

De Algemene wet bestuursrecht staat niet toe dat 12 dagen eerder in een zaak schriftelijk wordt beslist dan dat die beslissing in het openbaar wordt uitgesproken. Om die reden heb ik hierover ambtenaren binnen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State benaderd met de vraag:

Waar in de Algemene wet bestuursrecht staat geschreven dat 12 dagen eerder in een zaak schriftelijk mag worden beslist, dan dat die beslissing in het openbaar wordt uitgesproken?

Betreffende ambtenaar moest mij het antwoord daarop schuldig blijven en reageerde daarop met de woorden: binnen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden schriftelijke uitspraken altijd vastgesteld en ondertekend op een woensdag. Nu dit bevestigt mijn gelijk dubbel en dik: 31 juli 2002 is namelijk een woensdag en 19 juli 2002 is een vrijdag. Dit stinkt dus enorm.

Hier is dus zeer nadrukkelijk sprake van een antigedateerde uitspraak op de voorpagina en vervolgpagina's. Ik richt aan u daarom nogmaals het nadrukkelijke verzoek om deze uitspraak daarop te corrigeren en boven op de voorpagina en vervolgpagina's "datum uitspraak: 19 juli 2002" te veranderen in "datum uitspraak: 31 juli 2002".

Behoudens de ontvangst van de hierop gecorrigeerde uitspraak nummer: 200105925/1 binnen acht dagen na heden ga ik ervan uit dat u in samenspanning met mr. J.P.H. Donner deze valsheid in geschrift heeft gepleegd. In dat geval zal daarvan aangifte worden gedaan bij de Regiopolitie Brabant Noord/Sint Oedenrode. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

Het is hierbij goed te weten dat op betreffend politiebureau al eerder aangifte is gedaan van het plegen van valsheid in geschrift door vier collega staatsraden van mr. J.P.H. Donner, te weten: de staatsraden: mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk. Betreffende aangifte staat gepubliceerd bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, webpagina: www.sdnl.nl/ekc-aangifte.htm Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Dit schrijven hebben wij bij de stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen op webpagina: www.sdnl.nl/ekc-rs103.htm Uw beslissing hierop zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.
 • Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)
 • Dhr. T. van der Ham, 2Vandaag
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.
 • Dhr. Drs. W.M.C. de Jong, hoofdredacteur van de Staatscourant.