Verzoek de jacht te openen op een van de grootste Brabantse vervuilers: Gebr. van Aarle BV
Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode. Sla dit houtimpregneerbedrijf deze keer niet over.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386
                                                                  De Voorzitter van de Raad van State,

t.a.v. mr. K. Brink

                                                                  Afdeling bestuursrechtspraak,

                                                                  Postbus 20019,

                                                                  2500 EA 's-Gravenhage.

 

OPEN BRIEF                                   Sint Oedenrode, 27 november 2003

 

Tevens, excl. bijlage, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 27 november 2003.

Ons kenmerk: Aar/091103/VV

Uw nummer: 200307429/2/M1

 

Betreft: A.J. van Rooij, J.M. van Rooij v/d Heijden, A.M.L. van Rooij en

            J.E.M. van Rooij van Nunen (appellanten)/

Toezending nadere stukken op onze nadere motivering d.d. 23 november 2003 van ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 9 november 2003 van het bij brief van 1 oktober 2003, nummer: 03/1754, verzonden besluit van 23 september 2003 van Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode, inzake Gebr. van Aarle B.V.

 

 

Geachte Voorzitter Brink,

Namens A.J. van Rooij, J.M. van Rooij v/d Heijden, A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen, wonende aan 't Achterom 9 en 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellanten, laat ik u hierbij op mijn opgemeld verzoekschrift d.d. 9 november 2003, nader gemotiveerd bij brief van 23 november 2003, de volgende nadere stukken toekomen:

 

NADERE STUKKEN OP VERZOEKSCHRIFT

 

In onze bij brief van 23 november 2003 toegezonden nadere motivering in deze zaak heb ik voorzitter mr. E.J.H. Hirsch Ballin het volgende bericht:

 

==============================================================

De zaken die op 2 december 2003 ter zitting worden behandeld heeft de Raad van State al op hun website staan. Opvallend hierbij is dat bovengenoemde zaak met als nummer 200307226/2/M1 en deze zaak met als nummer 200307429/2/M1 daar niet bij staan (zie bijlage L).

Oud minister van Justitie mr. E.J.H. Hirsch Ballin, die al vanaf 1992 de leider is van bovengenoemde zware georganiseerde misdaad rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V., heeft zich recent tot voorzitter van de gehele Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weten  op te werken (zie bijlage M). Voor mij staat hiermee dan ook vast dat dr. E.M.H. Hirsch Ballin, als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, betreffende zaken van de website van de Raad van State heeft afgehouden om daarmee corrupt te kunnen uitspreken en die corrupte uitspraken uit de openbaarheid te houden.

==============================================================

 

Nadat u, als voormalig secretaris van de Raad van State, daarvan kennis had genomen heeft u de informatie op internet bij de Raad van State op

24 november 2003 hierop laten aanpassen. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 1. Uitdraai d.d. 22 november 2003 met zittingsdata voor dinsdag

2 december 2003 bij de Raad van State op internet (1 pagina)

 1. Uitdraai d.d. 24 november 2003 met zittingsdata voor dinsdag

2 december 2003 bij de Raad van State op internet (1 pagina)

 

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Bijgevoegd vindt u verder:

 1. De 'Intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie' overeengekomen op 10 maart 1992 (39 pagina's).

   

 • Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Deze intentieverklaring is op 10 maart 1992 ondertekend door:

  -         minister J.G.M. Alders namens het ministerie van VROM.

  -         minister dr. J.E. Andriessen namens het ministerie van EZ.

  -         minister J.R.H. Maij-Weggen namens het ministerie van V en W.

  -         de heer D. Sonneveld namens het Interprovinciaal Overleg.

  -         drs. P.Ph. Dordregter namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  -         dr. ir. J. IJff en mr. C. Th. Smit namens de Unie van Waterschappen.

  -         ir. O.H.A. van Royen namens de stichting Basismetaalindustrie en Milieu

   

 • Bovengenoemde personen hebben hiermee op 10 maart 1992 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is beslist dat de 220.000 ton jarosiet die Billiton (Budelco/Shell) jaarlijks aan gevaarlijk afval opslaat in het jaar 2000 moet zijn teruggebracht naar 11.000 ton en dat 209.000 ton daarvan moet worden hergebruikt (zie bijlage 1 blz. 14 en 15).

