Aangifte van het plegen van strafbare feiten (art. 361, 365, 80, 310 WvS) door de behandelend officier van Justitie N.N.
en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer, werkzaam bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch.

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN / FAX 070-3399850

Tevens verstuurd per fax 073-6202383 op 5 september 2002.

Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal,
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ 's-Gravenhage.
Postbus 20305, 2500 EH 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 5 september 2002.

   OPEN AANGIFTE


Ons kenmerk: Vdl/05092/ag

Betreft:

  A.P. van der Linden (cliŽnt)/
  Aangifte van het plegen van strafbare feiten (art. 361, 365, 80, 310 WvS) door de behandelend officier van Justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer, werkzaam bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch.


Geachte Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn,

Namens de heer A.P. van der Linden, wonende aan de Johanna van Brabantlaan 35, 5491 CA te Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliŽnt, doet ondergetekende aangifte van gepleegde strafbare feiten (art. 361, 365, 80, 310 WvS) door:

 • de officier van Justitie N.N., arrondissementsparket 's-Hertogenbosch aan wie de behandeling van het proces-verbaal van de aangifte d.d. 31 maart 1999, mutatienummer: pl2110/99-109057, is toegewezen.
 • de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer, arrondissementsparket 's-Hertogenbosch.


  MOTIVERING AANGIFTE.

Bijgevoegd vindt u onze brief van 9 juni 2002 aan de Hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer, vergezeld met het proces-verbaal van aangifte mutatienummer pl2110/99-109057, van 31 maart 1999 (zie bijlage A). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Heden 3 Ĺ jaar na opname van dit proces-verbaal van aangifte heeft cliŽnt van de behandelend officier van justitie (N.N.) nog geen enkele beslissing mogen ontvangen. Ook heeft de behandelend officier van Justitie (N.N.) cliŽnt nooit kenbaar gemaakt dat van vervolging wordt afgezien. Hierdoor is cliŽnt al 3 Ĺ jaar lang geblokkeerd in zijn beklag mogelijkheid bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zoals dat staat beschreven in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.

Vanwege het feit dat achter de aangegeven strafbare feiten een miljoenenfraude schuilgaat acht cliŽnt het niet uitgesloten dat dit de handelwijze van de behandelend officier van justitie (N.N.) heeft beïnvloed. Bij brief van 9 juni 2002 hebben wij daarom de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer om opheldering gevraagd, middels het stellen van de volgende 3 vragen:

 1. Welke officier van justitie heeft bovengenoemde aangifte in behandeling? Wij verzoeken u ons de naam van deze officier van justitie te verstrekken.
 2. Waarom heeft deze officier van justitie, na ruim drie jaar, nog niet gereageerd op de aangifte van cliŽnt? Wij verzoeken u hierover volledig openheid van zaken te geven.
 3. Waarom heeft deze officier van justitie cliŽnt geblokkeerd in zijn beklag mogelijkheden bij het Gerechtshof? Wij verzoeken u hierover volledige openheid van zaken te geven.

Heden, 3 maanden na ontvangst van die brief, heeft de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer betreffende vragen nog steeds niet beantwoord. Wij hebben zelfs nog geen ontvangstbevestiging op onze brief van 9 juni 2002 van hem mogen ontvangen.

Met het 3 Ĺ jaar lang opzettelijk niet in behandeling nemen van het door cliŽnt op 31 maart 1999 gedane proces-verbaal van aangifte, mutatienummer: pl2110/99-109057, van het plegen van meineed (art. 207 WvS) door de heren M.J.A. Merks, H.J.E. Spruyt en J.F. van Engers maken de behandelend officier van Justitie (N.N.) als wel de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer zich schuldig aan het plegen van de volgende strafbare feiten:

1. Overtreding van artikel 361 WvS.

In dit artikel staat letterlijk het volgende:

De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie (Sr 28 v., 84, 200, 421)

Met het 3 Ĺ jaar lang opzettelijk niet in behandeling nemen van de op 31 maart 1999 gedane proces-verbaal van aangifte, mutatienummer pl 2110/99-109057, verduisteren de behandelend officier van Justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer die aangifte van cliŽnt of maken die voor cliŽnt onbruikbaar.

