J.E.M. van Rooij-van Nunen/verzoek om gedeeltelijke intrekking van de aan
de Gebr. van Aarle B.V. op 19 november 1991 verleende milieuvergunning


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging


Burgemeester en Wethouders der gemeente Sint Oedenrode
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.

Tevens persbericht

Sint Oedenrode, 3 september 2000

Ons kenmerk: Ro/gem/03090/vz.

Betreft:

  J.E.M. van Rooij-van Nunen/verzoek om gedeeltelijke intrekking van de aan de Gebr. van Aarle B.V. op 19 november 1991 verleende milieuvergunning.


Geacht college,

Namens J.E.M. van Rooij-van Nunen, wonende op het adres 't Achterom 9a, te 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, verzoekt ondergetekende u om met onmiddellijke ingang over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de op 19 november 1991 aan de gebr. van Aarle B.V. verleende milieuvergunning.

  Motivering verzoek.

Bijgevoegd vindt u:

 • A. het artikel "wolmaniseren van hout blijft in het verdomhoekje" uit de Cobouw van 28 juli 2000 (1 pagina).

  Uit die inhoud kunt u opmaken dat het Hof in Den Haag heeft uitgesproken dat het sinds 14 mei 2000 in Nederland geldende verbod op de productie van met superwolmanzout-Co geïmpregneerd hout voor gebruik buitenshuis overeind blijft.

  Ondanks dit verbod produceert de gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode, nog steeds gewolmaniseerde producten voor buitenshuis, waaronder tuinhuisjes, pergola's, kinderspeeltoestellen, schuttingen, vlonders, picknicktafels etc. en stalt hij deze gewolmaniseerde producten buiten uit met het oogmerk deze te verkopen voor toepassingen op de Nederlandse markt. Hij adverteert er zelfs mee in o.a. de Midden Brabant en het voetbalnieuws van Ollandia. Als bewijs daarvoor vindt u de volgende advertenties van de gebr. van Aarle B.V.:

 • B. de advertentie "Tuinhout, schuttingen, tuinhuisjes, vlonders, pergola's, gefreesde palen enz.enz,/alles op maat voor uitsluitend de beste kwaliteit en onder KOMO-keur geïmpregneerd" uit de Midden Brabant van 2 augustus 2000 (1 pagina).

 • de advertentie "Hout en impregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V.; het adres voor al uw geïmpregneerd hout, speciaal tuinhout; een veilig gevoel met een schutting van gebr. van Aarle B.V." uit Ollandia Nieuws van 14 juli 2000.(1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  Met vorenstaande is vast komen te staan dat de gebr. van Aarle B.V. op grond van zijn van kracht zijnde milieuvergunning van 19 november 1991 handelt in strijd met de uitspraak van het Hof in Den Haag die de productie van met superwolmanzout-Co geïmpregneerd hout voor gebruik buitenshuis vanaf 14 mei 2000 verbiedt. De delen van de milieuvergunning die handelen in strijd met deze uitspraak van het Hof dienen om die reden met onmiddellijke ingang te worden ingetrokken. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om in de op 19 november 1991 aan de gebr. van Aarle B.V. verleende milieuvergunning de volgende delen met onmiddellijke ingang in te trekken:

  • de impregneer/stoomfixeerketel en alle onderdelen die daarmee direct of indirect samenhangen.
  • het uitstallen van gewolmaniseerde tuinhuisjes, schuttingen, pergola's vlonders, kinderspeeltoestellen e.a., die dienen als showmodel.
  Tevens verzoeken wij u alle daarmee samenhangende voorschriften uit de milieuvergunning te verwijderen. Bijgevoegd vindt u verder:

 • onze brief van 2 september 2000, kenmerk: VROM/02090/br, aan de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en milieubeheer (3 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat de Gebr. van Aarle B.V. via de door hen geproduceerde en verkochte gebrekkige producten 'gewolmaniseerd hout' intussen geheel Sint Oedenrode en omgeving hebben vergiftigd met de zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide en dat de (gezondheids)schade als gevolg daarvan aan derden vele honderden miljoenen guldens zal gaan kosten.

Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat de minister van VROM bij brief van 19 augustus 1996, kenmerk: IBP 96040460, heeft beslist dat de gebr. van Aarle B.V. deze honderden miljoenen guldens schade aan derden, die ontstaat als gevolg van de door hen verkochte gebrekkige producten 'gewolmaniseerd hout', zal moeten betalen.

Dit verzoek heeft u op 3 september 2000 per fax en op 4 september 2000 met bevestiging van ontvangst ontvangen. Eenmaal per week vergadert u als college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat u binnen 8 dagen na 4 september 2000 (vóór 13 september 2000) de hierboven genoemde onderdelen van de op 19 november 1991 aan de Gebr. van Aarle B.V. verleende milieuvergunning kunt hebben ingetrokken.

Mocht u desondanks vóór 13 september 2000 bovengenoemde onderdelen van de op 19 november 1991 verleende milieuvergunning niet hebben ingetrokken, dan bent u, als bevoegd gezag, daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle (gezondheids)schade die bij derden ontstaat als gevolg van de gewolmaniseerde producten die de Gebr. van Aarle B.V. na 13 september 2000 aan derden verkoopt voor toepassingen buitenshuis.

Wij achten het van groot belang om deze schade-aansprakelijkstelling hierbij schriftelijk vast te leggen zodat de (Rooise) burgers alle (gezondheids)schade die bij hen ontstaat, als gevolg van de door de Gebr. van Aarle B.V. na 13 september 2000 geproduceerde en verkochte gewolmaniseerde producten, op u kunnen verhalen. Dit verzoek hebben wij laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet, websiteadres www.sdnl.nl/ekc-bw35.htm.

Uw beschikking op dit verzoek zal eveneens bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage E).

In afwachting van uw besluitvorming, tekenen wij,

  Hoogachtend,
  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

C.c.
Bijlage: Dit verzoek bevat de bijlagen A t/m E bestaande uit 7 pagina's.

Website: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw35.htm