  In deze overeenkomst is aan bovengenoemde deelnemers en de deelnemers uit de Overleggroep en taakgroepen een geheimhoudingsplicht opgelegd (zie bijlage 3, blz. 2 en 3).

   

 • Voor wat betreft de financiering is het volgende overeengekomen (zie blz.9):

  -         de kosten van deze geheime Overleggroep, het projectbureau en de project- dan wel taakgroepen als bedoeld in punt 1.3 van bijlagen III worden gedragen door het ministerie van VROM.

  -         de kosten voor eventueel door de Overleggroep opgedragen onderzoeken worden door de Overheid en de Stichting Basismetaal en Milieu gezamenlijk gefinancierd. In de geheime Overleggroep zullen op basis hiervan nadere afspraken over de bekostiging van onderzoek worden gemaakt.

   

 • Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat grote bedragen aan overheidsgeld (gemeenschapsgeld) is gebruikt, en nog steeds wordt gebruikt, ten behoeve van bovengenoemd geheim overleg en geheime onderzoeken.

   

 • U zult zich afvragen waarom mag de belastingbetalende Nederlander niet weten wat er met hun geld allemaal gebeurd?

  Het antwoord daarop kunt u hieronder lezen met feitelijke bewijsstukken onderbouwd:

  Onderzoek heeft uitgewezen dat jarosiet hoge concentraties aan zware metalen bevat waaronder arseen, chroom VI en koper. Bijgevoegd vindt u:

  1. Het artikel 'Zinkafval kan milieuvriendelijk worden verwerkt' (2 pagina's).

   

 • Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In dat artikel staat letterlijk het volgende:

  Om een alternatief voor de opslag van het zinkafval te vinden ontwikkelde de Utrechtse promovendus Hans Hage in opdracht van een Europees consortium van bedrijven en onderzoeksinstituten een zogeheten 'waste-to-waste' procédé waarbij jarosiet wordt vermengd met rioolslib. Bij een temperatuur van 260 graden Celsius gaan deze twee afvalproducten een serie chemische reacties met elkaar aan die het mengsel reduceren tot een aantal onschadelijke bestanddelen. Naast schoon afvalwater levert het proces vier commercieel aantrekkelijke restproducten op, te weten helder wit gips, zuivere ammonia, een concentraat aan zware metalen waarvoor in de industrie veel belangstelling heeft, en een mengsel van gesmolten ijzer, zand en klei dat inblokken kan worden gegoten de als alternatief voor basaltblokken in de bouw kunnen worden gebruikt.

 •   

 • Het concentraat aan zware metalen (arseen, chroom VI, koper) wordt dus uit jarosiet (zinkafval) gehaald waarvoor de industrie (Hickson Garantor) veel belangstelling heeft.

 • Op 10 maart 1992 zijn bovengenoemde personen, waaronder minister J.G.M. Alders van VROM, minister J.E. Andriessen van EZ en minister J.R.H. Maij-Weggen van V  en W dit alles overeengekomen. Het gaat in Nederland jaarlijks om 209.000 ton jarosiet. Daarin zitten enorm veel kilogrammen arseen, chroom VI en koper.

   

 • U zult zich afvragen, waar moet men met die grote hoeveelheden levensgevaarlijke arseen, chroom VI en koper blijven?

  Het waterdichte antwoord hierop met bijgevoegde bewijsstukken is als volgt: Namens het ministerie van VROM zit ing. C.M. Moons in bovengenoemde geheime Overleggroep Basismetaal industrie. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

  1. bijlage 1 uit de rapportage 'Uitvoering intentieverklaring basismetaalindustrie, sommatierapport BMP-2' (1 pagina).

   

 • Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Op 20 mei 1992 laat diezelfde ing. C.M. Moons namens minister J.G.M. Alders van VROM de 'Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven' uitgaan naar betrokken besturen van de Gemeenten met een kopie naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de afzonderlijke provincies, de Unie van Waterschappen en de waterkwaliteitsbeheerder, de CUWVO, de Regionale inspecties milieuhygiŽne, de VHN en alle bekende houtimpregneerbedrijven met in zijn voorbrief (let wel, dit staat niet in de circulaire zelf) letterlijk de volgende tekst:

  Voor de duidelijkheid merk ik op dat in deze circulaire geen uitspraken worden gedaan over de milieuaspecten van verduurzaamd hout in de gebruiks- en afvalfase.

