Reactie op uw brief van 13 oktober 2000 aan mevrouw Derkx-Passage van de Stichting
tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen

Essent Milieu,
t.a.v. Ing. D.E. van 't Slot,
Postbus 1139,
6201 BC Maastricht.

OPEN BRIEF

  Sint Oedenrode, 30 oktober 2000.

  Ons kenmerk: Essent/30100.

  Betreft:

   Reactie op uw brief van 13 oktober 2000 aan mevrouw Derkx-Passage van de Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum.


  Geachte heer van 't Slot,

  Met stijgende verbazing en daarna ergernis hebben wij kennis genomen van de inhoud van uw brief van 13 oktober 2000 aan Mevrouw E.A.J. Derkx-Passage, Voorzitter van de Stichting tot behoud Leefmilieu, Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en Naaste omgeving te Buggenum.

  Zonder ook maar enige onderbouwing of verwijzing naar documenten wordt door u gesteld dat houtsnippers van gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval geen gevaarlijk afval is. Hiermee geeft u aan een levensgevaarlijke leugenaar te zijn. Gewolmaniseerd hout (verduurzaamd hout) dat vrijkomt als bouw- en sloopafval kan namelijk 3000 mg/kg arseen (afkomstig van arseenzuur) en zo'n 6000 mg/kg chroom VI (afkomstig van chroomtrioxide) en zo'n 3500 mg/koper (afkomstig van koper(II)oxide) bevatten 1).

  Ingevolge het Besluit Aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) is afvalhout dan 50 mg/kg arseen of 50 mg/kg chroom VI bevat al gevaarlijk afval. Dit verduurzaamd afvalhout gaat voor wat betreft arseen ruim 50 maal en voor wat betreft chroom VI ruim 100 maal de concentratiegrens van gevaarlijk afval te boven.

  Op grond van deze feitelijke informatie heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) al in 1991 bij brief van 21 januari 1991 de heer R. Poppe van de Socialistische Partij (huidig 2e kamerlid) kenbaar gemaakt dat met koper, chroom en arseen verduurzaamd hout in de afvalfase een probleem vormt. Immers de norm van 50 ppm arseen voor indeling als chemisch afval wordt in zulk hout met meer dan een factor 10 overschreden. In de afvalfase moeten wij dit hout dus inderdaad beschouwen als chemisch afval en als zodanig worden verwijderd, zo schrijft de minister van VROM aan Remi Poppe van de Socialistische Partij.2)


  In navolging van hetgeen de verantwoordelijke minister van VROM hierover in zijn brief van 21 januari 1991 heeft geschreven heeft Ir. H.K. Vijverberg, directeur van de Stichting Milieufederatie Limburg, bij brief van 7 oktober 1998 Gedeputeerde Staten van Limburg kenbaar gemaakt dat verduurzaamd hout niet langer mag worden vershredderd (versnipperd) maar moet worden verwerkt als gevaarlijk afval (chemisch afval). 3)

  Ondanks deze wetenschap schrijft u in uw brief aan mevrouw Derkx-Passage, dat deze verduurzaamde houtsnippers geen gevaarlijk afval is en dat zij door te schrijven dat dit wel gevaarlijk afval is, haarzelf buiten de realiteit heeft geplaatst. Hieruit kunnen wij maar een conclusie trekken en die luidt als volgt:

  • óf uw intelligentie niveau is dermate beneden pijl waardoor u denkt het allemaal beter te weten dan de verantwoordelijke minister van VROM en voorzitter Ir. H.K. Vijverberg van de Stichting Milieufederatie Limburg,
  • óf u bent corrupt en hebt gehandeld in opdracht van de afvalmaffia die, omwille van de winst van enkelen, geheel Nederland willen vergiftigen met kankerverwekkende stoffen zoals dat staat beschreven in bijgevoegd artikel "Collusie dicteert de landelijke overheid" van ondergetekende in Kleintje Muurkrant nr. 349 van 20 oktober 2000.

  Gezien vorenstaande feitelijkheden (feiten) verlangen wij van u dat u per kerend schrijven uw woorden jegens mevrouw Derkx-Passage terugneemt en aangeeft waar de 300.000 kg. arseen en 600.000 chroom VI blijven die al vele jaren lang jaarlijks in het verduurzaamde hout zijn geperst.

   Als dat niet in de uitstoot van het rookas en vliegas zit; waar dan wel?

  In geval u niet aan kunt tonen waar deze honderden tonnen kankerverwekkende zware metalen (zwarte lijststoffen) blijven dan gaan wij ervan uit dat mevrouw Derkx-Passage volkomen gelijk heeft en dat u verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk bent voor de dodelijke gevolgen op termijn aan duizenden mensen als gevolg van genoemde uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Wie hier buiten de realiteit staat zal zeker blijken.

  Deze brief hebben wij laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: www.sdnl.nl/ekc-ec01.htm.
  Voor uw antwoord is bij deze stichting ruimte gereserveerd op adres: www.sdnl.nl/ekc-ec02.home.

  Beschouw deze brief als open brief die wereldwijd zal worden verspreid.

  In afwachting van uw antwoord tekenen wij,


   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur, tevens hogere veiligheidskundige.


  C.c.

  • R. Poppe, Tweede Kamerlid Socialistische Partij
  • Ir. H.K. Vijverberg, directeur Stichting Milieufederatie Limburg.
  • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland.
  • Redactie Kleintje Muurkrant.

  Bijlagen.: Het artikel "collusie dicteert de landelijke overheid" uit Kleintje Muurkrant nr. 349 van 20 oktober 12000 (3 pagina's).

  Gebruikte referenties.

  1. Voorblad, blz. 12 en 23 uit het rapport "Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeve van mobiele houtshredderinstallaties van Stichting Hout Research van 23 februari 1999, code 99-003-1.
  2. Brief d.d. 21 januari 1991, kenmerk: SR/29N0274, van de minister van VROM aan de Socialistische Partij t.a.v. R. Poppe.
  3. Brief d.d. 7 oktober 1998, nummer 98.0157/EV van de Stichting Milieufederatie Limburg aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

  Website: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gw04.htm

  Bijlage: Dit verzoek bevat de bijlagen A t/m F, bestaande uit 29 pagina's.