Ecologisch Kennis Centrum behaalt na 15 jaar milieu-strijd de bestuurlijke overwinning !


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Biomassa of secundaire brandstof voor het maken van onze groene stroom.
En het vernietigen van mensenlevens.
Groene Stroom uitstekend, maar geen kanker verwekkende Groene Stroom.

Eindelijk is het dan zover: na een ruim 16 jaar lange door Ad van Rooij gevoerde bittere strijd moet het grootste door de Nederlandse overheid gesubsidieerde milieuschandaal ooit, die ook houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode gebruiken als dekmantel, stoppen met het nog meer bij mensen toebrengen van de dodelijke ziekte kanker.
Vandaar dat wij dan nu ook alvast de Nederlandse vlag uithangen, omdat hij uiteindelijk al meer dan 50 jaar lang niet waard was om hem waarlijk te gebruiken, gezien de mensvernietigende gevolgen die deze Nederlandse politiek haar inwoners heeft aangedaan. Duizenden Nederlanders zijn daarvan al het slachtoffer. Nog miljoenen Nederlanders zullen volgen gezien de vele miljoenenen kilogrammen goed in water oplosbaar sluipmoordenaarsgif aan arzeenzuur en chroomtrioxide (chroomVI) die door deze Nederlandse politiek op een ongecontroleerde wijze in het milieu zijn gebracht.

En als de Nederlandse politiek nu niet doorzet en per direct daar een streep onder zet ? dan zullen er in de toekomst nog vele miljoenen "wereldburgers" volgen. Dit omdat de Nederlandse politiek het "Rio de Janeiro protocol" en "Kyoto protocol" gebruiken als dekmantel om met dekmanteltermen als "groene stroom" en "green bricks" met miljarden euro's aan overheidssubsidie van minister Brinkhorst van Economische Zaken de gehele wereld te vergiftigen. Zie hiervoor: https://www.stelling.nl/kleintje

Aan de directie van Houtimpregneerbedrijf Gebr van Aarle B.V.


Geachte directeur,

U maakt nog steeds met arseen en Chroom VI geimpregneerd hout voor in de tuin en zelfs voor kinderspeeltoestellen ( zie ook uw eigen site http://www.vanaarlehout.nl/frameset2.htm ).

Sterker nog u bent de produktie ervan aan het uitbreiden. Dit heeft u kunnen doen omdat u van CDA burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk CDA wethouder C. van Rossum uw illegale stellage-bouwwerken, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de milieuvergunningvoorschriften passief gedogen. U wordt daarbij geholpen door de CDA- Staatssecretaris van VROM de heer P. van Geel. Ook deze Pieter van Geel heeft jarenlang gewerkt onder Fank Houben. Deze mijnheer van Geel gaat daarmee zelfs zover dat hij daarbij de Europese Richtlijn nr. 2003/2/EG opzettelijk overtreedt, ondanks zijn belofte in zijn brief van 30 maart 2003 aan mij dat niet te doen ( zie onder ) en dat hij die EG-richtlijn voor 1 juli 2003 zou omzetten in Europees recht ( lees hieronder).

Hiermee is vast komen te staan de CDA staatssecretaris Pieter van Geel exact doet wat eco-terroristen hem voorschrijven ( zie column30.htm ) . Eco-terroristen zijn met name: Frank Houben, CDA commissaris van de koningin voor Noord Brabant en persoonlijke vriend van Hare Majesteit de Koningin; CDA burgemeester Piet Schriek van Sint Oedenrode, goede vriend van Frank Houben; Erik Huijbregts werkt partime als milieu-ambtenaar bij de provincie Noord Brabant onder regie van Frank Houben en is tevens verantwoordelijk DGS- wethouder milieu van de gemeente Sint Oedenrode onder leiding van Piet Schriek. Door dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle BV wordt, als gevolg van het door het ministerie van VROM ingebouwde tekortkomingen in wetgeving, hoogproblematisch gevaarlijk afval van Shell/ Billiton/Budelco met subsidie van VROM gedumpt bij de mensen in de tuin (zie http://www.biomassa.polie.nl/blokschema.htm.

Dit ondanks het feit dat het zwarte lijststoffen betreffen die zo gevaarlijk zijn dat in internationaal verband al vanaf 1986 is besloten dat deze stofen niet in het milieu mogen worden gebracht. Bekend is dat het Koninklijk Huis de grootste aandeelhouder is van Shell. Ik ben daarom dan ook benieuwd wat die hieraan heeft verdiend. Ik heb hierover al tientallen brieven verstuurd aan Hare Majesteit de Koningin. Door Hare Majesteit is daarop nog nooit inhoudelijk gereageerd. Het lijkt mij interessant om te weten wie die brieven voor Hare Majesteit heeft tegenhouden!!

Mijn vraag aan de directeur van de Gebr. van Aarle BV is:

Wilt u als bedrijf u nog langer laten misbruiken als dekmantelbedrijf door bovengenoemde CDA-ecoterrorsten om de milieumaffia
( zie column20.htm en column30.htm ) persoonlijk te verrijken ten kosten van duizenden mensenlevens die van het door u geproduceerde geimpregneerde hout ernstig ziek zullen worden totdat de kankerdood erop volgt Ja of Nee ??