   

 • Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

  1. De voorbrief d.d. 20 mei 1992 van ing. C.M. Moons met daarachter blz. 1 en blz. 12 uit de 'Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven' van minister J.G.M. Alders van VROM (3 pagina's).

   

 • Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Ambtenaar ing. C.M. Moons van VROM heeft dit geschreven met de wetenschap dat Hickson Garantor B.V. in Nijmegen betreffende hoge concentraties arseen, chroom VI en koper uit betreffende jarosiet verwerkt in het bestrijdingsmiddel 'Superwolmanzout-Co' en dat dit bestrijdingsmiddel wordt verkocht aan o.a. het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (mijn buurman). Voor het feitelijk bewijs vindt u bijgevoegd:

  1. Blz. 3 uit het rapport 'Duurzaam hout goed fout' van oktober 1990 van voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe van de Socialistische Partij (1 pagina).
  2. De brief van 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister drs. J.P. Pronk van VROM (1 pagina).

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

   

 • Al in 1990 hielp dezelfde ing. C. Moons, in nauwe afstemming met burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, Hickson Garantor B.V.,  en de Regionaal inspecteur van VROM voor Noord Brabant dr. H.A.M.A. de Vries, het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. met het achteraf aanpassen van zijn aanvraag om milieuvergunning om net onder de 500 kg. arseen aan opslag uit te komen. Dit om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat de Gebr. van Aarle B.V. geen extern veiligheidsrapport behoeven te hebben die de verre omgeving van het bedrijf moet beschermen tegen een chemische ramp van een omvang als die van SEVESO (ItaliŽ) of Bopal (India).

   

 • Voor het feitelijke bewijs vindt u bijgevoegd:

  1. De brief van 3 mei 1990, kenmerk: 0250005/B1, van de Regionaal Inspecteur dr. H..M.A. de Vries aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode met een kopie aan Hickson Garantor B.V., ing. C. Moons van het directoraat-generaal milieubeheer en de Firma van Aarle B.V. (2 pagina's).

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 •  

  Het gaat om enorme hoeveelheden arseen, chroom VI en koper uit jarosiet

  (zinkafval) die Billiton (Budelco/Shell) wereldwijd via dekmantelbedrijf Hickson Garantor B.V. wil gaan verkopen om het vervolgens via de houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V., bij de door minister J.G.M. Alders van VROM opzettelijk onjuist voorgelichte consumenten in de tuinen te dumpen.

   

 • Hiervoor moest dus een wereldwijd grote markt worden gecreŽerd. Ook daarvoor heeft voormalig minister van VROM J.G.M. Alders gezorgd.

  In juni 1992 heeft het Kabinet Lubbers III, onder voorzittersschap van voormalig minister Alders van VROM, het 'Rio de Janeiro protocol' tot stand gebracht en ondertekend. Onder de dekmantel van behoud van de regenwouden heeft Alders verduurzaamd hout als geschikt alternatief aangeprezen. De door minister Alders gesubsidieerde milieuorganisatie's waaronder Vereniging milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuurfonds volgden minister Alders van VROM daarin blindelings, anders werd hun subsidie ingetrokken.

 • Landelijke milieucampagnes, en de enorme publiciteit hierover hebben in Nederland geleid tot een werkelijke rage. Deze campagnes stimuleerde de aanschaf door de consument. Coniferen en beukenhagen werden veelal gerooid en nauwelijks nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam daarvoor in de plaats. Tegels en klinkers in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd hout. Zelfs kinderspeeltoestellen, picknicktafels vlonders, beschoeiingen, huizen en zelfs gehele woonwijken werden gebouwd van geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden behouden heb ik nooit begrepen en is ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat Billiton/Budelco/Shell op deze wijze haar levensgevaarlijk afval, met de hulp van het Kabinet Lubbers III, jaarlijks met miljoenen kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen. Voor de feitelijke onderbouw vindt u bijgevoegd:

  1. Het artikel 'Provincies tegen gifgroene stroom' uit Kleintje Muurkrant nr. 368 van 7 juni 2002 (2 pagina's).
  2. De brief van 11 april 1990 van Ir. D.W.C. Mouwen van Techmil B.V. aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode t.a.v. de heer H.A.M. Hendriks (2 pagina's).
  3. Het artikel 'Hout impregneren zonder het milieu te belasten' uit het Eindhovens Dagblad van 7 juli 1989 (1 pagina).

