Klacht over de handelwijze, gedragingen en machtsmisbruik van de staatsraden
mr. H. Troostwijk (voorzitter), mr. T.M.A. Claessens en mr. D.A.C. Slump


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

  Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode,
  t.a.v. E.H.G.J.M. Huijbregts,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

  Sint Oedenrode, 2 mei 2002.

   TEVENS PERSBERICHT

Kenmerk: Aar/02052/br.


  Geachte heer Huijbregts,

U als verantwoordelijk milieuwethouder van Sint Oedenrode misbruikt uw bevoegdheden, waardoor omwonenden rondom houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. een mogelijke kankerdood op termijn tegemoet zullen zien. Ik eis van u dat u binnen 48 uur bestuurlijk ingrijpt zo niet dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij de Regiopolitie Brabant-Noord te Sint Oedenrode.

U bent de verantwoordelijke milieuwethouder van de gemeente Sint Oedenrode. U bent wettelijk verplicht uitvoering te geven aan hetgeen de Wet milieubeheer u voorschrijft.

Op grond van de op 11 december 1990 aangevraagde milieuvergunning, waarvoor burgemeester en wethouders bij besluit van 19 november 1991 milieuvergunning hebben verleend, mag het bedrijf gebr. van Aarle B.V. vanuit het impregneerproces, als wel vanuit de opslag van het vers geïmpregneerde hout, geen arseen en chroom emitteren naar het compartiment lucht. Uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door BECO Milieumanagement & Advies B.V., is vast komen te staan dat tijdens het navacuümeren, tijdens de stoombehandeling, tijdens het openen van de ketel, tijdens het uitrijden van het vers geïmpregneerde hout naar de buitenopslag en op de opslagplaats totdat het hout voldoende is afgekoeld, door het bedrijf gebr. van Aarle B.V. arseen en chroom (chroom VI) naar de lucht wordt geŽmitteerd. Zowel arseen en chroom VI zijn zwarte lijststoffen voor de lucht. Het betreffen de zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen. Dit betekent dat de omwonenden rondom het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. al tien jaar lang deze door de gebr. van Aarle B.V. uitgestoten kankerverwekkende stoffen hebben moeten inademen zonder dat het bedrijf die op grond van zijn milieuvergunning mocht emitteren.

Om aan deze illegale uitstoot van kankerverwekkend arseen en chroom VI naar de lucht een einde te maken heb ik op 6 januari 2002 naar uw college een dwangsomverzoek laten uitgaan. Daarin heb ik hen verzocht een besluit te nemen waarbij de gebr. van Aarle B.V. op last van een dwangsom van 50.000 euro per dag tot een maximum van 5.000.000 euro deze illegale uitstoot aan kankerverwekkend arseen en chroom VI naar de lucht, en daarmee het impregneren van hout, onmiddellijk moet staken.

Op grond van artikel 18.16 van de Wet milieubeheer hadden burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 4 weken na 7 januari 2002 en dus vóór 4 februari 2002 een besluit moeten nemen op ons dwangsomverzoek van 6 januari 2002. Dit maximaal wettelijke termijn heeft dit college, waarvan u de verantwoordelijk wethouder bent, heden opzettelijk met maar liefst ruim 12 weken overschreden. Hiermee misbruikt u uw bevoegdheden om het bedrijf gebr. van Aarle B.V. behulpzaam te zijn met de voortzetting van de illegale uitstoot aan kankerverwekkende stoffen. U bent hiermee zeer nadrukkelijk medeplichtig aan deze illegale uitstoot van kankerverwekkend arseen en chroom VI naar de lucht en dus aan de mogelijke kankerdood op termijn van de omwonenden rondom het bedrijf Gebr. van Aarle B.V.

Ondergetekende en zijn gezin laten zich niet langer meer door dit machtsmisbruikende college vergiftigen met kankerverwekkende stoffen, waarvan de uitstoot door u als verantwoordelijk wethouder wordt gedoogd. Ik richt aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om binnen 48 uur na heden een besluit te nemen op mijn dwangsomverzoek van 6 januari 2002. Gebeurt dat niet dan zal van dit door u, in samenspanning met de gebr. van Aarle B.V., gepleegde misdrijf aangifte worden gedaan bij de Regiopolitie Brabant-Noord te Sint Oedenrode. Daarbij zal een afschrift van deze brief en mijn onderliggend dwangsomverzoek van 6 januari 2002 worden overlegd.

  Hoogachtend

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Website: www.sdnl.nl/ekc-bw51.htm

C.c.

 • De oppositiepartijen VVD en Rooise Partij.
 • Eindhovens Dagblad
 • Omroep Brabant
 • Midden Brabant
 • De Loss-TV
 • Sociale Databank Nederland
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Twee Vandaag