Nijdige brief aan Mr. A.B.M. Hent, coördinerend vice-president
arrondissementsrechtbank, Den Bosch


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN met ontvangstbevestiging

Mr. A.B.M. Hent, coördinerend vice-president,
voorzitter van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 30 november 2000.

   OPEN BRIEF

Ons kenmerk: Hent/30110.

Betreft:

 • reactie op uw brief van 29 november 2000.
 • tevens verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


Geachte heer Hent,

Met stijgende verbazing en daarna ergernis heb ik kennis genomen van uw brief van 29 november 2000. In die brief schrijft u letterlijk het volgende:

  Op respectievelijk 25 juni 2000, 18 juli 2000, 6 augustus 2000, 7 september 2000, 29 september 2000, 18 oktober 2000, 5 november 2000, 24 november 2000 en 27 november 2000 is telkenmale een identiek verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend ter zake van het meergenoemde besluit van de gemeente Veghel van 16 november 1999. Op respectievelijk 18 juli 2000, 6 augustus 2000, 7 september 2000, 29 september 2000, 18 oktober 2000, 5 november 2000, 24 november 2000 en 27 november 2000 zijn deze verzoeken weer ingetrokken. Dit laatste is gebeurd telkens nadat door de rechtbank een acceptgirokaart voor het heffen van griffierecht was verzonden.

  De hier bedoelde verzoeken zijn weliswaar op naam gesteld van Van Zutphen voornoemd maar gelet op de historie van deze zaken en verder met name op de wijze van opstellen, de gehanteerde stijl en toonzetting van de verzoeken kan de rechtbank niet anders dan concluderen dat u bij voortduring op de achtergrond bemoeienis met de herhaalde verzoeken en intrekking van die verzoeken heeft gehad. U heeft aldus in de eerste plaats gehandeld in strijd met de eerder genoemde beslissingen van de fungerend president. Daarbij heeft u bewust getracht de administratieve organisatie van de rechtbank te ontregelen. Dit gedrag is voor de rechtbank onaanvaardbaar en in ieder geval onverenigbaar met de omstandigheid dat u regelmatig als gemachtigde in beroepsprocedure optreedt.

  Op grond van het voorgaande is de rechtbank voornemens u te verbieden enige vorm van rechtsbijstand te verlenen dan wel als vertegenwoordiger op te treden in enige bestuursrechtelijke procedure bij de rechtbank. Alvorens daartoe over te gaan stel ik u in de gelegenheid om op dinsdag 5 december 2000 om 15.00 uur op de rechtbank uw zienswijze ter zake te geven.

Dit zijn pertinente onwaarheden. Van al deze door de heer Van Zutphen gedane verzoeken en intrekkingen is mij geheel niets bekend. Ik heb betreffende brieven nooit gezien. Ondanks dat beweert u dat ik daarmee heb gehandeld in strijd met de eerder genoemde beslissingen van de fungerend president en dat ik daarbij heb getracht de administratieve organisatie van uw rechtbank te ontregelen.

Op grond van dit gedrag van een ander (Van Zutphen) bent u voornemens mij te verbieden nog enige vorm van rechtsbijstand te verlenen dan wel als vertegenwoordiger op te treden in enige bestuurlijke procedure bij uw rechtbank. Een dergelijk handelen slaat daadwerkelijk alles en past niet bij een onafhankelijke rechter. Recht behoort gebaseerd te zijn op feitelijk bewijsmateriaal. Om die reden richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur binnen 48 uur na heden de volgende informatie te laten toekomen:

 • een afschrift van alle feitelijke bewijsstukken waarop u de hierboven geciteerde stellingname in uw brief van 29 november 2000 hebt gebaseerd.

Met het schrijven van uw brief hebt u mij veel ergernis bezorgd. Die ergernis en het opstellen van deze brief heeft mij ten minste 6 uur gekost. Deze uren had ik anders aan rendabele zaken kunnen besteden. Ik stel u dan ook volledig aansprakelijk voor de volgende gemaakte kosten:


  -	6 uur honorarium f.480,- per uur   2.880,00
  -	kosten van het aantekenen van deze brief 15,00
      _________
      2.895,00

    17 % BTW								 506,63
										    _________
    Totaal   3.401,63

Bovengenoemd bedrag dient u volgens onze algemene voorwaarden binnen 14 dagen te storten op onze bankrekening nr: 50 68 32 015. Een kopie van die algemene voorwaarden vindt u bijgevoegd (bijlage). Ingeval binnen 14 dagen bovengenoemd bedrag niet op onze bankrekening is bijgeschreven, zal ik later ook alle wettelijke rente op u verhalen. Zonodig zal ik hiervoor een incassobureau inschakelen.

Iedereen in Nederland behoort te weten dat u zich met deze ontoelaatbare praktijken bezig houdt. Om die reden hebben wij uw brief van 29 november 2000, en deze brief als reactie daarop, laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rb16.htm. Voor uw antwoord op dit verzoek is bij diezelfde stichting ruimte gereserveerd op websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rb17.htm.

In geval u mij binnen de gestelde 48 uur de hierboven verzochte wettelijke bewijsstukken niet hebt laten toekomen dan heb ik het bewijs dat u, als voorzitter van de sector bestuursrecht van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, niet onafhankelijk bent. In dat geval zal ik de Minister van Justitie verzoeken om al mijn zaken voor een andere wel onafhankelijke rechtbank te laten behandelen. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd. Ondergetekende, en cliënten van ondergetekende, hebben namelijk vanuit de grondwet het recht op onafhankelijke rechtspraak.

In uw brief schrijft u dat ik op 5 december 2000 om 15.00 uur op de rechtbank moet verschijnen om mijn zienswijze te geven op uw bovengenoemd onrechtmatig handelen. Op betreffend tijdstip kan ik niet. Ik zit dan voor een zaak bij de Raad van State.

Tevens wil ik hierbij opmerken dat ik ten alle tijde bereid ben tot een gesprek met u, in het bijzijn van twee getuigen, onder de voorwaarde dat u mij daarvoor f.480,- per uur betaalt en de onkosten van de meegenomen getuigen vergoedt. Ik richt aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek mij schriftelijk te bevestigen of u aan deze voorwaarden wenst te voldoen.

Deze brief kunt u als een open brief beschouwen en mag u van mij wereldwijd verspreiden. Wij doen dat ook. Een afschrift van deze brief heb ik heden laten toekomen aan mr. H.F.M. Hofhuis, president van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage: Algemene voorwaarden van het Ecologisch Kennis centrum B.V. (2 pagina's)

Aanleiding