   

 • Ik verzoek u kennis te nemen in die inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  De hierboven beschreven georganiseerde misdaad hebben 13 jaar lang allerlei pogingen ondernomen om mij, met behulp van leugenachtige artikelen van anonieme journalisten in het Eindhovens Dagblad, kapot te maken. Dit alles ten dienste van de hierboven beschreven georganiseerde misdaad die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. gebruiken als dekmantel.

   

 • Het gehele kabinet Lubbers III heeft op de hierboven beschreven wijze Billiton (Budelco/Shell) geholpen om via de dekmantelbedrijven Hickson Garantor B.V. en houtimpregneerbedrijven, waaronder de Gebr. van Aarle B.V., jaarlijks miljoenen kilogrammen arseen, chroom VI en koper met het geïmpregneerde hout mee in water, bodem en lucht te dumpen. Dit alles in strijd met hun eigen beleid zoals dat door de Tweede Kamer der Staten Generaal is vastgelegd in het Indicatief

 •  

 • Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 waarin zowel arseen als chroom VI staan opgenomen als zwarte lijsstof en waarvoor in Internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen gezien hun gevaarlijke eigenschappen via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Onder milieuschadelijkheid wordt verstaan: stofeigenschappen zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit of afbreekbaarheid -, en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden. Op grond hiervan had de Gebr. van Aarle B.V. betreffend arseen en chroom VI nooit in het hout mogen persen om er geïmpregneerd hout van te maken en nooit als geïmpregneerde houten producten aan de consumenten mogen verkopen.

   

 • Voor de feitelijke onderbouw vindt u bijgevoegd:

  1. Het van toepassing zijnde gedeelte uit blz. 3, 52 en 53 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, nr. 19204, nrs. 1-2 van de Tweede Kamer der Staten Generaal (1 pagina).

   

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Ondanks deze wetenschap bij alle leden van kabinet Lubbers III dat door hen daarmee alle Nationale- en Internationale wetten met voeten werden getreden, hebben zij toch besloten dit alles zwaar te subsidiŽren.

   

 • Via de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN) heeft minister Alders van VROM grote bedragen subsidie gegeven aan de houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder de Gebr. van Aarle B.V., voor de invoering van een milieuzorgsysteem en heeft het ministerie van VROM via deze houtimpregneerbedrijven 25 tot 75 % subsidie gegeven aan consumenten die dit geïmpregneerde hout met 'Komo-keur' kochten.

  Dit alles met de wetenschap dat 'Komo-gekeurd' geïmpregneerd hout juist het maximum aan arseen en chroom VI bevat. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

  1. Het artikel VROM-subsidie voor invoering milieuzorgsysteem door VHN-bedrijven van juli 1992 (1 pagina).
  2. Het van toepassing zijnde gedeelte uit de folder 'Milieuvriendelijk verbouwen? subsidie duurzaam bouwen' uitgegeven door het ministerie van VROM (1 pagina).

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

   

 • Met deze enorme subsidieverlening vanuit het Kabinet Lubbers III is dit gehele Kabinet feitelijk aan het hoofd komen te staan van deze Internationaal georganiseerde misdaad. In dit Kabinet Lubbers III zaten de volgende ministers:

   

  Minister President

  -         Drs. R.F.M. Lubbers (cda) Minister President

   

  Ministerie Algemene Zaken

  -         Drs. R.F.M. Lubbers (cda) minister

   

  Vice-Minister-President

  -         W. Kok (pvda)

  (nu werkzaam voor Shell)

   

  Ministerie Buitenlandse Zaken

  -         Mr. H. van de Broek (cda) minister (7 november 1989 - 3 januari 1993)

  -         Dr. P.H. Kooijmans (cda) minister (2 januari 1993 - 22 augustus 1994)

  -         P. Dankert (pvda) staatssecretaris (7 november 1989-16 juli 1994)

   

  Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

  -         drs. J.P. Pronk (pvda) minister

   

  Ministerie van Justitie

  -         Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (cda) minister (7 november 1989 -

  27 mei 1994)

  Moest toen opstappen vanwege de IRT-affaire. Is nu voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  -         Mr. A. Kosto (pvda) minister (27 mei 1994-22 augustus 1994)

  Is nu staatsraad bij de Raad van State.

