Wob-verzoek over gedoogbeschikking die is mede ondertekend door burgemeester P. Schriek


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging


Burgemeester en Wethouders der gemeente Sint Oedenrode
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.

  Tevens persbericht

Sint Oedenrode, 5 januari 2002.

Ons kenmerk: Ro/05012/VI.

Betreft: A.M.L. van Rooij (cliŽnt)/
Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


Geacht college,

Namens ondergetekende als natuurlijk rechtspersoon (hierna ik/mij), verzoeken wij u ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de hieronder verzochte informatie te laten toekomen.

Bij besluit van 13 augustus 1992 heeft u beslist dat de Gebr. van Aarle B.V. zijn houtimpregneerinstallatie zonder een daartoe vereiste milieuvergunning in werking mag hebben ten behoeve van het impregneren van hout met het arseenzuur, chroomtrioxide en koperIIoxide houdende bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Dit alles onder het mom van "proefdraaien". Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd uw gedoogbeschikking van 13 augustus 1992 aan de Gebr. van Aarle B.V. (zie bijlage 1).

  Deze gedoogbeschikking is mede ondertekend door burgemeester P. Schriek.

Ten tijde van het afgeven van deze gedoogbeschikking beschikte de Gebr. van Aarle B.V. ook niet over een voor deze houtimpregneerinstallatie vereiste bouwvergunning. Dit maakt het afgeven van deze gedoogbeschikking nog bedenkelijker. Omdat ik als enigste daartegen procedeerde stuurde burgemeester P. Schriek pal daarna op 21 augustus 2001 ongevraagd en onaangekondigd vertrouwensarts H. Jans van de GGD Breda op mij af. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel "Burgemeester schakelt vertrouwensarts in" uit het Eindhovens Dagbal;d van 1 september 1992 (zie bijlage 2). Uit de inhoud van betreffend artikel kunt u opmaken dat burgemeester P. Schriek de heer Jans persoonlijk goed kende vanuit zijn voorzitterschap van de GGD in Breda.

Bij brief van 3 september 1992, nummer Dir/MvB/SW/U92-4662, bericht M.A.J.M. van Bakel, arts directeur GGD stadsgewest Breda (de baas van H. Jans) mij dat de heer Jans geheel op eigen verantwoordelijkheid dus niet als functionaris van de GGD Stadsgewest Breda deze actie heeft ondernomen (zie bijlage 3).

Op grond van bovengenoemde feiten, verzoeken wij u ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken.

1e informatieverzoek.

Een vaststaand feit is dat burgemeester P. Schriek namens burgemeester en wethouders persoonlijk de gedoogbeschikking van 13 augustus 1992 heeft ondertekend en daarmee namens burgemeester en wethouders aan de Gebr. van Aarle B.V. groen licht heeft gegeven voor het impregneren van hout met het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V., zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in een impregneerketel die is gebouwd zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning.

Een vaststaand feit is ook dat burgemeester P. Schriek toentertijd H. Jans, die hij persoonlijk goed kende van zijn voorzitterschap van de GGD Breda ongevraagd en onaangekondigd als vertrouwensarts op mij heeft afgestuurd en dat de heer Jans heeft gehandeld op persoonlijke titel en niet als functionaris van de GGD Stadsgewest Breda. Op grond van deze vaststaande feiten verzoeken wij u ons een afschrift van die wetsartikelen te laten toekomen op basis waarvan burgemeester P. Schriek gerechtigd was om ongevraagd en onaangekondigd H. Jans als vertrouwensarts op mij af te sturen.

2e informatieverzoek.

Deze zaak is op maandag 13 mei 1996 tussen 21.03 en 21.28 uur in dossier weerwerk bij de RVU op televisie geweest. Als bewijs daarvoor zie bijgevoegd persbericht van 23 april 1996 van de RVU. In deze TV-uitzending heeft burgemeester P. Schriek over het ongevraagd en onaangekondigd afsturen van vertrouwensarts H. Jans op mij, het volgende gezegd:

  Ik heb de heer Jans op Van Rooij afgestuurd om met hem te praten en hem op basis van deskundigheid te overtuigen van de stellingen die door ons zijn ingenomen.
Deze uitspraak van burgemeester P. Schriek kunt u horen en zien in de video die de Sociale Databank Nederland op internet publiceert, websiteadres: rvu-rooy.wmv

Op grond van dit feit, uit de mond van burgemeester P. Schriek zelf, verzoeken wij u ons een afschrift te laten toekomen van de stellingen die toentertijd door u zijn ingenomen, voorzien van een deskundigenrapport van de heer Jans.

