Is ecologisch terrorisme acceptabel in Nederland ??
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

 

Open e-mail

Oproep aan D.W.C. Mouwen (Dion) om te stoppen met het vergitigen van miljoenen mensen.

D.W.C. Mouwen (Dion)

Lid van het college van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuille Waterzuivering: beheer en onderhoud zuiveringstechnische werken planning,
bouw en aanleg; verwerking zuiveringsslib/ effluent; riolering buitengebied en bergbezinkbassins.

Categorie:

Bedrijfsgebouwd district Oost

Commissie:

Water

Woonplaats:

Dordrecht

Telefoonnummer:

078 - 617 47 04 

E-mailadres:

dwcmouwen@hotmail.com

 

Geachte heer Mouwen, beste Dion,

U bent al vanaf 1989 bezig met het vergiftigen van 16 miljoen Nederlanders met arseen en chroom VI, waaruit miljoenen kankerpatiŽnten (zullen) ontstaan, realiseert u zich dat? Om die massavergiftiging gerealiseerd te krijgen werkt u al vanaf 1989 nauw samen met het ministerie van VROM en gebruikt u het Eindhovens Dagblad als dekmantel om de Nederlandse inwoners daarover opzettelijk voor te liegen. U gebruikt daarvoor dekmantelbedrijven als mijn buurman Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode die zich door uw toedoen boven de wet heeft gesteld. U doet dat in samenspanning met vele anderen. Het hieronder genoemde feitenrelaas maakt glashelder met wat voor mens- en milieuvernietigende criminaliteit (omwille van geldgewin voor enkelen) u zich al vanaf 1989 (18 jaar lang) hebt beziggehouden. 

Feit 1.

Bijgevoegd vindt u het Artikel ' Hout impregneren zonder het milieu te belasten' in het Eindhovens dagblad van 7 juli 1989 (zie de pdf bijlagen Dommel.pdf en Tissen-Mouwen.pdf). In dat artikel staat letterlijk het volgende geschreven:

'Tot nu toe kon Tissen zo'n 6000 kubieke meter hout per jaar verwerken (impregneren). In de toekomst zal dat zeker 15.000 kuub worden. Ing. Mouwen van Techmil heeft net zo lang geŽxperimenteerd tot er een sluitend systeem was. Dat is allemaal in overleg met het ministerie van VROM gebeurd, aldus Tissen.'  

 U hebt  met de hulp van het Eindhoven Dagblad hierover alle Nederlanders al maar liefst 18 jaar lang voorgelogen. Als feitelijke bewijs daarvoor lees de brief van Tissen van 24 juli 1996 aan de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie milieubeheer van de Tweede Kamer (lees:  tissen-4.htm ) in die brief staat letterlijk het volgende geschreven:

De Vaste Kamercommissie Milieubeheer,
t.a.v. De Voorzitter,
Postbus 20018,
2500 BA Den Haag.

AANTEKENEN

Luyksgestel, 17 juli 1996
.

Betreft: Verzoek een onderzoek in te stellen naar het functioneren van Dr. H.A.M.A, de Vries, Regionaal inspecteur voor de hygiŽne van het milieu voor Noord-Brabant.


Geachte Voorzitter.

Bij brief van 21 december 1994 heb ik aan Minister de Boer van VROM persoon1ijk een afschrift van mijn concept bedrijfsmilieuplan 1995-1998 en milieujaarprogramma 1995 toegestuurd niet het verzoek de daarin aangegeven vraagtekens in te vullen (Bijlage 1).

Daarin het ik de verantwoordelijke minister persoonlijk kenbaar gemaakt dat ik als gevolg van mijn bedrijfsactiviteiten jaarlijks ca. 16.000 kg arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht breng. Als reactie daarop bericht Dr. H.A.M.A. de Vries, de Regionaal Inspecteur voor de hygiŽne van het milieu voor Noord-Brabant mij dat niet het Ministerie van VROM maar ik als producent verantwoordelijk ben voor alle schade als gevolg van het door mij geproduceerde hout. (bijlage 2).

In mijn brief aan de Minister van VROM heb ik zeer nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat arseen een zwarte-lijststof is voor water, bodem en lucht en chroom VI een zwarte lijststof is voor lucht en dat in het milieu brengen ervan vanwege hun milieuschadelijke eigenschappen via een maximale brongerichte aanpak vermeden moet worden (bijlage 1). Voor onderbouw, zie bijgevoegde pagina's 1, 52. 53 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal no. 19204, nrs. 1-2 (bijlage 3),

Dr. H.A.M.A. de Vries is bij beschikking van 30 november 1981 no. 947/281 belast met de opsporing van overtredingen en van voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet Milieubeheer. Daar het jaarlijks in het milieu brengen van zo'n 16.000 kg. Is bij beschikking van 30 november 1961 t de opsporing van overtreding en van bij of krachtens de Wet Milieubeheer. Daar het in het milieu brengen van zo'n 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg chroomtrioxide mijns inziens op grond van die Wet Milieubeheer een bijzondere ernstige overtreding betreft, was hij vanuit zijn functie wettelijk verplicht mij onmiddellijk het verbod op te leggen om nog meer arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in het milieu te brengen. Hij heeft dit nagelaten.

Als gevolg daarvan heb ik vanaf 21 december 1994 tot op de bodem nog zo'n 24,000 kg. arseenzuur en zo'n 29.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI), zijnde zwarte lijststoffen, meer in het milieu kunnen brengen. Hiervoor kan ik nooit aansprakelijk gesteld worden. Hiervoor is Dr. H.A.M.A. de Vries (Ministerie van VROM) aansprakelijk.

Ik richt om die reden aan U het verzoek een onderzoek in te stellen naar de reden waarom Dr. H.A.M.A. de Vries mij niet of het verbod heeft opgelegd om nog langer genoemde zwarte-lijststoffen in het milieu te brengen of schriftelijk heeft onderbouwd dat dit op grond van de Wet Milieubeheer is toegestaan. Tevens verzoek ik U mij van de resultaten van dat onderzoek op de hoogte te houden.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik.

Hoogachtend,

Carl Tissen
Directeur

Bijlage 1: Mijn brief d.d. 21 december 1994 aan Minister de Boer (VROM) persoonlijk, inclusief mijn concept bedrijfsmilieuplan 1995 - 1998 en milieujaar-programma 1995. (11 pagina's).

    • Bijlage 2 Brief d.d. 21 februari 1995, kenmerk 170295007/GM/MdB van Dr. H.A.M.A. de Vries, regionaal inspecteur voor de hygiŽne van het milieu voor Noord Brabant (1 pagina).
    • Bijlage 3: Blz. 1. 52, 53 en 55 uit het Indicatief Meerjaren-programma Milieubeheer 1986 1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal no. 19204. nrs. 1-2 (4 pagina's).

C.c. - Dr. H.A.M.A. de Vries. Regionaal Inspecteur voor de hygiŽne van het Milieu voor Noord-Brabant, Postbus 6195. 5600 MD Eindhoven.

Deze brief van Carl Tissen heeft de gehele Tweede Kamer der Staten Generaal toentertijd voor kennisgeving aangenomen (lees: tissen-4.htm ). Daarmee is het bewijs geleverd dat u de vergiftigingsmacht hebt over alle in 1996 aanwezige politieke partijen die toen in de Tweede Kamer zaten en met name de volgende Tweede Kamerleden:

 

-          Voormalig en huidig Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP)

-          Voormalig Tweede Kamerlid, huidig milieuwethouder Amsterdam Marijke Vos (GroenLinks)

-          Voormalig en huidig Tweede Kamerlid Fred Crone (PvdA)

-          Voormalig Tweede Kamerlid, huidig CDA fractievoorzitter Pieter van Geel (CDA)

-          Voormalig Tweede Kamerlid, Jan te Veldhuis (VVD)

-          Voormalig Tweede Kamerlid, huidig Eerste Kamerlid Pieter Hofstra (VVD)

-          Voormalig Tweede Kamerlid, huidig Eerste Kamerlid Gert van den Berg (SGP)

-          Voormalig Tweede Kamerlid, huidig D66 woordvoerster M.M. Versnel Schmitz (D66)

-          Voormalig Tweede Kamerlid Dick Stellingwerf (RPF)(CU)  

 

Daarmee is tevens de bewijslast geleverd dat de huidige Tweede Kamer (vanwege politieke belangenverstrengeling) niet meer bij machte is om deze vergiftigingsmisdaad (collusie genaamd) aan te pakken, via Lijst 14 had dat gekund maar die moest om die reden uit het nieuws worden gehouden.     

Feit 2.

Bijgevoegd vindt u het Artikel ' Bewijs: Secretaris D. de Jong van het CTB stond aan het hoofd van een criminele samenspannende organisatie' uit Het Echte Nieuws van 22 september 2007 (Lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ ). Uit betreffend artikel kunt u opmaken dat u in samenspanning met o.a. mw. M v.d. Berg (VROM) en dhr. H.A. Meijer (VROM), dhr. J. T. De Jonge (VROM) en dhr. W.H.. van Eck (WVC) op 30 januari 1993 hebt besloten om met betrekking tot het gebruik van arseenhoudende houtverduurzamingsmiddelen artikel 3 van de Bestrijdingsmiddelenwet te overtreden. 