  -         Mr. A. Kosto (pvda) staatssecretaris (7 november 1989-27 mei 1994

  Is nu staatsraad bij de Raad van State

   

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  -         Drs. C.I. Dales (pvda) minister (7 november 1989-10 januari 1994)

  -         Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (cda)(10 januari 1994-

  18 januari 1994) Is nu voorzitter van de Afdeling

  bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  -         Drs. E. van Thijn (pvda) minister (18 januari 1994-27 mei 1994)

  Moest toen opstappen vanwege de IRT-affaire.

  -         D.IJ.W. de Graaff-Nauta (cda) minister

  (27 mei 1994-22 augustus 1994)

  -         D.IJ.W. de Graaff-Nauta (cda) staatssecretaris

  (7 november 1989-27 mei 1994)

   

  Ministerie Onderwijs en Wetenschappen

  -         Dr. Ir. J.M.M. Ritzen (pvda) minister

  -         Drs. J. Wallage (pvda) staatssecretaris (7 november 1989-7 juni 1993)

  -         Dr. R.J. in 't Veld (pvda) staatssecretaris (9 juni 1993-19 juni 1993)

  -         Dr. M.J. Cohen (pvda) staatssecretaris (2 juli 1993-22 augustus 1994)

   

  Ministerie van FinanciŽn

  -         W. Kok (pvda) minister

  Is verantwoordelijk voor de enorme bedragen gemeenschapsgeld die zijn uitgegeven aan subsidie ten gunste van de hierboven beschreven internationale georganiseerde misdaad (milieumaffia). Moest W. Kok daarom commissaris van Shell worden om dit alles te kunnen afdekken?

  -         Drs. M.J.J. van Amelsvoort (cda) staatssecretaris.

   

  Ministerie van Defensie

  -         A.L. ter Beek (pvda) minister.

  -         Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (cda) staatssecretaris

  (7 november 1989-1 juni 1993)

  -   A.B.M. Frinking (cda) staatssecretaris (1 juni 1993-22 augustus 1994)

   

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  -         J.G.M. Alders (pvda) minister

  Is nu commissaris van de Koningin voor Groningen

  -         Drs. E. Heerma (cda) staatssecretaris

   

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  -         J.R.H. Maij-Weggen (cda) minister (7 november 1989-16 juli 1994)

  Is nu commissaris van Koningin voor Noord Brabant.

  -         Dr. J.E. Andriessen (cda) minister (16 juli 1994-22 augustus 1994)

   

  Ministerie van Economische Zaken

  -         Dr. J.E. Andriessen (cda) minister

  -         Drs. P. Bukman (cda) staatssecretaris (7 november 1989-28 september 1990)

  -         Mr. Y.M.C.Th. van Rooy (cda) staatssecretaris (28 september 1990-

  22 augustus 1994)

  Wilde men eerst aanwijzen als commissaris van de Koningin voor Noord Brabant, maar heeft geweigerd.

   

  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  -         Ir. G.J.M. Braks (cda) minister (7 november 1989-19 september 1990)

  -         Dr. B. de Vries (cda) minister (19 september 1990-28 september 1990)

  -         Drs. P. Bukman (cda) minister (28 september 1990-22 augustus 1994)

  -         Drs. J.D. Gabor (cda) staatssecretaris (28 september 1990-

       22 augustus 1994)

   

  Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  -         Dr. B. de Vries (cda) minister

  -         E. ter Veld (pvda) staatssecretaris (7 november 1989-5 juni 1993)

  -         Drs. J. Wallage (pvda) staatssecretaris (7 juni 1993-22 augustus 1994)

   

  Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  -         Drs. H. d'Ancona (pvda) minister (7 november 1989-16 juli 1994)

  -         Dr. Ir. J.M.M. Ritzen (pvda) minister (16 juli 1994-22 augustus 1994)

  -         H.J. Simons (pvda) staatssecretaris (6 november 1989-26 februari 1994)

   

  Belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en bijstand

  -         Drs. R.F.M. Lubbers (cda) minister (7 november 1989-

  11 november 1989)

  -         Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (cda) minister (14 november 1989-

  27 mei 1994)

  Op dit moment is Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin voorzitter van de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Heeft Shell CuraÁao niet sterk vergiftigd en daar veel mensen ziek gemaakt? Verklaart dit het gegeven dat de huidige politiek van de Nederlandse Antillen en Aruba niets meer met Nederland te maken wil hebben en willen ze daarom onafhankelijk worden?

  -         Drs. R.F.M. Lubbers (cda) minister (27 mei 1994-22 augustus 1994)

   

  Bovengenoemde criminele organisatie, zijnde het Kabinet Lubbers III, hebben van meet af aan het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf gebruikt om via dat bedrijf grote hoeveelheden arseen, chroom VI (zwarte lijststoffen) en koper uit jarosiet afkomstig van Billiton (Budelco/Shell) met enorme bedragen aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld) bij de opzettelijk onjuist voorgelichte consumenten in de tuin te dumpen en hun daarmee ernstig ziek te maken tot de verschrikkelijke kankerdood daarop volgt.

   

  Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat de Nederlandse consument al 13 jaar lang enorme bedragen aan belasting heeft moeten betalen ten behoeve van de zware georganiseerde misdaad om daarmee henzelf ernstig ziek te maken totdat de kankerdood erop volgt. Degene, die dat in strafrechtelijke zin al de jaren heeft afgedekt, en door zijn opvolgers heeft laten afdekken, is voormalig minister van Justitie Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin. Hij is daarmee het opperhoofd van deze wereldwijd vertakte Internationaal georganiseerde misdaad geworden.

   

  Hoever Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin gaat met het plegen van deze praktijken ten dienste van deze zware georganiseerde misdaad rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (mijn buurman) kunt u lezen in:

  1. Onze bij brief van 23 november 2003, kenmerk: Aar/091103/VV, toegezonden nadere motivering van dit verzoek om voorlopige voorziening, met bijbehorende nadere motivering van

  23 november 2003, kenmerk: Aar/091103/B, op bijbehorend beroepschrift (20 pagina's). Voor de inhoud hiervan zie ook bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/ekc-rs119.htm Bijbehorende bijlagen zijn al in uw bezit.

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

   

  Wanneer komt hieraan een einde?

   

  Al 10 jaar geleden heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk bij brief van 21 juni 1993 aan mr. Ficq, toenmalig hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch, aandacht gevraagd voor deze zaak en hem verzocht om ter wille van de bestrijding van organisatiecriminaliteit direct met een onderzoek te beginnen. Deze brief van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk kunt u vinden bij Stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/irm-24.htm 

  Heden na 10 jaar heeft mr. Ficq daarop nog steeds niet gereageerd.

   

  Tot 3 jaar terug bekleedde mr. Ficq als Procureur Generaal in Nederland de hoogste post op dit gebied. Hij had daar de bestrijding van de zware georganiseerde milieucriminaliteit in zijn portefeuille. Ondanks dat is hij nog steeds niet aan een dergelijk onderzoek begonnen.

  Als waardering daarvoor is hij door minister van justitie Korthals benoemd tot raadsheer bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

   

  Voor deze georganiseerde misdaad afdekkende diensten heeft mr. Ficq van de minister van justitie toendertijd een hoge koninklijke onderscheiding ontvangen. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

  1. De brief van 22 juni 1993, kenmerk A-22-89-FB/am, van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, waarin de ministers Alders en Hirsch Ballin met naam worden genoemd (2 pagina's).
  2. Het artikel 'De Nederlandse dictatuur vergiftigd letterlijk alles' uit InterDisciplinair, nummer 2, april 2000 van de Faculteit der Bestuurskunde van de Universiteit Twente (4 pagina's).

   

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Het is juist deze prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin die zich heden binnen de  Raad van State heeft weten op te werken tot voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en daarmee als hoogste rechter van bestuursrechtspraak in Nederland. Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat het opperhoofd van de Internationale milieumaffia daarmee de hoogste baas van ons hoogste rechtscollege de Raad van State is geworden.