2. Overtreding van artikel 365 WvS.

In dit artikel staat letterlijk het volgende:

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Door na 3 maanden nog niet te hebben gereageerd op mijn brief van 9 juni 2002 misbruikt de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer zijn gezag om te dulden dat de behandelend officier van Justitie N.N. niet beslist op de door cliŽnt op 31 maart 1999 gedane proces-verbaal van aangifte, mutatienummer pl 2110/99-109057.

3. Overtreding van artikel 80 WvS.

In dit artikel staat letterlijk het volgende:

Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen. Met het opzettelijk niet in behandeling nemen van bovengenoemde procesverbaal van aangifte spannen de behandelend officier van Justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer samen met de heren Merks, Spruyt en Van Engers, die meineed hebben gepleegd. Dit om daarmee een miljoenenfraude af te dekken en hen daarmee behulpzaam te zijn.

4. Overtreding van artikel 310 WvS.

In dit artikel staat letterlijk het volgende:

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoord wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Het opzettelijk niet in behandeling nemen van bovengenoemde procesverbaal van aangifte heeft tot gevolg dat cliŽnt vóór 10 september 2002 Ä 7.058,22 moet hebben overgemaakt anders zal in opdracht van Het Bastion B.V. (= M.J.A. Merks, degene die meineed heeft gepleegd) tot betekening en executie worden overgegaan. Hiermee zijn de behandelend officier van Justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer feitelijk de dief geworden die onder dreiging van betekening en executie Ä 7.058,22 op onrechtmatige wijze bij cliŽnt laten weghalen om daarmee degenen die meineed heeft gepleegd (M.J.A. Merks) onrechtmatig te verrijken.

OPEN AANGIFTE.

Bovengenoemde strafbare feiten, gepleegd door de behandelend officier van Justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer, werkzaam bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch, hebben ertoe geleid dat cliŽnt vóór 10 september 2002 (vóór a.s. dinsdag) Ä 7.058,22 moet hebben overgemaakt anders zal in opdracht van Het Bastion B.V. (M.J.A. Merks, degene die meineed heeft gepleegd) tot betekening en executie worden overgegaan.

Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat het 3 Ĺ jaar lang niet in behandeling nemen van het op 31 maart 1999 door cliŽnt gedane proces-verbaal van aangifte, mutatienummer pl 2110/99-109057, de oorzaak is van het feit dat cliŽnt heden deze executiedolk op zijn keel krijgt. Degenen die hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk zijn is de behandelend officier van justitie (N.N.) en de hoofdofficier van justitie mr. R.W.M. Craemer.

Met klem verzoek ik u vóór 10 september 2002 (vóór a.s. dinsdag) een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar bovengenoemde door behandelend officier van Justitie N.N. en hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer gepleegde strafbare feiten en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

Gebeurd dat niet dan kan cliŽnt mogelijk alleen nog ontkomen aan genoemde, met justitie samenspannende, executiedolk van Ä 7.058,22 door deze aangifte aan u met een voorliggend persbericht naar veel kranten, radio en TV in binnen- en buitenland te versturen en overal waar mogelijk op internet te laten plaatsen, waaronder bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl).

Dit zal dan ook gebeuren.

In afwachting van uw antwoord vóór 10 september 2002, tekenen wij,

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

C.c.

 • De sociale databank Nederland.
 • De Tweede kamerfractie van de LPF.

Bijlage:

 • Onze brief van 9 juni 2002, kenmerk: vdL/09062/vz, aan de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer, Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch (8 pagina's).
 • Onze brief van 13 augustus 2002, kenmerk: vdL/13082/br, aan AKD Prinsen van Wijmen (3 pagina's).
 • Brief van 27 augustus 2002, ref. 129997/RS/AC/ae, van AKD Prinsen van Wijmen (1 pagina).
 • Machtiging van cliŽnt (1 pagina).

Aanleiding


Disclaimer