Valsheid in geschrift in procedure bij de Raad van State. Mr. P. van Dijk is verantwoordelijk


Homepage EKC . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens 't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen.
Per fax 070-3651380

Mr. P. van Dijk,
Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 30 december 2001.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 30 december 2001.

Ons kenmerk: SDN/18121/VV.

Uw nummer: 200106226/1


Betreft:

  Stichting Sociale Databank Nederland (appellant)/
  Opgemeld dossier, nummer: 200106226/1, is valselijk opgemaakt door middel van het plegen van valsheid in geschrifte.


Geachte voorzitter mr. P. van Dijk,

Bijgevoegd vindt u het aangetekend schrijven van 28 december 2001 met opgemeld nummer van ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zie bijlage A) Wij verzoeken u dit schrijven hier te beschouwen als herhaald en ingelast en tevens aan u gericht.

Met betreffend aangetekend schrijven laat ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers zijn abusievelijk per gewone post toegezonden brief van 20 december 2001, nummer 200106226/1, nogmaals aan ons toekomen (zie bijlage A). In betreffend schrijven van 20 december 2001 schrijft ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers, namens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ons letterlijk het volgende:

Bij telefaxbericht van 18 december 2001, ingekomen bij de Raad van State op 18 december 2001, heeft u namens de Stichting Sociale Databank Nederland, gevestigd te Velp, aan de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen ten aanzien van het - naar wordt gesteld- door waterschap De Dommel niet tijdig nemen van een beslissing op een door u bij brief van 14 november 2001 gedaan verzoek om een dwangsom op te leggen.

Bij brief van 23 december 2001 hebben wij u al eerder op de hoogte gebracht van het feit dat wij in opgemelde zaak naar het waterschap De Dommel nooit maar dan ook nooit een brief van 14 november 2001 hebben laten uitgaan en dat wij het waterschap De Dommel ook nooit hebben verzocht om een dwangsom op te leggen.

Om u daarvan nogmaals te overtuigen vindt u nogmaals een afschrift van onze brief van 23 december 2001 aan u bijgevoegd (zie bijlage A). Wij verzoeken u deze brief hier als herhaald en ingelast te beschouwen en nogmaals aan u gericht. Ondanks het feit dat u van de inhoud van die brief op de hoogte was, laat ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers, met uw instemming, toch nog betreffend aangetekend schrijven van 28 december 2001 uitgaan. Hiermee heeft ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers valsheid in geschrift gepleegd omdat hij dit geschrift met voorkennis valselijk heeft opgemaakt, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, waaruit nadeel voor appellant kan ontstaan (art. 225, eerste lid, WvS). De schuldige aan een dergelijke valsheid in geschrift wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie.

Omdat u tot op heden weigert inhoudelijk te reageren op onze brief van 23 december 2001 (zie bijlage B) en het schrijven van 28 december 2001 van ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers daarvan rechtstreeks het gevolg is, kunnen wij niet anders concluderen dan dat u dit door ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers valselijk opgemaakt geschrift, als ware het echt en onvervalst in opgemelde valselijk gecreŽerde procedure wilt gebruiken of wilt laten gebruiken. U maakt zich daarbij ook schuldig aan een strafbaar feit (art. 225, tweede lid, WvS). Ook hiervoor staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie.

Op grond van vorenstaande feiten richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek het als bijlage 'A' bijgevoegde valselijk opgemaakte stuk, dan wel het gehele valselijk opgemaakte dossier onder opgemeld nummer 200106226/1, te vernietigen en ondergetekende dat binnen 8 dagen na heden schriftelijk te bevestigen.


  PERSBERICHT.

Mijnheer van Dijk, om te voorkomen dat u deze door uw ambtenaar P.A.L.D. Hooijmaijers valselijk opgemaakte geschrift en dossier, gaat gebruiken of laat gebruiken als ware het echt en onvervalst, in opgemelde valselijk gecreŽerde procedure, hebben wij dit schrijven als 'persbericht' naar buiten laten uitgaan. Tevens hebben wij dit schrijven voor de gehele wereld toegankelijk gemaakt door het te laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-rvs8.htm
Uw antwoord op dit schrijven zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

Om Hare Majesteit en onze Kroonprins Willem Alexander, die ook deel uitmaken van de Raad van State, alvast op de hoogte te stellen van deze door de Afdeling bestuursrechtspraak gepleegde valsheid in geschrift en valselijk gecreŽerde procedure hebben wij Koningin Beatrix, als ook kroonprins Willem Alexander een kopie van dit schrijven toegestuurd.

Uw antwoord binnen 8 dagen na heden lijkt ons in de rede te liggen.


  Hoogachtend,

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage:

 • Uw aangetekende brief van 28 december 2001, nummer 200106226/1, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (2 pagina's).
 • Onze brief van 23 december 2001 aan mr. P. van Dijk, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (6 pagina's).