   

  Juist op dat moment (2 december 2003) moet ik voor de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin) bovengenoemde zaak tegen het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. verdedigen. Ik moet dus mijn rechtszaak op 2 december 2003 verdedigen tegenover het opperhoofd van de Internationale georganiseerde misdaad die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V al 13 jaar lang heeft gebruikt als dekmantelbedrijf.

   

  Het moge u duidelijk zijn dat ik dat nooit zal winnen. Om die reden heb ik in mijn nadere motivering van 23 november 2003 dr. E.M.H Hirsch Ballin nadrukkelijk verzocht om onmiddellijk af te treden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en mij dat schriftelijk te bevestigen.

   

  Tot op heden heeft voorzitter dr. E.M.H. Hirsch Ballin nog geen gevolg gegeven aan mijn bovengenoemd verzoek. Wel heeft hij ervoor gezorgd dat voor de behandeling van deze zaak op 2 december 2003 staatsraad mr. K. Brink is aangewezen (zie bijlage 2). Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. K. Brink vanaf 1 februari 1991 tot 15 december 1999 secretaris van de Raad van State is geweest.

   

  Het is hierbij tevens goed te weten dat door zijn toedoen, en dus onder zijn verantwoordelijkheid, in die periode honderden door mij aangespannen rechtszaken tegen de Gebr. van Aarle B.V. zodanig werden vertraagd en/of gevoegd waardoor ik ze nagenoeg allemaal heb verloren. Soms werden door hem wel 12 verschillende rechtszaken vertraagd en daarna gevoegd. Dit met de wetenschap dat als al die zaken apart zouden zijn behandeld en uitgesproken ik die allemaal had moeten winnen. Als feitelijk voorbeeld hiervan vindt u bijgevoegd:

  1. De gevoegde uitspraak no's S03.92.2379, S03.92.3127, S03.92.3448 en S03.92.3898 van 9 november 1992 van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  (10 pagina's).

   

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  In deze door secretaris K. Brink gevoegde behandeling schrijft behandelend staatsraad mr. J. de Vries in haar overwegingen hierover letterlijk het volgende:

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voor wat betreft het verzoek om toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State ten aanzien van het besluit van verweerders van 9 september 1992, waarbij afwijzend is beslist op het verzoek van verzoeker om toepassing van bestuursdwang ten aanzien van de impregneerinstallatie, die aanwezig is in de impregneerloods van Gebroeders Van Aarle B.V. overwegen wij het volgende.

  Tussen partijen is in geschil of voor de plaatsing van de diverse onderdelen van de impregneerinstallatie een bouwvergunning is vereist. Verweerders menen van niet nu het hier geen zelfstandig bouwwerk betreft.

   

  Wij delen het standpunt van verweerders niet. Gelet op de omvang, constructie en het plaatsgebonden karakter van de impregneerinstallatie dient deze te worden aangemerkt als een bouwwerk in de zin van de Woningwet. Derhalve is voor de plaatsing van de installatie een bouwvergunning als bedoeld in artikel 47 van de Woningwet vereist. Dat de installatie onderdeel uitmaakt van de loods, doet hier niet aan af.

   

  Uit het vorenstaande vloeit voort dat Gebroeders Van Aarle B.V. het in geding zijnde bouwwerk heeft opgericht zonder te beschikken over de daarvoor vereiste bouwvergunning. Verweerders waren derhalve bevoegd Gebroeders Van Aarle B.V. onder aanzegging van bestuursdwang te gelasten dit bouwwerk te verwijderen.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Voor wat betreft het verzoek om toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State ten aanzien van het besluit van verweerders van 6 oktober 1992, waarbij afwijzend is beslist op het verzoek om toepassing van bestuursdwang ten aanzien van de door Gebroeders van Aarle B.V. zonder de vereiste vergunning geplaatste tuinhuisjes, overwegen wij het volgende.

  Vast staat dat Gebroeders Van Aarle B.V. de in geding zijnde bouwwerken heeft opgericht zonder te beschikken over de daarvoor vereiste bouwvergunning. Verweerders waren derhalve bevoegd Gebroeders Van Aarle B.V. onder aanzegging van bestuursdwang te gelasten deze bouwwerken te verwijderen.Voorts staat vast dat voor het gebouwde niet alsnog vergunning kan worden verleend.