Een copie van deze e-mail is verstuurd aan CDA-burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk CDA-wethouder C. van Rossum en CDA- Staatssecretaris Pieter van Geel en vele anderen.

Ik wil u vragen om per kerende e-mail hierop te reageren, ook naar de copiehouders, zodat iedereen weet of u zich nog langer als dekmantelbedrijf wilt laten misbruiken door deze CDA- ecoterroristen.

Met vriendelijke groeten,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Ing A.M.L. van Rooij
Milieu-en Veiligheidskundige
Tel 0413-490387
E-mail a.vanrooij1@chello.nl

Brief aan staatssecretaris Van Geel van VROM over Europese wetgeving m.b.t. WolmanzoutenHenry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  Van:
   Ing. A.M.L. van Rooij en
   J.E.M. van Rooij van Nunen,
   't Achterom 9a,
   5491 XD Sint Oedenrode.

  Per brief en per fax 070-3391352

  Sint Oedenrode, 27 juli 2003.

  OPEN BRIEF

Aan: Staat der Nederlanden,
t.a.v. de Staatssecretaris van VROM
de heer P. van Geel,
Postbus 20951,
2500 EZ 's-Gravenhage.

Mijn kenmerk: VROM/27073/br.

Betreft:

 • CCA-verduurzaamd hout /
 • Reactie naar aanleiding van uw brief van 6 juni 2003, kenmerk SBM 2003027444.

Geachte heer van Geel,

Bij brief van 6 juni 2003 heeft u gereageerd op mijn brief van 30 maart 2003 aan u. Daarin hebt u mij zeer nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat u tijdig uitvoering zult geven aan de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van met arseen geïmpregneerd hout. Daarin hebt u tevens vermeld dat volgens artikel 2 van de richtlijn de omzetting in Nationaal recht uiterlijk op 30 juni 2003 moet plaatsvinden.

Heden, 27 juli 2003 (4 weken later) heeft u deze Europese richtlijn nr. 2003/2/EG nog steeds niet omgezet in nationaal recht. Dit betekent dat u mij hierover onjuist hebt voorgelicht en dat u als verantwoordelijke staatssecretaris van VROM onbetrouwbaar bent gebleken. Of is het zo dat u tegen de collusie, onder leiding van uw CDA-partijgenoot burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode, niet opgewassen bent en dat hij bepaalt wat u moet doen?

Het vermanende vingertje van burgemeester P. Schriek richting u, als staatssecretaris, zoals u dat kunt zien op de foto behorend bij artikel "Europa verbiedt geïmpregneerd hout" uit het Katholiek Nieuwsblad (zie bijlage1), heeft kennelijk dus toch gewerkt. Deze vermanende vinger van burgemeester P. Schriek richting u kunt u ook zien op foto's bij de SDN op internet: www.sdnl.nl/ekc-cca2.htm en ekc-cda.htm

Ongeveer een maand geleden heeft het houtimpregneerbedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode van CDA-burgemeester P. schriek en CDA-wethouder C. van Rossum het gehele bedrijf vol mogen zetten met stellage-bouwwerken tot 40 meter lang en 6 meter hoog waarmee de opslag van CCA geïmpregneerd hout drastisch kan worden verhoogd. Dit alles zonder een daartoe vereiste bouwvergunning en in strijd met de voorschriften uit de milieuvergunning. Ondanks mijn nadrukkelijk verzoek om daartegen handhavend op te treden wordt dat door deze CDA-bestuurders van Sint-Oedenrode geweigerd. Ook de inspectie van VROM voor Noord-Brabant, die onder uw verantwoordelijkheid valt, treedt daartegen niet op. Het resultaat is dat de verkoop van met CCA geïmpregneerd tuinhout, waaronder kinderspeeltoestellen, via het dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. ondanks het Europese verbod flink is uitgebreid. Mijn vraag aan u is:

  Welke stappen gaat u tegen deze illegale uitbreiding bij
  houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. ondernemen ?

CDA-burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk CDA-wethouder C. van Rossum kunnen van het vergiftigen via dekmantelbedrijven maar niet genoeg krijgen. Om die reden mag ook houtbedrijf Gebr. Smetsers te Sint Oedenrode, zonder de daartoe vereiste vergunningen in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan, zijn bedrijf enorm uitbreiden ten behoeve van de productie en verkoop van geïmpregneerde kinderspeeltoestellen. Ondanks het verzoek van de SDN om daartegen handhavend op te treden wordt dat door deze CDA-bestuurders van Sint Oedenrode geweigerd. Ook de inspectie van VROM voor Noord Brabant, die onder uw verantwoordelijkheid valt, treedt hiertegen niet op. Het resultaat zal zijn dat de verkoop van met CCA- en CC-geïmpregneerde kinderspeeltoestellen ook via dekmantelbedrijf Gebr. Smetsers ondanks het Europese verbod drastisch zal toenemen. Mijn vraag aan u hierover is:

  Welke stappen gaat u tegen deze illegale uitbreiding
  bij het houtbedrijf van de Gebr. Smetsers ondernemen?

