Collusie dicteert de landelijke overheid. De media zwijgen ....!

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Gemeenschappelijk en eigenbelang prevaleren boven alles

    De lokale overheden volgen

Collusie dicteert de landelijke overheid

Door Ad van Rooij

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Collusie is een heimelijke verstandhouding, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het eigenbelang te doen prevaleren boven alles, ook boven wetten, Europese Richtlijnen en Verordeningen. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden om daarmee persoonlijk voordeel te hebben. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hierover de deur wagenwijd open door ambtelijke misdrijven niet strafbaar te verklaren. Hierdoor is Nederland het 'collusieland' bij uitstek geworden.

Op 12 november 1991 heeft de Tweede Kamer met 148 stemmen voor en 2 stemmen tegen de door de heer Willems (Groen Links) ingediende motie, betreffende het verbieden van de toepassing van arseenhoudende wolmanzouten aangenomen. De Tweede Kamer vertegenwoordigt het Nederlandse volk. Met het aannemen van deze motie zou je dan ook verwachten dat de toentertijd verantwoordelijke minister van VROM de heer H. Alders dit besluit van het Nederlandse Volk overneemt en de productie van met arsenicum geïmpregneerd hout verbiedt.

Om voor de schrijver van dit artikel onbegrijpelijke redenen voerde voormalig minister Alders deze door de Tweede Kamer aangenomen motie niet uit. Na diepgaand onderzoek was ik erachter gekomen dat het arseenhoudende superwolmanzout-Co van Hickson Garantor BV te Nijmegen, was samengesteld uit hoogproblematisch gevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen afkomstig van o.a. Billiton/Shell. Het grote kapitaal!

Toen ik bij brief van 16 februari 1992 minister Alders hierover informeerde en hem attendeerde op de gevaars- en schadeaspecten die samenhangen met het toepassen van gewolmaniseerd hout reageerde hij daarop met de mededeling: dat hij op mijn brief van 16 februari 1992 niet inhoudelijk zal reageren en op geen enkele toekomstige brief van mij over dit onderwerp nog inhoudelijk antwoord zal worden gegeven. Ook op mijn verzoek om het gehele Nederlandse volk via TV, Radio en landelijke kranten eerlijk voor te lichten over de gevaars- en schadeaspecten van gewolmaniseerd hout wenste hij niet in te gaan.

Pal daarna werd ik, mijn gezin en mijn ouders jarenlang bestookt met allerlei levensbedreigingen en intimidaties en kregen wij te maken met vernielingen en pogingen tot doodslag. Dit alles heeft voormalig minister Alders op zijn geweten. Toen ik hierover een klacht indiende bij de Nationale Ombudsman mr. drs. M. Oosting, kreeg ik ook van hem de wind van voren. De Heer Oosting berichtte mij dat hij geen enkele klacht over dit onderwerp meer wenste te onderzoeken. Een bijzonder detail hierbij is dat deze dezelfde mijnheer Oosting nu staatsraad is bij de Raad van State en de door de schrijver van dit artikel aangespannen rechtszaken over dit onderwerp bij de Raad van State behandelt. Hiermee denk ik toch echt bewezen te hebben dat onze rechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp niet meer onafhankelijk is. Mijn artikel "Collusie dicteert de Raad van State" in het vorige nummer van Kleintje Muurkrant onderstrepen dat.

Jarenlang speurwerk naar dit onrechtmatig handelen van voormalig minister Alders van VROM en de voormalige Nationale Ombudsman mr. Oosting heeft geleid tot de volgende opmerkelijke feiten:

  1. Minister Alders heeft over deze arseenhoudende wolmanzouten toentertijd de gehele Tweede Kamer onjuist voorgelicht.
  2. De toelatinghouders van wolmanzouten, waaronder de heren Lewis, van Oosten en Ophuizen van Hickson Garantor B.V. en Leeghwater en Mouwen van Techmil management & Technologie (voorheen werkzaam bij Hickson Garantor B.V.) hebben in een vergadering op 26 augustus 1992 met mevrouw M. v/d Berg en de heren H.A. Meijer en J.T. de Jonge, als vertegenwoordigers van de minister van VROM, besloten dat met arsenicum geïmpregneerd hout dat in de afvalfase is beland zonder problemen kan worden gebruikt als grondstof voor in plaatmateriaal (spaanplaat) en brandstof in elektriciteitscentrales.

Onze gehele Tweede Kamer is hier toen ingetrapt. Ongelooflijk maar waar!

Hiermede heeft Hickson Garantor B.V. te Nijmegen vanaf 1993 alle verantwoordelijke ministers en de gehele Tweede Kamer in haar greep. Wat Hickson Garantor B.V. te Nijmegen voorschrijft wordt door onze landelijke politiek blindelings uitgevoerd. Ook al leidt dit tot een algehele vergiftiging en verkankering van het gehele Nederlandse Volk.

Deze voorgeschiedenis heeft ertoe geleid dat minister Pronk van VROM en minister Jorritsma van Economische Zaken onder het mom van "biomassa" en "groene stroom" met arsenicum en chroom VI geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval en met arsenicum- en chroom VI verontreinigd rioolslib, veroorzaakt door uitloging van geïmpregneerd hout, een convenant hebben gesloten met de heren van Halderen, van Meegen en Verwei van de Nederlandse Elektriciteitsproductiemaatschappijen om dit uiterst gevaarlijk afval bij te stoken in de kolengestookte elektriciteitscentrales, waaronder de EPON-electriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec elektriciteitscentrale te Buggenum, de Amer-electriciteitscentrale te Geertruidenberg. De gedachte hierbij is geweest:

Wij stellen dat dit bijstoken goed is voor de CO2 reductie. Op deze manier kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese commissie tegemoet zien. Wij noemen dit Groene stroom. Op deze manier kunnen wij daarvoor de gebruiker meer geld laten betalen. Wij verzwijgen de verspreiding van het met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde uitstoot via de schoorsteen en de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de mensheid.

Met het ondertekenen van bovengenoemd convenant hebben minister Pronk van VROM en Jorritsma van Economische Zaken aan genoemde elektriciteitsproductiemaatschappijen groen licht gegeven voor het op vorenstaande wijze verspreiden van massa's kankerverwekkende stoffen, waaronder arseen, chroom VI, kwik e.d. en het vergiftigen van miljoenen mensen op termijn. Hiermee handelt lidstaat Nederland in strijd met de Europese richtlijnen 75/442/EEG, 91/156/EEG, 91/689/EEG en 76/464/EEG en de hierop betrekking hebbende arresten van 15 juni 2000 in de gevoegde zaken C-418/97 en C-419/97, van 22 juni 2000 in zaak C-318/98 en van 29 september 1999 in de zaak C-231/97 van het Europese Hof van Justitie.

Worden deze ministers door de Tweede Kamer hiervoor ter verantwoording geroepen Ja of Nee? De tijd zal het leren. Een ding staat als een paal boven water: in geval de Tweede Kamerleden niet ingrijpen dan hebben zij als volksvertegenwoordigers de dood van heel veel mensen op hun geweten. Het opzettelijk plegen van een moord is hiermee een bagatel.


    Noot:

Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over collusie binnen de landelijke overheid heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kun u vinden bij de Stichting Sociale Databank Nederland, websiteadres: www.sdnl.nl/ekc.htm