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Met deze overwegingen van de Raad van State zelf is onomstotelijk komen vast te staan dat ik deze twee zaken had moeten winnen. Om mij toch te kunnen laten verliezen en om de Gebr. van Aarle B.V. behulpzaam te zijn met de voortzetting van zijn illegale houtimpregneeraktiviteiten en de verkoop van illegaal uitgestalde geïmpregneerde producten, waaronder tuinhuisjes, heeft de secretaris K. Brink van de Raad van State zonder mijn toestemming besloten bovengenoemde zaken niet apart te laten behandelen maar te voegen met nog twee andere zaken.

   

  Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat onder aansturing van secretaris K. Brink de Raad van State niet onafhankelijk is maar al vanaf 1992 de misdaad helpt die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. gebruiken als dekmantel.

  Vanaf  1 februari 1991 tot 15 december 1999 heeft secretaris

  K. Brink van de Raad van State mij de nog honderden daarop volgende rechtszaken tegen de Gebr. van Aarle B.V. met het ongevraagd inbouwen van allerlei juridische trucs, waaronder voegingen, en misbruik van bevoegdheden nagenoeg allemaal laten verliezen. Ondanks het feit dat ik die op de feitelijke inhoud had moeten winnen.

   

  Op deze wijze heeft secretaris K. Brink van de Raad van State de georganiseerde misdaad, die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. gebruiken als dekmantel, 8 jaar lang geholpen.

   

  Deze zaak tegen de Gebr. van Aarle B.V. wordt op 2 december 2003 om 11.30 uur behandeld onder voorzitterschap van dezelfde mr. K. Brink maar nu als staatsraad. Het moge u duidelijk zijn dat ik die zal gaan verliezen.

   

  Omdat ik uit ervaring heb meegemaakt dat het wraken van rechters binnen de Raad van State niet werkt, maak ik hierbij kenbaar dat ik staatsraad K. Brink hierop niet zal wraken. Wel maak ik hem hierbij op voorhand kenbaar dat wanneer ik deze zaak niet win, of wanneer hij deze zaak met als nummer 200307429/2/M1 gevoegd wil gaan behandelen en uitspreken met de andere zaak onder nummer 200307226/2/M1 tegen de Gebr. van Aarle B.V. die op hetzelfde tijdstip is ingepland, ik dit alles rechtstreeks zal voorleggen bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Daarbij zal ook een afschrift van deze nadere stukken worden overlegd.

   

  Om te voorkomen dat door staatsraad mr. K. Brink deze informatie over zijn persoon uit de publiciteit wordt gehouden, heb ik dit schrijven laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet, adres: www.sdnl.nl/ekc-rs120.htm

   

  De beslissing van staatsraad mr. K. Brink, namens voorzitter mr. E.M.H. Hirsch Ballin van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

   

  Met nadruk verzoek ik u hierbij bovengenoemde feitelijke informatie en onderbouw, met bijgevoegde nadere stukken, volledig mee te nemen in uw beslissing in deze zaak.

   

  Hoogachtend,

 • Ecologisch Kennis Centrum B.V.

  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij,

  directeur.

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   

   

   

   

   

   

  C.c.

  -          Dhr. Mr. H.D. Tjeenk Willink, Vice-President van de Raad van State.

  -          Dhr. Prodi, voorzitter van de Commissie van de Europese

   Gemeenschappen

  -          Dhr. Mr. P.H. Donner, de minister van Justitie

  -          De voltallige gemeenteraad van Sint Oedenrode.

  -          Dhr. H. Smolders, voormalig Tweede Kamerlid van de LPF.

  -          Mw. M. van Boxtel, SP-statenlid bij de provincie Noord Brabant, tevens

       voorzitter SP-fractie Sint Oedenrode.

  -          Dhr. O. Mellema, Socialistische Partij landelijk.

  -          Mw. P. Hemelrijk, freelance journaliste.

  -          Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.

  -          Dhr. R. van der Lee, Brabants Dagblad

  -          Redactie kleintje Muurkrant

  -          Dhr. T. v.d Ham, 2 Vandaag TV

  -          Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland

  -          Dhr. A.P. van der Linden, Sint Oedenrode.

   

  Bijlage:

  Dit schrijven bevat bovengenoemde bijlagen 1 t/m 19 bestaande uit 95 pagina's.