Een vaststaand feit is dat bovengenoemde illegale uitbreidingen van de bedrijfsactiviteiten bij zowel de Gebr. van Aarle B.V. alswel de Gebr. Smetsers rechtstreeks het gevolg zijn van het feit dat u de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG niet voor 30 juni 2003 hebt omgezet in nationaal recht, ondanks het feit dat u daartoe wettelijk verplicht was.

Dit in tegenstelling tot de Belgische regering die bij Koninklijk Besluit van 26 april 2003 richtlijn nr. 2003/2/EG tijdig heeft omgezet in hun Nationaal recht (zie bijlage 2)

Daarmee heeft BelgiŽ beslist dat met arseen verduurzaamd hout waarvoor een gevaar bestaat voor kinderen, zoals plankenvloeren voor terrassen, speeltuigen of andere producten bestemd voor met name kinderen: speeltuinartikelen, speeltuinmeubilair, afsluitingen van speeltuinen vanaf 1 juli 2003 niet meer op de markt mag worden gebracht.

Dit verklaart ook de passief gedoogde drastische illegale uitbreidingen bij de Gebr. van Aarle B.V. en de Gebr. Smetsers door CDA-burgemeester P. Schriek en CDA-wethouder C. van Rossum. Deze uitbreidingen zijn namelijk nodig om vanuit Nederland (Sint Oedenrode) massaal met arseen geïmpregneerd tuinhout en kinderspeeltoestellen te kunnen uitvoeren naar buurland BelgiŽ en andere EU-landen. Nu dit CCA-geïmpregneerde hout niet meer in BelgiŽ en andere EU-landen op de markt mag worden gebracht is mijn vraag hierover aan u:

  Welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat vanuit
  Nederland in het algemeen, en vanuit de bedrijven Gebr. van
  Aarle BV en Gebr. Smetsers uit St-Oedenrode in het bijzonder,
  met arseen geïmpregneerd tuinhout, kinderspeeltoestellen e.d.
  over de grenzen gaat naar BelgiŽ en andere Eu-landen?

Met vorenstaande feiten is onomstotelijk komen vast te staan dat u onder dictatoriale druk van uw CDA-partijgenoten burgemeester P. Schriek en wethouder C. van Rossum uit Sint Oedenrode de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG opzettelijk niet voor 1 juli 2003 hebt omgezet. Dit om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat Nederland de productie en verkoop van met arseen geïmpregneerd hout kan uitbreiden en over de grenzen heen aan BelgiŽ en andere EU-landen kan verkopen.

Dat er van uw zijde sprake is van opzet wordt nog eens bevestigd met het feit dat de inspectie van VROM voor Noord-Brabant, die door u wordt aangestuurd, niet optreedt tegen genoemde illegale uitbreidingen bij houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. en de Gebr. Smetsers te Sint Oedenrode; en dat terwijl u met uw bezoek aan Sint-Oedenrode met de CDA-caravaan toegaf dat met niet weet wat honderduizend chemische stoffen aanrichtine in het milieu. (zie hiervoor de video van uw eigen toespraak) op internet tijdens de: Verkiezingscaravaan van het CDA

Geheel Nederland, geheel Europa en de gehele wereld behoren te weten dat hetgeen ik hierboven heb geschreven de werkelijke waarden en normen zijn van de Nederlandse CDA-politiek onder uw verantwoordelijkheid. Om die reden heb ik deze brief aan u laten publiceren bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet www.sdnl.nl/ekc-vr36.htm

Uw antwoord op deze brief zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst. Een afschrift van deze brief laat ik toekomen aan voorzitter R. Prodi van de Commissie van de Europese Gemeenschappen met het verzoek dit schrijven te laten vertalen en toe te zenden aan alle EU-lidstaten waaronder BelgiŽ. Daarbij zal ik EU-voorzitter R. Prodi verzoeken om vanuit de Europese Commissie direct maatregelen te nemen die ertoe leiden dat het uitvoeren van geïmpregneerd hout vanuit Nederland naar de andere EU-lidstaten onmiddellijk wordt verboden.

In afwachting van uw spoedig antwoord hierop;

Hoogachtend, Ing. A.M.L. van Rooij Milieu- en veiligheidskundige. J.E.M. van Rooij- van Nunen


 C.c. 
 • Europese Commissie Directoraat Generaal Milieuzaken.
 • Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Redactie van de Staatscourant
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
 • Dhr. T. v.d. Ham, Twee Vandaag
 • Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland
 • Mw. P. Hemelrijk, freelance journalist
 • Mw. M. van Boxtel SP-statenlid provincie Noord Brabant en gemeente Sint Oedenrode
 • Dhr. T. van Bergen, SP-commissielid provincie Gelderland
 • Dhr. Van der Lee, Brabants Dagbald
 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, halen, Horn, Nunhem en naaste omgeving
 • Overige alle mogelijke media en politieke partijen binnen Nederland en overige EU-landen