Brief aan minister Pronk met een verzoek direct handhavend op te treden tegen het bijstoken
van afval en gevaarlijk afval in de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum, omdat dit in
strijd is met uw op 3 aug. 2000 met de elektriciteitsproductiesector afgesloten beleidsafspraak

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen en per fax.

Sint Oedenrode, 18 september 2001.

De minister van VROM,
drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: VROM/18091/hv.

Betreft: Verzoek om:

 • direct handhavend op te treden tegen het bijstoken van afval en gevaarlijk afval in de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum omdat dit in strijd is met uw op 3 augustus 2000 met de elektriciteitsproductiesector afgesloten beleidsafspraak.
 • Nuon, eigenaar van de Demkolec-electriciteitscentrale, te gelasten tot terugbetaling van de niet afgedragen reguliere energiebelasting voor het bijstoken van afval en gevaarlijk afval vanaf 28 december 2000.


  Excellentie,

Op 3 augustus 2000 heeft u als minister van VROM en A. Jorritsma-Lebbing als minister van EZ namens de overheid een beleidsafspraak ondertekend met de heren van Halderen (Electriciteits-Productiemaatschappij Oost- en Noord Nederland), Van Meegen (Electriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland), Verwer (N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland), Beer (N.V. UNA) en Linthorst (Federatie Energie Ned).

In betreffende beleidsafspraak bent u met de eigenaren van kolencentrales, waaronder de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum, overeengekomen dat "biomassa" mag worden bijgestookt/meevergast om daarmee een CO2- emissiereductie te bereiken. (zie bijlage 1).

Sinds 28 december 2000 moet lidstaat Nederland zich houden aan de Europese richtlijn (EG) Nr.52/2000 van 9 november 2000. Onder artikel 2 punt 11 van die richtlijn staat de definitie van "biomassa" als volgt verwoord (zie bijlage 2):

"biomassa": producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit plantaardige landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten, alsmede de volgende als brandstof gebruikte afvalstoffen:

 • plantaardige afvalstoffen uit land- en bosbouw;
 • lantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie;
 • plantaardige afvalstoffen van ruwe pulpproductie en van papierproductie uit pulp;
 • kurkafval;
 • houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde organische verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten, wat in het bijzonder het geval is voor houtafval afkomstig van bouw- en sloopafval;

Met bijgevoegde bewijsstukken (zie bijlage 3 t/m 6) lever ik u het feitelijke bewijs dat in de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum het volgende afval en gevaarlijk afval wordt meevergast.

 1. ABI effluent (gevaarlijk afval)
 2. met houtbeschermingsmiddelen en gehalogeneerde organische verbindingen en zware metalen besmet bouw- en sloopafval.
 3. RWZI-slib.
 4. kippenmest.

Dit afval en gevaarlijk afval valt niet onder de definitie "biomassa" zoals dat de Europese Gemeenschappen lidstaat Nederland bij richtlijn (EG) Nr. 52/2000 (Pb C 375) vanaf 28 december 2000 hebben opgelegd. (zie bijlage 2).

Omdat u tot op heden van mening was dat in de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum "biomassa" wordt meevergast voor het opwekken van "groene stroom" en het feitelijk om afval en gevaarlijk afval gaat, betekent dat NUON de Staat der Nederlanden ook nog financieel flink heeft benadeeld door hierover de reguliere energiebelasting niet af te dragen.

Op grond van vorenstaande feitelijke informatie richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek:

 • Tegen NUON, eigenaar van de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum, handhavend op te treden, waarbij het meevergassen van ABI-effluent, houtafval afkomstig van bouw- en sloopafval, RWZI-slib en kippenmest onmiddellijk wordt verboden, omdat NUON daarmee handelt in strijd met de op 3 augustus 2000 met de overheid overeengekomen beleidsafspraak.

 • NUON, eigenaar van de Demkolec-electriciteitscentrale, alsnog te verplichten tot betaling van de reguliere energiebelasting met terugwerkende kracht vanaf 28 december 2000 omdat toen de richtlijn (EG) nr. 52/2000 voor Nederland van kracht is geworden.

Recent heeft de overheid bij monde van premier Kok kenbaar gemaakt dat het afgelopen is met het dingen door de vingers zien en dat deze vorm van criminaliteit met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel "Een bouwpakket voor de toekomst" uit het Katholiek Nieuwsblad van 7 september 2001 (zie bijlage 7). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en deze inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffend artikel zegt premier Wim Kok namens de overheid letterlijk het volgende:

  "Er moet een einde komen aan de gedoogcultuur" zei premier Wim Kok vorige week "Het dingen door de vingers zien moeten wij met wortel en tak uitroeien".

Middels dit schrijven richt ik aan u het verzoek de daad bij het woord te voegen en onmiddellijk uitvoering te geven aan hetgeen ik u hierboven heb verzocht. Tevens verzoek ik u mij van het vervolg volledig op de hoogte te houden.

Mede met de landelijke overheid ben ik van mening dat deze gedoogcultuur met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Enkel het openbaar maken van deze gedoogcultuur in met name de provincie Limburg kan beŽindiging ervan bespoedigen. Ik heb er dan ook voor gekozen dit verzoek te publiceren:


Uw besluit op dit verzoek zal eveneens worden gepubliceerd bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet.


In afwachting van uw besluit, teken ik,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.C.c.

 • Milieudefensie
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Dagblad de Limburger
 • Limburgs Dagblad
 • ANP
 • Twee Vandaag

Bijlage:

 1. Voorblad, blz. 1, 3 en 7 uit de op 3 augustus 2000 afgesloten beleidsafspraak tussen de overheid, de electriciteitsproductiesector en de Federatie van Energiebedrijven in Nederland (4 pagina's).
 2. Blz. 12, 14 en 20 uit het publicatieblad C375 van de Europese Gemeenschappen, zijnde de op 9 november 2000 vastgestelde richtlijn (EG) nr. 52/2000 (3 pagina's).
 3. Blz. 1, 6 en 8 uit de beschikking van 14 augustus 2001, nummer DLB 2001/17904, van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (3 pagina's).
 4. Bijlage bij BMV38287, blad 1, uit emissiemeetprogramma meevergasproeven Demkolec deel 3: proef met gemalen hout (1 pagina).
 5. Bijlage bij BMV38226, blad 1, uit emissiemeetprogramma meevergasproeven Demkolec deel 1: proef met RWZI slib (1 pagina).
 6. Bijlage bij BMV38287, blad1, uit emmissiemeetprogramma meevergassingsproeven Demkolec deel 2: proef met kippenmest (1 pagina).
 7. Het artikel "Een bouwpakket voor de toekomst" uit het Katholiek Nieuwsblad van 7 september 2001 (1 pagina).