De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Marktwerking zorgt voor sterke toename van milieubelasting door Epon-kolencentrale

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 1 mei 2001
Per fax: 038- 4962006

Aan: Arrondissementsparket Zwolle
T.a.v. Taakgroep Milieu/Maatteam Midden
Mw. Mr. A.M.C.C. Tubbing


Onderwerp:

  Aangifte Essent d.d. 18 maart 2001
  Uw brief van 17 mei 2001 ( kenmerk: 3300 33 AZ 2001/159)


Geachte mevrouw Tubbing,

Naar aanleiding van uw brief met bijlagen van 17 mei 2001 deel ik u het volgende mede.

Wij hebben met instemming kennis genomen van het feit dat Essent toegegeven heeft dat ze fouten heeft gemaakt, en dit aan haar klanten heeft medegedeeld. Desondanks zijn deze positieve ontwikkelingen voor ons geen aanleiding om onze aangifte in te trekken.

Allereerst zult u ook moeten erkennen dat een aangifte formeel gezien niet ingetrokken kan worden. Het strafbaar feit is naar onze mening gepleegd, en het feit dat de pleger erkent fout te zijn geweest doet niet af aan het feit zelf.

Bovendien maakt Essent zich nog steeds schuldig aan oplichting van haar (potentiële) klanten, doordat ten onrechte in reclamespots en folders wordt gesteld dat haar "Groene Stroom" vooral afkomstig is van zonne- en windenergie. In werkelijkheid is deze "Groene Stroom" grotendeels afkomstig van verbranding en vergassing van (deels gevaarlijk) afval. De heer van Son van Essent schrijft zelf in zijn fax aan u van 3 mei 2001, dat het ook zou gaan om "schone biomassa (zoals hout en stortgas)".

Schoon en zwaar vervuild afvalhout zijn visueel niet te onderscheiden. Afvalhout bevat veelal impregneermiddelen, waardoor het hout vol zit met gevaarlijke afvalstoffen zoals arseen, chroom VI, pentachloorfenol en PAK's.

Een consument die bij Essent inschrijft op "Groene Stroom" heeft dus een reële kans dat hij stroom geleverd krijgt die uiterst belastend is voor het milieu en onze gezondheid.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Drs. A.W.G. van Bergen

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland