Pikmeer-arresten I en II oorzaak dat ambtenaren en bewindslieden die
de wet overtreden strafrechtelijk immuun zijn voor strafvervolging

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

    Arsenicum is doodsgevaar voor alle Nederlanders

Mr. Tjeenk Willink bepleit strafbaarstelling criminele overheid

Door Ad van Rooij

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode

De Pikmeer-arresten I en II hebben het mogelijk gemaakt dat ambtenaren van de centrale overheid en bewindslieden die de wet overtreden strafrechtelijk niet aangepakt (kunnen) worden, ja geheel immuun zijn voor strafvervolging.

Bij brief van 12 april 2001 heeft de Vice-president van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink, mij laten weten dat (in tegenstelling met hetgeen ik hierover eerder heb geschreven) hij in zijn advies van 28 april 1999 het kabinet heeft kenbaar gemaakt dat op dit moment ministers en ambtenaren niet "strafrechtelijk immuun" zijn en kunnen worden vervolgd voor misdrijven en ambtsmisdrijven. Daarbij merkte de Raad van State uitdrukkelijk op dat hij de ogen niet sluit voor de ernst van het verschijnsel dat soms onder de dekmantel van de staat strafbare handelingen voorkomen. Waar dit het geval is, dient daartegen te worden opgetreden zo schrijft mij mr. H.D. Tjeenk Willink.

Tuinhout zoals schuttingen, pergola's, vlonders en kinderspeeltoestellen, maar ook hout voor de nieuwbouw, wordt geïmpregneerd met het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co waarin gigantische hoeveelheden levensgevaarlijke stoffen, als arseenzuur, zitten.

Net als bij de vuurwerkramp in Enschede is foutieve classificatie en etikettering, in dit geval van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, de oorzaak van een arseenzuurvergiftiging dat veel Nederlanders met kanker bedreigt. De effecten van arseenzuur zijn pas tussen de 5 en 30 jaar na de eerste blootstelling zichtbaar. Nederland staat derhalve aan het begin van een chemische ramp die ons de komende 30 jaar op kousenvoeten zal besluipen. De ramp in Enschede is daarbij een bagatel.

Zoals er bij de Enschederamp zwaarder vuurwerk in de verpakking zat als dat op het etiket stond, zo zit er bij het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. veel zwaarder gif in de verpakking als dat er op het etiket staat. Op de verpakking staat dat er 304 g/l arseenpentoxide in de verpakking zit, terwijl er in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur in zit.

Arseenpentoxide heeft als VN-nummer 1559 en is giftig bij inademing of opname van de stof door de mond. Arseenzuur heeft als VN-nummer 1553 en is zeer giftig en levensgevaarlijk bij inademing, opname door de mond of huidcontact. Arseenzuur is zelfs zo gevaarlijk dat de commissie van de Europese Gemeenschappen bij Verordening (EG) nr. 142/97 Hickson Garantor B.V. rechtstreeks heeft verplicht om vóór 27 mei 1997 aan deze commissie alle informatie te overleggen over de blootstelling van menselijke populaties of milieucompartimenten aan arseenzuur tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus. Daarbij wordt verstaan:

  • onder menselijke populaties: werknemers, consumenten en via het milieu blootgestelde personen.
  • onder milieucompartimenten: lucht, water en bodem met in begrip van informatie over de lotgevallen van arseenzuur in afvalwater-zuiveringsinstallaties en de accumulatie van arseenzuur in de voedselketen.
  • onder levenscyclus van arseenzuur: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.

Omdat arseenpentoxide niet in deze EG-verordening staat opgenomen heeft Hickson Garantor B.V. met deze foutieve classificering en etikettering bovengenoemde gegevens over arseenzuur in superwolmanzout-Co niet verstrekt aan de Europese Commissie en is daarvan geen Europese risicobeoordeling opgesteld. Hierover heb ik minister J. Pronk van VROM bij brief van 21 januari 2001 geïnformeerd. Bij brief van 6 februari 2001 antwoordt minister Pronk mij, dat het ministerie van VROM inderdaad niet beschikt over bedoelde door de Europese Commissie opgestelde risicobeoordeling, maar doet verder niets.