  Binnen 14 dagen moet u op dit Wob-verzoek beslissen.
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om ons de hierboven verzochte informatie uiterlijk binnen 14 dagen na heden te laten toekomen. Omdat dit informatieverzoek het gevolg is van het feit dat burgemeester P. Schriek ongevraagd en onaangekondigd H. Jans als vertrouwensarts op mij heeft afgestuurd, dringen wij er bij u op aan het maximale wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen u moet beschikken niet te overtreden. Doet u dat toch, dan zullen wij op uw kosten tegen uw weigering om te beschikken beroep aantekenen bij de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch en zullen wij de president om voorlopige voorziening verzoeken. Daarbij zal een afschrift van dit informatieverzoek worden overlegd.

  PERSBERICHT

Hetgeen burgemeester P. Schriek in samenspanning met vertrouwensarts H. Jans mij hebben aangedaan is zo uniek dat iedereen in Nederland dit behoort te weten. Omdat burgemeester P. Schriek heden ook voorzitter is van de GGD van het Hart voor Brabant en onder hem dezelfde H. Jans hoofd is van de medische milieukunde voor de GGD'en Brabant en Zeeland maakt dit alles nog veel unieker.

Burgemeester P. Schriek heeft er persoonlijk voor gezorgd dat nagenoeg alle kinderspeelplaatsen in de gemeente Sint Oedenrode, met subsidie van de gemeente Sint Oedenrode zijn gemaakt van geïmpregneerd hout van met name de gebr. van Aarle B.V. Dit maakt alles nog veel unieker.

Het meest uniek wordt dit alles op grond van het feit dat het Bureau Medische Milieukunde voor de GGD'en Brabant en Zeeland, dat onder leiding staat van H. Jans, zeer verontruste ouders van de Sint Petrus school in Olland recent heeft laten weten dat het spelen op geïmpregneerde houten speeltoestellen op en nabij die school geen gevaar oplevert voor de daarop spelende kinderen. Dit wordt door dit GGD bureau van de heer Jans beweert ondanks het feit dat hij op de hoogte moet zijn van de vele wetenschappelijke onderzoeksrapporten die uitwijzen dat het spelen daarop juist wel gevaarlijk is en dit bij die kinderen ernstige toekomstige gezondheidsproblemen, waaronder kanker, kan veroorzaken.

Door toedoen van met name burgemeester P. Schriek staat intussen geheel Sint Oedenrode en omliggende gemeenten vol met het gifgroene geïmpregneerde hout van o.a. de Gebr. van Aarle B.V. Hiervoor heeft de gemeente Sint Oedenrode, na aandringen van met name burgemeester P. Schriek, met gebruik van grote bedragen aan Roois gemeenschapsgeld, de grote prijs gewonnen van de meest groene gemeente van Europa. Dit alles maakt van Sint Oedenrode het "nieuwe Palermo van Europa" met burgemeester P. Schriek aan het hoofd.

Om te voorkomen dat onder leiding van burgemeester P. Schriek de gemeente Sint Oedenrode uitgroeit tot de meest groene gemeente van de wereld, en daarna tot het Palermo van de wereld hebben wij dit schrijven als "persbericht" naar buiten laten gaan. Tevens hebben wij dit schrijven voor de gehele wereld toegankelijk gemaakt door het te laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw48.htm

Het besluit van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode op dit verzoek om informatie zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

  Hoogachtend

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • Het Eindhovens Dagblad.
 • De RVU-educatieve Omroep.
 • De Sociale Databank Nederland.

Bijlage:

 1. De gedoogbeschikking van 13 augustus 1992 van B en W van Sint Oedenrode (3 pagina's).
 2. Het artikel "Burgemeester schakelt vertrouwensarts in" uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992 (1 pagina).
 3. De brief van 3 september 1992 nummer Dir/MvB/SW/U92-4662 van M.A.J.M. van Bakel, arts directeur GGD Stadsgewest Breda (1 pagina).
 4. Het persbericht "De zaak van Rooij" d.d. 23 april 1996 van Dossier Weerwerk, RVU (1 pagina).