Open pleitnotitie van 7 januari 2001 aan de voorzitter van de Raad van State


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Verstuurd per fax 043 - 3618099 op 9 januari 2001.

  Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg,
  t.a.v. De Awb-commissie,
  Postbus 5700,
  6202 MA Maastricht.

  Sint Oedenrode, 9 januari 2001.

    OPEN PLEITNOTITIE

  Ons kenmerk:

  Ons kenmerk: SBL/provL/08100/bz.

  Uw kenmerk: A112/CB 1048

  Betreft:

   Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving (appellant)/
   Toezending nadere stukken op ons bezwaarschrift van 8 oktober 2000, kenmerk: SBL/provL/08100/bz, tegen uw op 30 augustus 2000 verzonden besluit van 29 augustus 2000, kenmerk: 2000/36118, inzake multifunctionele sanering van het EPZ-terrein te Buggenum.


  Geacht college,

  Namens opgemelde stichting hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende u in opgemelde zaak de volgende nadere stukken toekomen: Onze 'open pleitnotitie' van 7 januari 2001 aan de voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, welke op 8 januari 2001 om 11.30 uur is ingebracht in zaaknummer: 20004788/1/M2.

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud kunt u opmaken dat opgemeld bezwaarschrift, dat door u op 11 januari 2001 om 11.15 uur ter zitting wordt behandeld, is ontstaan uit de 'groene stroom maffia' waarin binnen uw provincie dhr. C. de Waal (Ged. Milieu provincie Limburg), dhr Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), dhr. G.H.M. Driessen (Ged. Landbouw, prov. Limburg) en dhr. Heijmans (burgemeester Haelen) een hoofdrol spelen.

  Appellant gaat ervan uit dat u de reeds ingezonden stukken meeneemt in uw advies en afstand neemt van voornoemde 'groene stroom maffia'.

  Wij gaan er tevens van uit dat u op grond van de inhoud van ons bezwaarschrift, onze nader toegezonden stukken en ingevoegde pleitnotitie genoeg informatie hebt om een negatief advies te geven. Om die reden ziet appellant dan ook af van het bijwonen van deze zitting.

  Wij zijn er ons ten volle van bewust dat met name Gedeputeerden de heren de Waal, Tindemans en Driessen u onder druk zullen zetten om ons bezwaarschrift af te wijzen. Wij vertrouwen er echter op dat uw karakter sterk genoeg is en dat u zich niet onder druk laat zetten door deze groene stroom criminelen.

  Om u enigszins te ontlasten van deze druk, die met name Gedeputeerde C. de Waal gegarandeerd op u zal gaan uitoefenen, hebben wij deze pleitnotitie bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen en zal deze pleitnotitie over de gehele Europese Gemeenschap een brede verspreiding krijgen.

  Temeer daar bovengenoemd handelen van Gedeputeerde Staten van Limburg in strijd is met nagenoeg alle daarop betrekking hebben de EG-richtlijnen en EG-verordeningen. De daaruit voortvloeiende vergiftiging en verkankering van de lucht, van het water via de lucht, van het voedsel via de lucht en de producten, waaraan het vrijkomende vliegas wordt toegevoegd, waaronder ENCI-cement, asfalt e.d. zijn grensoverschrijdend.

  Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om op grond van vorenstaande feitelijke informatie negatief advies uit te brengen.

   Hoogachtend

   ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.  Het websiteadres bij de Sociale Databank Nederland is: www.sdnl.nl/ekc-gs63.htm

  9 pagina's volgen.