Alle zuren of zouten van zuren, behalve kiezelzuur, lossen volledig op in water. Dus ook het in het hout ingebrachte arseenzuur en chroom VI zuur (chroomtrioxide) en zouten daarvan. Het grondwater of oppervlaktewater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde bedraagt voor arseen 60 g/l en voor chroom 30 g/l.

1 m3 geïmpregneerd hout bevat 1,5 kg. arseenzuur, hetgeen 795 gram arseen bevat. Dit vergiftigt ruim 13 miljoen liter water met arseen boven de interventiewaarde. Dezelfde m3 geïmpregneerd hout bevat ook nog 2,1 kg. chroomtrioxide hetgeen 1092 gram chroom VI bevat. Dit vergiftigt ruim 36 miljoen liter water met chroom VI boven de interventiewaarde. Op dit moment staat in Nederland nog zo'n 8.000.000 m3 van dergelijk gewolmaniseerd hout uit.

Als gevolg van deze opzettelijke foutieve etikettering heeft Hickson Garantor B.V., zonder een daarvoor vereiste Europese risicobeoordeling, vanuit Nederland ook grote delen van West Europa kunnen vergiftigen met miljoenen kilogrammen arseenzuur in gewolmaniseerd hout. Met name in Engeland en België is Hickson Garantor B.V. ook zeer actief. Zo'n 25% van dit goed in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxide trekt op termijn de grond in en verontreinigt het grondwater en later het drinkwater. Zo'n 75% van betreffend arseenzuur en chroomtrioxide in de vele miljoenen m3 gewolmaniseerd hout, die in Nederland en West Europa nog uitstaan, komen via de Rijn en de Maas in opgeloste vorm in de Noordzee terecht.

Via de kieuwen van de daarin zwemmende vissen, en hetgeen zij eten, komt het in de vis terecht. Mede als gevolg hiervan bevat de vis in de Noordzee heden zo'n hoge concentratie's arseen dat zelfs het visvlees,vooral van platvis, veelal als gevaarlijk afval moet worden bestempeld. De arseenconcentratie in de organen van die vis is nog veel hoger. Hiervan wordt vismeel gemaakt. Dit vismeel wordt toegevoegd aan varkensvoer, kattenvoer, kippenvoer, e.d. De boer rijdt de met vismeel vergiftigde mest weer op het land uit. Als gevolg daarvan wordt het daarop groeiende voedsel weer vergiftigd. De boeren krijgen de schuld van dit alles, terwijl Hickson Garantor B.V. dit heeft veroorzaakt. De gevolgen van deze gigantische arseenzuurvergiftiging zal voor velen catastrofaal zijn.

Om te voorkomen dat straks de Tweede en Eerste kamerleden kunnen zeggen "wij hebben dit niet geweten" heb ik hen allen via hun voorzitters bij brief van 13 april 2001 hierover geïnformeerd en hen gevraagd de daarin 7 gestelde vragen te beantwoorden. Betreffende brief sluit ik af met de woorden: Gezien de ernst van bovengenoemde feiten zou ik een spoedige beantwoording op bovengenoemd 7-tal vragen erg waarderen. Wij moeten toch niet dezelfde fouten maken als die met onjuiste classificatie en etikettering van vuurwerk, die heeft geleid tot de ramp in Enschede. Moet ook hier de controle weer falen?

Wij moeten toch niet dezelfde fouten maken als die met onjuiste classificatie en etikettering van vuurwerk, die heeft geleid tot de ramp in Enschede. Moet ook hier de controle weer falen? Wanneer wordt het advies van 28 april 1999 van de Raad van State door de Tweede en Eerste Kamer overgenomen en worden de verantwoordelijke ministers en ambtenaren hiervoor strafrechtelijk vervolgd?

Noot:
Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft beschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/ekc.htm