 Feit 3.

Bijgevoegd vindt u het zakelijk verslag van de hoorzitting ingevolge artikel 22 lid 2 WABM, gehouden op 30 juli 1992 in het waterschapshuis te Boxtel, naar aanleiding van de aanvraag om een WVO-vergunning door Gebroeders van Aarle BV te Sint Oedenrode. U hebt in die hoorzitting namens Gebr. van Aarle B.V. als technisch adviseur het woord gevoerd (zie pdf bijlage). Tijdens die bijeenkomst gaf u aan voorzitter V. Ditters de brief van 31 maart 1992 die minister Alders van VROM over mij had verstuurd aan de Vaste kamercommissie milieubeheer van de Tweede Kamer, die minister Alders voor mij had achtergehouden. Ik heb toen een kopie van die brief geŽist, anders had ik de inhoud nooit bekend. Als bewijs daarvoor vindt u het artikel 'Massale vergiftiging met de kankerverwekkende stoffen arseen en chroom VI als gevolg van het 15 jaar lang afnemen van de grondrechten bij klokkenluider Ad van Rooij' uit Het Echte Nieuws van 30 juli 2007 (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ ) Met deze leugenbrief van 31 maart 1992 van voormalig minister van VROM de heer Hans Alders heeft de commissie VROM beslist dat het goed is dat vanaf die tijd (vanaf maart 1992) mijn brieven over geïmpregneerd hout en de Gebr. van Aarle BV (mijn buurman) door de Tweede Kamer, door de Minister van VROM, door de Minister van Binnenlandse Zaken, door de Nationale Ombudsman en door het Kabinet van de Koningin voortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen en dat inhoudelijke beantwoording niet meer zal plaatsvinden. Dat heeft tot op de dag van vandaag (maar liefst 15 jaar lang) voortgeduurd. Daarmee hebt u de heer V. Ditters onder druk gezet om een voor Gebr. van Aarle B.V. gunstige uitspraak te laten ontstaan. Dit met de wetenschap:

-          dat het gebruik van arseenhoudende bestrijdingsmiddelen in strijd was met artikel 3 van de Bestrijdingsmiddelenwet;

-          dat de Gebr. van Aarle B,V, betreffende houtimpregneerketel heeft gebouwd en in gebruik heeft genomen, zonder een daartoe vereiste bouwvergunning;

-          dat de Gebr. van Aarle geen milieuvergunning had/heeft voor de gebruiks- en afvalfase van de door dit bedrijf geproduceerde en aan de consumenten verkochte geïmpregneerde hout. Als bewijs daarvoor vindt u het artikel 'Bewijs: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en afvalfase van geimpregneerd hout' uit Het Echte Nieuws van 3 augustus 2007 (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ ) Dit heeft de Raad van State officieel in zaaknummer 200408002/1  beslist. De oorzaak hiervan zit hem in het feit dat voormalig minister H. Alders en ambtenaar C. Moons van VROM in mei 1992 een circulaire hebben laten uitgaan naar alle houtimpregneerbedrijven en alle overheden in Nederland, waarin staat geschreven dat de milieuvergunning van die houtimpregneerbedrijven overeenkomstig die circulaire moet worden opgesteld en geen rekening mag houden met de gebruiks- en afvalfase van de door dit bedrijf geproduceerde geïmpregneerde hout. Als bewijs daarvoor vindt u het artikel 'Bewijs: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en afvalfase van geimpregneerd hout' uit Het Echte Nieuws van 2 augustus 2007 (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ ) Deze ambtenaar C. Moons is nu directeur Externe veiligheid bij het ministerie van VROM ) Helder toch hoe diep de samenspanning zit.  

Feit 4.

Uw machtspositie tegenover het waterschap De Dommel was zodanig groot dat de Gebr.van Aarle B.V. honderdduizenden kg arseen en chroom VI in het water heeft kunnen brengen zonder een daartoe vereiste WVO-vergunning en zonder daarvoor zuiveringsheffing aan het waterschap De Dommel te hebben betaald. Samen met de andere Nederlandse houtimpregneerbedrijven hebben zij met uw hulp, zijnde D.W. Mouwen, de Nederlandse Staat met maar liefst 2, 4 miljard euro opgelicht. Als bewijs daarvoor vindt u het artikel 'Bewijs: Houtimpregneerders hebben staat opgelicht voor meer dan 2,4 miljard euro ' uit Het Echte Nieuws van 10 augustus 2007 (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ ). Dit met de wetenschap dat als gevolg hiervan (op termijn) miljoenen mensen zullen sterven aan kanker. Als bewijs daarvoor vindt u het artikel 'Bewijs: Minister Alders kapte Klokkenluider van Rooij af op basis van een indruk ' uit Het Echte Nieuws van 30 juli 2007 (lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/).

Feit 5.

De (corruptie)macht die burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode door uw toedoen, via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. heeft weten te krijgen, is uitzonderlijk groot. Huidig burgemeester P.M. Maas van Sint Oedenrode beschikt als gevolg daarvan over een dictatoriale macht die boven ons hoogste rechtscollege de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitreikt. Als bewijs daarvoor vindt u het artikel 'Onherroepelijke uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft burgemeester P.M. Maas van Sint Oedenrode dictatoriale macht ' uit Het Echte Nieuws van 27 augustus 2007

(lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/).

 
Geachte heer Mouwen/ Beste Dion,

Kunt u zich nog herinneren dat u samen met Carl Tissen bij mij thuis was en u mij een kopie hebt afgegeven van het basisdocument arseen en dat ik enorm schrok toen ik daarin las hoe gevaarlijk arseen was. U zei toen tegen mij, Ad: als mensen geïmpregneerd hout in hun kachel opstoken en daar vliegt toevallig een duif over die pijp dan valt die ter plekke dood in die kachelpijp, zo levensgevaarlijk is arseen. Dit maakt pas echt duidelijk wat u persoonlijk allemaal op uw geweten hebt. Dat u daar nog veel verder mee gaat blijkt uit het feit dat u nu lid bent van het college van Dijkgraaf en Heemraden, waar u de Portefeuille  Waterzuivering: beheer en onderhoud zuiveringstechnische werken;  planning, bouw en aanleg; verwerking zuiveringsslib/ effluent; riolering buitengebied en bergbezinkbassins hebt. Bent u daar aangesteld om ervoor te zorgen dat op arseen en chroom VI niet wordt gemeten ? Voor de feitelijke onderbouw lees bijgevoegde brief van 3 oktober 1998 de heer R. Brockhus van de Stichting Sociale Databank Nederland aan minister J. Pronk van VROM waarop R. Brockhus tot op heden nooit antwoord heeft ontvangen. Betreffende brief d.d. 3 oktober aan Minister Pronk van VROM vindt u bijgevoegd (lees: pronk-3.htm ) In die brief staat letterlijk het volgende:

'Nog veel onbegrijpelijker is het gegeven dat uw ministerie de diffuse verspreiding van dat gif subsidieert. In navolging van het recente arrest van de Hoge Raad, m.b.t. de schadevergoeding voor asbestschade aan de gezondheid, moeten de burgers in de gelegenheid gesteld worden ook in dit geval een schadeclaim neer te leggen bij de verantwoordelijke instantie. Uw eigen ministerie van VROM komt daarvoor overigens ruimschoots in aanmerking. Te meer, omdat de woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer Johan Coppoolse, tijdens de presentatie van het actieprogramma mijn vraag: "Waarom ontbreken de twee meest giftige stoffen in de lijst van gemeten zware metalen?" beantwoordde met: "Wij meten die stoffen niet omdat de meting van met name arseen duur is. " (citaat)'

Na dit alles te hebben gelezen wil ik u vragen om "nu" uit de school te gaan klappen en alles te vertellen tegenover de Nederlandse en buitenlandse media.

Iedereen die deze e-mail van mij direct (of indirect) ontvangt mag hem op hun website plaatsen; hopende daarmee aan deze waanzinnige vergiftiging van de gehele Nederlandse bevolking een einde te maken.

Een kopie hiervan heb ik verstuurd aan:

- Burgemeester P.M. Maas van Sint Oedenrode.
- Henk van Weert, hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad
- Jose Voets, persvoorlichtster gemeente Sint Oedenrode
- Korpschef: drr. E.S.M. Akerboom, Politie Brabant-Noord 
- Voorlichting van de Raad van State,
- De raadsleden van de gemeente Sint Oedenrode

De tweede Kamer leden van de Vaste kamercommisie van Justitie,
- diverse media   

In afwachting van uw kerend antwoord, ook aan kopiehouders, verblijf ik;

Met vriendelijke groeten

Ing. A.M.L. van Rooij
Ecologisch Kennis Centrum BV
Hogere Veiligheidskundige
Tel 0413 490387
fax 0413 490386
e-mail: a.vanrooij1@chello.nl
website: lijst14.htmkandidaten/rooijvan/rooijvan.htm

Met name wijs ik u op het rapport Actieprogramma Diffuse Bronnen waaruit duidelijk blijkt
dat op arseen en chroom-VI niet werd gemeten en derhalve dit rapport een volkomen
verkeerd beeld gaf van de werkelijkheid en kwaliteit van het oppervlaktewater

Nationale Actiedag 11 December in Den Haag! We pikken het niet langer !!